2020.

1.Skujetnieku bibliotēkas darbības vispārējs raksturojums.

  Īss situācijas raksturojums

  Skujetnieku bibliotēka ir kultūras, informācijas un komunikācijas centrs pagasta dažādu paaudžu iedzīvotājiem. Bibliotēka apkalpo lietotājus, nodrošinot viņiem brīvu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus.

  Skujetnieku bibliotēka dibināta 1953.gada 3.jūlijā kā Lieparu ciema bibliotēka.1977.gadā 28.martā Lieparu ciems tika likvidēts un tā teritorija pievienota Lazdukalna ciemam, no šī laika bibliotēka visos dokumentos uzrādīta kā Lazdukalna pagasta 2.bibliotēka. 1976.gadā bibliotēka tika pārcelta uz Skujetnieku ciemu, kur tā atrodas arī šobrīd. Pēc novadu reformas struktūrvienības nosaukums ir Rugāju novada Lazdukalna pagasta Skujetnieku bibliotēka. Pirmā bibliotekāre bija Janīna Bikaviņa, kura sāka strādāt Lieparu ciema bibliotēkā, bibliotēkas fonds sākumā bija 1000 iespieddarbu eksemplāru. No 1988.-1991.gadam par bibliotekāri strādā Vija Gaveniša, bet kopš 1991.gada jūnija bibliotēkas vadītāja ir Valda Šmagre, kura ir beigusi Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma bibliotekāru nodaļu.

  2004.gada 21.janvārī Skujetnieku bibliotēka kā Lazdukalna pagasta 2.bibliotēka reģistrēta LR Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0599, ar labojumiem 2012.gada 8.novembrī kā Skujetnieku bibliotēka (apliecības Nr.2350). Skujetnieku bibliotēka atrodas Lazdukalna pagasta teritorijā (pagasta platība194,43 km2; iedzīvotāju skaits uz 2021.gada 1.janvāri -735,reāli dzīvo mazāk-651, no tiem-pensionāri-152, bērni-109, ārzemēs-34 (331-bibliotēkas apkalpojamajā mikrorajonā) Pagasta lielākā daļa atrodas Lubānas līdzenumā, kura teritorijā ir vairāki arheoloģijas pieminekļi - kā Osas, Piestiņas apmetnes un citi. Galvenā nodarbošanās pagasta iedzīvotājiem ir lauksaimniecība un lopkopība, mežizstrāde un kokapstrāde.

   2020./2021. mācību gadā mācības Eglaines pamatskolā uzsāka 73 izglītojamie, t.sk. pirmsskolas izglītības programmā 11 bērni no 3-4 gadu vecuma un 7 bērni līdz piecu gadu vecumam. Skujetnieku bibliotēka atrodas 5 km no pagasta centra un no Lazdukalna bibliotēkas, un tās apkalpojamajā mikrorajonā nav skolas. Eglaines pamatskolas skolēni sastāda apm.17% no bibliotēkas lietotāju kopskaita. Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar Lazdukalna bibliotēku.

  Skujetnieku bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic kultūras mantojuma-iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas pieejamību un tās izmantošanu. Grāmatu apstrādi veic Balvu CB KAN.

  Bibliotēkas misija-radīt Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam pieeju informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formā, būt pagasta un novada vēstures apzinātājai, saglabātājai un popularizētājai.

 Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas.

 Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

2020.gada  Covid -19 situācija ieviesa savas korekcijas:

Bibliotēka kļuva par galveno saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm, jo vitāli nepieciešama kļuva attālinātā saziņa, informācijas iegūšana un nodošana.

2. Finansiālais nodrošinājums.

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”

2018.

2019.

2020.

Kopā (EUR)

10080

10446

11199

Pašvaldības finansējums

10080

10446

11199

Citi ieņēmumi:

t. sk. maksas pakalpojumi

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi

t. sk. VKKF finansējums

t. sk. citi piešķīrumi

  Finansējums atbilst bibliotēkas funkciju veikšanai un attīstībai, tas ir attīstību veicinošs.  Trīs gadu laikā tas pakāpeniski pieaudzis

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”

2018.

2019.

2020.

Izdevumi kopā (EUR)

10080

10446

11199

Darbinieku atalgojums (bruto)

5989

6070

7109

Krājuma komplektēšana

1856

1573

1593

 

   Skujetnieku bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka ar daudzveidīgu lietotāju sastāvu, tāpēc bibliotēka komplektē universālu krājumu, kas aptver visas zinātņu nozares, akcentu liekot uz daiļliteratūru un bērnu literatūru.

  Bibliotēkas pamatkrājumu veido grāmatas, seriālizdevumi un citi dokumenti.

Komplektēšanas faktors – lasītāju vajadzības.

  Covid-19 pandēmija neietekmēja fonda komplektēšanu, jo bibliotēkas lietotāju gaume pagaidām nav mainījusies.

3. Materiālā un  tehniskā stāvokļa novērtējums.

  Skujetnieku bibliotēkā pārskata periodā nekādi remontdarbi netika veikti.

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

Darbiniekiem (skaits)

Lietotājiem (skaits)

Vērtējums (teicams/labs/

apmierinošs/neapmierinošs)

Piezīmes

Datori

1

3

labs

2017. gadā tika nomainīti visi datori.

Plānie klienti

Multifunkcionālās iekārtas

1

labs

2013.

Printeri

1

labs

2006.

Kopēšanas iekārtas

Skeneri

Citas iekārtas

2020.gadā  datortehnika netika atjaunota, jo tas tika izdarīts 2018. gadā un pārskata periodā problēmu nebija .

4. Personāls.

  Skujetnieku bibliotēkā strādā viens pilnas slodzes darbinieks ar vidēji bibliotekāro izglītību. 2020.gadā bibliotēkas vadītāja piedalījās divos tiešsaistes semināros, par ko ir saņemti arī apliecinājumi:

 • Latgales reģionālais seminārs ,,Bibliotēkas un sabiedrības ilgspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši’’ (4 stundas)
 • Seminārs ,,Ievads medijpratībā’’
 • Seminārs ,,Kritiskā domāšana mediju telpā’’(7,5 stundas)

Regulāru e-pastā tika saņemti metodiskie un uzziņu materiāli no Balvu CB metodiķes un direktores.

 Apbalvojumu un pateicību nav.

  Ņemot vērā, ka apkalpojamais mikrorajons nav liels un lietotāju skaits līdz ar to arī, tad personāla jautājums nav aktuāls un darba apjoms darbiniekam ir paveicams labā līmenī.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

2018

2019

2020

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

115

112

112

-3%, 0%

t. sk. bērni

34

29

27

-15%,-7%

Bibliotēkas apmeklējums

3115

2675

2253

-14%,-16%

t. sk. bērni

896

594

312

 -33%, -48%

Virtuālais apmeklējums

382

355

254

-7%, -28%

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)

Izsniegums kopā

6187

5682

5288

 -8%, -7%

t. sk. grāmatas

2511

2523

2323

+0,5%, -8%

t. sk. periodiskie izdevumi

3676

3149

2965

-14%,-6%

t. sk. bērniem

1011

814

592

-19%, -27%

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pašvaldībā

33

29

34

-12%, +17%

t. sk. bērni līdz 18 g.*

44

31

35

-29%, +13%

Iedzīvotāju skaits

389

389

331

0 %, -15%

Viens no pašiem galvenajiem pakalpojumiem, ko bibliotēka 2020.gadā veica iedzīvotājiem, bija e-pakalpojumu sniegšana. Tika sniegti šādi pakalpojumi gan attālināti, gan klātienē:

 • Deklarāciju aizpildīšana un iesniegšana
 • Palīdzība, kārtojot ibankas pakalpojumus
 • Kontu izraksti
 • Bloku karšu iezīmēšana LDC
 • Krotāliju pasūtīšana
 • Dzīvnieku reģistrēšana un apzīmēšana
 • Palīdzība pabalstu saņemšanas, kā arī citas palīdzības iegūšanai, sociālo jautājumu kārtošanā un risināšanā, izmantojot portālu latvija.lv
 • Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
 • Informācija par vecuma pensijas apmēru un tā saņemšanu
 • Darba meklēšana
 • Palīdzība sazināšanās ar pašvaldības sociālo dienestu darbiniekiem, novada vadību ciema vecākajiem iedzīvotājiem
 • Rēķinu samaksāšana gan komunālajiem pakalpojumiem, gan citām vajadzībām
 • Preču pasūtīšana pa internetu, kā arī nepieciešamības gadījumā palīdzība preces atgriešanai tirgotājam (veidlapu aizpilde)
 • Ieskenēti un aizsūtīti dokumenti
 • Palīdzība e-pastu izveidošanā un regulārā to pārbaudē.
 • Palīdzība lietotājiem izmantot sociālos tīklus ne tikai izklaidei, bet nelielam biznesam-sludinājumu ievietošana, pareiza nepieciešamās preces atrašanas metodei, arī iepazīšanās sludinājumu ievietošana.
 • Informācijas meklēšana internetā par jebkuru lietotājiem interesējošo jautājumu
 • Printēšana, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi.
 • Veidotas apsveikumu kartītes un afišas privātiem pasākumiem.
 • Apsveikumu nosūtīšana radiniekiem gan Latvijā, gan ārzemēs
 • CV un motivācijas vēstuļu sagatavošana un nosūtīšana.

