Lazdukalna bibliotēka

Pārskati

LAZDUKALNA BIBLIOTĒKAS PĀRSKATS PAR DARBU 2019. GADĀ

1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums


Pārskata perioda prioritātes 

  1. Bērnu un jauniešu lasītprieka veicināšana un literāro interešu attīstīšana.
  2. Dalība Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā lasīšanas veicināšanas projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 
  3. Nodrošināt iespēju izmantot bibliotēku pakalpojumus visiem lietotājiem neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, tautības.

Lazdukalna bibliotēka dibināta 1967. gadā sākotnēji kā Lazdukalna ciema bibliotēka. 70. gadu beigās, veidojoties centralizētajai bibliotēku sistēmai, bibliotēka tiek pārdēvēta par Lazdukalna pagasta 1. bibliotēku. 2004. gada 21. janvārī bibliotēka kā Lazdukalna pagasta 1. bibliotēka reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0598. 2010. Gadā, Lazdukalna pagastam pievienojoties Rugāju novadam, bibliotēka tiek pārdēvēta par Lazdukalna bibliotēku un kļūst par vienu no četrām novada bibliotēkām. Kā Lazdukalna bibliotēka reģistrēta 2012. gada 8. novembrī LR Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0598.
Bibliotēkas apkalpošanas mikrorajonā uz 2019. gada 1. janvāri 459 iedzīvotāji. Bibliotēkas apkalpošanas teritorijā darbojas Rugāju novada Eglaines pamatskola ar 70 skolēniem (01.09.2019), pamatskolā ir skolas bibliotēka, kuras fonds pamatā sastāv no mācību grāmatām. Lazdukalna pagasta iedzīvotājus apkalpo arī Skujetnieku bibliotēka, kas atrodas apdzīvotā vietā Skujetnieki 5 km attālumā no Lazdukalna bibliotēkas.
Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

2.Finansiālais nodrošinājums

Bibliotēkas finansējums 2019. gadā ir veicinājis bibliotēkas attīstību. Krājuma komplektēšanai piešķirtie līdzekļi ir pietiekoši, lai apmierinātu lietotāju intereses un pieprasījumus. Finansējums triju gadu robežās ir mainīgs. 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”


Tabula “Bibliotēkas izdevumi”

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
 

Pārskata periodā bibliotēkā nomainīta apkures sistēma no krāsns apkures uz centrālapkuri, apkures sistēmas nomaiņu finansēja Rugāju novada dome, apkures sistēmas nomaiņa bibliotēkas telpām izmaksāja vidēji 2000.00 eiro. Iegādāts jauns krāsainais printeris. (skat. pielikums Nr. 1.)

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

Datoru skaits bibliotēkā ir pietiekams, ir krāsainais un melnbaltais printeris, viena multifunkcionālā iekārta, diemžēl A3 formāta kopēšanas iekārta ir novecojusi un darbojas nekvalitatīvi. Tuvākajos gados par bibliotēkas budžeta līdzekļiem  jāiegādājas jauns kopētājs.

4. Personāls

Bibliotēkā strādā viens darbinieks uz pilnu slodzi ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību.

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”

Apmeklējot šis aktivitātes esmu guvusi daudz jaunas informācijas un idejas, kas turpmāk tiks izmantotas bibliotēkas darba un aktivitāšu pilnveidošanai. 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība


Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

Bibliotēkas darba rādītāji gadu kopskatā ir mainīgi.
Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo pie bibliotēkas ir nobrauktuve.
Bibliotēku nedēļas laikā bibliotēkā notika LAD konsultantu diena, kad konsultanti palīdzēja lauksaimniekiem aizpildīt Platību maksājumu iesniegumus. LAD konsultantu dienu apmeklēja 23 interesenti.
Pārskata periodā bibliotēka sniegusi 100 dažādas sarežģītības uzziņas, sniegusi 160 konsultācijas pie datoriem. Apmēram trešā daļa no uzziņām bija paplašinātas tematikas, un to sagatavošanai bija nepieciešams lielāks laika patēriņš. Uzziņu darbu veic, izmantojot bibliotēkā pieejamās datu bāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektroniskos informācijas resursus, internetu.
Bibliotekāre ikdienā strādā ar dažādām informācijas lietotāju grupām, palīdzot ne tikai apgūt datorlietošanas pamatiemaņas, bet arī veikt lietotāju vajadzībām dokumentu sagatavošanu, izdrukas, kopēšanu, skenēšanu, dokumentu nosūtīšanu uz e-pastu, aviobiļešu rezervēšanu un izdrukas, izdrukas no portāla e-latvenergo, lattelecom, no i-bankām, dažādu veidlapu aizpildīšanu interneta vietnē.
Bibliotēkas lietotāji, pēc vajadzības, tiek bibliotēkā apmācīti izmantot Elektronisko katalogu un pasūtīt Iekšzemes starpbibliotēku abonementa ceļā sev interesējošo iespieddarbu, pagarināt izņemto iespieddarbu lasīšanas laiku. Bibliotēkā darbojas Bibliotēku Informācijas sistēma Alise. 
Ārējo apkalpošanas punktu bibliotēkai nav.


