Lazdulejas pagasta bibliotēka

Darba pārskati

 

LAZDULEJAS PAGASTA BIBLIOTĒKAS

PĀRSKATS PAR DARBU

2020. GADĀ

Satura rādītājs

Vispārīgs bibliotēkas raksturojums …………………………………………………….. 3

Finansiālais nodrošinājums ………………………………………………………………… 4

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums …………………………………………. 5

Personāls …………………………………………………………………………………………… 6

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība …………………………………………..7

 Krājums …………………………………………………………………………………………….. 10

 Darbs ar bērniem un jauniešiem ……………………………………………………….  12

 Novadpētniecība ………………………………………………………………………………  13

 Publicitāte ………………………………………………………………………………………..  14

 Secinājumi ………………………………………………………………………………………..  15

1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums

Lazdulejas pagasta bibliotēka, tāpat kā iepriekšējā gadā, ir Balvu novada Balvu Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka, kas veic Lazdulejas pagasta bibliotēkas funkcijas. Pārskata periodā bibliotēkas darbībā ir notikušas izmaiņas. No 1. janvāra bibliotēkas darbiniekam tika noteikta 5 dienu un 24 stundu darba nedēļa, atbilstoši ar darba devēja saskaņotu grafiku. Sakarā ar bibliotēkas pieejamības laika samazinājumu – bibliotekārās slodzes samazināšanas dēļ, kā arī ar Covid – 19 radīto situāciju, ir samazinājušies darba rādītāji. No 2020. gada darba plānā definētajiem uzdevumiem:

 1. Nav līdz galam pabeigta bibliotēkas krājuma rekataloģizācija;
 2. Ir izveidots kvalitatīvs bibliotēkas krājums atbilstoši teritorijas attīstībai ;
 3. Pieaudzis sniegto uzziņu un konsultāciju skaits;
 4. Palielinājies mazo ( individuālo ) pasākumu skaits un kvalitāte.

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. Bibliotēka akreditēta 2018. gadā. Akreditācijas termiņš 2023. gada 2. oktobris.

Bibliotēka sadarbojas ar visām Balvu reģiona bibliotēkām, lai nodrošinātu lietotājus ar viņiem nepieciešamo literatūru.

Krājuma inventarizācija pārskata periodā nav veikta.

Telpu apsaimniekošanā izmaiņu nav. Bibliotēkas telpu stāvoklis labs.

2. Finansiālais nodrošinājums

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums

2018

2019

2020

Kopā (EUR)

Pašvaldības finansējums

2095

8279

Citi ieņēmumi:

t. sk. maksas pakalpojumi

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi

t. sk. VKKF finansējums

t. sk. citi piešķīrumi

Finansējums uzrādīts Balvu Centrālās bibliotēkas lapā.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums

Bibliotēkas tehniskais un materiālais stāvoklis ir labs. Pārskata periodā šajā jomā nekādi darbi nav veikti.

Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums

Darbiniekiem

( skaits )

Lietotājiem

( skaits )

Vērtējums

Piezīmes

Datori

1

4

3 datori -2008.g.

2 datori – 2015.g.

Plānie klienti

Multifunkcionālās iekārtas

1

2015.g

Printeri

1

2005. g.

Kopēšanas iekārtas

Skeneri

Citas iekārtas

4 datori lietotājiem ir pietiekams skaits, rindu nav. Sakarā ar Covid - 19 radīto situāciju, datorlietotāju skaits bibliotēkā krasi samazinājies. Notikušas 8 apmācības.

4. Personāls

 Bibliotēkā strādā viens pilnas slodzes darbinieks ar augstāko izglītību citās jomās.

Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi:

9. oktobrī saņēmu elektronisku apliecinājumu par piedalīšanos Latgales reģionālajā tiešsaistes seminārā ,, Bibliotēkas un sabiedrības ilgspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši “. Klātienes semināri 2020. gadā izpalika. Iepazinos ar LNB Bibliotēku attīstības centra atsūtītajiem profesionālās izglītības materiāliem., lasīju rakstus Latvijas Bibliotēku portālā ( Bibliotekāra profesionālās un vispārējās kompetences publiskajās bibliotēkās un c. ).