    Neliela lauku ciemata bibliotēkas nerakstītais likums-mēs esam tuvumā un mēs varam palīdzēt jebko, kas saistīts ar e-pakalpojumiem. Ja nevaram to paši, tad atrodam informāciju, kur un kā risināt jautājumu. Covid-19 radīta situācija šo darbības jomu pacēla vēl nebijuša līmenī, jo, kad klātienes darījumi nenotika, izmantojot bibliotēkas starpniecību, e-pakalpojumi ieguva otro elpu.

  Lai uzzinātu sabiedrības, bibliotēkas lietotāju viedokli par bibliotēkas darba kvalitāti, visbiežāk Skujetnieku bibliotēkā tiek izmantota pārrunu un diskusiju forma, bet 2020. gads ieviesa korekcijas-tā bija vai nu individuāla saruna ar lietotāju, kā arī tika sākts mēģinājums izstrādāt anketu internetā, bet tā tiks pabeigta 2021.gadā vietnē VisiDati, lai uzzinātu lietotāju viedokli  par bibliotēkas darbību un interneta lietošanas paradumiem.

  Bibliotēkai nav pieejas cilvēkiem ar invaliditāti, bet tas izskaidrojams ar to , ka bibliotēkas apkalpojamajā mikrorajonā nav lietotāju ar kustību traucējumiem.

 

  Vispopulārākās ir kolekcionāru un amatnieku izstādes bibliotēkā cilvēkiem, kas nāk no šī ciemata vai novadniekiem.

 • Gleznotāji, amatu meistari kuri jau kādu laiku ir projām no dzimtās puses,  izstāda savus darbus bibliotēkā un tad te iegriežas viņa bijušie darbabiedri, kas ikdienā uz bibliotēku nāk reti.
 • Audēju pulciņa dalībnieču darbu izstāde-no ikdienišķiem materiāliem veidoti nelieli mākslas darbi.
 • Ražas svētku izstāde-vietējo mazdārziņu īpašnieku pūļu augļi skaistā noformējumā priecē bibliotēkas apmeklētājus un skaists noslēgums tam visam-kopīga Mārtiņdienas mielasts.

  Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs-bibliotēkas ikdiena.

Bibliotēkā pieejams plašs uzziņu literatūras klāsts, taču tās izmantošana gan kļūst arvien mazāka, bet nepazūd.

Informācijas meklēšana internetā-no satiksmes kustības, biļešu pasūtīšanas līdz materiālu par orhideju audzēšanu un pirts celšanu pamācību meklēšanas. Arī personas, tuvi radinieki tiek meklēti internetā.

  Apmācība notiek individuāli ar katru bibliotēkas lietotāju ,kam tas ir nepieciešams,  jo kursi netiek organizēti. 2020.gadā Skujetnieku bibliotēkā tika veiktas apmācības apmēram 24 bibliotēkas apmeklētājiem.

  Pašvaldības svarīgākos lēmumus un informāciju bibliotēkā var atrast uz ziņojumu dēļa-gan par sadzīves atkritumu izvešanas datumiem, tikšanās laiki ar domes priekšsēdētāju, kas notiek bibliotēkas telpā. Par deputātu padomes lēmumiem var izlasīt Rugāju novada domes avīzē ,,Kurmenīte’’, kura iznāk 1x mēnesī, bet jebkurā laikā ir pieejama informācija par novadu tās mājaslapā www.rugaji.lv

  Elektroniskā kataloga pakalpojumi-izmanto gan bibliotēkas vadītāja, gan tagad jau arī vairāki lietotāji paši to dara. Skujetnieku bibliotēka izmanto pārsvarā Balvu CB elektronisko katalogu un datu bāzes. Visbiežāk to izmanto uz vietas neesošo grāmatu pasūtīšanai no citām reģiona bibliotēkām. Skujetnieku bibliotēka nestrādā ar ALISE, par grāmatu saņemšanu un nodošanu ar attiecīgo bibliotēku vienojamies telefoniski vai e-pastā.

Tabula “SBA rādītāji”

SBA

2018

2019

2020

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

5

9

9

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

11

3

7

  Diezgan mainīgie rādītāji ļauj saprast, ka labais finansiālais nodrošinājums grāmatu iegādē ļauj pēdējos gados bibliotēkai apmierināt savu lietotāju vēlmes pašai. Visbiežāk SBA tiek izmantots nozaru un specifiskas literatūras pasūtīšanai no Balvu CB, Rugāju, Tikaiņu, Lazdukalna un arī citām reģiona bibliotēkām.

  Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti. 2020. gadā tika veikta viena aptauja ,,Ko es zinu par grāmatu lasīšanu internetā’’ kurā noskaidrojām bibliotēkas lietotāju domas. Aptaujā piedalījās 17 respondenti un tika noskaidrots, ka pie šī jautājuma ir daudz jāpiestrādā, jo elektroniskajās ierīcēs lasīt daiļliteratūru vēl lielākā daļa nav gatavi, kaut akreditācijas laikā tika šī doma ļoti uzsvērta-izmantot gan LNB, gan letonikas resursus pēc iespējas vairāk. Ieguvums no šīs aptaujas-lietotāji uzzināja adreses, kur iespējams lasīt grāmatas bez maksas, ko gandrīz neviens līdz šim nezināja un neizmantoja.

 

6. Krājums.

  Skujetnieku bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika un organizācija noteikta bibliotēkas vadītājas amata aprakstā 2015.gada30. aprīlī, 6.7.punktā-veikt bibliotēkas organizēšanu (sistematizēšanu, kataloģizēšanu un bibliografēšanu) un papildināšanu.

2020.gadā, komplektējot fondu, tika ņemti vērā šādi faktori:

 • Bibliotēkas lietotāju  vecuma un dzimuma kontingentu, vēlmes un intereses.
 • Finansiālās iespējas
 • Lai fonds atbilstu dažādām gaumēm, aptvertu dažādas nozares, būtu vispusīgs.

  Pārskata periodā tika komplektēts krājums, ņemot vērā iepriekš noskaidrotās vēlmes anketēšanas laikā. Bibliotēkas lietotājs nosaka prioritātes-pārsvarā daiļliteratūra, bērnu grāmatas dažādam vecumam, nozaru literatūra par dārzkopību, augiem, psiholoģiju.

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

2018

2019

2020

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

1865

1573

1593

t. sk. grāmatām

1205

934

894

t. sk. bērnu grāmatām

177

100

132

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

651

639

699

Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā

4,6

6,3

4,8

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 

1280

1011

998

Rekatoloģizācija

ALISE no Skujetnieku bibliotēkas fonda ir 2041 eksemplāri, kas sastāda 46,3% no kopējā fonda. 2020.gada tika sākta rekataloģizacija un ir rekataloģizēti 78 eksemplāri.

  Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta, jo tā notika 2018. gada sākumā.

Tabula “Krājuma rādītāji”

2018

2019

2020

Jaunieguvumi

442

425

438

t.sk.grāmatas

142

125

138

t. sk. latviešu daiļliteratūra

19

29

55

t. sk. bērniem

11

19

19

Izslēgtie dokumenti

701

300

573

Krājuma kopskaits

4412

4537

4403

Grāmatu krājuma apgrozība

1,13

0,9

1,2

Periodisko izdevumu apgrozība

0,42

0,49

0,5

Datubāzes:

abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām)

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

Dabubāze

2018

2019

2020

Letonika

3

12

36

News

2

4

7

 

     Krājuma un datubāzu popularizēšana.

Par to, ka datubāzes  pieejamas bez maksas tikai bibliotēkā, vēsta jau paziņojums pie ziņojumu dēļa. Taču arī bibliotekāre ik reiz mudina biežāk tajās ielūkoties un tas iespējams tikai te-bibliotēkā. Tās ir individuālas sarunas ar katru lietotāju. Taču izmantota tiek tikai Letonika.lv, kuru arī 2018. gada izmantoja diezgan pasīvi, bet 2020.gadā jau vērojams  progress. Tas ir mērķtiecīgas rīcības sekas-ik pa laikam atgādināt bibliotēkas lietotajiem, cik daudz vērtīga ir atrodams šinīs datubāzēs. Tomēr joprojām darbs jāturpina,lai šis bezmaksas datubāzes lietotāji izmantotu vairāk.

  Krājuma popularizēšanas populārākie pasākumi joprojām ir un paliek literatūras izstādes. Skujetnieku bibliotēkā tās šogad bija, kuras galvenokārt tiek kārtotas slavenu rakstnieku, dzejnieku un citu personību jubilejās. Noteikti 1x gadā tiek uzlikta ,,Nepelnīti aizmirsto grāmatu’’ izstāde, lai lietotājiem atgādinātu klasiskās vērtības, kas ikdienā var paslīdēt garām.

  Pie ciemata ziņojumu dēļa tiek uzlikta informācija par jaunumiem bibliotēkā. Informācija bija atrodama arī bibliotēkas mājas lapā un interneta vietnē facebook.com.

  Ļoti populāras ir kļuvušas izstādes, kas tiek kārtotas grāmatu plauktu galos- ērti, izlasāma un uztverama informācija un tiek ietaupīta vieta plauktos un uz galdiem. Pandēmija arī šinī jomā ieviesa savas korekcijas-literatūras izstādes kā iepriekš tika kārtotas, bet apmeklētāji bibliotēkas telpās uzkavējās minimālo atļauto laiku un bieži izstādes palika bez ievērības. Tika strādāts pie virtuālo izstāžu izveidošanas, bet 2020.gadā tās vēl neizdevās tādas kā gribētos, bet tas ir uzdevums un izaicinājums 2021.gadam.

Darbs ar parādniekiem.

  Visvieglāk sazināties ar parādniekiem ir ar telefonu starpniecību, e-pastu un mutiski, satiekot ciematā. Skujetnieku bibliotēkā šī nav liela problēma, jo ciemats ir neliels un arī lasītāju salīdzinoši nelielais skaits ļauj efektīvi kontrolēt kavētājus un laicīgi brīdināt par literatūras nodošanas laiku.

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības.

  Krājums nav vecs, bet tam nepieciešama jauna, interesanta literatūra, tāpēc 2020.gadā ir paredzēts budžetā 1000 EUR grāmatu iegādei un 650 EUR prese, bet norakstīt paredzēts apmēram 300 iespieddarbu.  Ir paredzēti līdzekļi arī inventāra iegādei-plauktiem, galdiem un krēsliem, bērnu stūrītim.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem.

  2020. gadā Skujetnieku bibliotēkā bērnu un jauniešu lietotāju skaits bija 27, kas ir par 2 mazāk nekā pagājušajā gadā. Bibliotēkai, kas neatrodas pie skolas, tas ir pietiekošs skaitlis un vislielākais bērnu un jauniešu pieplūdums bibliotēkā ir vasaras periodā. Tad ļoti daudzi lietotāji ir ne tikai no ciema, bet visiem Latvijas novadiem-ciemojas pie vecvecākiem un kļūst arī par bibliotēkas lietotājiem.

 

  Vislielākais uzziņu darbs ar bērniem un jauniešiem norit tieši skolas projektu nedēļu laikā. Tad tiek vilktas laukā arī jau mazliet piemirstās enciklopēdijas, novadpētniecības materiāli, jo ar vietnēm internetā vien nepietiek-skolās pieprasa materiālus no iespieddarbiem. Tā ka bērni un jaunieši tiek nodarbināti gan skolās, gan pie skolas esošajās bibliotēkās, Skujetnieku bibliotēka nerīko pasākumus bērniem un jauniešiem, bet piekopj taktiku-nāc, relaksējies, izvēlies atpūtai piemērotāko literatūru, jo jaunumu un rakstnieku jubileju izstādes plauktos redzamas regulāri.

  Manuprāt, ar bērniem un jauniešiem strādāt ir visvieglāk, jo viņi kā sūklīši uzsūc jaunāko informāciju, patur to galvā un vienmēr ir gatavi diskutēt un aizstāvēt savu viedokli. Man ļoti patīk izprovocēt jauniešus uz sarunām par kādu no grāmatu vai filmu . Individuālās sarunās ar jauniešiem ļoti spraiga izvērsās saruna par Stīvena Kinga grāmatām un īpaši par jaunāko ,,Tas”. Tai bija gan piekritēji, gan pretinieki, bet vienaldzīgo nebija.

8.Novadpētniecība.

  Novadpētniecības mapes jau pāris gadus atpakaļ ieguva ,,citu dzīves vietu’’ jaunajā plauktā, kas ir krietni ērtāk pieejams lasītājiem. Regulāri jau esošais materiāls tiek papildināts gan ar kopijām no preses izdevumiem, gan arī materiāls tiek izdrukāts no datora. Es neuzskatu, ka tas būtu lieks darbs, jo vecākā gadagājuma ļaudis labprāt paņem mapes rokās un pārlapo to saturu. Pie visām jau esošajām mapēm klāt nākusi jauna: ,,Lazdukalna pagasta kultūras notikumi”, kuru man laipni atsūta Lazdukalna pagasta kultūras darbinieks un tajā ir daudz vērtīga materiāla par gada laikā pagasta notikušajiem pasākumiem ar fotogrāfijām.

Mapēs:

Skujetnieki laikmetu griežos:

 • ,,Lazdukalna pagasta kultūras notikumi”
 • Ļaudis un viņu darbi Skujetniekos
 • Arhitektūras pieminekļi un aizsargājamās dabas teritorijas Lazdukalna pagastā
 • Bibliotēkas vēsture
 • Krucifiksi Lazdukalna pagasta teritorijā
 • Z. s. ,,Saipetnieki” senlietu kolekcija
 • Sieviešu vokālais ansamblis ,,Sonāte”
 • Skujetnieku un Lazdukalna pagasta represētie
 • Kapsētas Lazdukalna pagasta teritorijā.
 • Dzejnieki starp mums.

Novadnieki:

 • Fiziogeogrāfs, ģeofiziķis, matemātikas profesors, rakstnieks Reinholdas-Voldemārs Putniņš (pseidonīms-Vitolds Virsnītis).
 • Dzejnieks Augusts Eglājs.
 • Ievērojamas personas, dzimušas un dzīvojošas Lazdukalna pagastā.
 • ,,Skujetnieku saimnieču gardumi” (vietējās receptes)

Mēs lepojamies:

 • Skolotājas Rasmas Zušas dzeja
 • Stiprākā sieviete Baltijā-Jolanta Logina
 • Adītāja Anna Šmagre
 • Sieviešu biedrības ,,Rudzupuķe” vadītāja, Lazdukalna ģimeņu biedrības ,,Saulīte’’ un Skujetnieku Jauniešu centra vadītāja Maruta Paidere
 • Sociālā darbiniece, dzejas vārsmu rakstītāja Anita Gavare
 • Skujetnieku ciems-iedzīvotāji tā sakopšanas talkās un svētkos.

    Ir novadpētniecības izstādes, kuras tiek izliktas gadu no gada, bet nezaudē savu aktualitāti, jo gandrīz vienmēr klāt nāk jauni fakti un materiāli par cilvēku vai pagājušo gadu notikumiem. Cilvēki, sevišķi vientuļie vecākā gadagājuma, nes uz bibliotēku savas bildes, jo vēlas lai tās tiktu saglabātas un tās varētu aplūkot nākamās paaudzes.

     Regulāri tiek uzliktas izstādes, kas popularizē savāktos novadpētniecības materiālus (piemēram, ,,Beņislavsku dzimtas pēdas Lazdukalna pagasta vēsturē”, arī 2020.gadā šī izstāde labi apmeklēta, jo Lazdukalna pagasta iedzīvotājs un liels vēstures un reliģijas entuziasts piedāvāja viņa savāktus jaunus materiālus tika, ,,Kolhozs ,,Silaine” -darbi un ļaudis”, ,,Dziedājumi Dievmātes godam”-par maija dziedājumiem pie krucifiksiem Skujetniekos un Garaissilos)

  Pārskata periodā nekādi jaunumi netika ieviesti, tika papildinātas mapes no vietējiem un republikas preses izdevumiem par novada ļaudīm un notikumiem.

9.Projekti.

2020.gadā Skujetnieku bibliotēka neizstrādāja un nerealizēja nevienu projektu.

10.Publicitāte.

  Bibliotēkai ir sava mājas lapa vietnē www.bibliotekas.lv/lazdukalns2/, kur atrodama informācija par bibliotēkas darbību. Mājas lapai gan vēl nepieciešami daudzi uzlabojumi un precizēšanas, kas ir iekļauts ari 2021.gada plānā.

  Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi:

Ikgadējais Svētās Lūcijas dienas pasākums Rugāju kultūras namā. Bibliotēkā tika sagatavots materiāls par Lūciju, par to, kā viņa nokļuva svēto kārtā, tad Rugāju kultūras namā pirms sieviešu vokālo ansambļu koncerta tas tika nolasīts. 2020.gadā pasākums nenotika, bet novadpētniecības mapē tika ievietots materiāls par situāciju valstī un Svētās Lūcijas dziesmas vārdi. Pēc gadiem pandēmija var aizmirsties ļaužu prātos, bet materiāls mapē neļaus šo nebūt vieglo laiku aizmirst.

  Turpinās tematiskie vakari, kas iesākti pirms 4 gadiem ,,Pie lielā saimes galda’’-sievietes dalījās pieredzē par ģimenes svētku organizēšanu, mainījās receptēm, rādīja bildes un video, stāstīja par jautrākajām atrakcijām utt. Neformālā un jautrā gaisotnē tika degustēti līdzi atnestie cienasti un receptes, kas  apkopotas mapē ,,Skujetnieku saimnieču gardumi”, kas jau ir kļuvusi krietni biezāka. No pieredzes gan jāsaka, ka bibliotēkas lietotāji arvien vairāk un vairāk izmanto interneta pieejamos resursus receptēm, bet pasākums arī 2020.gadā izdevās lieliski-apvienojamies visas dalībnieces WhatsApp grupā ,,Saimnieces’’ un sūtījām viena otrai receptes ar attēliem

 Jau 2017. gadā Skujetnieku bibliotēka tika ierīkota izstāžu siena, kur pagājušajā gadā tika izstādīti gan bērnu zīmējumi, gan foto izstādes, piemēram izstāde ,,Volejbols 2011”, kurā ciema iedzīvotāji ar grūtībām atpazina sevi, jo tas bija noticis pirms 8 gadiem. Šādas izstādes piesaista bibliotēkai apmeklētājus un pēc tam, kad izstāde tika noņemta, fotogrāfijas tika uzdāvinātas tiem, kas redzami tajās.

Vēl daži interesantākie notikumi bibliotēkā 2020.gadā:

 1. Literatūras izstāde ,,Tilts starp likteņiem”. Iemīļotajai rakstniecei Skaidrītes Gailītes 80. dzimšanas dienai veltītā izstāde, kas izpelnījās lielu bibliotēkas lietotāju ievērību.

 1. Seno pastkartīšu izstāde ,,Tavi smaidi aizdzen manas sāpes...’’ no Vijas Cīrules privātkolekcijas.

 1. Kad Covid-19 piebremzējis ceļojumu prieku baudīšanu, bibliotēkā piedāvājam apskatīt izstādi ,,Visa pasaule pastkastītē", kurā redzamas pastkartītes no 26 dažādām pasaules valstīm. Šo vienreizējo iespēju sniedza mūsu lasītāja Linda Bogdane, kuras vaļasprieks savākts kolekcijā.

 1. Kultūras izpētes brauciens ar Rugāju bibliotēkas Bērnu žūrijas dalībniekiem

 1. Neiztrūkstoši katru gadu-izstāde Lāčplēša dienai.

11. Sadarbības tīkla raksturojums.

  Pašvaldība ir galvenais bibliotēkas sadarbības partneris, kā arī visas tās iestādes-skolas, bibliotēkas, aprūpes centri, bērnudārzs. Lielākā vai mazākā mērā Skujetnieku bibliotēka iesaistās katrā tās darbībā-nepieciešamie materiāli bieži vien tiek meklēti bibliotēkas fondā.

  Vislielākā sadarbība ir novada bibliotēku starpā un ar reģiona galveno bibliotēku Balvu CB. Sadarbība notiek galvenokārt literatūras apmaiņas jomā, bet Balvu CB-arī metodisko norādījumu un darba jautājumu palīdzības jomā.

  Būt un pastāvēt, sajusties vajadzīgam un mīlētam-tā jau ir liela veiksme un Skujetnieku bibliotēka tā jūtas. Lai gan to nevar uzskatīt par veiksmi, bet cītīgu darbu, tomēr katras veiksmes pamats ir liels darbs. Vēl par ļoti veiksmīgu es uzskatu arī to apstākli, ka tik veiksmīgi notika bibliotēkas atrašanās vietas maiņa-siltās, renovētās un labiekārtotās telpās lasītāji iegriežas biežāk, uzturas labprātāk. Pieaugušajiem lasītājiem (gados vecākajiem) bibliotēka atrodas pa ceļam pie dakteres un reti kurš neizmanto iespēju pa ceļam te iegriezties un palasīt uz vietas vai paņemt līdzi uz mājām literatūru. Par veiksmi es arī uzskatu, ka aizvien mazāk lasītāju vēršas pie manis ar lūgumu palīdzēt kārtot lietas datorā-maksājumus, atskaites, deklarācijas Skujetnieku ļaudis ir iemācījušies darījumus kārtot paši un tāds bija arī mans mērķis-nevis darīt lasītāju vietā, bet iemācīt darboties ar peli pašiem. Un nav lielāka prieka bibliotekāram, kā izdzirdēt no apmeklētāja: ,,Paldies, es jau to protu izdarīt pats!”

Bibliotēkas vadītāja                                                                    _________________

                                                                                                         Valda Šmagre

2021.gada 1.februāris.

1.Skujetnieku bibliotēkas darbības vispārējs raksturojums.

  Īss situācijas raksturojums

  Skujetnieku bibliotēka ir kultūras, informācijas un komunikācijas centrs pagasta dažādu paaudžu iedzīvotājiem. Bibliotēka apkalpo lietotājus, nodrošinot viņiem brīvu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus.

  Skujetnieku bibliotēka dibināta 1953.gada 3.jūlijā kā Lieparu ciema bibliotēka.1977.gadā 28.martā Lieparu ciems tika likvidēts un tā teritorija pievienota Lazdukalna ciemam, no šī laika bibliotēka visos dokumentos uzrādīta kā Lazdukalna pagasta 2.bibliotēka. 1976.gadā bibliotēka tika pārcelta uz Skujetnieku ciemu, kur tā atrodas arī šobrīd. Pēc novadu reformas struktūrvienības nosaukums ir Rugāju novada Lazdukalna pagasta Skujetnieku bibliotēka. Pirmā bibliotekāre bija Janīna Bikaviņa, kura sāka strādāt Lieparu ciema bibliotēkā, bibliotēkas fonds sākumā bija 1000 iespieddarbu eksemplāru. No 1988.-1991.gadam par bibliotekāri strādā Vija Gaveniša, bet kopš 1991.gada jūnija bibliotēkas vadītāja ir Valda Šmagre, kura ir beigusi Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma bibliotekāru nodaļu.

  2004.gada 21.janvārī Skujetnieku bibliotēka kā Lazdukalna pagasta 2.bibliotēka reģistrēta LR Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0599, ar labojumiem 2012.gada 8.novembrī kā Skujetnieku bibliotēka (apliecības Nr.2350). Skujetnieku bibliotēka atrodas Lazdukalna pagasta teritorijā (pagasta platība194,43 km2; iedzīvotāju skaits uz 2021.gada 1.janvāri -735,reāli dzīvo mazāk-651, no tiem-pensionāri-152, bērni-109, ārzemēs-34 (331-bibliotēkas apkalpojamajā mikrorajonā) Pagasta lielākā daļa atrodas Lubānas līdzenumā, kura teritorijā ir vairāki arheoloģijas pieminekļi - kā Osas, Piestiņas apmetnes un citi. Galvenā nodarbošanās pagasta iedzīvotājiem ir lauksaimniecība un lopkopība, mežizstrāde un kokapstrāde.

   2020./2021. mācību gadā mācības Eglaines pamatskolā uzsāka 73 izglītojamie, t.sk. pirmsskolas izglītības programmā 11 bērni no 3-4 gadu vecuma un 7 bērni līdz piecu gadu vecumam. Skujetnieku bibliotēka atrodas 5 km no pagasta centra un no Lazdukalna bibliotēkas, un tās apkalpojamajā mikrorajonā nav skolas. Eglaines pamatskolas skolēni sastāda apm.17% no bibliotēkas lietotāju kopskaita. Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar Lazdukalna bibliotēku.

  Skujetnieku bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic kultūras mantojuma-iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas pieejamību un tās izmantošanu. Grāmatu apstrādi veic Balvu CB KAN.

  Bibliotēkas misija-radīt Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam pieeju informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formā, būt pagasta un novada vēstures apzinātājai, saglabātājai un popularizētājai.

 Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas.

 Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

2020.gada  Covid -19 situācija ieviesa savas korekcijas:

Bibliotēka kļuva par galveno saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm, jo vitāli nepieciešama kļuva attālinātā saziņa, informācijas iegūšana un nodošana.

2. Finansiālais nodrošinājums.

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”

2018.

2019.

2020.

Kopā (EUR)

10080

10446

11199

Pašvaldības finansējums

10080

10446

11199

Citi ieņēmumi:

t. sk. maksas pakalpojumi

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi

t. sk. VKKF finansējums

t. sk. citi piešķīrumi

  Finansējums atbilst bibliotēkas funkciju veikšanai un attīstībai, tas ir attīstību veicinošs.  Trīs gadu laikā tas pakāpeniski pieaudzis

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”

2018.

2019.

2020.

Izdevumi kopā (EUR)

10080

10446

11199

Darbinieku atalgojums (bruto)

5989

6070

7109

Krājuma komplektēšana

1856

1573

1593

 

   Skujetnieku bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka ar daudzveidīgu lietotāju sastāvu, tāpēc bibliotēka komplektē universālu krājumu, kas aptver visas zinātņu nozares, akcentu liekot uz daiļliteratūru un bērnu literatūru.

  Bibliotēkas pamatkrājumu veido grāmatas, seriālizdevumi un citi dokumenti.

Komplektēšanas faktors – lasītāju vajadzības.

  Covid-19 pandēmija neietekmēja fonda komplektēšanu, jo bibliotēkas lietotāju gaume pagaidām nav mainījusies.

3. Materiālā un  tehniskā stāvokļa novērtējums.

  Skujetnieku bibliotēkā pārskata periodā nekādi remontdarbi netika veikti.

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

Darbiniekiem (skaits)

Lietotājiem (skaits)

Vērtējums (teicams/labs/

apmierinošs/neapmierinošs)

Piezīmes

Datori

1

3

labs

2017. gadā tika nomainīti visi datori.

Plānie klienti

Multifunkcionālās iekārtas

1

labs

2013.

Printeri

1

labs

2006.

Kopēšanas iekārtas

Skeneri

Citas iekārtas

2020.gadā  datortehnika netika atjaunota, jo tas tika izdarīts 2018. gadā un pārskata periodā problēmu nebija .

4. Personāls.

  Skujetnieku bibliotēkā strādā viens pilnas slodzes darbinieks ar vidēji bibliotekāro izglītību. 2020.gadā bibliotēkas vadītāja piedalījās divos tiešsaistes semināros, par ko ir saņemti arī apliecinājumi:

 • Latgales reģionālais seminārs ,,Bibliotēkas un sabiedrības ilgspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši’’ (4 stundas)
 • Seminārs ,,Ievads medijpratībā’’
 • Seminārs ,,Kritiskā domāšana mediju telpā’’(7,5 stundas)

Regulāru e-pastā tika saņemti metodiskie un uzziņu materiāli no Balvu CB metodiķes un direktores.

 Apbalvojumu un pateicību nav.

  Ņemot vērā, ka apkalpojamais mikrorajons nav liels un lietotāju skaits līdz ar to arī, tad personāla jautājums nav aktuāls un darba apjoms darbiniekam ir paveicams labā līmenī.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

2018

2019

2020

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

115

112

112

-3%, 0%

t. sk. bērni

34

29

27

-15%,-7%

Bibliotēkas apmeklējums

3115

2675

2253

-14%,-16%

t. sk. bērni

896

594

312

 -33%, -48%

Virtuālais apmeklējums

382

355

254

-7%, -28%

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)

Izsniegums kopā

6187

5682

5288

 -8%, -7%

t. sk. grāmatas

2511

2523

2323

+0,5%, -8%

t. sk. periodiskie izdevumi

3676

3149

2965

-14%,-6%

t. sk. bērniem

1011

814

592

-19%, -27%

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pašvaldībā

33

29

34

-12%, +17%

t. sk. bērni līdz 18 g.*

44

31

35

-29%, +13%

Iedzīvotāju skaits

389

389

331

0 %, -15%

Viens no pašiem galvenajiem pakalpojumiem, ko bibliotēka 2020.gadā veica iedzīvotājiem, bija e-pakalpojumu sniegšana. Tika sniegti šādi pakalpojumi gan attālināti, gan klātienē:

 • Deklarāciju aizpildīšana un iesniegšana
 • Palīdzība, kārtojot ibankas pakalpojumus
 • Kontu izraksti
 • Bloku karšu iezīmēšana LDC
 • Krotāliju pasūtīšana
 • Dzīvnieku reģistrēšana un apzīmēšana
 • Palīdzība pabalstu saņemšanas, kā arī citas palīdzības iegūšanai, sociālo jautājumu kārtošanā un risināšanā, izmantojot portālu latvija.lv
 • Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
 • Informācija par vecuma pensijas apmēru un tā saņemšanu
 • Darba meklēšana
 • Palīdzība sazināšanās ar pašvaldības sociālo dienestu darbiniekiem, novada vadību ciema vecākajiem iedzīvotājiem
 • Rēķinu samaksāšana gan komunālajiem pakalpojumiem, gan citām vajadzībām
 • Preču pasūtīšana pa internetu, kā arī nepieciešamības gadījumā palīdzība preces atgriešanai tirgotājam (veidlapu aizpilde)
 • Ieskenēti un aizsūtīti dokumenti
 • Palīdzība e-pastu izveidošanā un regulārā to pārbaudē.
 • Palīdzība lietotājiem izmantot sociālos tīklus ne tikai izklaidei, bet nelielam biznesam-sludinājumu ievietošana, pareiza nepieciešamās preces atrašanas metodei, arī iepazīšanās sludinājumu ievietošana.
 • Informācijas meklēšana internetā par jebkuru lietotājiem interesējošo jautājumu
 • Printēšana, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi.
 • Veidotas apsveikumu kartītes un afišas privātiem pasākumiem.
 • Apsveikumu nosūtīšana radiniekiem gan Latvijā, gan ārzemēs
 • CV un motivācijas vēstuļu sagatavošana un nosūtīšana.

    Neliela lauku ciemata bibliotēkas nerakstītais likums-mēs esam tuvumā un mēs varam palīdzēt jebko, kas saistīts ar e-pakalpojumiem. Ja nevaram to paši, tad atrodam informāciju, kur un kā risināt jautājumu. Covid-19 radīta situācija šo darbības jomu pacēla vēl nebijuša līmenī, jo, kad klātienes darījumi nenotika, izmantojot bibliotēkas starpniecību, e-pakalpojumi ieguva otro elpu.

  Lai uzzinātu sabiedrības, bibliotēkas lietotāju viedokli par bibliotēkas darba kvalitāti, visbiežāk Skujetnieku bibliotēkā tiek izmantota pārrunu un diskusiju forma, bet 2020. gads ieviesa korekcijas-tā bija vai nu individuāla saruna ar lietotāju, kā arī tika sākts mēģinājums izstrādāt anketu internetā, bet tā tiks pabeigta 2021.gadā vietnē VisiDati, lai uzzinātu lietotāju viedokli  par bibliotēkas darbību un interneta lietošanas paradumiem.

  Bibliotēkai nav pieejas cilvēkiem ar invaliditāti, bet tas izskaidrojams ar to , ka bibliotēkas apkalpojamajā mikrorajonā nav lietotāju ar kustību traucējumiem.

 

  Vispopulārākās ir kolekcionāru un amatnieku izstādes bibliotēkā cilvēkiem, kas nāk no šī ciemata vai novadniekiem.

 • Gleznotāji, amatu meistari kuri jau kādu laiku ir projām no dzimtās puses,  izstāda savus darbus bibliotēkā un tad te iegriežas viņa bijušie darbabiedri, kas ikdienā uz bibliotēku nāk reti.
 • Audēju pulciņa dalībnieču darbu izstāde-no ikdienišķiem materiāliem veidoti nelieli mākslas darbi.
 • Ražas svētku izstāde-vietējo mazdārziņu īpašnieku pūļu augļi skaistā noformējumā priecē bibliotēkas apmeklētājus un skaists noslēgums tam visam-kopīga Mārtiņdienas mielasts.

  Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs-bibliotēkas ikdiena.

Bibliotēkā pieejams plašs uzziņu literatūras klāsts, taču tās izmantošana gan kļūst arvien mazāka, bet nepazūd.

