Skujetnieku bibliotēka

2021.gada darba pārskats

 

 

1.Skujetnieku bibliotēkas darbības vispārējs raksturojums.

  Īss situācijas raksturojums

  Skujetnieku bibliotēka ir kultūras, informācijas un komunikācijas centrs pagasta dažādu paaudžu iedzīvotājiem. Bibliotēka apkalpo lietotājus, nodrošinot viņiem brīvu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus.

  Skujetnieku bibliotēka dibināta 1953.gada 3.jūlijā kā Lieparu ciema bibliotēka.1977.gadā 28.martā Lieparu ciems tika likvidēts un tā teritorija pievienota Lazdukalna ciemam, no šī laika bibliotēka visos dokumentos uzrādīta kā Lazdukalna pagasta 2.bibliotēka. 1976.gadā bibliotēka tika pārcelta uz Skujetnieku ciemu, kur tā atrodas arī šobrīd. Pēc novadu reformas 2009.gadā struktūrvienības nosaukums bija Rugāju novada Lazdukalna pagasta Skujetnieku bibliotēka, bet pēc 2021.gada – Skujetnieku bibliotēka. Pirmā bibliotekāre bija Janīna Bikaviņa, kura sāka strādāt Lieparu ciema bibliotēkā, bibliotēkas fonds sākumā bija 1000 iespieddarbu eksemplāru. No 1988.-1991.gadam par bibliotekāri strādā Vija Gaveniša, bet kopš 1991.gada jūnija bibliotēkas vadītāja ir Valda Šmagre, kura ir beigusi Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma bibliotekāru nodaļu.

  2004.gada 21.janvārī Skujetnieku bibliotēka kā Lazdukalna pagasta 2.bibliotēka reģistrēta LR Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0599, ar labojumiem 2012.gada 8.novembrī kā Skujetnieku bibliotēka (apliecības Nr.2350). Skujetnieku bibliotēka atrodas Lazdukalna pagasta teritorijā (pagasta platība194,43 km2; iedzīvotāju skaits uz 2022.gada 1.janvāri -735,reāli dzīvo mazāk-651, no tiem-pensionāri-147, ārzemēs-29 (279-bibliotēkas apkalpojamajā mikrorajonā). Pagasta lielākā daļa atrodas Lubānas līdzenumā, kura teritorijā ir vairāki arheoloģijas 14pieminekļi - kā Osas, Piestiņas apmetnes un citi. Galvenā nodarbošanās pagasta iedzīvotājiem ir lauksaimniecība un lopkopība, mežizstrāde un kokapstrāde.

   2021./2022. mācību gadā mācības Eglaines pamatskolā uzsāka 73 izglītojamie, t.sk. pirmsskolas izglītības programmā 11 bērni no 3-4 gadu vecuma un 7 bērni līdz piecu gadu vecumam. Skujetnieku bibliotēka atrodas 5 km no pagasta centra un no Lazdukalna bibliotēkas, un tās apkalpojamajā mikrorajonā nav skolas. Eglaines pamatskolas skolēni sastāda apm.15% no bibliotēkas lietotāju kopskaita. Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar Lazdukalna bibliotēku.

  Skujetnieku bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic kultūras mantojuma-iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas pieejamību un tās izmantošanu. Grāmatu apstrādi veic Balvu CB KAN.

  Bibliotēkas misija-radīt Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam pieeju informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formā, būt pagasta un novada vēstures apzinātājai, saglabātājai un popularizētājai.

 Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas.

 Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

2020.gada  Covid -19 situācijas ieviestās korekcijas turpinājās arī 2021.gadā:

Bibliotēka kļuva par galveno saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm, jo vitāli nepieciešama kļuva attālinātā saziņa, informācijas iegūšana un nodošana.