Piedalījos Balvu CB rīkotajā  konferencē Balvu novada muzejā – Prāvesta Alberta Budžes piemiņai veltītie novadpētniecības  lasījumi.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība

Bibliotēkas pamatrādītāji

2018

2019

2020

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

122

125

118

 +2%; - 6 %

t. sk. bērni

19

18

19

 -5%; + 6%

Bibliotēkas apmeklējums

1945

1969

1636

 +1%; - 17%

t. sk. bērni

401

415

234

 +3%; -44%

Virtuālais apmeklējums

801

481

257

 - 40%; -47%

Izsniegums kopā

3766

4108

3022

 +9%;- 26%

t. sk. grāmatas

1267

1445

1622

 +11%; +12%

t. sk. periodiskie izdevumi

2467

2663

1400

 +8%; -47%

t. sk. bērniem

118

137

140

 +16%; 2%

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pašvaldībā

46

47

40

 +2%; -15%

t. sk. bērni līdz 18 gadiem

33

38

40

 +15%;+5%

Iedzīvotāju skaits

266

265

267

 0%; 1%

Bibliotēka ir tā vieta, kur vislabāk redzams un izjūtams iedzīvotāju noskaņojums, vēlmes, iespējas un intereses. Tā ir vieta, kura kādam cilvēkam paver iespēju, par kuru viņš nav zinājis. Bibliotekārs ( tagad arī digitālais aģents ) ir starpnieks starp sabiedrību un zināšanām.

Šajā gadā darbs noritēja Covid – 19 apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā gan pavasarī, gan gada nogalē. Ierobežotas pieejamības apstākļos bibliotēkā samazinājušies darba rādītāji. Lielākais grāmatu izsniegums pavasarī bija tieši karantīnas laikā, kad pieteiktās, pasūtītās grāmatas iesaiņoju un novietoju pie pagasta ārdurvīm uz galda. Vasarā un rudens sākumā, kad bijām brīvāki no ierobežojumiem, lasīja maz. Otrais lasīšanas vilnis iesākās novembra beigās, bet no 21. decembra bibliotēkas apmeklētājiem tika slēgtas. Pagasta bibliotēka nebūt nav tā vieta, kur notiktu lielākie ,, burziņi “. Cilvēku psihoemocionālais stāvoklis ir slikts. Viņiem ir atņemta iespēja lasīt. Protams, lietotāji ir informēti par iepējām lasīt e – grāmatas, par brīvu piekļuvi LNB digitālās bibliotēkas grāmatu kolekcijai no 16. gs. līdz 21. gs. sākumam un citām iespējām. Taču ne visiem ir tāda iespēja lasīt e – grāmatas, jo vajag arī speciālas programmas. Ir cilvēki, kuri nespēj grāmatas lasīt datorā. Ne visas grāmatas, ko lietotājs vēlas, iespējams lasīt e – vidē.

Lasīšana – tā ir liela vērtība. Pēdējā gada laikā bibliotēkā lasīšana kļuvusi aizvien populārāka. Ļoti iespējams, ka tas ir saistīts ar Covid ierobežojumiem, ar ,, mājsēdi “.

Lasot grāmatas tiek pilnveidota cilvēka emocionālā pasaule. Patīk vai nepatīk , šajā gadījumā nav svarīgi, jo attieksme veidojas tāpat. Protams, ka ir tādi, kuri nelasa vispār, jo draudzējas tikai ar interneta piedāvātajām izklaides iespējām. Jāsaka, ka arī internetā ir daudz labu piemēru, bet, ja laiks tiek pavadīts spēlējot tīmeklī pieejamās spēles, tad pozitīvas ietekmes nav. Ir cilvēki, kuri lasa ne tikai savam priekam , bet arī darbam, skolai, rezultātā uzņemot lielu daudzumu informācijas, kas ne visa ir vērtīga.