Informācijas meklēšana internetā-no satiksmes kustības, biļešu pasūtīšanas līdz materiālu par orhideju audzēšanu un pirts celšanu pamācību meklēšanas. Arī personas, tuvi radinieki tiek meklēti internetā.

  Apmācība notiek individuāli ar katru bibliotēkas lietotāju ,kam tas ir nepieciešams,  jo kursi netiek organizēti. 2020.gadā Skujetnieku bibliotēkā tika veiktas apmācības apmēram 24 bibliotēkas apmeklētājiem.

  Pašvaldības svarīgākos lēmumus un informāciju bibliotēkā var atrast uz ziņojumu dēļa-gan par sadzīves atkritumu izvešanas datumiem, tikšanās laiki ar domes priekšsēdētāju, kas notiek bibliotēkas telpā. Par deputātu padomes lēmumiem var izlasīt Rugāju novada domes avīzē ,,Kurmenīte’’, kura iznāk 1x mēnesī, bet jebkurā laikā ir pieejama informācija par novadu tās mājaslapā www.rugaji.lv

  Elektroniskā kataloga pakalpojumi-izmanto gan bibliotēkas vadītāja, gan tagad jau arī vairāki lietotāji paši to dara. Skujetnieku bibliotēka izmanto pārsvarā Balvu CB elektronisko katalogu un datu bāzes. Visbiežāk to izmanto uz vietas neesošo grāmatu pasūtīšanai no citām reģiona bibliotēkām. Skujetnieku bibliotēka nestrādā ar ALISE, par grāmatu saņemšanu un nodošanu ar attiecīgo bibliotēku vienojamies telefoniski vai e-pastā.

Tabula “SBA rādītāji”

SBA

2018

2019

2020

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

5

9

9

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

11

3

7

  Diezgan mainīgie rādītāji ļauj saprast, ka labais finansiālais nodrošinājums grāmatu iegādē ļauj pēdējos gados bibliotēkai apmierināt savu lietotāju vēlmes pašai. Visbiežāk SBA tiek izmantots nozaru un specifiskas literatūras pasūtīšanai no Balvu CB, Rugāju, Tikaiņu, Lazdukalna un arī citām reģiona bibliotēkām.

  Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti. 2020. gadā tika veikta viena aptauja ,,Ko es zinu par grāmatu lasīšanu internetā’’ kurā noskaidrojām bibliotēkas lietotāju domas. Aptaujā piedalījās 17 respondenti un tika noskaidrots, ka pie šī jautājuma ir daudz jāpiestrādā, jo elektroniskajās ierīcēs lasīt daiļliteratūru vēl lielākā daļa nav gatavi, kaut akreditācijas laikā tika šī doma ļoti uzsvērta-izmantot gan LNB, gan letonikas resursus pēc iespējas vairāk. Ieguvums no šīs aptaujas-lietotāji uzzināja adreses, kur iespējams lasīt grāmatas bez maksas, ko gandrīz neviens līdz šim nezināja un neizmantoja.

 

6. Krājums.

  Skujetnieku bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika un organizācija noteikta bibliotēkas vadītājas amata aprakstā 2015.gada30. aprīlī, 6.7.punktā-veikt bibliotēkas organizēšanu (sistematizēšanu, kataloģizēšanu un bibliografēšanu) un papildināšanu.

2020.gadā, komplektējot fondu, tika ņemti vērā šādi faktori:

 • Bibliotēkas lietotāju  vecuma un dzimuma kontingentu, vēlmes un intereses.
 • Finansiālās iespējas
 • Lai fonds atbilstu dažādām gaumēm, aptvertu dažādas nozares, būtu vispusīgs.

  Pārskata periodā tika komplektēts krājums, ņemot vērā iepriekš noskaidrotās vēlmes anketēšanas laikā. Bibliotēkas lietotājs nosaka prioritātes-pārsvarā daiļliteratūra, bērnu grāmatas dažādam vecumam, nozaru literatūra par dārzkopību, augiem, psiholoģiju.

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

2018

2019

2020

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

1865

1573

1593

t. sk. grāmatām

1205

934

894

t. sk. bērnu grāmatām

177

100

132

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

651

639

699

Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā

4,6

6,3

4,8

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 

1280

1011

998

Rekatoloģizācija

ALISE no Skujetnieku bibliotēkas fonda ir 2041 eksemplāri, kas sastāda 46,3% no kopējā fonda. 2020.gada tika sākta rekataloģizacija un ir rekataloģizēti 78 eksemplāri.

  Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta, jo tā notika 2018. gada sākumā.

Tabula “Krājuma rādītāji”

2018

2019

2020

Jaunieguvumi

442

425

438

t.sk.grāmatas

142

125

138

t. sk. latviešu daiļliteratūra

19

29

55

t. sk. bērniem

11

19

19

Izslēgtie dokumenti

701

300

573

Krājuma kopskaits

4412

4537

4403

Grāmatu krājuma apgrozība

1,13

0,9

1,2

Periodisko izdevumu apgrozība

0,42

0,49

0,5

Datubāzes:

abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām)

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

Dabubāze

2018

2019

2020

Letonika

3

12

36

News

2

4

7

 

     Krājuma un datubāzu popularizēšana.

Par to, ka datubāzes  pieejamas bez maksas tikai bibliotēkā, vēsta jau paziņojums pie ziņojumu dēļa. Taču arī bibliotekāre ik reiz mudina biežāk tajās ielūkoties un tas iespējams tikai te-bibliotēkā. Tās ir individuālas sarunas ar katru lietotāju. Taču izmantota tiek tikai Letonika.lv, kuru arī 2018. gada izmantoja diezgan pasīvi, bet 2020.gadā jau vērojams  progress. Tas ir mērķtiecīgas rīcības sekas-ik pa laikam atgādināt bibliotēkas lietotajiem, cik daudz vērtīga ir atrodams šinīs datubāzēs. Tomēr joprojām darbs jāturpina,lai šis bezmaksas datubāzes lietotāji izmantotu vairāk.

  Krājuma popularizēšanas populārākie pasākumi joprojām ir un paliek literatūras izstādes. Skujetnieku bibliotēkā tās šogad bija, kuras galvenokārt tiek kārtotas slavenu rakstnieku, dzejnieku un citu personību jubilejās. Noteikti 1x gadā tiek uzlikta ,,Nepelnīti aizmirsto grāmatu’’ izstāde, lai lietotājiem atgādinātu klasiskās vērtības, kas ikdienā var paslīdēt garām.

  Pie ciemata ziņojumu dēļa tiek uzlikta informācija par jaunumiem bibliotēkā. Informācija bija atrodama arī bibliotēkas mājas lapā un interneta vietnē facebook.com.

  Ļoti populāras ir kļuvušas izstādes, kas tiek kārtotas grāmatu plauktu galos- ērti, izlasāma un uztverama informācija un tiek ietaupīta vieta plauktos un uz galdiem. Pandēmija arī šinī jomā ieviesa savas korekcijas-literatūras izstādes kā iepriekš tika kārtotas, bet apmeklētāji bibliotēkas telpās uzkavējās minimālo atļauto laiku un bieži izstādes palika bez ievērības. Tika strādāts pie virtuālo izstāžu izveidošanas, bet 2020.gadā tās vēl neizdevās tādas kā gribētos, bet tas ir uzdevums un izaicinājums 2021.gadam.

Darbs ar parādniekiem.

  Visvieglāk sazināties ar parādniekiem ir ar telefonu starpniecību, e-pastu un mutiski, satiekot ciematā. Skujetnieku bibliotēkā šī nav liela problēma, jo ciemats ir neliels un arī lasītāju salīdzinoši nelielais skaits ļauj efektīvi kontrolēt kavētājus un laicīgi brīdināt par literatūras nodošanas laiku.

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības.

  Krājums nav vecs, bet tam nepieciešama jauna, interesanta literatūra, tāpēc 2020.gadā ir paredzēts budžetā 1000 EUR grāmatu iegādei un 650 EUR prese, bet norakstīt paredzēts apmēram 300 iespieddarbu.  Ir paredzēti līdzekļi arī inventāra iegādei-plauktiem, galdiem un krēsliem, bērnu stūrītim.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem.

  2020. gadā Skujetnieku bibliotēkā bērnu un jauniešu lietotāju skaits bija 27, kas ir par 2 mazāk nekā pagājušajā gadā. Bibliotēkai, kas neatrodas pie skolas, tas ir pietiekošs skaitlis un vislielākais bērnu un jauniešu pieplūdums bibliotēkā ir vasaras periodā. Tad ļoti daudzi lietotāji ir ne tikai no ciema, bet visiem Latvijas novadiem-ciemojas pie vecvecākiem un kļūst arī par bibliotēkas lietotājiem.

 

  Vislielākais uzziņu darbs ar bērniem un jauniešiem norit tieši skolas projektu nedēļu laikā. Tad tiek vilktas laukā arī jau mazliet piemirstās enciklopēdijas, novadpētniecības materiāli, jo ar vietnēm internetā vien nepietiek-skolās pieprasa materiālus no iespieddarbiem. Tā ka bērni un jaunieši tiek nodarbināti gan skolās, gan pie skolas esošajās bibliotēkās, Skujetnieku bibliotēka nerīko pasākumus bērniem un jauniešiem, bet piekopj taktiku-nāc, relaksējies, izvēlies atpūtai piemērotāko literatūru, jo jaunumu un rakstnieku jubileju izstādes plauktos redzamas regulāri.

  Manuprāt, ar bērniem un jauniešiem strādāt ir visvieglāk, jo viņi kā sūklīši uzsūc jaunāko informāciju, patur to galvā un vienmēr ir gatavi diskutēt un aizstāvēt savu viedokli. Man ļoti patīk izprovocēt jauniešus uz sarunām par kādu no grāmatu vai filmu . Individuālās sarunās ar jauniešiem ļoti spraiga izvērsās saruna par Stīvena Kinga grāmatām un īpaši par jaunāko ,,Tas”. Tai bija gan piekritēji, gan pretinieki, bet vienaldzīgo nebija.

8.Novadpētniecība.

  Novadpētniecības mapes jau pāris gadus atpakaļ ieguva ,,citu dzīves vietu’’ jaunajā plauktā, kas ir krietni ērtāk pieejams lasītājiem. Regulāri jau esošais materiāls tiek papildināts gan ar kopijām no preses izdevumiem, gan arī materiāls tiek izdrukāts no datora. Es neuzskatu, ka tas būtu lieks darbs, jo vecākā gadagājuma ļaudis labprāt paņem mapes rokās un pārlapo to saturu. Pie visām jau esošajām mapēm klāt nākusi jauna: ,,Lazdukalna pagasta kultūras notikumi”, kuru man laipni atsūta Lazdukalna pagasta kultūras darbinieks un tajā ir daudz vērtīga materiāla par gada laikā pagasta notikušajiem pasākumiem ar fotogrāfijām.

Mapēs:

Skujetnieki laikmetu griežos:

 • ,,Lazdukalna pagasta kultūras notikumi”
 • Ļaudis un viņu darbi Skujetniekos
 • Arhitektūras pieminekļi un aizsargājamās dabas teritorijas Lazdukalna pagastā
 • Bibliotēkas vēsture
 • Krucifiksi Lazdukalna pagasta teritorijā
 • Z. s. ,,Saipetnieki” senlietu kolekcija
 • Sieviešu vokālais ansamblis ,,Sonāte”
 • Skujetnieku un Lazdukalna pagasta represētie
 • Kapsētas Lazdukalna pagasta teritorijā.
 • Dzejnieki starp mums.

Novadnieki:

 • Fiziogeogrāfs, ģeofiziķis, matemātikas profesors, rakstnieks Reinholdas-Voldemārs Putniņš (pseidonīms-Vitolds Virsnītis).
 • Dzejnieks Augusts Eglājs.
 • Ievērojamas personas, dzimušas un dzīvojošas Lazdukalna pagastā.
 • ,,Skujetnieku saimnieču gardumi” (vietējās receptes)

Mēs lepojamies:

 • Skolotājas Rasmas Zušas dzeja
 • Stiprākā sieviete Baltijā-Jolanta Logina
 • Adītāja Anna Šmagre
 • Sieviešu biedrības ,,Rudzupuķe” vadītāja, Lazdukalna ģimeņu biedrības ,,Saulīte’’ un Skujetnieku Jauniešu centra vadītāja Maruta Paidere
 • Sociālā darbiniece, dzejas vārsmu rakstītāja Anita Gavare
 • Skujetnieku ciems-iedzīvotāji tā sakopšanas talkās un svētkos.

    Ir novadpētniecības izstādes, kuras tiek izliktas gadu no gada, bet nezaudē savu aktualitāti, jo gandrīz vienmēr klāt nāk jauni fakti un materiāli par cilvēku vai pagājušo gadu notikumiem. Cilvēki, sevišķi vientuļie vecākā gadagājuma, nes uz bibliotēku savas bildes, jo vēlas lai tās tiktu saglabātas un tās varētu aplūkot nākamās paaudzes.

     Regulāri tiek uzliktas izstādes, kas popularizē savāktos novadpētniecības materiālus (piemēram, ,,Beņislavsku dzimtas pēdas Lazdukalna pagasta vēsturē”, arī 2020.gadā šī izstāde labi apmeklēta, jo Lazdukalna pagasta iedzīvotājs un liels vēstures un reliģijas entuziasts piedāvāja viņa savāktus jaunus materiālus tika, ,,Kolhozs ,,Silaine” -darbi un ļaudis”, ,,Dziedājumi Dievmātes godam”-par maija dziedājumiem pie krucifiksiem Skujetniekos un Garaissilos)

  Pārskata periodā nekādi jaunumi netika ieviesti, tika papildinātas mapes no vietējiem un republikas preses izdevumiem par novada ļaudīm un notikumiem.

9.Projekti.

2020.gadā Skujetnieku bibliotēka neizstrādāja un nerealizēja nevienu projektu.

10.Publicitāte.

  Bibliotēkai ir sava mājas lapa vietnē www.bibliotekas.lv/lazdukalns2/, kur atrodama informācija par bibliotēkas darbību. Mājas lapai gan vēl nepieciešami daudzi uzlabojumi un precizēšanas, kas ir iekļauts ari 2021.gada plānā.

  Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi:

Ikgadējais Svētās Lūcijas dienas pasākums Rugāju kultūras namā. Bibliotēkā tika sagatavots materiāls par Lūciju, par to, kā viņa nokļuva svēto kārtā, tad Rugāju kultūras namā pirms sieviešu vokālo ansambļu koncerta tas tika nolasīts. 2020.gadā pasākums nenotika, bet novadpētniecības mapē tika ievietots materiāls par situāciju valstī un Svētās Lūcijas dziesmas vārdi. Pēc gadiem pandēmija var aizmirsties ļaužu prātos, bet materiāls mapē neļaus šo nebūt vieglo laiku aizmirst.

  Turpinās tematiskie vakari, kas iesākti pirms 4 gadiem ,,Pie lielā saimes galda’’-sievietes dalījās pieredzē par ģimenes svētku organizēšanu, mainījās receptēm, rādīja bildes un video, stāstīja par jautrākajām atrakcijām utt. Neformālā un jautrā gaisotnē tika degustēti līdzi atnestie cienasti un receptes, kas  apkopotas mapē ,,Skujetnieku saimnieču gardumi”, kas jau ir kļuvusi krietni biezāka. No pieredzes gan jāsaka, ka bibliotēkas lietotāji arvien vairāk un vairāk izmanto interneta pieejamos resursus receptēm, bet pasākums arī 2020.gadā izdevās lieliski-apvienojamies visas dalībnieces WhatsApp grupā ,,Saimnieces’’ un sūtījām viena otrai receptes ar attēliem

 Jau 2017. gadā Skujetnieku bibliotēka tika ierīkota izstāžu siena, kur pagājušajā gadā tika izstādīti gan bērnu zīmējumi, gan foto izstādes, piemēram izstāde ,,Volejbols 2011”, kurā ciema iedzīvotāji ar grūtībām atpazina sevi, jo tas bija noticis pirms 8 gadiem. Šādas izstādes piesaista bibliotēkai apmeklētājus un pēc tam, kad izstāde tika noņemta, fotogrāfijas tika uzdāvinātas tiem, kas redzami tajās.

Vēl daži interesantākie notikumi bibliotēkā 2020.gadā:

 1. Literatūras izstāde ,,Tilts starp likteņiem”. Iemīļotajai rakstniecei Skaidrītes Gailītes 80. dzimšanas dienai veltītā izstāde, kas izpelnījās lielu bibliotēkas lietotāju ievērību.

 1. Seno pastkartīšu izstāde ,,Tavi smaidi aizdzen manas sāpes...’’ no Vijas Cīrules privātkolekcijas.

 1. Kad Covid-19 piebremzējis ceļojumu prieku baudīšanu, bibliotēkā piedāvājam apskatīt izstādi ,,Visa pasaule pastkastītē", kurā redzamas pastkartītes no 26 dažādām pasaules valstīm. Šo vienreizējo iespēju sniedza mūsu lasītāja Linda Bogdane, kuras vaļasprieks savākts kolekcijā.

