2019.


1.Skujetnieku bibliotēkas darbības vispārējs raksturojums.

  Īss situācijas raksturojums

  Skujetnieku bibliotēka ir kultūras, informācijas un komunikācijas centrs pagasta dažādu paaudžu iedzīvotājiem. Bibliotēka apkalpo lietotājus, nodrošinot viņiem brīvu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus.

  Skujetnieku bibliotēka dibināta 1953.gada 3.jūlijā kā Lieparu ciema bibliotēka.1977.gadā 28.martā Lieparu ciems tika likvidēts un tā teritorija pievienota Lazdukalna ciemam, no šī laika bibliotēka visos dokumentos uzrādīta kā Lazdukalna pagasta 2.bibliotēka. 1976.gadā bibliotēka tika pārcelta uz Skujetnieku ciemu, kur tā atrodas arī šobrīd. Pēc novadu reformas struktūrvienības nosaukums ir Rugāju novada Lazdukalna pagasta Skujetnieku bibliotēka. Pirmā bibliotekāre bija Janīna Bikaviņa, kura sāka strādāt Lieparu ciema bibliotēkā, bibliotēkas fonds sākumā bija 1000 iespieddarbu eksemplāru. No 1988.-1991.gadam par bibliotekāri strādā Vija Gaveniša, bet kopš 1991.gada jūnija bibliotēkas vadītāja ir Valda Šmagre, kura ir beigusi Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma bibliotekāru nodaļu.

  2004.gada 21.janvārī Skujetnieku bibliotēka kā Lazdukalna pagasta 2.bibliotēka reģistrēta LR Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0599, ar labojumiem 2012.gada 8.novembrī kā Skujetnieku bibliotēka (apliecības Nr.2350). Skujetnieku bibliotēka atrodas Lazdukalna pagasta teritorijā (pagasta platība194,43 km2; iedzīvotāju skaits uz 2020.gada 1.janvāri -835,reāli dzīvo mazāk-736, no tiem-pensionāri-172, bērni-123, ārzemēs-35 (247-bibliotēkas apkalpojamajā mikrorajonā) Pagasta lielākā daļa atrodas Lubānas līdzenumā, kura teritorijā ir vairāki arheoloģijas pieminekļi - kā Osas, Piestiņas apmetnes un citi. Galvenā nodarbošanās pagasta iedzīvotājiem ir lauksaimniecība un lopkopība, mežizstrāde un kokapstrāde.

   2019./2020. mācību gadā mācības Eglaines pamatskolā uzsāka 80 izglītojamie, t.sk. pirmsskolas izglītības programmā 15 bērni no 3-4 gadu vecuma un 9 bērni līdz piecu gadu vecumam. Skujetnieku bibliotēka atrodas 5 km no pagasta centra un no Lazdukalna bibliotēkas, un tās apkalpojamajā mikrorajonā nav skolas. Eglaines pamatskolas skolēni sastāda apm.17% no bibliotēkas lietotāju kopskaita. Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar Lazdukalna bibliotēku.

  Skujetnieku bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic kultūras mantojuma-iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas pieejamību un tās izmantošanu. Grāmatu apstrādi veic Balvu CB KAN.

  Bibliotēkas misija-radīt Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam pieeju informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kā


1.Skujetnieku bibliotēkas darbības vispārējs raksturojums.

  Īss situācijas raksturojums

  Skujetnieku bibliotēka ir kultūras, informācijas un komunikācijas centrs pagasta dažādu paaudžu iedzīvotājiem. Bibliotēka apkalpo lietotājus, nodrošinot viņiem brīvu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus.

