Rugāju bibliotēka

Navigation

Rugāju novada Dome

RUGĀJU NOVADA DOME

         Kurmenes iela 48,

             Rugāju pag., Rugāju novads

                   LV-4570

 apmeklē → www.rugaji.lv

 
Rugāju novada domes speciālistu kontakttālruņi

Rugāju novada domes priekšsēdētāja:    Sandra Kapteine - 64507245 ; 2635838

Priekšsēdētāja vietnieks : Andris Leons - 27870141 ; 26536746

Izpilddirektore : Daina Tutiņa - 6450247 ; 27800548

Grāmatvedība : 64507244 ; 27818200

Sekretāre : Arnita Pugača - 27832856

Dzimtsarakstu nodaļa : Liene Pipure - 20219774

Nodokļu administratori : Rugāji - Ina Poiša - 6452350 ; 26698757

                                Lazdukalns - Zigrīda Anča - 64546775 ; 27839513

Rugāju novada bāriņtiesas priekšsēdētāja - Vija Aleksejeva                              

Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centra vadītāja : Mārīte Orniņa - 26355954

Lauku attīstības konsultante : Velta Leone - 28398550

Izglītības pārvaldes vadītāja : Biruta Berkolde - 27869387 ; 64507246

Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieks : Uldis Melnacis - 27801859