Lazdulejas bibliotēka
 

Darba pārskati

LAZDULEJAS PAGASTA BIBLIOTĒKAS

PĀRSKATS PAR DARBU

2021. GADĀ

                                                        

                                    

                                     Satura rādītājs

Vispārīgs bibliotēkas raksturojums …………………………………………………….. 3

Finansiālais nodrošinājums ………………………………………………………………… 4

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums …………………………………………. 5

Personāls …………………………………………………………………………………………… 6

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība …………………………………………..7

 Krājums …………………………………………………………………………………………….. 10

 Darbs ar bērniem un jauniešiem ……………………………………………………….  12

 Novadpētniecība ………………………………………………………………………………  13

 Publicitāte ………………………………………………………………………………………..  14

 Secinājumi ………………………………………………………………………………………..  15

1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums

   Lazdulejas bibliotēka ir Balvu novada Balvu Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka, kas veic Lazduleja bibliotēkas funkcijas. Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu, pārskata perioda nogalē, bibliotēkas nosaukumā ir notikušas izmaiņas. Lazdulejas pagasta bibliotēka tagad ir -  Lazdulejas bibliotēka. Jau otro gadu bibliotēka strādā   24 stundas nedēļā, atbilstoši ar darba devēja saskaņotu grafiku. 2021. gadā, tāpat kā iepriekšējā gadā, ir samazinājušies darba rādītāji.

Iemesli:

 1.  Bibliotēkas pieejamības laika samazinājums (bibliotekārās slodzes samazināšana jau no 2020. gada);
 2.  Covid – 19 radītās situācijas ietekme;
 3.  Iedzīvotāju skaita samazināšanās.

  Svarīgākais 2021. gada:

 1. Ir pabeigta bibliotēkas krājuma rekataloģizācija;
 2. Ir izveidots kvalitatīvs bibliotēkas krājums, atbilstoši pagasta teritorijas attīstībai ;
 3. Palielinājies sniegto uzziņu un konsultāciju skaits attālināti;
 4. Strādājot attālināti, iespēju robežās tika nodrošinātas lietotāju lasīšanas un informatīvās vajadzības;
 5.  Pasākumu skaits un kvalitāte atbilstoši esošajai epidemioloģiskajai situācijai.

 

 Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. Bibliotēka akreditēta 2018. gadā. Akreditācijas termiņš 2023. gada 2. oktobris.

Bibliotēka sadarbojas ar visām Balvu reģiona ( tagad – Balvu novada ) bibliotēkām, lai nodrošinātu lietotājus ar viņiem nepieciešamo literatūru.

Krājuma inventarizācija pārskata periodā nav veikta.

Telpu apsaimniekošanā izmaiņu nav. Bibliotēkas telpu stāvoklis labs.

2. Finansiālais nodrošinājums

Bibliotēkas izdevumi

2019

2020

2021

Izdevumi kopā (EUR)

Darbinieku atalgojums (bruto)

Krājuma komplektēšana

887

783

785

Finansējums uzrādīts Balvu Centrālās bibliotēkas lapā.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums

Bibliotēkas tehniskais un materiālais stāvoklis ir labs. Pārskata periodā šajā jomā nekādi darbi nav veikti.

Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums

Darbiniekiem

( skaits )

Lietotājiem

( skaits )

Vērtējums

Piezīmes

Datori

1

4

3 datori -2008.g.

2 datori – 2015.g.

Plānie klienti

Multifunkcionālās iekārtas

1

2015.g

Printeri

1

2005. g.

Kopēšanas iekārtas

Skeneri

Citas iekārtas

No četriem lietotāju datoriem, tikai divi ir pilnīgā darba kārtībā. Pārējie ir fiziski novecojuši. Rindu nav. Sakarā ar Covid - 19 radīto situāciju, datorlietotāju skaits bibliotēkā krasi samazinājies. Apmācības nav notikušas.

4. Personāls

 Bibliotēkā strādā viens nepilnas slodzes darbinieks ar augstāko izglītību citās jomās.