  Skujetnieku bibliotēka dibināta 1953.gada 3.jūlijā kā Lieparu ciema bibliotēka.1977.gadā 28.martā Lieparu ciems tika likvidēts un tā teritorija pievienota Lazdukalna ciemam, no šī laika bibliotēka visos dokumentos uzrādīta kā Lazdukalna pagasta 2.bibliotēka. 1976.gadā bibliotēka tika pārcelta uz Skujetnieku ciemu, kur tā atrodas arī šobrīd. Pēc novadu reformas struktūrvienības nosaukums ir Rugāju novada Lazdukalna pagasta Skujetnieku bibliotēka. Pirmā bibliotekāre bija Janīna Bikaviņa, kura sāka strādāt Lieparu ciema bibliotēkā, bibliotēkas fonds sākumā bija 1000 iespieddarbu eksemplāru. No 1988.-1991.gadam par bibliotekāri strādā Vija Gaveniša, bet kopš 1991.gada jūnija bibliotēkas vadītāja ir Valda Šmagre, kura ir beigusi Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma bibliotekāru nodaļu.

  2004.gada 21.janvārī Skujetnieku bibliotēka kā Lazdukalna pagasta 2.bibliotēka reģistrēta LR Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0599, ar labojumiem 2012.gada 8.novembrī kā Skujetnieku bibliotēka (apliecības Nr.2350). Skujetnieku bibliotēka atrodas Lazdukalna pagasta teritorijā (pagasta platība194,43 km2; iedzīvotāju skaits uz 2020.gada 1.janvāri -835,reāli dzīvo mazāk-736, no tiem-pensionāri-172, bērni-123, ārzemēs-35 (247-bibliotēkas apkalpojamajā mikrorajonā) Pagasta lielākā daļa atrodas Lubānas līdzenumā, kura teritorijā ir vairāki arheoloģijas pieminekļi - kā Osas, Piestiņas apmetnes un citi. Galvenā nodarbošanās pagasta iedzīvotājiem ir lauksaimniecība un lopkopība, mežizstrāde un kokapstrāde.

   2019./2020. mācību gadā mācības Eglaines pamatskolā uzsāka 80 izglītojamie, t.sk. pirmsskolas izglītības programmā 15 bērni no 3-4 gadu vecuma un 9 bērni līdz piecu gadu vecumam. Skujetnieku bibliotēka atrodas 5 km no pagasta centra un no Lazdukalna bibliotēkas, un tās apkalpojamajā mikrorajonā nav skolas. Eglaines pamatskolas skolēni sastāda apm.17% no bibliotēkas lietotāju kopskaita. Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar Lazdukalna bibliotēku.

  Skujetnieku bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic kultūras mantojuma-iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas pieejamību un tās izmantošanu. Grāmatu apstrādi veic Balvu CB KAN.

  Bibliotēkas misija-radīt Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam pieeju informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formā, būt pagasta un novada vēstures apzinātājai, saglabātājai un popularizētājai.

 Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas.

 Bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

2. Finansiālais nodrošinājums.

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”

 

2017.

2018.

2019.

Kopā (EUR)

10490

10080

10446

Pašvaldības finansējums

10490

10080

10446

Citi ieņēmumi:

 

 

 

t. sk. maksas pakalpojumi

 

 

 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi

 

 

 

t. sk. VKKF finansējums

 

 

 

t. sk. citi piešķīrumi

 

 

 

 

  Finansējums atbilst bibliotēkas funkciju veikšanai un attīstībai, tas ir attīstību veicinošs.  Trīs gadu laikā tas pakāpeniski pieaudzis un veicinājis arī bibliotēkas rādītāju uzlabošanos.

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”

 

2017.

2018.

2019.

Izdevumi kopā (EUR)

10490

10080

10446

Darbinieku atalgojums (bruto)

5415

5989

6070

Krājuma komplektēšana

1466

1856

1573

 

  Krājuma komplektēšanai pagājušajā gadā tika izlietots mazliet mazāk kā iepriekšēja gadā, jo bibliotēkai 2018.gadā bija akreditācija un pašvaldība nāca pretī un piešķīra līdzekļus krājuma komplektēšanai vairāk, lai krājums izskatītos atjaunots un lietotājiem tīkams. 2019. gada grāmatas tika komplektētas par 934 eiro, pārējais-preses izdevumiem, kuri joprojām tiek ļoti pieprasīti.

 

 

3. Materiālā un  tehniskā stāvokļa novērtējums.

  Skujetnieku bibliotēkā pārskata periodā nekādi remontdarbi netika veikti, tie tika ieplānoti uz 202.gadu.

