Lazdulejas bibliotēka
 

Darba pārskati

LAZDULEJAS BIBLIOTĒKAS

pārskats par darbu

2023. gadā

Satura rādītājs

Vispārīgs bibliotēkas raksturojums …………………………………………………………… 3

Finansiālais nodrošinājums ………………………………………………………………………. 4

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums ………………………………………………… 4

Personāls ………………………………………………………………………………………………….. 5

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība ………………………………………………….6

Krājums ……………………………………………………………………………………………………..9

Darbs ar bērniem un jauniešiem ………………………………………………………………. 11

Novadpētniecība ……………………………………………………………………………………… 12

Publicitāte ……………………………………………………………………………………………….. 13

Secinājumi ………………………………………………………………………………………………..14

 1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums

   Lazdulejas bibliotēka ir Balvu novada Balvu Centrālās bibliotēkas struktūrvienība, kas veic Lazdulejas bibliotēkas funkcijas. Bibliotēka strādāja 24 stundas nedēļā, atbilstoši ar darba devēja saskaņotu grafiku. 2023. gada oktobrī tika mainīts bibliotēkas darba laiks: no 8.00 – 16.00. Tas darīts atbilstoši iedzīvotāju interesēm, jo pagasta pārvalde arī sāk darbu šajā laikā. Atnākot uz pagasta centru, cilvēki, viņus interesējošus    jautājumus var kārtot gan pagasta pārvaldē, gan arī palasīt jaunākos preses izdevumus. Paaugstinoties dzīves dārdzībai, reti kurš var atļauties abonēt pat vietējo laikrakstu.

   2023. gadā galvenais uzdevums bija noturēt iepriekšējā gada darba rādītājus, kas  krasi samazinājās 2020. un 2021. gadā sakarā ar pandēmijas ierobežojumiem. Zināmā mērā tas arī ir izdevies. Darba rādītājus var skatīt tālāk tabulā ,,Bibliotēkas pamatrādītāji”.

   Katru gadu samazinās iedzīvotāju skaits pagastā. 2023. gadā, pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, uz 2023. gada 1. jūliju pagastā deklarēti 238 iedzīvotāji. Statiska rāda, ka bibliotēkas lietotāji ir gandrīz visi, kas šeit strādā, bet nedzīvo. Savukārt tie, kuri šeit dzīvo, bet strādā citur, reti nāk uz bibliotēku. Atliek bezdarbnieki, pensionāri, cilvēki ar invaliditāti un  bērni.

2023. gadā:

 • Pats galvenais: Bibliotēkas akreditācija un atzinums, ka bibliotēkai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.
 • Izvēlēties un lasīt grāmatas, saņemt informāciju. Apmeklētāji varēja uzlādēt mobīlās ierīces; trūcīgās personas varēja bez maksas saņemt rēķinu izdrukas par dažādiem pakalpojumiem, saņemt palīdzību informāciju tehnoloģijas jautājumos.
 • Bibliotēkas krājums atbilstošs pagasta teritorijas attīstībai. Krājums papildināts ar 59 grāmatām, tajā skaitā 14 eks., pateicoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektam  ,, Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma Latvijas publiskajām bibliotēkām 2023 “.
 • Pasākumu skaits un kvalitāte atbilstoši situācijai pagastā.
 • Tika piegādātas grāmatas mājās tiem, kuriem piekļuve bibliotēkai  apgrūtināta veselības vai cita iemesla dēļ.
 • Darbojās grāmatu apmaiņas plaukts, kurā ikviens varēja izvēlēties lasāmvielu un vietā atstāt savas grāmatas, kas jau ir izlasītas vai kādu citu iemeslu dēļ nav vajadzīgas.
 • Tika lasītas grāmatas no 2022. gadā, pēc lasītāju ierosinājuma, iekārtotā literatūras plaukta +18.     
 • Bibliotēka sadarbojās ar visām Balvu novada bibliotēkām, lai lietotāji saņemtu nepieciešamo literatūru. Krājuma inventarizācija pārskata periodā nav veikta.
 • Telpu apsaimniekošanā izmaiņu nav. Bibliotēkas telpu stāvoklis labs.

 1. Finansiālais nodrošinājums

Bibliotēkas izdevumi

2021

2022

2023

Izdevumi kopā

( EUR )

Darbinieku atalgojums (bruto)

Krājuma komplektēšana

785

769

770

  

Pārējo finansējumu skatīt pie Balvu Centrālās bibliotēkas.

 1. Materiālā un tehniskā  stāvokļa vērtējums

Bibliotēkas materiālais un tehniskais stāvoklis apmierinošs.

Projekta Trešais Tēva Dēls datori ir novecojuši.

 3 datori – 2008. gads;

 2 datori – 2015. gads;

 multifunkcionālā iekārta – 2015. gads.

Pārskata periodā šajā jomā nekādi darbi nav veikti.