Darbs bibliotēkā, ar apmeklētājiem, lietotājiem, tika veikts tāpat kā iepriekšējā gadā, nomainījās tikai cipari – darba rādītāji.

Kopējais reģistrēto lietotāju skaits samazinājies par 7. Pēc Pilsonības un migrācijas pārvaldes datiem uz 2020. 1. jūliju,  pagastā deklarēti 267 iedzīvotāji.

Bibliotēkas lietotāji ir arī no vairākiem citiem pagastiem. Bibliotēka apkalpo visus, kuri ienāk bibliotēkā. Bērni mācās Balvu un Viļakas novada skolās. Šajā gadā bērni uz bibliotēku pārsvarā nāca vasarā, kad drīkstēja to apmeklēt . Viņi spēlēja  galda spēles, lika puzles, mazie rotaļājās. Pagastā ir  8 pirmsskolas vecuma bērni, no tiem bibliotēku apmeklēja četri bērni. Fiziskais datoru lietotāju skaits, sakarā ar Covid,  turpināja   samazināties. Arī bērni mazāk izmantoja datorus internetspēlēm, bet vairāk meklēja  grāmatas. Nopietnas problēmas joprojām sagādāja tas, ka bieži nebija piekļuves internetam. No novembra mēneša beigām, interneta darbība ir uzlabojusies. Tādus bibliotēkas pakalpojumus, kā printēšana, kopēšana, bibliotēkas apmeklētāji izmantoja samērā maz, vairāk izmantoja informācijas pakalpojumus, jo internets gandrīz katram ir viedtālrunī. Datorus apmeklētāji visvairāk izmantoja saziņai ar draugiem, veica pasūtījumus, maksājumus par elektrību, telefonu u. c.

 Bibliotēku apmeklēja 9 pagasta iedzīvotāji, kuriem piešķirta invaliditātes grupa.  Šie  cilvēki ir ar psihoneiroloģiskiem traucējumiem. Lasītāju  intereses netika pētītas. Apmeklētāji vienmēr tika informēti par jaunāko bibliotēkā. Interesants novērojums, ka puse no bibliotēkas apmeklētājiem nāca lasīt tikai preses izdevumus, apskatīt sludinājumus tajos vai interneta portālos. 2020. gadā   ir palielinājies grāmatu izsniegums salīdzinājumā ar žurnālu izsniegumu. Vairāku gadu garumā tas ir noticis pirmo reizi un izskaidrojams ar Covid radīto situāciju, jo marta – aprīļa mēnešos prese uz mājām netika izsniegta.

   Galvenais 2020. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, bija darbs ar informāciju – meklēšana, sniegšana, tā, lai palīdzētu katram lietotājam, apmeklētājam izvēlēties vispiemērotāko lasāmvielu, orientēties informācijas klāstā, izmantot bibliotēkā pieejamās informāciju tehnoloģijas, apgūt zināšanas darbā ar datoru un internetu. Iepriekš teiktais arī aizņēma darbdienas lielāko daļu. Ir sniegtas 442 uzziņas un konsultācijas par dažādiem jautājumiem. Tematika: sociālie, juridiskie, arī medicīniskie jautājumu, par ierobežojumiem, par bibliotēkas darbu, jo tika izmainīts bibliotēkas pieejamības laiks, sakarā ar slodzes samazinājumu. Vidusskolēniem tika sniegtas uzziņas par dažādu literatūru mācībām. Viņi izmantoja arī datu bāzi Letonika. Nav intereses par datu bāzi News. Tika izsniegtas pieejas paroles attālinātiem lasītājiem, bet tikai pagasta bibliotēkas lasītājiem. Vairums konsultāciju un uzziņu tika sniegtas telefoniski.