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

 

Darbiniekiem (skaits)

Lietotājiem (skaits)

Vērtējums (teicams/labs/

apmierinošs/neapmierinošs)

Piezīmes

Datori

1

3

labs

2017. gadā tika nomainīti visi datori.

Plānie klienti

 

 

 

 

Multifunkcionālās iekārtas

 

1

labs

2013.

Printeri

 

1

labs

2006.

Kopēšanas iekārtas

 

 

 

 

Skeneri

 

 

 

 

Citas iekārtas

 

 

 

 

 

2019.gadā  datortehnika netika atjaunota, jo tas tika izdarīts 2018. gadā un pārskata periodā problēmu nebija .

 

4. Personāls.

  Skujetnieku bibliotēkā strādā viens pilnas slodzes darbinieks ar vidēji bibliotekāro izglītību. Bibliotēkas vadītāja regulāri papildina zināšanas kursos, semināros, ko organizē gan reģiona galvenā bibliotēka, gan citu reģionu bibliotēkas.

 Apbalvojumu un pateicību nav.

  Ņemot vērā, ka apkalpojamais mikrorajons nav liels un lietotāju skaits līdz ar to arī, tad personāla jautājums nav aktuāls un darba apjoms darbiniekam ir paveicams labā līmenī.

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

 

2017

2018

2019

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

113

115

112

+2%,-3%

t. sk. bērni

33

34

29

 3%.-15%

Bibliotēkas apmeklējums

3079

3115

2675

+2%,-14%

t. sk. bērni

908

896

594

 -1%-33%

Virtuālais apmeklējums

412

382

355

-7%-7%

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)

 

 

 

 

Izsniegums kopā

5988

6187

5682

 +3%, -8%

t. sk. grāmatas

2341

2511

2523

 +7%,+0,5%

t. sk. periodiskie izdevumi

3647

3676

3149

+1%,-14%

t. sk. bērniem

1014

1011

814

-0,2 %,-19%

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pašvaldībā

29

33

29

+13%,-22%

t. sk. bērni līdz 18 g.*

44

44

31

0 %,-29%

Iedzīvotāju skaits

389

389

247

0 %,-36%

 

 

 

  Pakalpojumi attīstās un nāk klāt katru gadu. Bibliotēkā ne tikai grāmatas un presi, bet veic arī praktiskus darbus-printē, skenē, kopē. Lietotājiem nepieciešama palīdzība dažādu darbību veikšanai internetā, piem. e-pastu izveidē un nosūtīšanā, deklarāciju aizpildīšanā un daudzās citās lietas, jo visas iestādes tagad grib tikai elektronisko saraksti un darīšanas kārtot e-vidē, kaut lauku iedzīvotājiem tā ir liela problēma un bibliotekāram ir daudz jaunu pienākumu. Vērtējums šim visam-lauku bibliotekāra loma novada dzīvē tikai un vienīgi pieaug.

 

  Bibliotēkai nav pieejas cilvēkiem ar invaliditāti, bet tas izskaidrojams ar to , ka bibliotēkas apkalpojamajā mikrorajonā nav lietotāju ar kustību traucējumiem.

 

  Vispopulārākās ir kolekcionāru un amatnieku izstādes bibliotēkā cilvēkiem, kas nāk no šī ciemata vai novadniekiem.

 • Gleznotāji, amatu meistari kuri jau kādu laiku ir projām no dzimtās puses,  izstāda savus darbus bibliotēkā un tad te iegriežas viņa bijušie darbabiedri, kas ikdienā uz bibliotēku nāk reti.
 • Audēju pulciņa dalībnieču darbu izstāde-no ikdienišķiem materiāliem veidoti nelieli mākslas darbi.
 • Ražas svētku izstāde-vietējo mazdārziņu īpašnieku pūļu augļi skaistā noformējumā priecē bibliotēkas apmeklētājus un skaists noslēgums tam visam-kopīga Mārtiņdienas mielasts.

  Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs-bibliotēkas ikdiena.

Bibliotēkā pieejams plašs uzziņu literatūras klāsts, taču tās izmantošana gan kļūst arvien mazāka, bet nepazūd.

Informācijas meklēšana internetā-no satiksmes kustības, biļešu pasūtīšanas līdz materiālu par orhideju audzēšanu un pirts celšanu pamācību meklēšanas. Arī personas, tuvi radinieki tiek meklēti internetā.

  Apmācība notiek individuāli ar katru bibliotēkas lietotāju ,kam tas ir nepieciešams,  jo kursi netiek organizēti. 2019.gadā Skujetnieku bibliotēkā tika veiktas apmācības apmēram 8 bibliotēkas apmeklētājiem.

  Pašvaldības svarīgākos lēmumus un informāciju bibliotēkā var atrast uz ziņojumu dēļa-gan par sadzīves atkritumu izvešanas datumiem, tikšanās laiki ar domes priekšsēdētāju, kas notiek bibliotēkas telpā. Par deputātu padomes lēmumiem var izlasīt Rugāju novada domes avīzē ,,Kurmenīte’’, kura iznāk 1x mēnesī, bet jebkurā laikā ir pieejama informācija par novadu tās mājaslapā www.rugaji.lv

  Elektroniskā kataloga pakalpojumi-izmanto gan bibliotēkas vadītāja, gan tagad jau arī vairāki lietotāji paši to dara. Skujetnieku bibliotēka izmanto pārsvarā Balvu CB elektronisko katalogu un datu bāzes. Visbiežāk to izmanto uz vietas neesošo grāmatu pasūtīšanai no citām reģiona bibliotēkām. Skujetnieku bibliotēka nestrādā ar ALISE, par grāmatu saņemšanu un nodošanu ar attiecīgo bibliotēku vienojamies telefoniski vai e-pastā.

Tabula “SBA rādītāji”

SBA

2017

2018

2019

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

14

5

9

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

7

11

3

 

  Diezgan mainīgie rādītāji ļauj saprast, ka labais finansiālais nodrošinājums grāmatu iegādē ļauj pēdējos gados bibliotēkai apmierināt savu lietotāju vēlmes pašai. Visbiežāk SBA tiek izmantots nozaru un specifiskas literatūras pasūtīšanai no Balvu CB, Rugāju, Tikaiņu, Lazdukalna un arī citām reģiona bibliotēkām.

  Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti. Gadā tika veikta viena aptauja ,,Ko es zinu par grāmatu lasīšanu internetā’’ kurā noskaidrojām bibliotēkas lietotāju domas. Aptaujā piedalījās 17 respondenti un tika noskaidrots, ka pie šī jautājuma ir daudz jāpiestrādā, jo elektroniskajās ierīcēs lasīt daiļliteratūru vēl lielākā daļa nav gatavi, kaut akreditācijas laikā tika šī doma ļoti uzsvērta-izmantot gan LNB, gan letonikas resursus pēc iespējas vairāk. Ieguvums no šīs aptaujas-lietotāji uzzināja adreses, kur iespējams lasīt grāmatas bez maksas, ko gandrīz neviens līdz šim nezināja un neizmantoja.

 

6. Krājums.

  Skujetnieku bibliotēkas rājuma komplektēšanas politika un organizācija noteikta bibliotēkas vadītājas amata aprakstā 2015.gada30. aprīlī, 6.7.punktā-veikt bibliotēkas organizēšanu (sistematizēšanu, kataloģizēšanu un bibliografēšanu) un papildināšanu.

2019.gadā, komplektējot fondu, tika ņemti vērā šādi faktori:

 • Bibliotēkas lietotāju  vecuma un dzimuma kontingentu, vēlmes un intereses.
 • Finansiālās iespējas
 • Lai fonds atbilstu dažādām gaumēm, aptvertu dažādas nozares, būtu vispusīgs.

  Pārskata periodā tika komplektēts krājums, ņemot vērā iepriekš noskaidrotās vēlmes anketēšanas laikā. Bibliotēkas lietotājs nosaka prioritātes-pārsvarā daiļliteratūra, bērnu grāmatas dažādam vecumam, nozaru literatūra par dārzkopību, augiem, psiholoģiju.