     Ņemot vērā radušos apstākļus, kritums nav nemaz tik apjomīgs. Vismaz nešķiet, ka tas ir neatgriezenisks. Te liela nozīme būs arī citiem nosacījumiem, kuri ietekmēs bibliotēku darbu. Piekrītu, ka ir pamatotas bažas par to, kā atjaunosies “vietas” nozīme. Ir jārēķinās ar ļaužu paradumu maiņu. Tomēr es ticu, ka man kā bibliotekāram pietiks izdomas, lai savu lomu ne tikai atgrieztu, bet arī nostiprinātu. Arī šeit līdzās būs citas ietekmes, piemēram, administratīvi teritoriālā reforma, kuras ietekmi patiesība izjutīsim tikai nākošgad. Daudzajiem ieguvumiem, cerams, būs paliekoša nozīme. Attālo pakalpojumu un satura pieejamība, visticamāk, saglabāsies pieaugošā apjomā. Ļoti iespējams, nostiprināsies tas, ka tiešsaistes pasākumi spēs piesaistīt daudz vairāk cilvēku nekā organizējot tos tikai klātienē. Neapšaubāmi dažādosies un sazarosies saziņas ceļi. Lasītāji un bibliotekārs turpinās apgūt visas attālās saziņas, rīku lietošanas. Bez šaubām, tiks izmantoti atradumi attālo norišu pieredzē arī tad, ja būs iespējams pulcēties klātienē.

2. Finansiālais nodrošinājums.

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”

2019.

2020.

2021.

Kopā (EUR)

10446

11199

11014

Pašvaldības finansējums

10446

11199

11014

Citi ieņēmumi:

t. sk. maksas pakalpojumi

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi

t. sk. VKKF finansējums

t. sk. citi piešķīrumi

  Finansējums atbilst bibliotēkas funkciju veikšanai un attīstībai, tas ir attīstību veicinošs.  Trīs gadu laikā tas pakāpeniski pieaudzis

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”

2019.

2020.

2021.

Izdevumi kopā (EUR)

10446

11199

11014

Darbinieku atalgojums (bruto)

6070

7109

6938

Krājuma komplektēšana

1573

1593

1597

 

   Skujetnieku bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka ar daudzveidīgu lietotāju sastāvu, tāpēc bibliotēka komplektē universālu krājumu, kas aptver visas zinātņu nozares, akcentu liekot uz daiļliteratūru un bērnu literatūru.

  Bibliotēkas pamatkrājumu veido grāmatas, seriālizdevumi un citi dokumenti.

Komplektēšanas faktors – lasītāju vajadzības.

  Covid-19 pandēmija neietekmēja fonda komplektēšanu, jo bibliotēkas lietotāju gaume pagaidām nav mainījusies.

Darbs Covid-19 apstākļos un ārkārtas situācijas laikā

· Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, kura bija izsludināta 2 reizes un vairākkārt pagarināta, no 2020. gada marta bibliotēkā vairākas reizes bija mainīti bibliotēkas lietošanas noteikumi un ievērojot LR Ministru kabineta ieviestos drošības pasākumus, Skujetnieku bibliotēkas Abonementā, Lasītavā, Bērnu nodaļas un struktūrvienību telpas bija sakārtotas drošai lietotāju apkalpošanai, izlikta informācija par sejas masku lietošanu, 2m distances ievērošanu, roku dezinficēšanu un uz grīdām bija salīmētas lentes, kuras noteica lietotāju plūsmu, kā arī ierīkota grāmatu 72 st. karantīnas zona;

· 2021. gada Skujetnieku bibliotēkas darbību, sasniegtos rezultātus, to analīzi un secinājumus, jāvērtē ņemot vērā valstī izsludinātās ārkārtas situācijas radītām sekām.

3. Materiālā un  tehniskā stāvokļa novērtējums.

  Skujetnieku bibliotēkā pārskata periodā nekādi remontdarbi netika veikti.

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

Darbiniekiem (skaits)

Lietotājiem (skaits)

Vērtējums (teicams/labs/

apmierinošs/neapmierinošs)

Piezīmes

Datori

1

3

labs

2017. gadā tika nomainīti visi datori.

Plānie klienti

Multifunkcionālās iekārtas

1

labs

2013.

Printeri

1

labs

2006.

Kopēšanas iekārtas

Skeneri

Citas iekārtas

2021.gadā  datortehnika netika atjaunota, jo tas tika izdarīts 2018. gadā un pārskata periodā problēmu nebija .