Visapmeklētākais bija portāls ss.lv un youtube.com, daudz tika skatīti arī google.lv facebook, draugiem.

    Apmeklētāji izmantoja pašvaldības, valsts institūciju, nevalstisko organizāciju informāciju, kas pieejama dažādos veidos, piemēram, apmeklējot interneta portālus, lasot pašvaldības avīzi ,, Balvu Novada Ziņas “, Ziemeļlatgales laikrakstu ,, Vaduguns “. Izmantoti tika arī dažādi informatīvi materiāli, piemēram, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā sniegto pakalpojumu klāsts , kur paskaidrots, kad un kā  Centra darbinieki sniedz informāciju un konsultācijas par valsts iestāžu e – pakalpojumu lietošanu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts zemes dienests, Lauksaimniecības datu centrs, Uzņēmumu reģistrs,  Nodarbinātības valsts aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts darba inspekcija, Lauku atbalsta dienests un valsts ieņēmumu dienests.

Bibliotēkas lietotāji lasīšanai pārsvarā izvēlējās grāmatas no bibliotēkas krājuma. No citām novada bibliotēkām ir saņemts 20 eks. grāmatu un žurnālu, bet izsniegti citām bibliotēkām 33 eks. grāmatu. Vietējiem iedzīvotājiem nav augstas prasības literatūras izvēlē. Kopumā ņemot, tāpat kā iepriekšējā gadā, visus lietotājus var iedalīt trīs grupās: lasa tikai presi; lasa tikai grāmatas; izmanto tikai internetu.

Nostabilizējies to cilvēku skaits, kuri nāk uz bibliotēku aprunāties, kādu satikt, izlasīt reģiona laikrakstu ,, Vaduguns “.   Bibliotēkas lietotāji pamatā  ir maznodrošinātie un trūcīgie pagasta iedzīvotāji, cilvēki, kuriem nav darba, arī tie, kuri netiek līdzi lielajai informācijas plūsmai.

Oktobra mēnesī notika individuālas informācijas stundas: Tautastērpu stāsti Balvu reģiona Kultūrvēstures datu bāzē; februāra mēnesī -  10. februārisPasaules drošāka interneta diena ( Kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā jeb manas pēdas internetā ), Janvāris – ar skatu vēsturē ( jauns gads, jauni likumi ).

   Lasītākie gada žurnāli ,, Ieva “ ,, Ievas Māja” ( tagad ,, Lauku Māja “) un ,, Privātā Dzīve” tematiskais žurnāls ,, Padoms rokā “ , no laikrakstiem ,, Vaduguns “ un ,, Ievas Derīgo Padomu Avīze ”. Gada lasītākās grāmatas: grāmatas no sērijas  Vakara romāns , V. Rūmnieka, K. Olsones grāmatas ( kuras lasīja arī pieaugušie ), G. Rača grāmatas. No ārzemju autoriem lasītākās grāmatas bija Kasta P.K. ,, Iezīmētā” un ,, Nodotā “( Tumsas nama romāni ), bet no latviešu autoriem līderos izvirzījās Janovska G. ,, Pilsēta pie upes “( 2007.).

   Ārējās apkalpošanas punktu nav un nav arī nepieciešamība tos veidot , jo pamatā  iedzīvotāji dzīvo pagasta centrā un 1 – 3 kilometru rādiusā ap to.

   Bibliotēka nestrādā vienotajā informācijas sistēmā ,, Alise “.