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

 

2017

2018

2019

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

1466

1856

1573

t. sk. grāmatām

844

1205

934

t. sk. bērnu grāmatām

153

177

100

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

622

651

639

Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā

5,3

4,6

6,3

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 

 

2088

1280

1011

Rekatoloģizācija

ALISE no Skujetnieku bibliotēkas fonda ir 1695 eksemplāri, kas sastāda 37,4% no kopējā fonda. 2020.gada būs liels darbs pie fonda atjaunošanas-norakstīt nevajadzīgos iespieddarbus un iespēju robežās papildināt to ar jauniem izdevumiem, veikt rekataloģizāciju.

  Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta, jo tā notika 2018. gada sākumā.

 

 

Tabula “Krājuma rādītāji”

 

2017

2018

2019

Jaunieguvumi

417

442

425

t.sk.grāmatas

117

142

125

t. sk. latviešu daiļliteratūra

24

19

29

t. sk. bērniem

11

11

19

Izslēgtie dokumenti

439

701

300

Krājuma kopskaits

4671

4412

4537

Grāmatu krājuma apgrozība

0,75

1,13

0,5

Periodisko izdevumu apgrozība

2,3

0,42

0,49

 

 

Datubāzes:

abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām)

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

Dabubāze

2017

2018

2019

Letonika

2

3

12

News

0

2

4

 

 

 

Krājuma un datubāzu popularizēšana.

Par to, ka datubāzes  pieejamas bez maksas tikai bibliotēkā, vēsta jau paziņojums pie ziņojumu dēļa. Taču arī bibliotekāre ik reiz mudina biežāk tajās ielūkoties un tas iespējams tikai te-bibliotēkā. Tās ir individuālas sarunas ar katru lietotāju. Taču izmantota tiek tikai Letonika.lv., kuru arī 2018. gada izmantoja diezgan pasīvi. Iemesls-citi interneta portāli. Nākošgad jāturpina darbs, lai šis bezmaksas datu bāzes lietotāji izmantotu vairāk.

  Krājuma popularizēšanas populārākie pasākumi joprojām ir un paliek literatūras izstādes. Skujetnieku bibliotēkā tās šogad bija, kuras galvenokārt tiek kārtotas slavenu rakstnieku, dzejnieku un citu personību jubilejās. Noteikti 1x gadā tiek uzlikta ,,Nepelnīti aizmirsto grāmatu’’ izstāde, lai lietotājiem atgādinātu klasiskās vērtības, kas ikdienā var paslīdēt garām.

  Pie ciemata ziņojumu dēļa tiek uzlikta informācija par jaunumiem bibliotēkā. Informācija bija atrodama arī bibliotēkas mājas lapā un interneta vietnē facebook.com.

 

 

  Ļoti populāras ir kļuvušas izstādes, kas tiek kārtotas grāmatu plauktu galos- ērti, izlasāma un uztverama informācija un tiek ietaupīta vieta plauktos un uz galdiem.

 

Darbs ar parādniekiem.

  Visvieglāk sazināties ar parādniekiem ir ar telefonu starpniecību, e-pastu un mutiski, satiekot ciematā. Skujetnieku bibliotēkā šī nav liela problēma, jo ciemats ir neliels un arī lasītāju salīdzinoši nelielais skaits ļauj efektīvi kontrolēt kavētājus un laicīgi brīdināt par literatūras nodošanas laiku.

 

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības.

  Krājums nav vecs, bet tam nepieciešama jauna, interesanta literatūra, tāpēc 2019.gadā ir paredzēts budžetā 1000 EUR grāmatu iegādei un 650 EUR prese, bet norakstīt paredzēts apmēram 300 iespieddarbu.  Ir paredzēti līdzekļi arī inventāra iegādei-plauktiem, galdiem un krēsliem, bērnu stūrītim.

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem.

  2019. gadā Skujetnieku bibliotēkā bērnu un jauniešu lietotāju skaits bija 29, kas ir par 5 mazāk nekā pagājušajā gadā. Bibliotēkai, kas neatrodas pie skolas, tas ir pietiekošs skaitlis un vislielākais bērnu un jauniešu pieplūdums bibliotēkā ir vasaras periodā. Tad ļoti daudzi lietotāji ir ne tikai no ciema, bet visiem Latvijas novadiem-ciemojas pie vecvecākiem un kļūst arī par bibliotēkas lietotājiem.

  Apmeklējumu skaits-594, manuprāt atbilst bērnu un jauniešu skaitam. No kopējā izsnieguma skaita 473 grāmatas ir izsniegtas bērniem. Komplektējot fondu, noteikti bērnu un jauniešu grāmatām tiek paredzēts noteikts līdzekļu daudzums. No 125 jaunieguvumiem, 19 bija grāmatas bērniem-19 bērnu oriģinālliteratūra un 11 cita bērnu literatūra.

  Vislielākais uzziņu darbs ar bērniem un jauniešiem norit tieši skolas projektu nedēļu laikā. Tad tiek vilktas laukā arī jau mazliet piemirstās enciklopēdijas, novadpētniecības materiāli, jo ar vietnēm internetā vien nepietiek-skolās pieprasa materiālus no iespieddarbiem. Tā ka bērni un jaunieši tiek nodarbināti gan skolās, gan pie skolas esošajās bibliotēkās, Skujetnieku bibliotēka nerīko pasākumus bērniem un jauniešiem, bet piekopj taktiku-nāc, relaksējies, izvēlies atpūtai piemērotāko literatūru, jo jaunumu un rakstnieku jubileju izstādes plauktos redzamas regulāri.

  Manuprāt, ar bērniem un jauniešiem strādāt ir visvieglāk, jo viņi kā sūklīši uzsūc jaunāko informāciju, patur to galvā un vienmēr ir gatavi diskutēt un aizstāvēt savu viedokli. Man ļoti patīk izprovocēt jauniešus uz sarunām par kādu no grāmatu vai filmu . Individuālās sarunās ar jauniešiem ļoti spraiga izvērsās saruna par Stīvena Kinga grāmatām un īpaši par jaunāko ,,Tas”. Tai bija gan piekritēji, gan pretinieki, bet vienaldzīgo nebija.

8.Novadpētniecība.

  Novadpētniecības mapes jau pāris gadus atpakaļ ieguva ,,citu dzīves vietu’’ jaunajā plauktā, kas ir krietni ērtāk pieejams lasītājiem. Regulāri jau esošais materiāls tiek papildināts gan ar kopijām no preses izdevumiem, gan arī materiāls tiek izdrukāts no datora. Es neuzskatu, ka tas būtu lieks darbs, jo vecākā gadagājuma ļaudis labprāt paņem mapes rokās un pārlapo to saturu. Pie visām jau esošajām mapēm klāt nākusi jauna: ,,Lazdukalna pagasta kultūras notikumi”, kuru man laipni atsūta Lazdukalna pagasta kultūras darbinieks un tajā ir daudz vērtīga materiāla par gada laikā pagasta notikušajiem pasākumiem ar fotogrāfijām.

 

Mapēs:

Skujetnieki laikmetu griežos:

 • ,,Lazdukalna pagasta kultūras notikumi”
 • Ļaudis un viņu darbi Skujetniekos
 • Arhitektūras pieminekļi un aizsargājamās dabas teritorijas Lazdukalna pagastā
 • Bibliotēkas vēsture
 • Krucifiksi Lazdukalna pagasta teritorijā
 • Z. s. ,,Saipetnieki” senlietu kolekcija
 • Sieviešu vokālais ansamblis ,,Sonāte”
 • Skujetnieku un Lazdukalna pagasta represētie
 • Kapsētas Lazdukalna pagasta teritorijā.
 • Dzejnieki starp mums.