Esmu piedalījusies vairākos  profesionālās pilnveides pasākumos tiešsaistes platformās:

 • Latvijas Kultūras koledžas tiešsaistes lekcijas;
 • Literatūrzinātnieku diskusija par literatūru 2020. gadā;
 • Seminārs ,, Darba formas Balvu reģiona bibliotēkās 2020. gadā”;
 • Konference ,, Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram “;
 • Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem 20. maijā;
 • Latvijas pagasta bibliotekāru 6. kongress ,, Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībā”;
 • Seminārs ,, Kas notiek Balvu novada bibliotēkās 2021. gada: novadu reforma, novitātes, ierosmes”;
 • Divas apmācības  - Prasmes darbam ar Excel;
 • Viena apmācība – Kā elektroniski parakstīt dokumentu.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība

Bibliotēkas pamatrādītāji

2019

2020

2021

% salīdzinot ar iepr. gadu

Aktīvo lietotāju skaits

125

118

85

 -6 %; -28 %

t. sk. bērni līdz 18. g.

18

19

16

 + 6 %; -16%

Bibliotēkas apmeklējums

1969

1636

1071

 17%; - 35 %

t. sk. bērni līdz 18.g.

415

234

186

 -44%; -21%

Virtuālais apmeklējums

481

257

207

   -47%; -19 %

Izsniegums kopā

4108

3022

2577

 -26%;- 15%

t. sk. grāmatas

1445

1622

1211

 +12%; -25%

t. sk. periodiskie izdevumi

2663

1400

1366

 -47%; -2%

t. sk. bērniem

137

140

204

+2%; -46%

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pašvaldībā

47%

44%

34%

-6 %; -23%

t. sk. bērni līdz 18 gadiem

38%

42%

52%

 +11%  +24%

Iedzīvotāju skaits

265

267

250

 +1%; -6%

   Jau otrais gads, kā Covid ir izmainījis bibliotēkas ikdienas darbu, paradumus. Nepārtraukti jāpielāgojas esošajai situācijai – nenoteiktība, mainība… Tas viss valda joprojām. Bibliotēkas darbs noritēja, ievērojot attiecīgajā laika periodā noteiktos ierobežojumus un epidemioloģiskās prasības.

 2021. gadā tika veikts tikai bibliotēkas pamatdarbs – krājuma veidošana un lasītāju apkalpošana, kā arī informācijas sniegšana. Bija jāizdomā dažādi individuālās apkalpošanas risinājumi, kas patērēja daudz laika. Grāmatas pie lasītgribētājiem nonāca dažādos veidos: paciņas pie durvīm ( pēc iepriekšēja pasūtījuma ), žurnāli un Vaduguns pastkastītē. Tas bija laikā, kad klātienē bibliotēku nedrīkstēja apmeklēt. No 15. novembra bibliotēka strādāja ,, zaļajā režīmā “. Neraugoties uz to, cilvēki, kuriem nav vakcinēšanās sertifikāta, saņēma pakalpojumu. Lasītgribētājs pa telefonu vai ar e-pasta starpniecību  pieteica lasāmvielu un to saņēma viņam vēlamā veidā. Pēc iepriekšēja pieteikuma drīkstēja arī apmeklēt bibliotēku klātienē līdz 15 minūtēm – izvēlēties pašam grāmatu, iepazīties ar jaunāko literatūru, apskatīt izstādes. Atnestās grāmatas tika ievietotas karantīnā uz 72 stundā. Neraugoties uz to, viena daļa bibliotēkas lietotāju nenāca, jo baidījās. Šis dīvainais laiks, pat tos darbus, kas kādreiz  bija ātri paveicami, padarīja neprognozējamus un aizņēma vairāk laika, radās arī jauni.  Piemēram, dezinfekcija, masku lietošana, sertifikātu pārbaudīšana, bieža sazināšanās pa telefonu, grāmatu nogādāšana lasītājam pēc viņa lūguma. Bija arī tādi lasītāji, kuri teica, ka īstam lasītājam vīruss bijis, nebijis. Kā lasīju, tā lasīšu! Bet arī viņiem tāpat bija jāievēro noteiktās prasības. Apmēram četri lasītāji, nodeva grāmatas un teica, ka esot pārlasījušies un tuvākajā laikā būšot sastopami tikai sociālajos tīklos, bet  uz bibliotēku nākšot tikai pēc Covida. Visi bibliotēkas rādītāji ir ar mīnus zīmi. Reģistrēto lietotāju skaits samazinājies par 33, apmeklējumu skaits par 565, bet literatūras izsniegums par 445 eks.  Ir samazinājies arī iedzīvotāju skaits pagastā. Pēc Pilsonības un migrācijas pārvaldes datiem, uz 2021. gada 1. jūliju pagastā deklarēti 250 iedzīvotāji.

