Viļakas novada Kupravas bibliotēka
 

Teksta pārskati

Pārskati

Viļakas novada Kupravas bibliotēkas

teksta pārskats par 2019.gadu.

Satura rādītājs:

1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums…………………………………………..3

2.Finansiālais nodrošinājums………………………………………………… ..4

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa nodrošinājums……………………………….4

4.Bibliotēkas personāls ……………  …………………………………………..5

5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība ……………………………………8

6.Krājums………………………………………………………………………10

7.Darbs ar bērniem un jauniešiem……………………………………………..13

8.Novadpētniecības darbs……………………………………………………...14

 9.Projektizstrāde……………………………………………………………….15

10.Publicitāte…………………………………………………………………...15

11. Sadarbības tīkla raksturojums……………………………………………...15

  Pielikums…………………………………………………………………….16

1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums.

Bibliotēka atrodas Viļakas novadā, bijušajā Balvu rajonā, valsts austrumu pierobežā, pagastā dzīvo daudz krievvalodīgo. Misija- sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem, būt par gaismas saliņu ikdienas rūpēs, sniegt atbildes uz jautājumiem, iespēju robežās būt par atbalstu ikvienam apmeklētājam.

Prioritāte- saglabāt esošo fondu, novadpētniecības, tematiskos materiālus, apkalpot lietotājus, piedāvāt bibliotēkā esošos pakalpojumus, sniegt iespēju izmantot mūsdienu tehnoloģijas.

Mērķis- bibliotēku izveidot par gaišu, tīkamu iestādi, vēl  attīrīt bibliotēkas krājumu.

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas, arī bibliotēkas akreditācija nav notikusi.

2.Finansiālais nodrošinājums.

Finansiālais nodrošinājums ir pietiekams bibliotēkas eksistencei, bet ne attīstībai.

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”

2017

2018

2019

Kopā (EUR)

9272

9870

10 800

Pašvaldības finansējums

9272

9870

10 800

Citi ieņēmumi:

-

-

-

t.sk. maksas pakalpojumi

-

-

-

t.sk. ziedojumi un dāvinājumi

-

-

-

t.sk. VKKF finansējums

-

-

-

t.sk. citi piešķīrumi

-

-

-

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”

2017

2018

2019

Izdevumi kopā (EUR)

9272

9870

10 800

Darbinieku atalgojums (bruto)

5559

6039

6377

Krājuma komplektēšana

678

697

702

2019.gadā fonds tika papildināts ar 96 jaunieguvumiem, kopsummā  par 593 EUR.  Tika iegādāta bibliotēkas lietotājiem atbilstoša literatūra,  gan nozaru,  gan arī  daiļliteratūra , tai skaitā oriģinālliteratūras izdevumi, arī svešvalodā. Kā ik gadu, bibliotēka  arī saņem dāvinājumus, no LNB, gan  no individuālajiem dāvinātājiem.

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa nodrošinājums.

2019.gadā bibliotēkā darbojas 3 datori, vēl viens- darbiniekam, tika saņemti 2 lietoti datori no Bibliotēku atbalsta biedrības. Tie tuvākā nākotnē tiks pieslēgti. Ir lāzerprinteris, kurš pilda izdrukas, skenēšanas, kopēšanas funkcijas. Printeri un iekārta ir 12-14 gadus veci, strādāt reizēm ir teju neiespējami. Nāksies iegādāties jaunu tehniku.

Varētu būt labāks materiālā stāvokļa nodrošinājums, nāksies labot esošās mēbeles,  jo jaunas nav paredzētas. Iespējams, tiks iegādātas mēbeles bērnu stūrītim bibliotēkā.

Pārskata periodā tika izkrāsotas 2 telpas- bērniem domātā un turpmāk domātā telpa abonementam/turpat  arī datorlietotājiem paredzētās vietas/. Šajās telpās, kur turpmāk atradīsies bibliotēka , tika nomainīti gaismas ķermeņi. Pārējie darbi tiks veikti 2020.gadā.