 1. Personāls

Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi:

 • Vebinārs: KISC piedāvātie e- resursi Latvijas bibliotēkām ( News.lv – laikrakstu bibliotēka tiešsaistē; Letonika.lv un Tilde bibliotēkām; 3td e- grāmatu platforma: saturs un aktualitātes ).
 • Balvu novada publisko bibliotēkas darbinieku pavasara seminārs Balvos 22. martā ( Medijpratības ABC; Vijas Laganovskas personība un daiļrade; Darbs komandā un ar sevi u.c. ).
 • Balvu novada publisko bibliotēku izbraukuma seminārs Medņevā 26. maijā ( Grāmatniecība Balvu reģionā drukas aizlieguma laikā un 20. gs.; Ieskats digitālās drošības nedēļā; LBB ideju tirgus 2023. u. c. ).
 • Balvu novada bibliotekāru Kultūrvēstures studiju brauciens Ogre-Ķegums-Lielvārde 28. jūlijā.
 • Balvu novada publisko bibliotēku rudens seminārs Balvos 27. oktobrī ( Folklora un folklorisms latgaliešu  rokrakstu literatūrā drukas aizlieguma laikā; Latgaliešu folkloras vākšana un interpretācija trimdā pēc II pasaules kara; Pasaules Medijpratības un internetpratības nedēļa u. c. ).
 • Balvu novada publisko bibliotēku rudens seminārs II Balvos 23. novembrī ( Katoļu dziesmu sākotne latviešu literatūrā: Georgs Elgers; Latvijas pensiju sistēma ; Uzziņu klasifikācija un uzskaite bibliotēkā; Pielāgotā literatūra u. c. ).

 1. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība

Bibliotēkas pamatrādītāji

2021

2022

2023

% salīdzinot ar iepriekšējo gadu

Aktīvo lietotāju skaits

85

64

70

-25%; +9%

t. sk. bērni līdz 18. gadiem

16

15

14

-6%; -7%

Bibliotēkas apmeklējums

1071

890

1497

-17%; +68%

t. sk. bērni līdz 18. gadiem

186

152

140

-18%; -8%

Virtuālais apmeklējums

207

256

617

+24%; +141%

Izsniegums kopā

2577

2510

2460

-3%; -2%

t. sk. grāmatas

1211

1245

1180

+3%; -5%

t. sk. periodiskie izdevumi

1366

1265

1280

-7%; +1%

t. sk. bērniem līdz 18. gadiem

204

188

195

-8%; -4%

Bibliotekārais aptvērums % no iedzīvotāju skaita pagastā

34%

26%

29%

-24%; -12%

t. sk. bērni līdz 18. gadiem

52

54

40

+4%; -26%

Iedzīvotāju skaits pagastā

250

250

238

0%; -5%

Bibliotēkas apmeklējums kopā: 880+464+ 104+ 49=1497( fiziskais, virtuālais, news, letonika). Virtuālais apmeklējums kopā: 464+104+49=617(mājas lapa, news, letonika).

   Tā kā visi svarīgākie bibliotēkas darba rādītāji ir skatāmi tabulā, tad īsi un konkrēti par pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību.

 • Lai arī pagasta iedzīvotāju skaits turpina samazināties, ir izdevies nostabilizēt lasītāju skaitu. Tas ir izdevies izejot ārpus bibliotēkas: uzrunājot, ieinteresējot par kādu grāmatu, žurnālu. Piemēram, decembra mēnesī bibliotēkā pusotru nedēļu nebija piekļuves interneta resursiem tehnisku iemeslu dēļ. Šajā laika periodā nāca klāt trīs lasītāji ,kuri jau kādu laiku bija aizmirsuši ceļu uz bibliotēku.
 • Lasa grāmatas tikai papīra formātā. Nav intereses par  e-grāmatu lasīšanu.
 • Apmēram trešdaļai lietotāju saglabājies ieradums vēl no kovidlaika, piezvanīt, painteresēties un tikai tad nākt uz bibliotēku viņiem vēlamajā laikā.
 • Bibliotēkas lietotāji ir arī no citiem novada pagastiem.
 • Divu gadu garumā ir tāds novērojums: cilvēki nāk uz bibliotēku, lasa žurnālus, lasa ,, Vaduguni “, ņem grāmatas lasīšanai mājās, bet pasākumi viņus neinteresē ( vismaz pusei ). Viņi nevēlas, ka tiek ,, aiztikti “, viņiem ir labi pašiem ar sevi. Viņi dzīvo ar savu patiesību, lai arī tā bieži vien ir pretrunā ar faktiski pierādītu informāciju. To visu ietekmē ekonomiskā un politiskā situācija gan valstī, gan pasaulē. Un pa vidu bibliotekārs ar savu informāciju.
 • Tika piegādātas grāmatas mājās tiem lasītājiem, kuriem piekļuve bibliotēkai veselības vai cita iemesla dēļ apgrūtināta( 2 personām ).
 • Uzņēmēji, zemnieki uz bibliotēku nāk ļoti reti. Viņiem ir savi informācijas  resursi.
 • Bibliotēka ir vieta, kas nodrošina informācijas pieejamību tiem, kam nav citu iespēju. Pārsvarā nāk vieni un tie paši klienti, kuri ir arī klienti sociālajam darbiniekam. Iedzīvotāju zināšanas un prasmes digitālajā jomā nav pietiekamas. Iedzīvotājiem ar trūcīgās personas statusu izdrukas tika veiktas bez maksas. Bibliotēka reizēm ir kā ātrā palīdzība, kad steidzami vajadzīgs bankas konta izraksts, rēķins par komunālajiem pakalpojumiem papīra formātā, deklarācija Valsts ieņēmumu dienestam, jānoskenē un jānosūta medicīniska rakstura dokumenti.