 

Novadnieki:

 • Fiziogeogrāfs, ģeofiziķis, matemātikas profesors, rakstnieks Reinholdas-Voldemārs Putniņš (pseidonīms-Vitolds Virsnītis).
 • Dzejnieks Augusts Eglājs.
 • Ievērojamas personas, dzimušas un dzīvojošas Lazdukalna pagastā.
 • ,,Skujetnieku saimnieču gardumi” (vietējās receptes)

 

Mēs lepojamies:

 • Skolotājas Rasmas Zušas dzeja
 • Stiprākā sieviete Baltijā-Jolanta Logina
 • Adītāja Anna Šmagre
 • Sieviešu biedrības ,,Rudzupuķe” vadītāja, Lazdukalna ģimeņu biedrības ,,Saulīte’’ un Skujetnieku Jauniešu centra vadītāja Maruta Paidere
 • Sociālā darbiniece, dzejas vārsmu rakstītāja Anita Gavare
 • Skujetnieku ciems-iedzīvotāji tā sakopšanas talkās un svētkos.

    Ir novadpētniecības izstādes, kuras tiek izliktas gadu no gada, bet nezaudē savu aktualitāti, jo gandrīz vienmēr klāt nāk jauni fakti un materiāli par cilvēku vai pagājušo gadu notikumiem. Cilvēki, sevišķi vientuļie vecākā gadagājuma, nes uz bibliotēku savas bildes, jo vēlas lai tās tiktu saglabātas un tās varētu aplūkot nākamās paaudzes.

     Regulāri tiek uzliktas izstādes, kas popularizē savāktos novadpētniecības materiālus (piemēram, ,,Beņislavsku dzimtas pēdas Lazdukalna pagasta vēsturē”, arī 2019.gadā šī izstāde labi apmeklēta, jo Lazdukalna pagasta iedzīvotājs un liels vēstures un reliģijas entuziasts piedāvāja viņa savāktus jaunus materiālus tika, ,,Kolhozs ,,Silaine” -darbi un ļaudis”, ,,Dziedājumi Dievmātes godam”-par maija dziedājumiem pie krucifiksiem Skujetniekos un Garaissilos)

  Pārskata periodā nekādi jaunumi netika ieviesti, tika papildinātas mapes no vietējiem un republikas preses izdevumiem par novada ļaudīm un notikumiem.

9.Projekti.

2018.gadā Skujetnieku bibliotēka neizstrādāja un nerealizēja nevienu projektu.

10.Publicitāte.

  Bibliotēkai ir sava mājas lapa vietnē www.bibliotekas.lv/lazdukalns2/, kur atrodama informācija par bibliotēkas darbību. Mājas lapai gan vēl nepieciešami daudzi uzlabojumi un precizēšanas, kas ir iekļauts ari 2020.gada plānā.

  Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi:

Ikgadējais Svētās Lūcijas dienas pasākums Rugāju kultūras namā. Bibliotēkā tika sagatavots materiāls par Lūciju, par to, kā viņa nokļuva svēto kārtā, tad Rugāju kultūras namā pirms sieviešu vokālo ansambļu koncerta tas tika nolasīts.2019.gadā pasākuma nosaukums bija ,, Ar cerību, gaismu un mīlestību sirdī “ un tajā piedalījās vokālie ansambļi no visa Balvu reģiona, arī no Gulbenes novada Rankas.

 

  Turpinās tematiskie vakari, kas iesākti pirms 3 gadiem ,,Pie lielā saimes galda’’-sievietes dalījās pieredzē par ģimenes svētku organizēšanu, mainījās receptēm, rādīja bildes un video, stāstīja par jautrākajām atrakcijām utt. Neformālā un jautrā gaisotnē tika degustēti līdzi atnestie cienasti un receptes, kas  apkopotas mapē ,,Skujetnieku saimnieču gardumi”, kas jau ir kļuvusi krietni biezāka. No pieredzes gan jāsaka, ka bibliotēkas lietotāji arvien vairāk un vairāk izmanto interneta pieejamos resursus receptēm, bet pasākums arī 2019.gadā izdevās lieliski-kopā sanākšana priecē lasītājus.