   Bibliotēkas lietotāji ir arī no vairākiem citiem pagastiem. Bibliotēka apkalpo visus, kuri ienāk bibliotēkā ( pa vienam, izņemot vienas ģimenes locekļus ). Bērni mācās Balvu un Rekavas skolās. Pagastā ir  3 pirmsskolas vecuma bērni. Bērnu skaits līdz 18 gadiem pagastā – 31.  Fiziskais datoru lietotāju skaits, sakarā ar Covid,  turpināja   samazināties. Tādus bibliotēkas pakalpojumus, kā printēšana, kopēšana, bibliotēkas apmeklētāji izmantoja samērā maz. Vairāk izmantoja informācijas pakalpojumus, jo internets gandrīz katram ir viedtālrunī. Datorus apmeklētāji visvairāk izmantoja saziņai ar draugiem, veica pasūtījumus, maksājumus par elektrību, telefonu u. c.

 Lasītāju  intereses netika pētītas. Iespēju robežās  apmeklētāji vienmēr tika informēti par jaunāko bibliotēkā. Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī 2021. gadā, puse no bibliotēkas apmeklētājiem nāca lasīt tikai preses izdevumus, apskatīt sludinājumus. 2021. gadā   ir palielinājies žurnālu izsniegums par 155 eks., salīdzinājumā ar grāmatu izsniegumu. Pirmajā pandēmijas gadā bija otrādi.

    2020. gadā, galvenais darbs bija ar informāciju – meklēšana, sniegšana, bet 2021. gadā salīdzinoši, galvenais bija -   palīdzēt katram lietotājam, apmeklētājam izvēlēties vispiemērotāko lasāmvielu, tikai pēc tam orientēties informācijas klāstā, izmantojot bibliotēkā pieejamās informāciju tehnoloģijas. 2021. gadā nenotika apmācības darbā ar datoru. Ir sniegtas 367 uzziņas un konsultācijas par dažādiem jautājumiem. Tematika: sociālie, juridiskie, arī medicīniskie jautājumu, par ierobežojumiem, par bibliotēkas darba laiku.

 Vidusskolēniem ( pagastā ir tikai 5 vidējās izglītības ieguvēji) tika sniegtas uzziņas par dažādu literatūru mācībām. Viņi izmantoja arī datu bāzi Letonika. Nav intereses par datu bāzi News. Tika izsniegtas pieejas paroles attālinātiem lasītājiem, bet tikai pagasta bibliotēkas lasītājiem. Vairums konsultāciju un uzziņu tika sniegtas telefoniski.

Visapmeklētākais bija portāls  youtube.com, daudz tika skatīti arī google.lv facebook, draugiem.

Nav intereses par lasīšanu  e-grāmatas formātā. Neraugoties uz tehnoloģijām, cilvēkiem nepieciešama fiziskā grāmata. Grāmatas neaizstās ne televizori, ne datori. Bibliotēkā  ir daudz jaunas lasāmvielas. Pārlasīja arī jau iepriekš lasītas grāmatas. Pārsvarā lasīja detektīvus, sentimentālus, romantiskus romānus, fantastiku un vēsturiska satura romānus. Maz lasīta nozaru literatūra.