Remontdarbu izmaksas. Pārskata periodā bibliotēkā veiktie remontdarbi izmaksāja 499,81 EUR, ar PVN- 605 EUR.

4.Bibliotēkas personāls.

Vadītāja strādā nepilnu slodzi, ir apmeklēti organizētie semināri Balvos. Piedalās kursos, pārskata periodā saņemtās apliecības:

Apliecība Nr.1.-16.1/1845, izdota Balvos, 2019.g.27.11. par tālmācībā apgūto pieaugušo neformālās izglītības programmu WBCE CMS/par bibliotēku mājas lapu pārveidošanu/

Apliecinājums Nr.4/2019 par dalību seminārā ‘’Klienta emociju un rakstura atpazīšana’’

Pārskata periodā tiku piedalījusies 4 Balvu Centrālās bibliotēkas organizētajos semināros.

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem

2019. gada 27. martā,

Balvu Centrālajā bibliotēkā, Tirgus ielā 7

Programma

10.00 - 10.10   Semināra atklāšana

Ruta Cibule (Balvu Centrālās bibliotēkas direktore)

10.10-10.40     Par publisko bibliotēku “Apaļā galda diskusijām” LNB

Ruta Cibule (Balvu Centrālās bibliotēkas direktore)

10.40 - 11.30   Informācija par Neredzīgo bibliotēkas iespējām un sadarbību ar publiskajām bibliotēkām

Ilona Laicāne (Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Balvu filiālbibliotēkas vadītāja)

11.30 -12.00Par mācībām “Informācijas meklēšana” un “Informācijas meklēšanu juridiskajā  jomā”

                            Evita Sproģe (Rugāju novada bibliotēkas bibliotekāre)

12.00 – 12.30  “Krucifiks Zīmeļlatgolys ainovā”

                               Ruta Cibule (Balvu Centrālās bibliotēkas direktore)              

13.00.-14.00   “ Nikod nav par vālu uzadreiksteit pīruodeit sevi.”

Literatisnūvodneicys Vijis Birkovys (Laganovskys)  dzeivisizvielis

                                 Sarunas ar Viju Laganovsku-Birkovu

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem

2019. gada 17.aprīlī

Balvu Centrālajā bibliotēkā, Tirgus ielā 7

Programma

10:00–12:00   Informācija par šobrīd aktuālajiem jautājumiem – gada ienākuma

deklarācijas iesniegšana, attaisnotie izdevumi, mobilā lietotne un

citas ar to saistītas un aktuālas tēmas.

     Sergejs Ņikitjuks(VID Nodokļu pārvaldes Informācijas sistēmu

     atbalsta daļa Galvenais nodokļu inspektors)       

12:00– 12:15Par semināru “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs

būvējam šo pasauli paši ” LNB

Diāna Krampuža (Bērnu literatūras abonementa vecākā bibliotekāre)

12:1512.30   Par pavasara konferenci “Vārds un attēls” LNB

Diāna Krampuža (Bērnu literatūras abonementa vecākā bibliotekāre)

13:00 13:40   Par projekta noslēguma konferenci Daugavpils Universitātē

“Bibliotēka digitālajā laikmetā: tradīcijas un inovācijas”

                         Evita Arule (Informācijas pakalpojuma punkta vecākā bibliotekāre)

13:4014:00  Par medijpratības meistaru diskusiju “Medijpratības zināšanu

pārneses aktivitātes, to formas un metodes”  LNB

Evita Arule (Informācijas pakalpojuma punkta vecākā bibliotekāre)

14.0014.20  Citi aktuāli darba jautājumi

                         Ruta Cibule (Balvu Centrālās bibliotēkas direktore)

                         Gita Paidere (Metodiskā darba un komplektēšanas nodaļa)

Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem

“Klienta emociju un rakstura atpazīšana”

Norises laiks: