Lazdulejas bibliotēka

Dokumenti

  

Lazdulejas  bibliotēkas darba plāns 2023.gadam

N.p.k.

Darba saturs

Izpildes termiņš

Mērķauditorija

Atbildīgais

 1. Informācijas resursu un tehnoloģiju attīstība.

1.

Kvalitatīvi un savlaicīgi izpildīt lietotāju lasīšanas un informatīvās vajadzības: elektroniskais kopkatalogs un grāmatu pasūtījumi, Balvu reģiona kultūras datu bāze,abonētās datu bāzes, SBA pakalpojumi, bibliotēkas mājas lapa, e-grāmatas,  u. c.

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

2.

Nodrošināt informācijas pieejamību tiem, kam nav citu iespēju ( t. i. mazināt digitālo plaisu).

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

3.

Izvērtēt informācijas saturu, aktualitāti, pirms tas tiek piedāvāts apmeklētājiem (vērtējums, analīze).

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

4.

Uzlabot prasmes darbā ar mājaslapu, savlaicīga informācijas ievietošana.

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

5.

Profesionālās kompetences paaugstināšana: apmeklējot seminārus, apmācības klātienē un attālināti.

Visu gadu

Nodot iegūtās zināšanas bibliotēkas lietotājiem pēc vajadzības.

S. Logina

 1. Pakalpojumu piedāvājums.

1.

Bibliotēkas lietotāju un apmeklētāju apkalpošana klātienē un attālināti.

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

2.

Maksas pakalpojumu nodrošināšana – kopēšana, printēšana, skenēšana.

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

3.

Datoru un interneta bezmaksas lietošana. Lietotāju datorprasmes un interneta lietošanas prasmes apguve: e-pasts, i- banka, pašvaldības sniegtie e-pakalpojumi u. c.

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

4.

Tematisku un literāru pasākumu organizēšana.           

Visu gadu

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

5.

Abonēto datu bāzu Lursoft un Letonika izmantošanas piedāvājums.

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

6.

Uzziņu sagatavošana un sniegšana.

Pēc vajadzības

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

 1. Krājums.

1.

Bibliotēkas krājums tiks komplektēts, ņemot vērā lietotāju ieteikumus, viņu intereses.

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

2.

Aktualitāšu izvērtējums (atlaides, akcijas cenas ), iegādājoties jaunas grāmatas( Zvaigzne ABC, SIA Virja).

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

3.

Krājuma uzturēšana labā stāvoklī: labošana; norakstīšana.

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

4.

Dokumentu individuālā un summārā uzskaite.

Visu gadu

Bibliotēkas darba nodrošināšanai

S. Logina

 1. Darbs ar bērniem un jauniešiem.

1.

Literāras un tematiskas izstādes, atzīmējot bērnu grāmatu autoru jubilejas.

Visu gadu

Visu vecumu posmi

S. Logina

2.

Bilžu grāmatu kopīga apskatīšana.

Visu gadu

Pirmskolas vecuma bērni

S. Logina

3.

Uzzīmē savu kaķi!

Februāris - decembris

Vidējā vecuma bērni

S. Logina

4.

Uzmanību! Unikāls, jauns datu nesējs, domāts tieši jauniešiem – Grāmata! Informācija tiek novadīta smadzenēs tieši caur acīm!

Visu gadu

Jauniešiem

S. Logina

 1. Novadpētniecība.

1.

Novadpētnieciska rakstura informācijas krāšana par savu pagastu.

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

2.

Bibliotēkā esošo novadpētniecības materiālu popularizēšana ( plauktu izstādes, piedāvājums paskatīt mapes ).

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

3.

Informēt par Balvu Centrālās bibliotēkas sakrātajiem materiāliem ,, Raksti par mūsējiem”.

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

 1. Projektizstrāde.

 1. Publicitāte.

1.

Informācija par bibliotēku pieejama tīmekļa vietnē www.bibliotekas/lazduleja un Kultūras kartē www.kulturaskarte.lv

Visu gadu

Visiem interesentiem

S. Logina

 1. Plānotie pasākumi.

Literārās izstādes

1.