    Apmeklētāji izmantoja pašvaldības, valsts institūciju, nevalstisko organizāciju informāciju, kas pieejama dažādos veidos, piemēram, apmeklējot interneta portālus, lasot pašvaldības avīzi ,, Balvu Novada Ziņas “, Ziemeļlatgales laikrakstu ,, Vaduguns “. Izmantoti tika arī dažādi informatīvi materiāli, piemēram, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā sniegto pakalpojumu klāsts , kur paskaidrots, kad un kā  Centra darbinieki sniedz informāciju un konsultācijas par valsts iestāžu e – pakalpojumu lietošanu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts zemes dienests, Lauksaimniecības datu centrs, Uzņēmumu reģistrs,  Nodarbinātības valsts aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts darba inspekcija, Lauku atbalsta dienests un valsts ieņēmumu dienests.

Bibliotēkas lietotāji lasīšanai pārsvarā izvēlējās grāmatas no bibliotēkas krājuma. No citām novada bibliotēkām ir saņemts 14 eks.  grāmatu un žurnālu, bet izsniegti citām bibliotēkām 29 eks. grāmatu. Vietējiem iedzīvotājiem nav augstas prasības literatūras izvēlē.   Lasītākie gada žurnāli ,, Ieva “, ,, Lauku Māja “ un ,, Privātā Dzīve” tematiskais žurnāls ,, Padoms rokā “ , no laikrakstiem ,, Vaduguns”.  Gada lasītākās grāmatas: grāmatas no sērijas  Vakara romāns. No ārzemju autoriem lasītākās K. Olsones grāmatas  un Dž. Ouensas. Kur vēži dzied. No latviešu autoriem populārākās un lasītākās: I. Freimane. Kafija diviem un Dž. Žuravskas grāmatas.

Ārējās apkalpošanas punktu nav un nav arī nepieciešamība tos veidot , jo pamatā  iedzīvotāji dzīvo pagasta centrā un 1 – 3 kilometru rādiusā ap to.

   Bibliotēka nestrādā vienotajā informācijas sistēmā ,, Alise “.

SBA rādītāji

SBA

2019

2020

2021

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

21

20

14

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

35

33

29

6. Krājums

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums

2019

2020

2021

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

887

783

785

t. sk.grāmatām

500

400

400

t. sk. bērnu grāmatām

92

82

94

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

387

383

385

 Finansējums krājumam uz 1 iedzīvotāju pašvaldībā

3,3

2,9

3,1

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā

993

1250

1173

Krājuma rādītāji

2019

2020

2021

Jaunieguvumi kopā

332

351

337

t. sk. grāmatas

90

112

99

t. sk. latviešu autoru daiļliteratūra

46

46

56

t. sk. bērniem

14

30

23

Izslēgtie dokumenti

400

567

490

Krājuma kopskaits

4187

3971

3818

Grāmatu krājuma apgrozība

0,4

0,5

0,4

Periodisko izdevumu apgrozība

3,1

1,7

1,7

Bibliotēkas krājums ir labā stāvoklī. Ir pabeigta krājuma rekataloģizācija. Finansējums grāmatu iegādei pietiekams. Pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstam projektā ,, Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām “, Lazdulejas filiālbibliotēka ir saņēmusi 41 eks. grāmatu 371,40 EUR vērtībā.

Iepērkot jaunas grāmatas, noteicošais ir bibliotēkas lietotāju pieprasījums. Priekšroka vienmēr tiek dota latviešu oriģinālliteratūrai. Grāmatas tika iepirktas pēc jau iepriekš sastādīta saraksta, izpētot cenu lapas. Pārsvarā grāmatas pasūtīju no SIA ,, Virja “.

Laikrakstus un žurnālus abonē tikai daži pagasta iedzīvotāji, tāpēc arī laikrakstu un žurnālu izsniegums pārsniedza grāmatu izsniegumu.

 Ilgstošu parādnieku bibliotēkā nav. Ir uzlabojusies arī situācijas ar nekārtīgajiem lasītājiem: atnestās grāmatas un žurnāli pārsvarā ir tīri, lapas neloka.

Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums

Datubāze

2019

2020

2021

Letonika

46

37 sesijas, 66 skatījumi

53 sesijas, 85 skatījumi

News

70

9

51

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Lazdulejas pagastā uz 2021. gada 1. jūliju līdz darbspējas vecumam dzīvoja 31 cilvēki – bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Bibliotēkas lietotāju skaits: 16, kas ir par trīs mazāk, ja salīdzina ar 2020. gadu.  Apmeklējumu skaits : 186, kas ir par 48 mazāk, literatūras izsniegums – 204 eks., kas ir par 64 eks. vairāk. Kā redzams, tad Covid iespaidā, bērni nāca uz bibliotēku mazāk, bet grāmatas ņēma vairāk.                                                                                               

Bērnu grāmatu jaunieguvumu skaits: 23 eks., norakstīts 106 eks., tādejādi krājumā ir 231 eks. bērnu grāmatu.

Bērniem patīk jaunas, skaistas grāmatas. Redzu, ka arī pret tādām grāmatām mainās izturēšanās – nesmērē, neapzīmē. Šajā kovida laikā sevišķi izjutu klusumu telpā, kurā atrodas bērnu grāmatas, spēles. Agrāk skanēja smiekli, čalas, jo bērni spēlēja dažādas bibliotēkā esošās spēles, bet tagad viena daļa vispār nenāk. Grāmatas bieži vien ņēma vecāki. Jaunums: spēles bija pieejamas izsniegšanai uz mājām.

Lai bērni lasītu, vecākiem pašiem arī jālasa. Bērniem nepatīk obligātums – tev jālasa tikai tas un tāpēc, ka tā vajag. grāmatas?

 Bērni pārsvarā lasīja piedzīvojumu grāmatas un pasakas.

Lasītākās grāmatas: par vienradžiem- Deividsone Z. Teiksmainais mežs, Mākoņu pils;

Loiteršteine-Saveļjeva Ē. Traktora Ervīna piedzīvojumi un Olsones K. grāmatas, kuras lasa arī pieaugušie.

Interesantākie grāmatu popularizēšanas pasākumi:

 • Vienas grāmatas izstāde: Vārnai laikam nesala. Viņa tikai izskatījās sapīkusi / D. Zigmonte Māja ar zaķa ausīm/.
 • Vienas grāmatas izstāde: Vai rotaļu lāči nekad neguļ ziemas miegu?/ J. Zvirgzdiņš Tobiass dodas pasaulē/.
 • V. Rūmnieka grāmatas ar turpinājumiem.
 • Rudentiņš – nebēdnis/ praktiska tikšanās ar grāmatu Brīnumainās fantāzijas no dārzeņiem un augļiem/.

8. Novadpētniecība.

Tāpat kā iepriekšējā gadā, ar novadpētniecību saistītie materiāli, bibliotēkā izvietoti redzamā vietā plauktos, blakus laikrakstiem un žurnāliem. Interesentu ir maz, jo bibliotēkas lietotāju kontingents ir gandrīz nemainīgs. Vajadzības gadījumā šos materiālus izmanto Rekavas vidusskolas audzēkņi, 2021. gadā izsniedz divas mapes, jo uz vietas izskatīt materiālus aizņemtu daudz laika.  Vispopulārākās joprojām ir mūsu novadnieka Jura Cibuļa grāmatas.

Ir izskatīti Ziemeļlatgales laikraksta ,, Vaduguns “ 2018. – 2019. gada komplekti. Materiāli, kas attiecas uz pagasta aktivitātēm, ievietoti attiecīgajās mapēs.

Darbā pamatā izmantoju Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes materiālus.

Novadpētniecības darbā sadarbojos ar Briežuciema pagasta bibliotēku.

10. Publicitāte

Bibliotēkas darba rādītāji skatāmi Latvijas digitālajā kultūras kartē. 

Par pasākumiem un citām aktivitātēm varēja uzzināt bibliotēkas mājas lapā bibliotekas. /lazduleja.lv.

