Rekovas bibliotēka

Bibliotēkas vēsture

         Bibliotēkas rašanās, attīstība ir cieši saistīta ar pagasta vēsturi. No 1949 - 1960 gadam no bijušā Šķilbēnu pagasta nodibinājās piecas ciema padomes. Loginu ciema padome - kolhozs ”Komunārs”, Zaļčupes ciema padome – kolhozs ”Puškins”, Stabļevas ciema padome - kolhozs „Cīņa” u.c..

         Pie Loginu ciema padomes 1955.gadā tika dibināta bibliotēka ar nosaukumu: „Loginu ciema bibliotēka.”

         Loginu ciema bibliotēka tika dibināta pamatojoties uz Abrenes rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas lēmumu Nr.119 „Par jaunu kultūras – izglītības iestāžu atvēršanu Abrenes rajonā” 24.maijā 1955.gadā.

        Nodibinoties padomju saimniecībai „Šķilbēni, tika apvienotas Loginu un Zaļčupes ciema padomes, un 1958.gadā izveidojās Šķilbēnu ciema padome.Šajā pašā gadā decembra mēnesī Loginu ciema bibliotēka tika pārdēvēta par Šķilbēnu ciema bibliotēku.

        Šķilbēnu muižas dzīvojamajā jeb kungu mājā skatīt attēlu Nr.1.Pēc nacionalizācijas, padomju varas gados muižas kungu mājā ilgu laiku bija izvietojusies pagasta valde, bibliotēka, klubs. Šajā ēkā atradās, kā jau tika minēts iepriekš  arī Šķilbēnu ciema, vēlāk Šķilbēnu pagasta I. bibliotēka līdz 2002.gada rudenim.


Attēls Nr.1 (skats no ziemeļu puse)

       Vēlāk 1992.gada rudenī Šķilbēnu pagasta I. bibliotēkas fondu pārvietoja uz Rekovas ciemu, uz sadzīves pakalpojumu ēku. Attēlā Nr.2 ir redzams bibliotēkas logs Lieldienām veltītā noformējumā un bibliotēkas izkārtne. No 1992.gada līdz 1994. gada vasarai bibliotēkai bija ierādīta 23m2 liela telpa. Tas bija daudz par šauru. 1994. gada vasarā pievienoja vēl 15m2 lielu telpu ,līdz ar to bibliotēka aizņēma 38m2 lielu platību.


Attēls Nr.2.

         2002.gada 22.augustā Šķilbēnu pagasta padomes sēdē nolemj apvienot Šķilbēnu pag. I. bibliotēku un Rekovas vidusskolas bibliotēku. Apvienoto bibliotēku pārdēvējot par Rekavas bibliotēku . Skatīt attēlu nr.3.


Attēls Nr.3.

       Apvienotā bibliotēka tika izvietota Rekavas vidusskolas ēkā un kopumā aizņem 4 telpas, 3 no tām ir savstarpēji savienotas, 1 atsevišķi-noliktava mācību grāmatām. Kopumā bibliotēkas krājums tika izvietots 90m2  lielā platībā. Iekārtota diezgan plaša lasītava (attēls Nr4.).


Attēls Nr4

      2008.gada janvārī tika veikts remonts koridorā, jeb bibliotēkas priekštelpā un izveidota vieta piecām datorvietām (attēls Nr.5.). Bibliotēkas telpas tika paplašinātas par 15m2. Vasaras beigās iepirktas mēbeles bērnu stūrītim, kā arī veikta tā iekārtošana (attēls Nr.6.).


Attēls Nr.5.


Attēls Nr.6.

       2018.gada augusta mēnesī bibliotēka atkal nedaudz maina savu atrašānās vietu. Nedaudz tas ir pārvācoties no vienas ēkas uz otru, kas atrodas blakus. Šī jaunā ēka ir tapusi pateicoties Lauku atbalsta dienesta un biedrības “Balvu rajona partnerība” atbalstītajam projektam Nr.16-07-AL19-A019.2201-000008 „Publisko un kultūras pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana Šķilbēnu pagastā”. 2017.gada vasarā būvfirma “ArhiProf” uzsāka ēkas 2.kārtas būvdarbus pēc projektētāja Viktora Bašķirova izstrādātā projekta.

        Līdz ar to tagad bibliotēka atrodas skaistā un plašā  telpā, kas kopplatībā ir 131 m2. Skatīt attēlu Nr.7.

Attēls Nr.7.

Bibliotēkas darbinieces

Pirmā bibliotekāre, kas uzsāka darbu jaundibinātajā Loginu ciema bibliotēkā bija Viļuma Virginija, strādāja no 1955. - 1956. gadam.

No 1956. - 1958. gadam strādāja Lapšāne Jadviga.

No 1958. – 1963. gadam strādāja Vita Kamzole

No 1963. - 1992.gadam Emīlija Pužule

No 1992.gada strādā Anita Kokoreviča

Ilggadēja un ievērojama bibliotēkas darbiniece bija Emīlija Pužule (attēls Nr.8.)


Attēls Nr.8.