Tabula “BIS ALISE izmantošana”

Tabula “Autorizētie lietotāji”

Lai nodrošinātu bibliotēkas lietotāju pieprasījumus pēc izdevumiem, kuri neatrodas bibliotēkas krājumā, lietotājiem piedāvājam Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus. Tiek izmantots iekšzemes SBA.


Tabula “SBA rādītāji”

Pārskata periodā lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti netika veikta.

6. Krājums

Krājuma komplektēšanas politikas dokumentu (skat. pielikums Nr. 2).

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

Bibliotēkas fonds rekataloģizēts.

Tabula “Krājuma rādītāji”

Bibliotēkā ir pietiekošs jaunieguvumu skaits, lietotāji labprāt lasa periodiskos izdevumus, par to liecina arī periodisko izdevumu apgrozījums, jo iedzīvotājiem nepietiek līdzekļu, lai paši abonētu žurnālus un avīzes, un tāpēc tie izmanto bibliotēkas pakalpojumus.2019. gadā bibliotēkas lietotājiem bija bezmaksas pieeja datubāzēm Letonika www.letonika.lv un Lursoft Laikrakstu bibliotēka http://www.lursoft.lv/laikrakstu_biblioteka.html. Lietotāji tika informēti arī par Balvu Centrālās bibliotēkas izveidotajā kultūrvēstures datu bāzē http://www.balvurcb.lv/kb/  pieejamajiem materiāliem.

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datu bāzu izmantojums”

Par bibliotēkā pieejamajām datu bāzu iespējām bibliotēka informē lietotājus individuāli, kā arī pie katra lietotāju datora ir pielikta informatīva lapa ar pieejamo datu bāzu adresēm un neliels apraksts par katras datu bāzes piedāvātajām iespējām. Datubāzei Letonika.lv atskaites periodā bija viens attālinātais lietotājs, kurš veicis 1 sesiju ar 6 skatījumiem.
Krājuma popularizēšanai tiek uzliktas literatūras izstādes. Pārskata periodā bibliotēkā ir uzliktas 20 literatūras izstādes.
Daiļliteratūras  un dzejas krājumu popularizēja rakstnieku un dzejnieku jubilejām un atceres dienām uzliktās literatūras izstādes, kā piemēram: “Lepnais sievietes tēls Aīdas Niedras romānos” rakstniecei Aīdai Niedrai -120 ; “Nevaru iztikt bez mūzikas un grāmatas” Dzejniecei Annai Rancānei - 60; “Dzejniece ar izravētu sirdi”  žurnālistei, dzejniecei, rakstniecei Evai Mārtužai 65 un citas izstādes.
Nozaru literatūras krājumu popularizēja uzliktās izstādes “Tīra vide veselībai”; “Palīgi sēšanas darbiem un dārza ierīkošanai” un citas izstādes
Krājumu iepazīstinošas izstādes: “Rudens toņos” grāmatas, kuru nosaukumos rudens; “Grāmatas jaunatnei”; “Ziedošā vasara” grāmatas, kuru nosaukumos ziedi; “Nerātnās grāmatas 18+” un citas izstādes.
Bibliotēkas lietotāji labprāt aplūko uzliktās izstādes un izvēlas grāmatas un citus iespieddarbus, īpašu interesi izrādot par latviešu autoru darbiem un dažādām padomu grāmatām. 
Parādnieki tiek apsekoti divas reizes gadā, tiek zvanīts uz norādītajiem kontakttelefoniem, izmantota iespēja sazināties portālā Draugiem.lv, kā arī atgādināts individuāli, tiešā saskarsmē.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem

Bibliotēkas darbības viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir bērnu lasīšanas veicināšana un 
literāro interešu attīstīšana. Nenoliedzami, ka šodien interneta virtuālā pasaule daudz vairāk aizrauj bērnus un jauniešus, nekā grāmatas lasīšana. Taču bibliotēkai ir jādarbojas ļoti radoši, lai bērnos un jauniešos rosinātu un saglabātu interesi par grāmatu un lasīšanu.
Lazdukalna bibliotēkas apkalpošanas teritorijā ir Eglaines pamatskola ar 70 skolēniem, bibliotēkā bērni un skolēni sastāda 42% no visiem bibliotēkas lietotājiem. 
Bērni ir neiztrūkstoši bibliotēkas apmeklētāji pēcpusdienās, viņi ne tikai izmanto datorus, bet labprāt arī bibliotēkā lasa bibliotēkā pieejamos bērnu un jauniešu žurnālus, pārlapo grāmatas. Bērni un jaunieši ik gadu tiek aicināti iesaistīties VKKF lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija”. Šī mērķprogramma bibliotēkā tiek īstenota jau 18 gadus, bērni gaida un ar interesi lasa žūrijas piedāvāto grāmatu klāstu, lai gan, nenoliedzami, daudziem šīs ir vienīgās grāmatas, ko viņi izlasa gada laikā. Bērnu, jauniešu žūrijas darbā katru gadu vidēji piedalās 15-25 eksperti.
Lai bibliotēka regulāri saņemtu visus jaunākos metodiskos materiālus darbam ar bērniem, ko izstrādājusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa, rūpējās Balvu CB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ligita Pušpure, arī pati bibliotekāre regulāri apskata LNB mājas lapu un izlasa jaunāko informāciju.
Bērnu žūrijas grāmatas ir pamats, kas veido jaunāko bērnu grāmatu fondu bibliotēkā. Pārskata periodā bibliotēka ir iegādājusies 52 jaunas bērnu grāmatas, tas ir ceturtā daļa no bibliotēkā gada laikā iepirktajām grāmatām 
No 100 uzziņām, kas sniegtas gada laikā bibliotēkā, 63 sniegtas bērniem. Lielākais skaits uzziņu sniegts skolas Projektu nedēļas laikā, kad katra klase gatavo darbus par dažādām tēmā, nereti tie ir materiāli par novadpētniecību.  Datorprasmes skolēni apgūst skolā mācību procesā, ja bibliotēkā, darbojoties pie datora, rodas kādi jautājumi, bibliotekāre konsultē individuāli. Gada laikā bērniem sniegtas 77 konsultācijas pie datora.
Atskaites periodā bibliotēkā notikuši 4 pasākumi bērniem un esam piedalījušies divos citu bibliotēku rīkotajos pasākumos, uzliktas 12 literatūras izstādes.
Bērnu, jauniešu žūrijas 2018 noslēguma pasākums bibliotēkā “ …pašķir grāmatu vaļā”  kā katru gadu bija visgaidītākais pasākums bibliotēkā, šajā lasīšanas posmā veiksmīgi finišēja 24 eksperti. Eksperti tika apbalvoti ar Pateicības rakstiem, bibliotekāres sarūpētajām dāvaniņām un Latvijas Nacionālās bibliotēkas dāvaniņām - lineāliem. Katrs parakstījās bibliotēkas Goda grāmatā. Tad sekoja kopīga fotografēšanās, cienāšanās ar sagādātajiem gardumiem un spēles un rotaļas.( sk. pielikums Nr.3)
Viens piektās un viens sestās klases skolēns tika izvirzīts Reģionālajam skaļās lasīšanas konkursam Balvos, ko rīkoja Balvu Centrālās bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāja. Konkursā piedalījās piektās klases skolniece Madara Dokāne un sestās klases skolniece Daira Ikstena, kura ieguva pirmo vietu un maijā ar klases biedriem, klases audzinātāju, literatūras skolotāju, pagasta bibliotekāri un Balvu CB Bērnu literatūras nodaļas vadītāju devās uz Rīgu LNB Ziedoņa zāli, kur aizstāvēja reģiona godu Vislatvijas Skaļās lasīšanas sacensībās (skat. pielikums Nr.4.).
Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku “Grāmatu taku noslēpumi”  janvārī notika  1. un 2. klases skolēniem, tie noklausījās stāstījumu par pagasta bibliotēku, iepazinās, cik dažādas pēc formas ir grāmatas, svēra vissmagākās grāmatas bibliotēkā, minēja mīklas par grāmatām, klašu grupās sacentās, kuri no grāmatām uzcels visaugstāko grāmatu torni. Dāvanā katrs saņēma no papīra gatavotu mājiņu, kura slēpa sevī informāciju par to, kas patīk un kas nepatīk grāmatai un nelielu saldo našķi.
Novembrī patriotiskās nedēļas laikā Rugāju novada Eglaines pamatskolā pagasta bibliotekāre vadīja konkursu 5. -9. klasēm “ Maza mana tēvu zeme Divu roku platumā”, skolēni pa klašu grupām risināja uzdevumus un atbildēja uz jautājumiem, piemēram, burtu režģī meklēja Latvijas pilsētu nosaukumus; atbildēja uz ātrajiem jautājumiem par dažādām tēmām; zīmēja Lāčplēsi; no papīra un skoča palīdzību cēla augstāko un stabilāko televīzijas torni. Nākošajā dienā bibliotekāre Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltītā koncerta laikā sveica uzvarētājus ar diplomiem un kārumu katrai klasei (skat. pielikums Nr.5.).
Bērniem bija abonēts 1 nosaukuma žurnāls – “ Ilustrētā Junioriem”. 
Bibliotēkai visciešākā sadarbība ir ar Eglaines pamatskolu. Kopīgi tiek organizēti pasākumi. Skolēnu grupas apmeklē bibliotēkā uzliktās izstādes, pasākumus. 