4. Personāls.

  Skujetnieku bibliotēkā strādā viens 0,85 slodzes darbinieks ar vidējo bibliotekāro izglītību. 2021.gadā bibliotēkas vadītāja piedalījās divos tiešsaistes semināros un viena konferencē, par ko ir saņemti arī apliecinājumi:

 • Seminārs ,, Darba formas Balvu reģiona bibliotēkās’’ (4 stundas)
 • Konference ,,Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram’’ (5 stundas)
 • Seminārs ,,Kas notiek Balvu novada bibliotēkās 2021.gadā:novadu reforma, novitātes, ierosmes.” (4 stundas)

Regulāri e-pastā tika saņemti metodiskie un uzziņu materiāli no Balvu CB metodiķes un direktores.

 Apbalvojumu un pateicību nav.

  Ņemot vērā, ka apkalpojamais mikrorajons nav liels un lietotāju skaits līdz ar to arī, tad personāla jautājums nav aktuāls un darba apjoms darbiniekam ir paveicams labā līmenī.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

2019

2020

2021

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

112

112

99

 0%, -11%

t. sk. bērni

29

27

26

-7%, -4%

Bibliotēkas apmeklējums

2675

2253

1766

-16%, -22%

t. sk. bērni

594

312

252

 -48%, -19%

Virtuālais apmeklējums

355

254

456

-28%, +80%

Izsniegums kopā

5682

5288

4010

-7%, -24%

t. sk. grāmatas

2523

2323

1935

-8%, -17%

t. sk. periodiskie izdevumi

3149

2965

2076

-6%, -30%

t. sk. bērniem

814

592

306

-27%, -48%

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pašvaldībā

29

34

35

+5%, +3%

t. sk. bērni līdz 18 g.*

94

77

67

+17%, -13%

Iedzīvotāju skaits

389

331

279

-15%, -16%

Viens no pašiem galvenajiem pakalpojumiem, ko bibliotēka 2021.gadā veica iedzīvotājiem, bija e-pakalpojumu sniegšana. Tika sniegti šādi pakalpojumi gan attālināti, gan klātienē:

 • Deklarāciju aizpildīšana un iesniegšana
 • Palīdzība, kārtojot ibankas pakalpojumus
 • Kontu izraksti
 • Bloku karšu iezīmēšana LDC
 • Krotāliju pasūtīšana
 • Dzīvnieku reģistrēšana un apzīmēšana
 • Palīdzība pabalstu saņemšanas, kā arī citas palīdzības iegūšanai, sociālo jautājumu kārtošanā un risināšanā, izmantojot portālu latvija.lv
 • Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
 • Informācija par vecuma pensijas apmēru un tā saņemšanu
 • Darba meklēšana
 • Palīdzība sazināšanās ar pašvaldības sociālo dienestu darbiniekiem, novada vadību ciema vecākajiem iedzīvotājiem
 • Rēķinu samaksāšana gan komunālajiem pakalpojumiem, gan citām vajadzībām
 • Preču pasūtīšana pa internetu, kā arī nepieciešamības gadījumā palīdzība preces atgriešanai tirgotājam (veidlapu aizpilde)
 • Ieskenēti un aizsūtīti dokumenti
 • Palīdzība e-pastu izveidošanā un regulārā to pārbaudē.
 • Palīdzība lietotājiem izmantot sociālos tīklus ne tikai izklaidei, bet nelielam biznesam-sludinājumu ievietošana, pareiza nepieciešamās preces atrašanas metodei, arī iepazīšanās sludinājumu ievietošana.
 • Informācijas meklēšana internetā par jebkuru lietotājiem interesējošo jautājumu
 • Printēšana, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi
 • Veidotas apsveikumu kartītes un afišas privātiem pasākumiem
 • Apsveikumu nosūtīšana radiniekiem gan Latvijā, gan ārzemēs
 • CV un motivācijas vēstuļu sagatavošana un nosūtīšana.

    Neliela lauku ciemata bibliotēkas nerakstītais likums-mēs esam tuvumā un mēs varam palīdzēt jebko, kas saistīts ar e-pakalpojumiem. Ja nevaram to paši, tad atrodam informāciju, kur un kā risināt jautājumu. Covid-19 radīta situācija šo darbības jomu pacēla vēl nebijuša līmenī, jo, kad klātienes darījumi nenotika, izmantojot bibliotēkas starpniecību, e-pakalpojumi ieguva otro elpu.

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām.

 Skujetnieku  bibliotēkā nav pieejami personām ar īpašām vajadzībām, bet senjoriem un personām ar īpašām vajadzībām piedāvājam apkalpošanu mājās, pēc pieprasījuma, 2021.gadā šo pakalpojumu izmantoja 7 cilvēki .

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām 2021. gada laikā sakarā ar epidemioloģiskās situācijas Latvija noteiktiem ierobežojumiem, pasākumu skaits bibliotēkā bija ierobežots un lielāka daļa ieplānoto pasākumu nenotika.

 • Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs-bibliotēkas ikdiena.

Bibliotēkā pieejams plašs uzziņu literatūras klāsts, taču tās izmantošana gan kļūst arvien mazāka, bet nepazūd.

Informācijas meklēšana internetā-no satiksmes kustības, biļešu pasūtīšanas līdz materiālu par orhideju audzēšanu un pirts celšanu pamācību meklēšanas. Arī personas, tuvi radinieki tiek meklēti internetā.

  Apmācība notiek individuāli ar katru bibliotēkas lietotāju ,kam tas ir nepieciešams,  jo kursi netiek organizēti. 2021.gadā Skujetnieku bibliotēkā tika veiktas apmācības apmēram 17 bibliotēkas apmeklētājiem.

  Pašvaldības svarīgākos lēmumus un informāciju bibliotēkā var atrast pašvaldības mājas lapā: http://www.balvi.lv/  un https://www.rugaji.lv/ .Par deputātu padomes lēmumiem varēja izlasīt Rugāju novada domes avīzē ,,Kurmenīte’’, kura iznāca 1x mēnesī, bet tagad visa uzmanība tiek pievērsta ,,Balvu novada ziņām’’, kur atrodama visa nepieciešamā informācija. Izdevums bibliotēkas lietotājiem ir ļoti iepaticies un saturs dod visu nepieciešamo informāciju.

  Elektroniskā kataloga pakalpojumi-izmanto gan bibliotēkas vadītāja, gan tagad jau arī vairāki lietotāji paši to dara. Skujetnieku bibliotēka izmanto pārsvarā Balvu CB elektronisko katalogu un datu bāzes. Visbiežāk to izmanto uz vietas neesošo grāmatu pasūtīšanai no citām reģiona bibliotēkām. Skujetnieku bibliotēka nestrādā ar BIS ALISE, par grāmatu saņemšanu un nodošanu ar attiecīgo bibliotēku vienojamies telefoniski vai e-pastā.

Tabula “SBA rādītāji”

SBA

2019

2020

2021

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

9

9

7

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

3

7

8

  Diezgan mainīgie rādītāji ļauj saprast, ka labais finansiālais nodrošinājums grāmatu iegādē ļauj pēdējos gados bibliotēkai apmierināt savu lietotāju vēlmes pašai. Visbiežāk SBA tiek izmantots nozaru un specifiskas literatūras pasūtīšanai no Balvu CB, Rugāju, Tikaiņu, Lazdukalna un arī citām reģiona bibliotēkām.

  Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti.

2021. gadā tika veiktas tikai mutiskas aptaujas bibliotēkas lietotājiem, ar mērķi uzzināt, ko lietotāji labprāt redzētu bibliotēkas krājumā. Aptaujāti tika apmēram 43 lietotāji un tika noskaidrots, ka  krājuma komplektēšanas politika nav īpaši jāmaina, jo esošie lietotāji ar grāmatu un preses saturu ir apmierināti..

 

6. Krājums.

  Skujetnieku bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika un organizācija noteikta bibliotēkas vadītājas amata aprakstā 2021.gada 14.oktobrī-veikt bibliotēkas organizēšanu (sistematizēšanu, kataloģizēšanu un bibliografēšanu) un papildināšanu.

2021.gadā, komplektējot krājumu, tika ņemti vērā šādi faktori:

 • Bibliotēkas lietotāju  vecuma un dzimuma kontingentu, vēlmes un intereses.
 • Finansiālās iespējas
 • Lai fonds atbilstu dažādām gaumēm, aptvertu dažādas nozares, būtu vispusīgs.

  Pārskata periodā tika komplektēts krājums, ņemot vērā iepriekš noskaidrotās vēlmes aptaujas laikā. Bibliotēkas lietotājs nosaka prioritātes-pārsvarā daiļliteratūra, bērnu grāmatas dažādam vecumam, nozaru literatūra par dārzkopību, augiem, psiholoģiju.

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

2019

2020

2021

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

1573

1593

1597

t. sk. grāmatām

934

894

927

t. sk. bērnu grāmatām

100

132

126

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

639

699

670

Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā

4.4

6,1

5,7

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 

1728

2042

2043

Rekatoloģizācija

ALISE no Skujetnieku bibliotēkas fonda ir 2845, kas sastāda 100% no kopējā fonda. 2020.gada tika sākta rekataloģizacija un ir rekataloģizēti 78 eksemplāri, bet 2021. gada tā tika pabeigta pilnībā.

  Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta, jo tā notika 2018. gada sākumā.

Tabula “Krājuma rādītāji”

2019

2020

2021

Jaunieguvumi

425

439

428

t.sk.grāmatas

125

138

128

t. sk. latviešu daiļliteratūra

29

55

37

t. sk. bērniem

19

19

20

Izslēgtie dokumenti

300

573

300

Krājuma kopskaits

4537

4403

4401

Grāmatu krājuma apgrozība

0,8

0,8

1,4

Periodisko izdevumu apgrozība

2,03

1,9

2,2

Datubāzes:

abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām)

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums

Dabubāze

2019

2020

2021

Letonika

12

36

35

skatījumi

12

36

35

piekļuves sesiju skaits

5

16

17

lejuplāžu skaits

7

20

18

News

4

7

-

 Krājuma un datubāzu popularizēšana.

  Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju,  uzmanība Letonikas un Lursoft datu bāžu popularizēšanai 2021. gadā bija palielināta.

  Par to, ka datubāzes  pieejamas bez maksas tikai bibliotēkā, vēsta jau paziņojums pie ziņojumu dēļa. Taču arī bibliotekāre ik reiz mudina biežāk tajās ielūkoties, un atgādināt, ka tas iespējams bez maksas tikai te-bibliotēkā. Tās ir individuālas sarunas ar katru lietotāju. Taču izmantota tiek tikai Letonika.lv, kuru joprojām izmanto nepietiekoši, kaut gan atgādinājumus lietotāji par tās lietderīgumu saņem regulāri. Tomēr darbs jāturpina, lai šīs bezmaksas datubāzes lietotāji izmantotu vairāk.

  Krājuma popularizēšanas populārākie pasākumi joprojām ir un paliek literatūras izstādes. Skujetnieku bibliotēkā tās šogad bija, kurās galvenokārt tiek kārtotas slavenu rakstnieku, dzejnieku un citu personību jubilejās. ,,Nepelnīti aizmirsto grāmatu’’ izstāde bibliotēkā nu jau ir kļuvusi par klasiku un notiek katru gadu, arī 2021.

  Pie ciemata ziņojumu dēļa tiek uzlikta informācija par jaunumiem bibliotēkā. Informācija ir atrodama arī bibliotēkas mājas lapā un interneta vietnēs facebook.com.,Instagram.

   Pandēmija arī šinī jomā ieviesa savas korekcijas-literatūras izstādes kā iepriekš tika kārtotas, bet apmeklētāji bibliotēkas telpās uzkavējās minimālo atļauto laiku un bieži izstādes palika bez ievērības. Tika strādāts pie virtuālo izstāžu izveidošanas, dažas arī tika kārtotas, bet tas ir darbs, kurš jāuzlabo 2022.gadā.