Informācijas pakalpojums bibliotēkā ir arī paziņot par jaunāko literatūru dažādās formās, e- pasts, VACAP, kāds ieskenēts žurnāla raksts, arī katalogs kā pakalpojums.

 • Bibliotēkā tiek sniegts netradicionāla pakalpojums – elektronisko ierīču uzlādēšana ( pārsvarā gan uzlādē telefonus ).
 • Sniegtas 226 uzziņas un konsultācijas. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, virtuālais apmeklējumu skaits pieaudzis par 208 jeb 81%. Ir uzlabojušās iedzīvotāju zināšanas, kā saņemt pakalpojumu nepameklējot bibliotēku klātienē.
 • Elektroniskie informācijas resursi ( e-resursi) ieņem arvien svarīgāku vietu bibliotēkas darbā ar lietotājiem. Pirmajā vietā vienmēr tika likti  drošības jautājumi internetā ( individuālas sarunas ). Noderīgs palīgs  bibliotēkas lietotājiem - Rokasgrāmata pret dezinformāciju ( izmantota 11 reizes ). Digitālās nedēļas ietvaros, kopā ar interesentiem ielūkojāmies datu bāzēs Letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēkā, Google  pakalpojumu daudzveidībā.
 • Cilvēkiem, kuriem prāts trenēts ar grāmatu lasīšanu, palīdz arī informāciju tehnoloģijas.
 • Maza formāta pasākumos piedāvāju tādus datus, faktus un citu informāciju, kas ir ticama. Ir vajadzīga viedokļu daudzveidība, lai spētu informāciju uztvert kritiski, jālasa ne tikai ziņu virsraksti.  Esmu ievērojusi, jo vairāk cilvēks lasa un klausās vienveidīgu informāciju, jo ātrāk tā nosēžas atmiņā un viņš pats sāk domāt līdzīgi. Runāt ar šiem cilvēkiem ir diezgan sarežģīti.
 • Informācija bibliotēkas mājas lapā ir īsa un konkrēta.
 • Bibliotēkā ir pietiekoši jaunas lasāmvielas. Lasa pārsvarā latviešu rakstnieku darbus. Jau vairāk kā gadu iecienīta lasāmviela arī pieaugušajiem ir bērnu un jauniešu literatūra. Kā jau ierasts, iecienītas grāmatas no sērijas ,, Vakara romāns “. Interesē detektīvi. Nelasa ekonomiska un politiska rakstura grāmatas. Nelasa neko latgaliešu valodā ( tajā skaitā ,, Vadugunī “latgaliski rakstīto ), nelasa jaunāko dzeju.  Šajā dzejā neko  nevarot saprast, jo nav ne punktu, ne komatu. Parasti izvēlas pārbaudītus tekstus. Dzeja interesē tikai 2 lasītājus. Ir parādījusies interese par vēstures jautājumiem.
 • Nepatīk grāmatas ar ,, piebārstītām “, pārgudrām frāzēm.
 • Patīk grāmatas par ceļojumiem, noslēpumiem, mistiku ( A. Pastare ,, Atstumtā uguns”).
 • Lasītākie žurnāli Ieva, Padoms Rokā un laikraksts Vaduguns.
 • Bibliotēka nestrādā vienotajā informācijas sistēmā Alise.

SBA rādītāji

SBA

2021

2022

2023

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

14

12

10

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

29

18

19

 1. Krājums

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums

2021

2022

2023

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

785

769

770

t. sk. grāmatām

400

400

400

t. sk. bērnu grāmatām

94

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

385

370

370

Finansējums krājumam uz 1 iedzīvotāju pašvaldībā

3,1

3

3,2

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā

1173

1125

935

Krājuma rādītāji

2021

2022

2023

Jaunieguvumi kopā

337

220

244

t.sk. grāmatas

99

82

59

t.sk. latviešu daiļliteratūra

56

38

32

t.sk. bērniem

23

24

12

Izslēgtie dokumenti

490

287

343

Krājuma kopskaits

3818

3751

3652

Grāmatu krājuma apgrozība

0,4

0,4

0,4

Periodisko izdevumu apgrozība

1,7

1,7

1,9

Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums

Datu bāze

2021

2022

2023

Letonika

skatījumi

85

96

104

piekļuves sesiju skaits

53

59

69

lejuplāžu skaits

News

skatījumi

51

73

49

piekļuves sesiju skaits

lejuplāžu skaits

Citas

   Bibliotēkas krājums ir labā stāvoklī. Ir atlasītas un izņemtas no krājuma nolietotas  grāmatas – 101 eks. Finansējums grāmatu iegādei pietiekams.  Visvairāk iegādātas Izdevniecības Zvaigzne ABC izdotās grāmatas. Grāmatas pamatā iegādājos pie Virja LK SIA – 45 eks. Pavisam kopā bibliotēkā saņemtas 59 grāmatas. Saņemtie izdevumi pēc piegādes avotiem: pirkums – 45; bezatlīdzībā nodots – 14 eks., kas kopā sastāda 564, 84 EUR. Pateicoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektam Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma Latvijas publiskajām bibliotēkām 2023, Lazdulejas bibliotēka saņēmusi 14 eks. grāmatu par summu 164,84 EUR.

Citām novada bibliotēkām, pēc lietotāju  pieprasījuma, izsniedzu psiholoģijas grāmatas un daiļliteratūru, bet savas bibliotēkas  lietotāju pieprasījums bija tikai daiļliteratūra (tajā skaitā grāmatas bērniem un jauniešiem ).

Lasītākie žurnāli ,, Ieva” un ,, Privātā Dzīve”, kā arī laikraksts ,, Vaduguns “. Lasītākās grāmatas: D. Rukšāne ,, Krieva āda “un turpinājums ,, Džiki”, G. Tālers ,, Grēksūdzes noslēpums “, Dz. Žuravskas grāmatas un grāmatas no sērijas ,, Vakara romāns “. Atrast labu grāmatu nav viegli. Ja ir atrasta, tad lasītājs gaida attiecīgā rakstnieka nākamo darbu, piemēram,K. Olsones, G. Tālera grāmatas.

Pārskatot grāmatu krājumu, redzu, ka ir arī nelasītas un maz lasītas grāmatas ļoti labā vizuālā stāvoklī. Diemžēl, tās pārsvarā ir saņemtas kā individuāli dāvinājumi. Krievu valodā grāmatas neiepērku, jo nav pieprasījuma. Ir tikai divi lietotāji, kuri lasa krievu valodā, bet ņem arī grāmatas latviešu valodā. Ilgstošo parādnieku skaits ir nenozīmīgs.

Darbs ar bērniem un jauniešiem

   Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Lazdulejas pagastā uz 2023. gada 1. jūliju deklarēti 40 bērni no 0 – 18. gadiem, t. sk. no 0 - 6 gadiem 6 bērni. Bērni  mācās dažādās Balvu novada skolās, visvairāk Rekavas vidusskolā un Balvu sākumskolā, mazie apmeklē bērnudārzu Rekavā un Bērzkalnē. Lasītāju skaits bibliotēkā -  14 ( par 1 mazāk salīdzinot ar iepriekšējo gadu ). Uz bibliotēku bērni nāk pārsvarā tikai brīvdienās, jo rudeņos un ziemā ir tumšs. Grāmatas viņi ņem skolas bibliotēkā, bet nepieciešamības gadījumā atnāk vecāki sadabūt bērniem vajadzīgo lasāmvielu. Ir ievērots - ja lasa vecāki, vecvecāki, arī bērni lasa.

Tad, kad no bibliotēkas krājuma izņēmu un norakstīju nolietotās bērnu grāmatas, piedāvāju bērniem un vecākiem, ja vēlas, interesējošās grāmatas izvēlēties un ņemt uz mājām. Ne visas grāmatas varēja salabot, jo trūka lapu, bet interese bija.

Bērnu grāmatu jaunieguvumu skaits – 12 eks. Bibliotēkā ir dažādas spēles, bet tās tiek lietotas tikai brīvdienās, pārsvarā vasarā, kad līst lietus. Rudeņos, kad ir auksti un vēl nav pieslēgta apkure, neviens bibliotēkā ilgi neuzturas. Sākumskolēni lasa samērā aktīvi, bet vēlāk viņi nāk retāk. Mazāk lasa, sākot no 7.-8. klasei. Lasa tikai trīs vidusskolēni. Bērniem patīk lasīt skaļi, bet ik pa brīdim viņi tomēr skatās savā telefonā. Bērniem ir pieejams ļoti daudzveidīgs virtuālais saturs, dažādas mobilās aplikācijas.

2023. gadā bērni bibliotēku ir apmeklējuši nedaudz mazāk ( - 12 ), bet izsniegums pieaudzis par 7 eks.

Interesantākie grāmatu popularizējošie pasākumi:

 • Laini lūgti spoku birojā ( K. Olsones grāmatas, kam patīk mistiski piedzīvojumi);
 • Bibliotēku noslēpumi: Runcis Puncis bibliotēkā ( ticami un neticami brīnumi bibliotēkā );
 • Skuja astē – pasakas par ziemu;
 • Grāmata – jubilāre: Kaķīša dzirnavām – 110;
 • Rudens dzejā: Ozols kuro stundu skaita zīles, savu zaru nebeidzamās kabatās.
 • Vai tu zini? Kurā Z. Ērgles romānā ir pazudusi dzelzs gulta?

Bērnu grāmatas ir labā stāvoklī. Bibliotēkā ir piejamas dažādas galda spēles, no tām vairāk izmantotas: Domino, Atver pasauli, puzles un kustīgās bildītes.