SBA rādītāji

SBA

2018

2019

2020

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

20

21

20

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

31

35

33

6. Krājums

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums

2018

2019

2020

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

892

887

783

t. sk.grāmatām

520

500

400

t. sk. bērnu grāmatām

144

82

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

372

387

383

 Finansējums krājumam uz 1 iedzīvotāju pašvaldībā

3,4

3,3

2,9

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā

966

993

783

Krājuma rādītāji

2018

2019

2020

Jaunieguvumi kopā

322

332

351

t. sk. grāmatas

85

90

112

t. sk. latviešu autoru daiļliteratūra

23

46

46

t. sk. bērniem

22

14

30

Izslēgtie dokumenti

236

400

567

Krājuma kopskaits

4255

4187

3971

Grāmatu krājuma apgrozība

0,4

0,4

0,5

Periodisko izdevumu apgrozība

2,8

3,1

1,7

Bibliotēkas krājums ir labā stāvoklī. Finansējums grāmatu iegādei pietiekams. Pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstam projektā ,, Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām “, Lazdulejas pagasta filiālbibliotēka ir saņēmusi 44 eks. grāmatu 382,68 EUR vērtībā.

Iepērkot jaunas grāmatas, noteicošais ir bibliotēkas lietotāju pieprasījums. Priekšroka vienmēr tiek dota latviešu oriģinālliteratūrai. Grāmatas tika iepirktas pēc jau iepriekš sastādīta saraksta, izpētot cenu lapas. Pārsvarā grāmatas pasūtīju no SIA ,, Virja “.

Laikrakstus un žurnālus abonē tikai daži pagasta iedzīvotāji, tāpēc visus iepriekšējos gadus, žurnālu izsniegums pārsniedza grāmatu izsniegumu, bet šogad notika otrādi. Tas saistīts ar Covid radīto situāciju, kad vienu laiku žurnāli netika izsniegti un arī uz vietas netika lasīts.

 Ilgstošu parādnieku bibliotēkā nav. Ir uzlabojusies arī situācijas ar nekārtīgajiem lasītājiem: atnestās grāmatas un žurnāli pārsvarā ir tīri, lapas neloka, taču viena grāmata tika izbaudījusi suņa zobiņus. Par velti tiku dalījusi grāmatzīmes, lai izskaustu paradumu locīt grāmatām lapas.                                                                                                             

Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums

Datubāze

2018

2019

2020

Letonika

41

46

37 sesijas, 66 skatījumi

News

71

70

9

Lazdulejas B klients – 5 skatījumi, 3 sesijas.

Nebija īpašas intereses par News laikrakstu un žurnālu datu bāzi. Zināmā mērā to varētu izskaidrot ar to pašu Covida situāciju, jo pie datoriem drīkstēja uzturēties ierobežotu laiku. Pensionāri datu bāzes neizmanto ( pēc Statistikas pārvaldes datiem, pagastā dzīvo 54 pensionāri ). Kādā no bibliotekāru semināriem izskanēja jautājums: kāpēc viena daļa iedzīvotāju iet garām bibliotēkai. Jāsaka, ka Lazdulejas pagastā viena daļa deklarēto iedzīvotāju nemaz nav redzēti, jo dzīvo citur un droši vien lasa citās bibliotēkās. Taču ir arī otrādi: bibliotēkā ir reģistrēti šeit nedeklarētie, īsti precīza jau tā statistika nemaz nesanāk.

Bibliotēkas krājumu popularizējošie pasākumu bija maz. Plauktos tika liktas katra mēneša rakstnieku - jubilāru grāmatas, arī to rakstnieku darbi, kurus atceramies, piemēram, Septembrī atceramies, godinām rakstniekus: Liju Brīdaku, Vladimiru Kaijaku, Sudrabu Edžu, Melāniju Vanagu un c.;   Zvēru sabiedrībā ( zoologa, rakstnieka Dž. Darela grāmatas );  Viņa latviskā, skaidrā valoda ņirbēt ņirb no sulīgiem, tautiskiem izteicieniem ( rakstniekam J. Janševskim – 155 );  Mīlestība no Šekspīra laikiem līdz mūsdienām ( grāmatu plaukts Viņš un Viņa). 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Lazdulejas pagastā uz 2020. gada 1. jūliju līdz darbspējas vecumam dzīvoja 40 cilvēki – bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Bibliotēkas lietotāju skaits: 19, kas ir par vienu vairāk, ja salīdzina ar 2019. gadu.  Apmeklējumu skaits : 234, kas ir par 181 mazāks ( - 44 % ), literatūras izsniegums – 140 eks., kas ir par 3 eks. vairāk. Kā redzams, tad Covid iespaidā, bērni nāca uz bibliotēku mazāk, bet grāmatas ņēma vairāk.                                                                                               

Bērnu grāmatu jaunieguvumu skaits: 30 eks., norakstīts 120 eks., tādejādi krājumā ir 314 eks. bērnu grāmatu.

