Bibliotēkas vēsture

Baltinavas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, pie pašas Krievijas robežas. Baltinavas novada publiskā bibliotēka dibināta 1944. gadā, tās pirmā vadītāja bijusi Lucija Daukste.

Baltinavas novada bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic Baltinavas novada iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu.
Baltinavas novada bibliotēka tiek finansēta no Baltinavas novada budžeta
Bibliotēka veic pasaules kultūras mantojuma - iespieddarbu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas publisko pieejamību un tās izmantošanu visiem interesentiem un lietotājiem.

Misija- veikt iespieddarbu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, nodrošinot informācijas publisku pieejamību ikvienam iedzīvotājam un veicināt radošas kultūrvides attīstību Baltinavas novadā, lielu vērību piegriežot novadpētniecībai.

Funkcijas- bibliotēkas apmeklētāju apkalpošana, iespieddarbu iegāde, sistematizēšana un uzglabāšana, novadpētniecības materiālu vākšana un apkopošana, daudzpusīgas informācijas pieejamības nodrošināšana, kultūrvides attīstīšana Baltinavas novadā, iedzīvotāju iesaistīšana kultūras dzīves norisēs. Bibliotēka veic informācijas, izglītības, izklaides, novadpētniecības un sociālās funkcijas, aktīvi sadarbojoties ar pašvaldību un citām iestādēm.

Bibliotēkas mērķis- nodrošināt brīvu plašas informācijas pieejamību, sekmēt kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu, radīt vidi, lai bibliotēkā katrs apmeklētājs ir gaidīts.

Mērķauditorija- skolēni, pirmskolas vecuma bērni, studenti, iestāžu darbinieki, bezdarbnieki, maznodrošinātie, pensijas vecuma iedzīvotāji. Nākotnē liela vērība tiks piegriezta bērniem no nelabvēlīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm, pirmskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem.

Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA Lursoft projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros 2013. gadā nodrošinās "Laikrakstu bibliotēka" datu bāzes (www.news.lv) pieeju visām pašvaldību publiskajām bibliotēkām bez abonēšanas maksas.