 1. Novadpētniecība

   2023. gadā  bibliotēkas lietotāju kontingents nav mainījies, tāpat tas ir arī ar novadpētniecības materiālu izmantošanu. Interesentu ir maz. Bija trīs pieprasījumi no mapēm ,, Radošs dzīvesstils “ un ,, Lazduleja laika lokos “. Šos materiālus izmantoja Rekavas vidusskolas skolēni. Ir iekārtota jauna mape ,, Personības Lazdulejas pagastā ". Novadpētniecības mapes uz mājām neizsniedzu, jāskatās uz vietas bibliotēkā, materiālus var arī ieskenēt vai nokopēt. Novadpētniecības materiāli izvietoti lietotāju apkalpošanas telpā plauktos, blakus laikrakstiem un žurnāliem. Bibliotēkā ir novadnieka J. Cibuļa grāmatas. Šīs ir vienīgās, kuras tiek lasītas latgaliešu valodā.

Ir izskatīti laikraksta ,, Vaduguns “ 2022. gada komplekti un attiecīgie materiāli ievietoti mapēs. Raksti ir par mūsu novadniekiem, kuri dzīvo gan tuvu, gan tālu.

Darbā  izmantoju Balvu novada kultūrvēstures datu bāzes materiālus.

      

10.Publicitāte

   Bbibliotēkas un krājuma popularizējošie pasākumi tika veikti atbilstoši esošajai situācijai pagastā. Tā kā bibliotēka strādāja trīs dienas nedēļā, pielietoju tikai mazās darba formas.

   Plauktos tika liktas katra mēneša literāro jubilāru, rakstnieku un dzejnieku grāmatas Mēneša literārie jubilāri/ bibliotēkas krājumā  attiecīgi esošās grāmatas /. Parasti bija aizņemti divi plaukti. No krājuma tika izceltas grāmatas, kuras agrāk labi lasītas, bet tagad nepelnīti aizmirstas.

Veiksmīgākie un interesantākie grāmatu popularizēšanas pasākumi:

 • Tematiskas izstādes: ,, Katram bija savs sapnis par neatkarību” / barikāžu atceres gadadiena /;

      ,, Viss pārejošs – tikai dārzkopējs paliekošs”(/viss jaunais, labi aizmirsts vecais/;

      ,, Patiesība ir tur – mežā”/ mežs- tā dažādajos veidos /;

 • Literāras izstādes:
 • Piecminūte par Blaumani: Rakstniekam piemita vecpuišu untumi. Gribi uzzināt, kādi tie bija?

Aplūko latvju rakstu zīmes!

Veselīgas līgošanas pamatprincipi.

Kad dzied Mārtiņa gailis / katram bibliotēkas apmeklētājam cukurgailītis un klāt informācija: Kā dzied citu tautu gaiļi?

 • Grāmata – jubilāre: Tūve Jansone ,, Vasaras grāmata”/ 50 gadi, kopš tā sarakstīta, bet 2005. gadā iznāca latviski/.
 • Vienas grāmatas izstādes: Iepazīsim pingvīnus /Z. Eniņa ,, Nekaunīgais pingvīns”/.

Mežā bija kā miltu maisā…/ K. Skalbe ,, Pasakas pieaugušajiem”/.

 • Dzirdēti un nedzirdēti padomi.
 • Bibliopasts: Iespēja atstāt savus ieteikumus un idejas jaunajam darba cēlienam / 15 idejas /.
 • Jauno grāmatu dienas un neliels ieskats katrā grāmatā, lai radītu ieinteresētību.

Bibliotēkas dienas lapās uzskaitīju izmantotās grāmatas un citus materiālus, kā arī apmeklētāju / interesentu / skaitu.

Bibliotēkā ir pieejami bukleti: 72 stundas. Tie var noderēt visa veida civiliem gadījumiem.

       Par pasākumiem un citām aktivitātēm, par jaunajām grāmatām, preses izdevumiem iedzīvotāji un visi interesenti varēja uzzināt bibliotēkas mājas lapā bibliotekas.lazduleja.lv

Bibliotēkas darba rādītāji skatāmi Latvijas digitālajā kultūras kartē.

Secinājumi

 • Pats galvenais šobrīd – praktiskas iemaņas darbojoties e – vidē.
 • Lai informāciju uztvertu kritiski, jālasa ne tikai ziņu virsraksti. Spēja kritiski domāt ir katram, galvenais, kā to darīt?!
 • Ir vērojama pozitīva attieksme pret lasīšanu un bibliotēku.
 • Lai nelasītāju pārvērstu par lasītāju – ir jāatrod īstā grāmata tieši viņam.
 • Lauku bibliotēku priekšrocība – var ātri tikt pie jaunām grāmatām.
 • Bibliotēka ir ne tikai grāmatas, bet tur var sastapt savējos.
 • Cilvēkiem patīk priecīga un dzīva vide, draudzīga attieksme.
 • Pozitīva attieksme pret grāmatu maiņu ( starpnieks – bibliotēka ).
 • Uz lasītāju skaita pieaugumu šī brīža situācijā nav ko cerēt, jo realitāte nesakrīt ar dokumentiem. ,, Jādomā kā noturēt cilvēku laukos “( Vaduguns.-19.01.2023.). Ar ko, ja visu samazina un slēdz?!
 • Preses izdevumus bibliotēkā, sākot no decembra, var izlasīt tikai nākamajā dienā, jo pasts tiek piegādāts no Kārsavas.
 • Lauku bibliotēka ir arī vieta, kur sūdzēties par visu un visiem. Arī tā ir informācija.

