Vecumu bibliotēka
 

Pasākums

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

“Man patīk būt uz zemes un iet savu ceļu. Ar manām ceļazīmēm un pieturzīmēm.”
/Anna Krēmane/

     9.februārī Vecumu bibliotēkā sirsnības un labestības gaisotnē noritēja tikšanās ar literāti Annu Krēmani.
     Ir dažādi mākslas veidi, kā izteikt savas izjūtas un vēstījuma mērķi. Gleznotājs, jaucot paletē dažādu krāsu gammu un klājot tās uz audekla, rada mākslas darbu, kurā atspoguļojas viņa noskaņojums un pārdzīvojumu pasaule. Komponists savas emocijas pauž savienojot notis un radot jaunus skaņdarbus. Dzejnieks, rakstnieks spēlējas ar vārdiem līdz uzburta ainava, un viņa augstais domu lidojums atver arī mums kādu svarīgu patiesību. Anna Krēmane savas sajūtas un dzīves redzējumu izsaka dzejā un veido daiļdarbus īsprozā.
     Anna Krēmane dalījās atmiņās par savu bērnību un skolas gadiem. Anna dzimusi Vecumu ciemā, Aneles un Jāņa Orlovsku ģimenē. Tēvs strādāja par priekšsēdētāju kolhozā Medņevas pagastā, māte – fermā. Vecāki bija īsti darba rūķi. Anna atceras māmiņas smago darba soli gan fermā, gan aprūpējot savus lopiņus un ravējot dārzus. Anele bija arī godu saimniece. Tāpēc Annas bērnības atmiņas saistās ar  mammas garšīgi pagatavotajiem  ēdieniem, turklāt, kā Anna uzsvēra, mamma nebija lasījusi nevienu pavārgrāmatu. Godīgums, atbildība, darba mīlestība – tās ir vērtības, ko vecāki Annai pūrā ielika uz mūžu. Tās palīdz viņai ejot “savu zemes ceļu”, un izveido Annu par stipru personību. 
     Pabeigusi Viļakas vidusskolu, Anna Orlovska uzsāk studijas Liepājas Pedagoģiskajā institūtā, lai apgūtu latviešu valodas un literatūras skolotājas profesiju. Pēc studijām tiek uzsāktas darba gaitas Kupravas vidusskolā. Jaunība – šis skaistais laiks! Skolotāja Anna Orlovska kļūst par skolotāju Annu Gabrāni. Ar lielu atbildības sajūtu jaunā pedagoģe māca bērniem mīlestību uz dzimto valodu. Katra literatūras stunda ir radošas domāšanas stunda, bet, lai tā būtu, skolotājai emocionāli jāieiet katrā literārajā darbā. Pēc ilgiem darba gadiem Kupravas skolā Anna Gabrāne maina darba vietu un turpmāk latviešu valodas un literatūras stundas vada Balvu amatniecības vidusskolas audzēkņiem. Un tad Annas dzīvē notiek traģēdija – satiksmes negadījumā iet bojā viņas vīrs. Annas spēcīgā personība spēj uzcelties no tukšuma un sāpēm. Viņas stiprais gara spēks liek vēl vairāk strādāt un virzīties dzīvē uz priekšu. Gāja gadi, un Annas dzīvē viss nokārtojās, jo liktenis viņai pasniedza skaistāko un dārgāko dāvanu – Anna satika dzīvesdraugu, ar kuru ir laimīga kopā. 
     Vairākus gadus pedagoģe Anna Gabrāne vada Balvu rajona latviešu valodas un literatūras skolotāju metodisko apvienību. Viņu valstī pazīst gan ar piedalīšanos mācību līdzekļu izstrādē, gan ar publikācijām presē kā ekspertes izteikto viedokli dažādu jaunvārdu pareizā lietošanā. Savā skolotājas darbā Annai bija ļoti svarīgi, lai audzēkņi mācību vielu apgūtu jēgpilni. Annai bija un ir uzskats, ka tas, kas tiek iemācīts no galvas un bez dziļākas izpratnes, ātri aizmirstas. Tāpēc Annas sapnis bija izstrādāt savādāku latviešu valodas mācīšanas metodiku, lai skolēniem atvieglotu mācību darbu. Sapnis piepildījās – neatlaidīgā kopdarbā ar Liepājas un Limbažu skolu kolēģiem tika sarakstītas 16 mācību grāmatas un burtnīcas. Starp sešiem pretendentiem nominācijai “Par inovācijām izglītības procesā” balvu iegūst skolotāja Anna Gabrāne. Annas pašaizliedzīgo darbošanos izglītības jomā pamana arī Izglītības un zinātnes ministrija. 2000.gada 28.jūnijā izglītības zinātņu maģistrei Annai Gabrānei pasniedz IZM Atzinības rakstu. Panākumus profesionālajā darbībā noteikti var sasniegt ar zināšanām, nesavtīgu darbu un pozitīvu domāšanu.
     Kad nu galā bija interesantais dzīvesstāsts, pasākuma dalībnieki varēja klausīties dzeju un īsprozu autores izpildījumā. Annas lasījumā izskan veltījumi dzimtajai mājvietai, mātei, atmiņām, vērojumiem, izjūtām: aizvainojumam, vientulībai, mīlestībai, kas var būt tik dažāda. Tā bija abpusēji sirsnīga tikšanās gan no vārda mākslinieces, gan no pasākuma dalībnieku puses. Starp klātesošajiem bija  arī Annas trīs māsīcas. Atkalredzēšanās prieks ir neaprakstāms! Vienmēr patīkami ir satikt sirdsskaidrus, inteliģentus un viedus cilvēkus. Tāda noteikti ir mūsu novadniece Anna Krēmane. Pēc pasākuma ilgi vēl turpinājās sarunas pie kafijas krūzes. Lai Annai turas veselība, rodas iedvesma jauniem radošiem darbiem, lai gaišais domu lidojums sasniedz arvien augstākas virsotnes un izdoti tiek daudzi viņas daiļdarbu krājumi!

                                                                                        Vecumu bibliotēkas vadītāja Aija Locāne