Darbs ar parādniekiem.

  Visvieglāk sazināties ar parādniekiem ir ar telefona starpniecību, e-pastu un mutiski, satiekot ciematā. Skujetnieku bibliotēkā šī nav liela problēma, jo ciemats ir neliels un arī lasītāju salīdzinoši nelielais skaits ļauj efektīvi kontrolēt kavētājus un laicīgi brīdināt par literatūras nodošanas laiku.

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības.

  Krājums nav vecs, bet tam nepieciešama jauna, interesanta literatūra, lai noturētu lietotāju interesi. Lai krājums būtu vieglāk un ērtāk pārskatāms, būtu nepieciešams jauns plaukts grāmatām un izstādēm, ko 2022.gada arī centīsimies iegādāties.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem.

  2021. gadā Skujetnieku bibliotēkā bērnu un jauniešu lietotāju skaits bija 26, kas ir par 1 mazāk nekā pagājušajā gadā. Bibliotēkai, kas neatrodas pie skolas, tas ir pietiekošs skaitlis, un vislielākais bērnu un jauniešu pieplūdums bibliotēkā ir vasaras periodā. Tad ļoti daudzi lietotāji ir ne tikai no ciema, bet visiem Latvijas novadiem-ciemojas pie vecvecākiem un kļūst arī par bibliotēkas lietotājiem.

  Vislielākais uzziņu darbs ar bērniem un jauniešiem norit tieši skolas projektu nedēļu laikā. Tad tiek vilktas laukā arī jau mazliet piemirstās enciklopēdijas, novadpētniecības materiāli, jo ar vietnēm internetā vien nepietiek-skolās pieprasa materiālus no iespieddarbiem. Tā ka bērni un jaunieši tiek nodarbināti gan skolās, gan pie skolas esošajās bibliotēkās, Skujetnieku bibliotēka nerīko pasākumus bērniem un jauniešiem, bet piekopj taktiku-nāc, relaksējies, izvēlies atpūtai piemērotāko literatūru, jo jaunumu un rakstnieku jubileju izstādes plauktos redzamas regulāri. Literatūras iztādes gan tiek kārtotas regulāri-gan jaunumu, gan tematiskās. Populāras ir gadskārtu ieražu izstādes, piemēram 2021.gadā tāda bija ,,Ziemassvētki “, jo bērni tad intensīvi meklē dzejolīšus

  Manuprāt, ar bērniem un jauniešiem strādāt ir visvieglāk, jo viņi kā sūklīši uzsūc jaunāko informāciju, patur to galvā un vienmēr ir gatavi diskutēt un aizstāvēt savu viedokli. Man ļoti patīk izprovocēt jauniešus uz sarunām par kādu no grāmatu vai filmu.

Ir reizes, kad kopā r bērniem izmēģinām kādu recepti, piemēram kopīgi no ,,Avenītes’’ cepam picu.

8.Novadpētniecība.

  Novadpētniecības mapes jau pāris gadus atpakaļ ieguva ,,citu dzīves vietu’’ jaunajā plauktā, kas ir krietni ērtāk pieejams lasītājiem. Regulāri jau esošais materiāls tiek papildināts gan ar kopijām no preses izdevumiem, gan arī materiāls tiek izdrukāts no datora. Es neuzskatu, ka tas būtu lieks darbs, jo vecākā gadagājuma ļaudis labprāt paņem mapes rokās un pārlapo to saturu. Mape ,,Lazdukalna pagasta kultūras notikumi” ,kas tika uzsākta veidot 2020.gadā, lieliskā sadarbība ar jauno Lazdukalna kultūras darba organizatori ir nesusi augļus-kopīgi tika izveidots Adventes dziedājumu cikls, kurš katrā Adventes svētdiena tika ievietots facebook.lv un kļuva populārs pagasta iedzīvotāju vidū. Video tika izmantotas fotogrāfijas un materiāli no bibliotēkas krājumiem par garīgo dziesmu ansambli .,,Sonāte’’

Mapēs:

Skujetnieki laikmetu griežos:

 • ,,Lazdukalna pagasta kultūras notikumi”
 • Ļaudis un viņu darbi Skujetniekos
 • Arhitektūras pieminekļi un aizsargājamās dabas teritorijas Lazdukalna pagastā
 • Bibliotēkas vēsture
 • Krucifiksi Lazdukalna pagasta teritorijā
 • Z. s. ,,Saipetnieki” senlietu kolekcija
 • Sieviešu vokālais ansamblis ,,Sonāte”
 • Skujetnieku un Lazdukalna pagasta represētie
 • Kapsētas Lazdukalna pagasta teritorijā.
 • Dzejnieki starp mums.