 Jau 2017. gadā Skujetnieku bibliotēka tika ierīkota izstāžu siena, kur pagājušajā gadā tika izstādīti gan bērnu zīmējumi, gan foto izstādes, piemēram izstāde ,,Volejbols 2011”, kurā ciema iedzīvotāji ar grūtībām atpazina sevi, jo tas bija noticis pirms 8 gadiem. Šādas izstādes piesaista bibliotēkai apmeklētājus un pēc tam, kad izstāde tika noņemta, fotogrāfijas tika uzdāvinātas tiem, kas redzami tajās.

Vēl daži interesantākie notikumi bibliotēkā 2019.gadā:

 

 1. Lit. izstāde ,,Es neatsakos no draugiem...’’/ Klāvam Elsbergam-60/ Dzejnieka izdoto un nepublicēto darbu izstāde, kas tika atrastas internetā.

 

 1. Akcija sievietēm 8.martā :,,Esi skaista bibliotēkā’’. Domāts ne tikai ārējais skaistums, bet katra sieviete, kas ienāca bibliotēkā un paņēma grāmata, tika apveltīta ar ziedu un mazu kosmētikas nieciņu.
 2. Pasākums ,, Pie tavam kājām’’. Piedalās garīgo dziesmu ansamblis ,,Sonāte’’, kas izpilda B. Martuževas vārdiem komponētās O. Matvejāna dziesmas. Dzeju lasa skolotāja I. Birkova.

 

 1. Radošā darbnīca ,, Krāsosim māsiņas, raibas oliņas’’. Bērni gan zīmēja, gan gatavoja no dažādiem materiāliem lieldienām rotājumus-olas, zaķus, cālēnus.

 

 1. Kultūras izpētes brauciens ar Rugāju bibliotēkas Bērnu žūrijas dalībniekiem uz Rūjienu, Koņu kalnu un Ķoņu dzirnavām.

 

 1. Neiztrūkstoši katru gadu-izstāde Lāčplēša dienai.

 

 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums.

  Pašvaldība ir galvenais bibliotēkas sadarbības partneris, kā arī visas tās iestādes-skolas, bibliotēkas, aprūpes centri, bērnudārzs. Lielākā vai mazākā mērā Skujetnieku bibliotēka iesaistās katrā tās darbībā-nepieciešamie materiāli bieži vien tiek meklēti bibliotēkas fondā.

  Vislielākā sadarbība ir novada bibliotēku starpā un ar reģiona galveno bibliotēku Balvu CB. Sadarbība notiek galvenokārt literatūras apmaiņas jomā, bet Balvu CB-arī metodisko norādījumu un darba jautājumu palīdzības jomā.

  Būt un pastāvēt, sajusties vajadzīgam un mīlētam-tā jau ir liela veiksme un Skujetnieku bibliotēka tā jūtas. Lai gan to nevar uzskatīt par veiksmi, bet cītīgu darbu, tomēr katras veiksmes pamats ir liels darbs. Vēl par ļoti veiksmīgu es uzskatu arī to apstākli, ka tik veiksmīgi notika bibliotēkas atrašanās vietas maiņa-siltās, renovētās un labiekārtotās telpās lasītāji iegriežas biežāk, uzturas labprātāk. Pieaugušajiem lasītājiem (gados vecākajiem) bibliotēka atrodas pa ceļam pie dakteres un reti kurš neizmanto iespēju pa ceļam te iegriezties un palasīt uz vietas vai paņemt līdzi uz mājām literatūru. Par veiksmi es arī uzskatu, ka aizvien mazāk lasītāju vēršas pie manis ar lūgumu palīdzēt kārtot lietas datorā-maksājumus, atskaites, deklarācijas Skujetnieku ļaudis ir iemācījušies darījumus kārtot paši un tāds bija arī mans mērķis-nevis darīt lasītāju vietā, bet iemācīt darboties ar peli pašiem. Un nav lielāka prieka bibliotekāram, kā izdzirdēt no apmeklētāja: ,,Paldies, es jau to protu izdarīt pats!”

 

Bibliotēkas vadītāja                                                                    _________________

                                                                                                         Valda Šmagre

2020.gada 1.februāris