Bibliotēku popularizējošie pasākumi tika veikti atbilstoši esošajai situācijai gan pagastā, gan valstī.

Mājsēdes laikā daži bibliotēkas lietotāji interesējās par pieeju  laikrakstu un žurnālu datu bāzi. Tika izsniegtas pieejas paroles. Bibliotēkā uz vietas pie datoriem varēja uzturēties līdz 20 minūtēm, lai nekavētu ienākt bibliotēkā citiem apmeklētājiem. Pensionāri datu bāzes neizmanto ( pēc Statistikas pārvaldes datiem, pagastā dzīvo 57 )pensionāri.

Bibliotēkas krājumu popularizējošie pasākumi tika veikti atbilstoši esošajai situācijai. Plauktos tika liktas katra mēneša rakstnieku - jubilāru grāmatas, arī to rakstnieku darbi, kurus atceramies, piemēram, Teic, kur zeme skaistākā?, dzejnieka A. Krūkļa atcerei, viņa 100. dzimšanas dienā. Katram bibliotēkā ienākušajam lasītgribētājam, lieki neuzkavējoties, bija jāizvēlas no 5 krājumā esošajām A. Krūkļa dzejas grāmatām sev sirdij tuvākā.

   Kā jau ierasts, bibliotēkā tika uzliktas vienas grāmatas izstādes ar piesaistošu uzrakstu, piemēram,

 • Izlasi, un būs par ko parunāt un padomāt jeb memuāri par alkoholu. Alkoholisko dzērienu un dzeršanas rokasgrāmata. / Dž. Londons, Kopoti raksti, 10. sēj.
 • Klusums oktobrī, kuru var lasīt arī decembrī un janvārī / Grendāls J.K. Klusums oktobrī./

Arī citas izstādes un pasākumi:

 • Grāmatas ar turpinājumiem Brīnišķīga sastapšanās.
 • Ziemeļvalstu autoru grāmatas, atbilstoši tēmai Cerības un ilgas.
 • Anekdotes vajadzīgajā brīdī un situācijā Vai zināji, ka Latvju dainās vesela nodaļa veltīta humoram?.
 • Faktu medības jeb pārbaudi savas zināšanas: Putni jautājumos un atbildēs. Jautājumu saraksts tika dots uz mājām.
 • Dzejas dienām -  G. Rača grāmatas Mīlestības nevar būt par daudz.
 • Ticējumi Sveču dienā.
 • Vērts zināt! Peļu novembra plāniņi!
 • Piecminūte: Vieta, kur atrast sevi katrai dienai / mandalu bloks: kas tas ir un ko ar to darīt?/.

Bibliotēkas apmeklētājiem tika paskaidrots, ka jāreģistrējas par bibliotēkas lietotāju arī tad, ja netiek izmantoti tradicionālie pakalpojumi – grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana uz mājām, lai statistika uzrādītu reālo bibliotēkas pakalpojumu lietotāju skaitu.

Secinājumi

 • Bibliotēkas darba ierobežojumi ļoti krasi ietekmējuši visus bibliotēkas darba rādītājus.
 • Ierobežota komunikācija (bibliotēkas apmeklējums līdz 20 minūtēm). Nedrīkst satikties no vairākām ģimenēm.
 • Datorlietotāju skaits sarucis līdz minimumam.
 • Nezināma nākotne.
 • Nelasa grāmatas elektroniski.

Pozitīvais:

 • Tika izpildīts bibliotēkas krājuma komplektēšanas koncepcijā noteiktais.
 • Pabeigta krājuma rekataloģizācija.
 • Grāmatas palīdzēja pārvarēt sociālo distancēšanos.
 • Cilvēki, kuri nevarēja apmeklēt bibliotēku, varēja pieteikties grāmatu piegādei mājās.
 • Laikā, kad bibliotēka tika slēgta sakarā ar ierobežojumu pastiprināšanu, grāmatas tāpat tika nodotas lasītājiem dažādos bezkontakta veidos.