Novadnieki:

 • Fiziogeogrāfs, ģeofiziķis, matemātikas profesors, rakstnieks Reinholdas-Voldemārs Putniņš (pseidonīms-Vitolds Virsnītis).
 • Dzejnieks Augusts Eglājs.
 • Ievērojamas personas, dzimušas un dzīvojošas Lazdukalna pagastā.
 • ,,Skujetnieku saimnieču gardumi” (vietējās receptes).

Mēs lepojamies:

 • Skolotājas Rasmas Zušas dzeja
 • Stiprākā sieviete Baltijā-Jolanta Logina
 • Adītāja Anna Šmagre
 • Sieviešu biedrības ,,Rudzupuķe” vadītāja, Lazdukalna ģimeņu biedrības ,,Saulīte’’ un Skujetnieku Jauniešu centra vadītāja Maruta Paidere
 • Sociālā darbiniece, dzejas vārsmu rakstītāja Anita Gavare
 • Skujetnieku ciems-iedzīvotāji tā sakopšanas talkās un svētkos.

    Ir novadpētniecības izstādes, kuras tiek izliktas gadu no gada, bet nezaudē savu aktualitāti, jo gandrīz vienmēr klāt nāk jauni fakti un materiāli par cilvēku vai pagājušo gadu notikumiem. Cilvēki, sevišķi vientuļie vecākā gadagājuma, nes uz bibliotēku savas bildes, jo vēlas lai tās tiktu saglabātas un tās varētu aplūkot nākamās paaudzes.

     Regulāri tiek uzliktas izstādes, kas popularizē savāktos novadpētniecības materiālus (piemēram, ,,Beņislavsku dzimtas pēdas Lazdukalna pagasta vēsturē”, arī 2021.gadā šī izstāde labi apmeklēta, jo Lazdukalna pagasta iedzīvotājs un liels vēstures un reliģijas entuziasts piedāvāja viņa savāktus jaunus materiālus, ,,Kolhozs ,,Silaine” -darbi un ļaudis”, ,,Dziedājumi Dievmātes godam”-par maija dziedājumiem pie krucifiksiem Skujetniekos un Garaissilos).

Pārskata periodā nekādi jaunumi netika ieviesti, tika papildinātas mapes no vietējiem un republikas preses izdevumiem par novada ļaudīm un notikumiem.

9.Projekti.

2021.gadā Skujetnieku bibliotēka neizstrādāja un nerealizēja nevienu projektu.

10.Publicitāte.

  Bibliotēkai ir sava mājas lapa vietnē www.bibliotekas.lv/lazdukalns2/, kur atrodama informācija par bibliotēkas darbību. Mājas lapai gan vēl nepieciešami daudzi uzlabojumi un precizēšanas, kas ir iekļauts arī 2022.gada plānā. Regulāri par darba laika izmaiņām, notikumiem, izstādēm un pasākumiem bibliotēkā var izlasīt arī sociālajos tīkloshttps://www.facebook.com/skujetnieku.biblioteka   https://instagram.com/skujetniekubiblioteka

 Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi:

  Turpinās tematiskie vakari, kas iesākti pirms 5 gadiem ,,Pie lielā saimes galda’’-sievietes dalījās pieredzē par ģimenes svētku organizēšanu, mainījās receptēm, rādīja bildes un video, stāstīja par jautrākajām atrakcijām utt. Neformālās un jautrās gaisotnes vietā, kad tika degustēti līdzi atnestie cienasti un receptes, kas pēc tam tika apkopotas mapē ,,Skujetnieku saimnieču gardumi”, 2021. gada izpalika, bet joprojām turpinājām sazināties interneta vidē, izmantojot WhatsApp aplikāciju -apvienojāmies visas dalībnieces ,,Saimnieces’’ un sūtījām viena otrai receptes ar attēliem.