Kuriozs no bibliotēkas dzīves: Šodien labāk neej uz bibliotēku, tur liek lasīt grāmatas! ( tā bija skaļā lasīšana ).

                    Lazdulejas bibliotēkas vadītāja: Skaidrīte Logina

 

 

LAZDULEJAS BIBLIOTĒKAS

pārskats par darbu

2022. gadā

Satura rādītājs

Vispārīgs bibliotēkas raksturojums …………………………………………………………… 3

Finansiālais nodrošinājums ………………………………………………………………………. 4

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums ………………………………………………… 4

Personāls ………………………………………………………………………………………………….. 5

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība ………………………………………………….6

Krājums ……………………………………………………………………………………………………..9

Darbs ar bērniem un jauniešiem ………………………………………………………………. 11

Novadpētniecība ……………………………………………………………………………………… 12

Publicitāte ……………………………………………………………………………………………….. 13

Secinājumi ………………………………………………………………………………………………..14

 1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums

   Lazdulejas bibliotēka ir Balvu novada Balvu Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka, kas veic Lazdulejas bibliotēkas funkcijas. Bibliotēka strādāja 24 stundas nedēļā, atbilstoši ar darba devēja saskaņotu grafiku.

   2022. gadā samazinājušies darba rādītāji.

   Iemesli:

 1. Samazinājies fiziskais iedzīvotāju skaits pagastā ( deklarēti ir, bet  izbraukuši uz ārvalstīm un citām vietā Latvijā ).

2. Pandēmijas laika ierobežojumi atstājuši negatīvu iespaidu (komunikācijas                      trūkums; pieradums pie sociālajiem tīkliem.

Svarīgākais 2022. gadā:

 1. Bibliotēka bija vispretimnākošākā iestāde – arī pandēmijas laikā bija iespēja lasīt grāmatas un saņemt informāciju; apmeklētāji varēja uzlādēt mobīlās ierīces; saņemt konsultācijas par energoatbalstu mājsaimniecībām, trūcīgās personas varēja bez maksas saņemt rēķinu izdrukas par dažādiem pakalpojumiem.
 2. Bibliotēkas krājums atbilstošs pagasta teritorijas attīstībai. Krājums papildināts  ar 25 vērtīgām grāmatām, pateicoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektam  ,, Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma Latvijas publiskajām bibliotēkām 2022 “.
 3. Sniegtas uzziņas un konsultācijas par dažādiem jautājumiem ( uz vietas un attālināti).
 4. Pasākumu skaits un kvalitāte atbilstoši situācijai pagastā.
 5. Tika piegādātas grāmatas mājās tiem, kuriem piekļuve bibliotēkai bija apgrūtināta veselības vai cita iemesla dēļ.
 6. Palīgi bibliotekāram: ,, Rokasgrāmata pret dezinformāciju” un buklets ,, 72 stundas. Kā rīkoties krīzes gadījumā “.
 7. Ir izveidots grāmatu apmaiņas plaukts, kurā ikviens var izvēlēties lasāmvielu un vietā atstāt savas grāmatas, kas jau ir izlasītas vai kādu citu iemeslu dēļ nav vajadzīgas.
 8. Pēc lasītāju ierosinājuma iekārtots literatūras plaukts +18.

Bibliotēkas akreditācijas pārskata periodā nav notikusi. Bibliotēka akreditēta 2018. gadā. Akreditācijas termiņš 2023. gada 2. oktobris.

Bibliotēka sadarbojas ar visām Balvu novada bibliotēkām, lai lietotāji saņemtu nepieciešamo literatūru. Krājuma inventarizācija pārskata periodā nav veikta.

Telpu apsaimniekošanā izmaiņu nav. Bibliotēkas telpu stāvoklis labs.

 1. Finansiālais nodrošinājums

Bibliotēkas izdevumi

2020

2021

2022

Izdevumi kopā

( EUR )

Darbinieku atalgojums (bruto)

Krājuma komplektēšana

783

785

769

  

Pārējo finansējumu skatīt pie Balvu Centrālās bibliotēkas.

 1. Materiālā un tehniskā  stāvokļa vērtējums

Bibliotēkas materiālais un tehniskais stāvoklis apmierinošs.

Projekta Trešais Tēva Dēls datori ir novecojuši.

 3 datori – 2008. gads;

 2 datori – 2015. gads;

 multifunkcionālā iekārta – 2015. gads.

Pārskata periodā šajā jomā nekādi darbi nav veikti.

 1. Personāls

Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi:

 • Balvu novada bibliotēkas darbinieku seminārs Rekovā – klātienē;
 • Latvijas bibliotēku festivāls – tiešsaistē;
 • Kultūrvēsturiskās studijas un pieredzes apmaiņa Krāslavas novadā;
 • LBB Latgales nodaļas bibliotekāru konference ,, Latgales kultūras mantojuma sardzē: iedvesmojot, izglītojot, darot “ – tiešsaistē;
 • Seminārs ,, Reģionālā prese vakar un šodien” – klātienē;
 • Balvu novada publisko bibliotēku seminārs – tiešsaistē;
 • LPS seminārs par energoresursu atbalsta sniegšanu pašvaldībās – tiešsaistē.