Lai bērni lasītu, vecākiem pašiem arī jālasa. Ir viena ģimene pagastā, kurā lasa abi vecāki, bet bērns nelasa. Iespējams, tas ir saistīts ar bērna uztveres īpatnībām. Esmu novērojusi, ka uz bērniem neiedarbojas vecāku pavēles formā izteikti norādījumi. Bērni ir ļoti dažādi. Starp bibliotēkas apmeklētājiem ir tādi, kuri pat līdz skolas vecumam ņem grāmatas ar bildēm ( ar ne tik daudz teksta ), bet citi šajā vecumā jau lasa pieaugušo grāmatas. Bērniem nepatīk obligātums – tev jālasa tikai tas un tāpēc, ka tā vajag. Obligātajā, jeb tagad ieteicamās literatūras sarakstā, būtu jāpamaina dažas grāmatas. Kāpēc gan tās piemēram, nevarētu būt Dž. Darela grāmatas?

 Bērniem patika Māras Cielēnas, Annas Sakses, Imanta Ziedoņa literārās pasakas. Janvāra mēnesī bibliotēka bija uzlikta izstāde: Kādreiz vecos, senos laikos, visi ziedi bijuši balti ( Annas Sakses pasaku grāmatas ). Kopīgi lasījām S. Kozlova stāstu bērniem par diviem draugiem – Ezīti un Lācēnu: Kā zināt, ka ir pienācis Jaunais gads?

Jaunieši izvēlējās lasīt Bada spēles, kuru galvenā varone iestājas par dzīvību, bet pusaudžu iecienītas bija Māra Runguļa grāmatas.

Janvāra, februāra un septembra mēnešos bērni līdz 30 minūtēm spēlēja galda spēles. Covid ierobežojumu dēļ rosība bibliotēkā izpalika.

8. Novadpētniecība.

Ar novadpētniecību saistītie materiāli bibliotēkā izvietoti redzamā vietā plauktos, blakus laikrakstiem un žurnāliem. Interesentu nav daudz, jo bibliotēkas lietotāju kontingents ir gandrīz nemainīgs. Vajadzības gadījumā šos materiālus izmanto Rekavas vidusskolas audzēkņi. Vispopulārākās joprojām ir mūsu novadnieka Jura Cibuļa grāmatas.

Ir izskatīti Ziemeļlatgales laikraksta ,, Vaduguns “ 2012. – 2017. gada komplekti. Materiāli, kas attiecas uz pagasta aktivitātēm, ievietoti attiecīgajās mapēs.

Darbā pamatā izmantoju Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes materiālus.

Novadpētniecības darbā sadarbojos ar Briežuciema pagasta bibliotēku.

10. Publicitāte

Bibliotēkas darba rādītāji skatāmi Latvijas digitālajā kultūras kartē. 

Par pasākumiem un citām aktivitātēm varēja uzzināt bibliotēkas mājas lapā bibliotekas. /lazduleja.lv.

Bibliotēku popularizējošie pasākumi tika veikti atbilstoši esošajai situācijai gan pagastā, gan valstī. Pamatā tika plānoti mazie jeb individuālie, izzinošie pasākumi. Tas vairāk bija darbs konkrētā situācijā ar konkrētu cilvēku. Piemēram, Vai tu zini, ka 21. februāris ir Starptautiskā dzimtās valodas diena?; Tautas ticējumi par maizi; Latvju zīmju un rakstu pasaulē; Mežam ir pilnas kabatas noslēpumainu, nepazīstamu odziņu… u. c.