8. Novadpētniecība

Lai nodotu kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm, bibliotēka nopietnu darbu veic novadpētniecības materiālu apzināšanā, apkopošanā, saglabāšanā, veidojot tematiskas mapes un  albūmus. Novadpētniecības materiāli apkopoti bibliotēkā atsevišķā stendā, te ir izkārtotas mapes un albūmi
 (kopumā 47 mapes un 7 albūmi), novada avīzītes “ Kurmenīte” eksemplāri, novadā izdotie bukleti, kalendāri u.c. materiāli.
Daudzus bibliotēkā apkopotos novadpētniecības materiālus var apskatīt ar Balvu Centrālās bibliotēkas izveidotās kultūrvēstures datu bāzes http://www.balvurcb.lv/kb/  starpniecību.
Tematiskās mapes tiek izmantotas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanai, skolēniem projektu nedēļas ietvaros par interesējošām tēmām, atskaites periodā- “ Benislavas etnogrāfiskais ansamblis”, “ Hokejs Lazdukalnā”. 
Izveidotas divas jaunas tematiskas mapes “ Literāte novadniece Inga Kaļva –Miņina” un “ Literāte novadniece Vija Birkova Laganovska”. 
Uzlikta izstāde dzejniecei -  novadniecei Broņislavai Mārtužai -95 “Gaismas lāse” .
Maijā kopā ar Balvu Centrālās bibliotēkas direktori bibliotekāre devās kultūrvēstures izpētes braucienā – krucifiksi Lazdukalna pagasta teritorijā. Tika apzināti 11 krucifiksi, ievāktas ziņas par Mastarīgas krusta atjaunotājiem, apzināts Bundzinieku krucifisks (skat. pielikums Nr.6.).

9. Projekti

Tabula “Projektu apkopojums”

Bērnu žūrija grāmatu kolekciju iepirkusi pati bibliotēka – 230.92 eiro.

10. Publicitāte

Rugāju novadā tiek izdots izdevums „Kurmenīte, kur arī Lazdukalna bibliotēka ievieto rakstus par savām darba aktivitātēm, atskaites periodā raksti bijuši arī Reģiona laikrakstā “ Vaduguns” (skat. pielikums Nr. 7., 8., 9.).
Informācija par bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem tiek izplatīta ar afišu palīdzību, kas tiek uzliktas bibliotēkā, pagasta telpās, pie afišu dēļa ciema centrā un skolā. Atsevišķām lasītāju grupām, kā, piemēram, Bērnu žūrijas ekspertiem uz pasākumiem tiek izsūtīti ielūgumi.
Par bezvadu interneta pieejamību informē uzraksts pie bibliotēkas durvīm.
Plašākam interesentu lokam informācija pieejama ar Lazdukalna mājas lapas palīdzību, kas ir atrodam adresē http://www.bibliotekas.lv/lazdukans, piekļuve šai mājas lapai ir iespējama no  Rugāju novada mājas lapas adresē http://www.rugaji.lv , sadaļā pašvaldība - iestādes – Lazdukalna bibliotēka, te ir pieejama aktuālākā informācija par norisēm bibliotēkā, bibliotēkā pieejamajiem novadpētniecības materiāliem, gada pārskats par bibliotēkas darbu un kontaktinformācija. Pirmo gadu mājas lapā tika ievietota preses relīze par bibliotēkā abonētajiem žurnāliem un avīzēm. Gada nogalē tika centralizēti pārveidotas bibliotēku mājas lapas, līdz ar to jaunajā darba gadā būs jāiegulda liels darbs pie lapas sakārtošanas.
Lazdukalna bibliotēka ir pieeja sociālajā tīklā www.twitter.com. Sekot jaunumiem bibliotēkā var adresē twitter.com/Lazd_biblioteka.  

11. Sadarbības tīkla raksturojums

PĀRSKATA PIELIKUMI