Sākot ar 13. oktobri, elektroniski nāca papildinājumi, vadlīnijas, instrukcijas par sociālo pabalstu administrēšanu mājsaimniecībām.

 1. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība

Bibliotēkas pamatrādītāji

2020

2021

2022

% salīdzinot ar iepriekšējo gadu

Aktīvo lietotāju skaits

118

85

64

-28%; -25%

t. sk. bērni līdz 18. gadiem

19

16

15

-16%; -6%

Bibliotēkas apmeklējums

1636

1071

890

-35%; -17%

t. sk. bērni līdz 18. gadiem

234

186

152

-21%; -18%

Virtuālais apmeklējums

257

207

256

-19%; +24 %

Izsniegums kopā

3022

2577

2510

-15%; -3%

t. sk. grāmatas

1622

1211

1245

-25%; +3%

t. sk. periodiskie izdevumi

1400

1366

1265

-2%; -7%

t. sk. bērniem līdz 18. gadiem

140

204

188

-46%; -8%

Bibliotekārais aptvērums % no iedzīvotāju skaita pagastā

44%

34%

26%

-23%; -24%

t. sk. bērni līdz 18. gadiem

42%

52%

54%

+24%; +4%

Iedzīvotāju skaits pagastā

267

250

250

-6%; 0%

Līdz maija vidum bibliotēkas darbs noritēja ievērojot attiecīgajā laika periodā noteiktās epidemioloģiskās prasības.

Ir samazinājušies darba rādītāji – visi rādītāji redzami tabulā. Samazinājies fiziskais iedzīvotāju skaits pagastā.  Deklarēti ir, bet izbraukuši vai dzīvo citur. Iedzīvotāju skaits reāli neatbilst tam, kas ir publicēts statistikas datos. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, uz 2022. gada 1. jūliju pagastā deklarēti 250 iedzīvotāji. Pēc maniem datiem uz 2023. gada 1. janvāri, uz vietas ir aptuveni par20 cilvēkiem mazāk. 14 cilvēki izbraukuši un dzīvo dažādās vietās Latvijā, kā arī ārvalstīs, 4 miruši, 3 ievietoti pansionātā, piedzimuši tikai divi. Ir divi cilvēki, kuri nenāk principa pēc, jo viņus esot aizvainojis pandēmijas ,, zaļais režīms “. Daudzi, kā jau ierasts, šo divu kovidgadu laikā, sēž mājās un dzīvo sociālajos tīklos, nevēlas nekur iet, pasākumi neinteresē. Protams, ka tā nav lielākā iedzīvotāju daļa. Vajadzīgs laiks, lai bibliotēkas klientus dabūtu atpakaļ. Bibliotēkas lietotāji ir arī no citiem novada pagastiem. Tagad ir daudz attālināto pakalpojumu, ko var izmantot bibliotēku neapmeklējot.

Mutiski aptaujājot bibliotēkas lietotājus, ko viņi izvēlētos – papīra vai elektronisko formātu, protams, ka izvēlējās drukāto. Ja ienāk jaunas grāmatas, nākamajā dienā to vairs nav – visas izņemtas. Lasītājiem neliedzu ņemt uzreiz pat desmit grāmatas. Kādā mārketinga lekcijā klausījos, ka labāk bibliotēkā būtu ļaut ņemt lasītājam 20 grāmatas, nekā , ja 20 lasītāji ņem pa vienai( labāk viens, kas lec 7 metrus, nekā 7, kas lec pa vienam metram). Darba rādītāji nav būtiski samazinājušies, izņemot lietotājus, to skaits ir samazinājies  par 21, apmeklētāju skaits par 181, izsniegums par 67 eks. mazāks. Salīdzinot ar 2021. gadu, vairāk ir lasītas grāmatas – par 34 eks., bet mazāk preses izdevumi – par 101 eks. mazāk.

Tika piegādātas grāmatas mājās tiem lasītājiem, kuriem piekļuve bibliotēkai veselības vai cita iemesla dēļ apgrūtināta. Vēlme lasīt grāmatas neizzudīs, lai arī kā modernās tehnoloģijas attīstās. Tā kā grāmatas ir lasāmas bez maksas, iedzīvotāji savos maciņos var ieekonomēt iespaidīgas summas. Sadarbībā ar vairākiem lasītājiem, izrēķinājām, ka lasot tikai Vaduguni, nav jāšķiras no 70 eiro. Izanalizējot trīs lietotāju formulārus, pieskaitot arī izlasīto presi 2022. gadā, sanāca šāds rezultāts: 1. lietotājs ,, iztērēja” 210 eiro; 2. – 186 eiro, 3. – 154 eiro. Tie, kas tikai reizēm kaut ko palasa, arī tērē vidēji 50 eiro. Paši lietotāji bija pārsteigti, jo nebija iedomājušies tādas lietas rēķināt ( jo esot tik ierasti – lasīt un par naudu nemaz nedomāt ). Lūk, tā lietotāji uzzināja, kā tiek tērēta nodokļu maksātāju nauda bibliotēkā. Vēl jau varētu ierēķināt interneta un elektrības izmaksas, jo bibliotēkā tiek sniegts netradicionāla pakalpojums – elektronisko ierīču uzlādēšanu ( pārsvarā gan uzlādē telefonus ).