Sakarā ar darba slodzes samazinājumu, Jauno grāmatu dienas vietā tagad ir Jauno grāmatu nedēļa.

Apmeklētāji apskatīja un arī ņēma grāmatas no literatūras izstādēm, kuras tika izvietotas lasītavas telpā uz galda: 18. novembris  - Latvijas dzimšanas diena ,, Mums viņa ir visskaistākā Tik un Tā “; lai apmeklētāji sasildītu sirdi un dvēseli – Viss decembris Ziemassvētku noskaņās ( rotājumi, sveces, grāmatas … ); Iedegt gaismu dvēselē ( grāmatas decembra vakariem);  Rudens – arī grāmatās u.c.

 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā ,, Ziemeļvalstis un pasaule”, bija apskatāmi un lasāmi ziemeļvalstu rakstnieku darbi, kas pieejami bibliotēkā.

Veiksmīgākā darba forma, kuru pielietoju jau dažus gadus, ir vienas grāmatas izstādes: Vēsturiska drāma, kas ved mūs simt gadu senā pagātnē un atgādina, ka brīvība bija jāizcīna un jānopelna ( A. Grīns ,, Dvēseļu putenis" ); Grāmata, ko var lasīt arī decembrī un janvārī ( J. Grendāls ,, Klusums oktobrī “ ); Cilvēka un viņa rakstura spogulis – rokraksts ( I. Punka, A. Plaudis ,, Slavenību rokraksti “ ).

Bibliotēkas apmeklētājiem tika paskaidrots, ka jāreģistrējas par bibliotēkas lietotāju arī tad, ja netiek izmantoti tradicionālie pakalpojumi – grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana uz mājām, lai statistika uzrādītu reālo bibliotēkas pakalpojumu lietotāju skaitu.

Secinājumi

 1. Ņemot vērā Covid izraisīto situāciju arī bibliotēku darbā, var teikt, ka 2020. gads ir pavēris citas iespējas, vairāk strādājot elektroniskajā vidē ( grāmatu pasūtījumi, rezervācija, uzziņu un konsultāciju sniegšana ).
 2. Laikā, kad bibliotēkas durvis bija slēgtas apmeklētājiem, tika izmantota iespēja sakārtot,  pārkārtot, atjaunot  dažādas lietas: mapes, lietvedības dokumentus, atjaunot plauktu uzrakstus, sakārtot grāmatas plauktos, salīmēt bērnu grāmatās bojātās lapas.
 3. Līdz ar darba slodzes samazinājumu, nav izdevies līdz galam pabeigt bibliotēkas krājuma rekataloģizāciju.
 4. Gada pirmajā pusē slikti darbojās internets, arī 2008. gada datori, no kuriem viens ir darbinieka dators un 2015. gada  multifunkcionālā iekārta ( vajadzīgs remonts vai arī jāgādā jauns ).
 5. Bibliotēku slēgšana no 21. decembra, izraisīja cilvēkos stresu un dusmas, ko pilnībā izbaudīja bibliotekāri, jo ir pietiekami liels skaits cilvēku, kuru psihoemocionālo stāvokli varētu vērtēt kā sliktu.
 6. Tika izpildīts bibliotēkas krājuma komplektēšanas koncepcijā noteiktais.
 7. Bibliotekāra profesijas standarta apraksts: iesaistīt, plānot, pārzināt, pārvaldīt, prast, spēt, veidot, vadīt, organizēt, sniegt, iekļauties, rīkoties, orientēties, pielietot, veicināt, meklēt, nodrošināt, analizēt, vērtēt, apmācīt, apzināt … ( no karantīnas laikā veiktās bibliotēku darba analīzes ).

                                                                             …

 

LAZDULEJAS PAGASTA BIBLIOTĒKAS

PĀRSKATS PAR DARBU

2019. GADĀ