R. Blaumanim – 160

A. Liepai - 95

Janvārī

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

2.

 Ā. Elksnei - 95

Februārī

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

3.

G. Priedem – 95

K. Ieviņam - 135

Martā

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

4.

L. Breikšam – 115

J. Hašekam - 140

Aprīlis

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

5.

I. Ziedonim – 90

Ē. Hānbergam - 90

Maijs

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

6.

J. Mauliņam – 90

Ē.M. Remarkam - 125

Jūnijs

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

7.

A. Kļavim – 70

V. Lāmam - 100

Jūlijs

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

8.

O. Lisovskai - 95

Augusts

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

9.

I. Zanderei - 65

Septembris

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

10.

A. Belam – 85

E. Zālītei - 125

Oktobris

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

11.

O. Vācietim – 90

S. Lāgerlēvei - 165

Novembris

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

12.

A. Kolbergam - 85

Decembris

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

Izstādes

1.

Barikāžu atceres diena.

Janvāris

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

2.

Valsts svētki.

Maijs, novembris

Bibliotēkas apmeklētāji

S.Logina

3.

Gadskārtu ieražu svētki.

Aprīlis, jūnijs, decembris

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

4.

Daba, dzīvnieki, putni.

Pēc vajadzības

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

Pasākumi

Bibliotēku nedēļa.

Aprīlis

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

2.

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa.

Novembris

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

3.

Jauno grāmatu apskati.

Pēc vajadzības

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

4.

Mazās darba formas, atbilstoši kādam konkrētam, aktuālam notikumam: piecminūte, izstāde –ieskats, lasīšanas brīdis, uzaicinājumi, radošas idejas.

Pēc vajadzības

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

5.

Gatavoties bibliotēkas akreditācijai.

Septembris, oktobris

Gala rezultāts vajadzīgs bibliotēkas lietotājiem

S. Logina

 1. Sadarbības tīkls.

1.

Sadarboties ar Balvu Centrālo un citām reģiona bibliotēkām, SBA kārtā saņemot un izsniedzot nepieciešamos iespieddarbus.

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

2.

Sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem, konkrētu jautājumu risināšanā.

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

Bibliotēkas vadītāja: Skaidrīte Logina

Lazdulejas  bibliotēkas darba plāns  2022. gadam                            

N.p.k.

Darba saturs

Izpildes termiņš

Mērķauditorija

Atbildīgais

 1. Krājuma, informācijas resursu un tehnoloģiju attīstība.

1.

Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizācija: uzturēt interesi par grāmatām, veidojot literatūras izstādes, grāmatu apskatus, jauno grāmatu dienas un citas izglītojošus pasākumus, tādejādi piesaistot jaunus bibliotēkas lietotājus.

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji, apmeklētāji

S. Logina

2.

Bibliotēkas krājuma komplektēšana saskaņā ar Bibliotēkas krājuma attīstības koncepciju.

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

3.

Nodrošināt lietotāju lasīšanas un informatīvās vajadzības: elektroniskais katalogs, abonētās datu bāzes, SBA pakalpojumi, informācija bibliotēkas mājas lapā, e- grāmatu popularizēšana u. c.)

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

 1. Pakalpojumu piedāvājums.

Bibliotēkas lietotāju apkalpošana klātienē un attālināti.

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

2.

Tematisku un literāru pasākumu organizēšana.

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

3.

Maksas pakalpojumu nodrošināšana – kopēšana, printēšana, skenēšana.

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

4.

Bezmaksas datoru un interneta lietošana. Lietotāju datorprasmju un interneta lietošanas apguve: pašvaldības sniegtie e- pakalpojumi, i – banka, e – pasts, un citi internetā esošie resursi.

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

 1. Krājums.

1.

Komplektējot bibliotēkas krājumu, ņemt vērā lietotāju ieteikumus, priekšlikumus.

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

2.