Sniegtas 274 uzziņas un konsultācijas. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, virtuālais apmeklējumu skaits pieaudzis par 49.

Iedzīvotāju zināšanas un prasmes digitālajā jomā nav pietiekamas. Uz bibliotēku nāca klienti, kuriem nav internetbankas, e- pasta un pat konta bankā, nebija sakārtotas arī  īpašumtiesības. Tas apgrūtināja iesniegumu pieņemšanu valsts atbalstam apkurei mājsaimniecībām. Attiecīgajiem klientiem sniedzu informāciju par visu nepieciešamo, lai viņi varētu saņemt pabalstu. Iedzīvotājiem ar trūcīgās personas statusu izdrukas tika veikta bez maksas.

Elektroniskie informācijas resursi ( e-resursi) ieņem arvien svarīgāku vietu bibliotēkas darbā ar lietotājiem. Tie ir materiāli, kuru piekļuvei nepieciešams dators vai mobilā ierīce. Bibliotēka ir vieta, kas nodrošina informācijas pieejamību tiem, kam nav citu iespēju. Šeit ir ļoti labi redzama atšķirība starp tiem, kuriem ir pieeja informācijai un zināšanām, un tiem, kuriem nav, vai ir ierobežota pieejamība. Uzņēmēji, zemnieki uz bibliotēku nāk ļoti reti. Viņiem ir savi resursi. Starp bibliotēkas lietotājiem ir tādi, kuri ļoti labi orientējas internetā un pamāca citus, bet ir arī tādi, kuri grib lai visu izdara bibliotekārs – sameklē, paskaidro, dod vērtējumu. Ļoti grūti strādāt ar cilvēkiem, kuri mūža lielāko daļu nodzīvojuši Latvijā, bet vai vai nu negrib, vai arī neprot latviski. Tādejādi jāstrādā arī ar šādu auditoriju , jo bibliotēkas uzdevums ir nodot informāciju plašākam sabiedrības lokam. Esam runājuši par drošības jautājumiem internetā. Apmeklētāji vēlējās zināt, vai informācijai var ticēt, jo tīmeklis pats to nekādi nenodrošina. Ļoti noderīgs palīgs darbā bija Rokasgrāmata pret dezinformāciju.

Arī bibliotekārs pats ir informācijas radītājs: mājaslapā lieku informāciju, kas ir viegli saprotama un droša. Maza formāta pasākumos piedāvāju tādus datus, faktus un citu informāciju, kas ir ticama. Šādus pakalpojumus reizēm nevar nodot citiem ( starpniekiem ), jo var stāstīt, bet ir atšķirība. Tāpēc pie izdevības, vienmēr saku: nāciet personīgi uz bibliotēku un sameklēsim vajadzīgo.  Iedzīvotājiem visbiežāk esmu vajadzīga gadījumos, kad viņiem ir vajadzīgs bankas konta izraksts, rēķins par elektrību un telefonu, deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestam, medicīniska rakstura dokumenti, kuri jānoskenē un jānosūta. Pārsvarā nāk vieni un tie paši klienti, kuri ir arī klienti sociālajam darbiniekam.

Nav intereses par lasīšanu e - grāmatas formātā. Bibliotēkā ir pietiekoši jaunas lasāmvielas. Lasa pārsvarā latviešu rakstnieku darbus. Iecienīta lasāmviela arī pieaugušajiem ir bērnu un jauniešu literatūra. Lasa detektīvus, mīlestības romānus. Ļoti iecienīti ir grāmatas no sērijas Vakara romāns. Lasītākie – Dž. Šulces, Dž, Žuravskas, M. Hornas, S. Švarcas, I.Aizsilas darbi, J. Paļčevskas dāmu romāni. Maz lasa dzeju, izņemot G. Rača grāmatas. Nelasa grāmatas latgaliešu valodā, neinteresējas par politiska un ekonomiska rakstura iespieddarbiem.

Lasītākie žurnāli Ieva, Padoms Rokā un laikraksts Vaduguns.

Bibliotēka nestrādā vienotajā informācijas sistēmā Alise.

SBA rādītāji

SBA

2020

2021

2022

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

20

14

12

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

33

29

18

 1. Krājums

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums

2020

2021

2022

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

783

785

769

t. sk. grāmatām

400

400

400

t. sk. bērnu grāmatām

82

94

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

383

385

370

Finansējums krājumam uz 1 iedzīvotāju pašvaldībā

2,9

3,1

3

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā

1250

1173

1125

Krājuma rādītāji

2020

2021

2022

Jaunieguvumi kopā

351

223

220

t. sk. grāmatas

112

99

82

t. sk. latviešu daiļliteratūra

46

56

38

t. sk. bērniem

30

23

24

Izslēgtie dokumenti

567

490

287

Krājuma kopskaits

3971

3818

3751

Grāmatu krājuma apgrozība

0,5

0,4

0,4

Periodisko izdevumu apgrozība

1,7

1,7

1,7