  Jau 2017. gadā Skujetnieku bibliotēka tika ierīkota izstāžu siena, kur pagājušajā gadā tika izstādīti gan bērnu zīmējumi, gan foto izstādes, piemēram izstāde ,,Viesulis Skujetniekos 2011.’’, kurā tika izstādītas fotogrāfijas par šo notikumu pirms 10 gadiem - postījumi un ciema ļaužu lieliskā kopības sajūta, kad tika novērsta vētras radīta nekārtība. Tik cieša saliedētība  smagajā laika posmā šķiet neticama, tāpēc cilvēki, apskatot izstādi pārdzīvoja to atkal un atkal no jauna. Šādas izstādes piesaista bibliotēkai apmeklētājus un pēc tam, kad izstāde tika noņemta, fotogrāfijas tika uzdāvinātas tiem, kas redzami tajās.

Vēl daži interesantākie notikumi bibliotēkā 2021.gadā:

 1. Literatūras izstāde ,,Sievās ir spēks’’, kurā apskatei tika izliktas visas bibliotēkā atrodamās grāmatas, kuru nosaukumā ir vārds ,,sieva’’.

 1. Izstāde ,,Esi vesels ar zāļu tējām”, kura varēja atrast materiālus par to, kā cilvēkam uzturēt sevi tonusā, nelietojot ķīmiskās zāles.

 1. Kulinārijas pēcpusdiena kopā ar ,,Avenīte”, kad meitene vecumā no 4-8 gadiem izteica vēlmi cept kopīgi picu, kuras recepte bija atrodama žurnālā ,,Avenīte”.

11. Sadarbības tīkla raksturojums.

  Pašvaldība ir galvenais bibliotēkas sadarbības partneris, kā arī visas tās iestādes-skolas, bibliotēkas, aprūpes centri, bērnudārzs. Lielākā vai mazākā mērā Skujetnieku bibliotēka iesaistās katrā tās darbībā-nepieciešamie materiāli bieži vien tiek meklēti bibliotēkas fondā.

  Vislielākā sadarbība ir novada bibliotēku starpā un ar reģiona galveno bibliotēku Balvu CB. Sadarbība notiek galvenokārt literatūras apmaiņas jomā, bet Balvu CB-arī metodisko norādījumu un darba jautājumu palīdzības jomā.

  Būt un pastāvēt, sajusties vajadzīgam un mīlētam-tā jau ir liela veiksme, un Skujetnieku bibliotēka tā jūtas. Lai gan to nevar uzskatīt par veiksmi, bet cītīgu darbu, tomēr katras veiksmes pamats ir liels darbs. Vēl par ļoti veiksmīgu es uzskatu arī to apstākli, ka tik veiksmīgi notika bibliotēkas atrašanās vietas maiņa-siltās, renovētās un labiekārtotās telpās lasītāji iegriežas biežāk, uzturas labprātāk. Pieaugušajiem lasītājiem (gados vecākajiem) bibliotēka atrodas pa ceļam pie dakteres un reti kurš neizmanto iespēju pa ceļam te iegriezties un palasīt uz vietas vai paņemt līdzi uz mājām literatūru. Par veiksmi es arī uzskatu, ka aizvien mazāk lasītāju vēršas pie manis ar lūgumu palīdzēt kārtot lietas datorā-maksājumus, atskaites, deklarācijas Skujetnieku ļaudis ir iemācījušies darījumus kārtot paši un tāds bija arī mans mērķis-nevis darīt lasītāju vietā, bet iemācīt darboties ar peli pašiem. Un nav lielāka prieka bibliotekāram, kā izdzirdēt no apmeklētāja: ,,Paldies, es jau to protu izdarīt pats!”

Bibliotēkas vadītāja                                                                    _________________

                                                                                                         Valda Šmagre

2022.gada 1.februāris.