Aktualitāšu izvērtējums (atlaides, akcijas, cenas ), iegādājoties jaunas grāmatas (Zvaigzne ABC, SIA Virja ).

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

3.

Regulāri pārskatīt krājumu, izņemt fiziski nolietotus un morāli novecojušus iespieddarbus.

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

4.

Grāmatu un žurnālu uzturēšana labā stāvoklī ( labošana, tīrīšana).

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

 1. Darbs ar bērniem un jauniešiem.

1.

Bibliotekārā pusstunda: Grāmata dod iespēju pateikt vārdos ko tādu, par ko nerunā ikdienā.

Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī

Vidējā vecuma bērni

S. Logina

2.

Latviešu autoru bilžu grāmatas   ( tā ieinteresējot turpmāko lasīšanu ).

Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī

Pirmsskolas vecuma bērniem

S. Logina

3.

Literāras un tematiskas izstādes, atzīmējot bērnu grāmatu autoru jubilejas.

Visu gadu

Visi vecuma posmi

S. Logina

 1. Novadpētniecība.

1.

Bibliotēkā esošo novadpētniecības materiālu popularizēšana ( plauktu izstādes, uzaicinājums aplūkot mapēs uzkrāto ).

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

2.

Informēt par Balvu Centrālās bibliotēkas savāktajiem materiāliem ,, Raksti par mūsējiem “.

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

3.

Novadpētnieciska rakstura informācijas krāšana par savu pagastu ( Vaduguns un iedzīvotāju fotogrāfijas ,, Laiku lokos “).

Visu gadu

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

 1. Projektizstrāde.

 1. Publicitāte.

1.

Informācija par bibliotēku pieejama tīmekļa vietnē www.bibliotekas/lazduleja un Kultūras kartē www.kulturaskarte.lv.

Visu gadu

Visiem interesentiem

S. Logina

 1. Plānotie pasākumi.

Literārās izstādes

1.

Rakstnieku, dzejnieku jubilejām:

 • L. Stumbrei – 70
 • V. Ļūdēnam – 85
 • A. Milanam – 140
 • S. Kaldupei - 100
 • A. Skalbem – 100
 • A. Vējānam - 95
 • I. Indrānei – 95
 • A. Dziļumam  – 115
 • L. Puram – 100
 • J. Osmanim – 90
 • J. Jaunsudrabiņam – 145
 • A. Ločmelim- 85
 • I. Ābelei – 50
 • Z. Mauriņai – 125
 • Z. Jēkabam – 155
 • P. Koelju -  75

Katru mēnesi pa vienai - divām izstādēm

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

2.

Dzejas dienas

septembris

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

Izstādes

1.

Tematiskas izstādes par kādu aktuālu, arī apmeklētājus interesējošu tēmu:

 • Barikāžu atceres diena
 • Valsts svētki
 • Gadskārtu ieražu svētki

 • Valentīndiena

 • Norises dabā

Janvāris

Maijs, novembris

Aprīlis, jūnijs, decembris

Februāris

Marts, jūnijs, septembris, decembris

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

2.

Vienas grāmatas izstādes

1 reizi divos mēnešos

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

Pasākumi

Bibliotēku nedēļa ,, Mācies, dari, iedvesmo! “

18. – 24. aprīlis

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

2.

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa.

Novembris

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

3.

Mazās darba formas, atbilstošas kādai situācijai: izstāde-ieskats; piecminūte; ieteikumi,  lasīšanas brīdis; radošas idejas, uzaicinājumi.

Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī

Bibliotēkas apmeklētāji

S. Logina

4.

Jauno grāmatu apskati.

Reizi 3 mēnešos

Bibliotēkas lietotāji

S. Logina

 1. Sadarbības tīkls.

1.

Sadarboties ar citām reģiona bibliotēkām, SBA kārtā saņemot un izsniedzot nepieciešamos iespieddarbus.

Visu gadu

S. Logina

2.

Sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem, konkrētu jautājumu risināšanā.

Visu gadu

S. Logina