 1. Kultūras izpētes brauciens ar Rugāju bibliotēkas Bērnu žūrijas dalībniekiem

 1. Neiztrūkstoši katru gadu-izstāde Lāčplēša dienai.

11. Sadarbības tīkla raksturojums.

  Pašvaldība ir galvenais bibliotēkas sadarbības partneris, kā arī visas tās iestādes-skolas, bibliotēkas, aprūpes centri, bērnudārzs. Lielākā vai mazākā mērā Skujetnieku bibliotēka iesaistās katrā tās darbībā-nepieciešamie materiāli bieži vien tiek meklēti bibliotēkas fondā.

  Vislielākā sadarbība ir novada bibliotēku starpā un ar reģiona galveno bibliotēku Balvu CB. Sadarbība notiek galvenokārt literatūras apmaiņas jomā, bet Balvu CB-arī metodisko norādījumu un darba jautājumu palīdzības jomā.

  Būt un pastāvēt, sajusties vajadzīgam un mīlētam-tā jau ir liela veiksme un Skujetnieku bibliotēka tā jūtas. Lai gan to nevar uzskatīt par veiksmi, bet cītīgu darbu, tomēr katras veiksmes pamats ir liels darbs. Vēl par ļoti veiksmīgu es uzskatu arī to apstākli, ka tik veiksmīgi notika bibliotēkas atrašanās vietas maiņa-siltās, renovētās un labiekārtotās telpās lasītāji iegriežas biežāk, uzturas labprātāk. Pieaugušajiem lasītājiem (gados vecākajiem) bibliotēka atrodas pa ceļam pie dakteres un reti kurš neizmanto iespēju pa ceļam te iegriezties un palasīt uz vietas vai paņemt līdzi uz mājām literatūru. Par veiksmi es arī uzskatu, ka aizvien mazāk lasītāju vēršas pie manis ar lūgumu palīdzēt kārtot lietas datorā-maksājumus, atskaites, deklarācijas Skujetnieku ļaudis ir iemācījušies darījumus kārtot paši un tāds bija arī mans mērķis-nevis darīt lasītāju vietā, bet iemācīt darboties ar peli pašiem. Un nav lielāka prieka bibliotekāram, kā izdzirdēt no apmeklētāja: ,,Paldies, es jau to protu izdarīt pats!”

Bibliotēkas vadītāja                                                                    _________________

                                                                                                         Valda Šmagre

2021.gada 1.februāris.

1.Skujetnieku bibliotēkas darbības vispārējs raksturojums.

  Īss situācijas raksturojums

  Skujetnieku bibliotēka ir kultūras, informācijas un komunikācijas centrs pagasta dažādu paaudžu iedzīvotājiem. Bibliotēka apkalpo lietotājus, nodrošinot viņiem brīvu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus.

  Skujetnieku bibliotēka dibināta 1953.gada 3.jūlijā kā Lieparu ciema bibliotēka.1977.gadā 28.martā Lieparu ciems tika likvidēts un tā teritorija pievienota Lazdukalna ciemam, no šī laika bibliotēka visos dokumentos uzrādīta kā Lazdukalna pagasta 2.bibliotēka. 1976.gadā bibliotēka tika pārcelta uz Skujetnieku ciemu, kur tā atrodas arī šobrīd. Pēc novadu reformas struktūrvienības nosaukums ir Rugāju novada Lazdukalna pagasta Skujetnieku bibliotēka. Pirmā bibliotekāre bija Janīna Bikaviņa, kura sāka strādāt Lieparu ciema bibliotēkā, bibliotēkas fonds sākumā bija 1000 iespieddarbu eksemplāru. No 1988.-1991.gadam par bibliotekāri strādā Vija Gaveniša, bet kopš 1991.gada jūnija bibliotēkas vadītāja ir Valda Šmagre, kura ir beigusi Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma bibliotekāru nodaļu.

  2004.gada 21.janvārī Skujetnieku bibliotēka kā Lazdukalna pagasta 2.bibliotēka reģistrēta LR Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0599, ar labojumiem 2012.gada 8.novembrī kā Skujetnieku bibliotēka (apliecības Nr.2350). Skujetnieku bibliotēka atrodas Lazdukalna pagasta teritorijā (pagasta platība194,43 km2; iedzīvotāju skaits uz 2021.gada 1.janvāri -735,reāli dzīvo mazāk-651, no tiem-pensionāri-152, bērni-109, ārzemēs-34 (331-bibliotēkas apkalpojamajā mikrorajonā) Pagasta lielākā daļa atrodas Lubānas līdzenumā, kura teritorijā ir vairāki arheoloģijas pieminekļi - kā Osas, Piestiņas apmetnes un citi. Galvenā nodarbošanās pagasta iedzīvotājiem ir lauksaimniecība un lopkopība, mežizstrāde un kokapstrāde.

   2020./2021. mācību gadā mācības Eglaines pamatskolā uzsāka 73 izglītojamie, t.sk. pirmsskolas izglītības programmā 11 bērni no 3-4 gadu vecuma un 7 bērni līdz piecu gadu vecumam. Skujetnieku bibliotēka atrodas 5 km no pagasta centra un no Lazdukalna bibliotēkas, un tās apkalpojamajā mikrorajonā nav skolas. Eglaines pamatskolas skolēni sastāda apm.17% no bibliotēkas lietotāju kopskaita. Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar Lazdukalna bibliotēku.

  Skujetnieku bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic kultūras mantojuma-iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas pieejamību un tās izmantošanu. Grāmatu apstrādi veic Balvu CB KAN.

  Bibliotēkas misija-radīt Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam pieeju informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formā, būt pagasta un novada vēstures apzinātājai, saglabātājai un popularizētājai.

 Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas.

 Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

2020.gada  Covid -19 situācija ieviesa savas korekcijas:

Bibliotēka kļuva par galveno saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm, jo vitāli nepieciešama kļuva attālinātā saziņa, informācijas iegūšana un nodošana.

2. Finansiālais nodrošinājums.

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”

2018.

2019.

2020.

Kopā (EUR)

10080

10446

11199

Pašvaldības finansējums

10080

10446

11199

Citi ieņēmumi:

t. sk. maksas pakalpojumi

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi

t. sk. VKKF finansējums

t. sk. citi piešķīrumi

  Finansējums atbilst bibliotēkas funkciju veikšanai un attīstībai, tas ir attīstību veicinošs.  Trīs gadu laikā tas pakāpeniski pieaudzis

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”

2018.

2019.

2020.

Izdevumi kopā (EUR)

10080

10446

11199

Darbinieku atalgojums (bruto)

5989

6070

7109

Krājuma komplektēšana

1856

1573

1593

 

   Skujetnieku bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka ar daudzveidīgu lietotāju sastāvu, tāpēc bibliotēka komplektē universālu krājumu, kas aptver visas zinātņu nozares, akcentu liekot uz daiļliteratūru un bērnu literatūru.

  Bibliotēkas pamatkrājumu veido grāmatas, seriālizdevumi un citi dokumenti.

Komplektēšanas faktors – lasītāju vajadzības.

  Covid-19 pandēmija neietekmēja fonda komplektēšanu, jo bibliotēkas lietotāju gaume pagaidām nav mainījusies.

3. Materiālā un  tehniskā stāvokļa novērtējums.

  Skujetnieku bibliotēkā pārskata periodā nekādi remontdarbi netika veikti.

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

Darbiniekiem (skaits)

Lietotājiem (skaits)

Vērtējums (teicams/labs/

apmierinošs/neapmierinošs)

Piezīmes

Datori

1

3

labs

2017. gadā tika nomainīti visi datori.

Plānie klienti

Multifunkcionālās iekārtas

1

labs

2013.

Printeri

1

labs

2006.

Kopēšanas iekārtas

Skeneri

Citas iekārtas

2020.gadā  datortehnika netika atjaunota, jo tas tika izdarīts 2018. gadā un pārskata periodā problēmu nebija .

4. Personāls.

  Skujetnieku bibliotēkā strādā viens pilnas slodzes darbinieks ar vidēji bibliotekāro izglītību. 2020.gadā bibliotēkas vadītāja piedalījās divos tiešsaistes semināros, par ko ir saņemti arī apliecinājumi:

 • Latgales reģionālais seminārs ,,Bibliotēkas un sabiedrības ilgspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši’’ (4 stundas)
 • Seminārs ,,Ievads medijpratībā’’
 • Seminārs ,,Kritiskā domāšana mediju telpā’’(7,5 stundas)

Regulāru e-pastā tika saņemti metodiskie un uzziņu materiāli no Balvu CB metodiķes un direktores.

 Apbalvojumu un pateicību nav.

  Ņemot vērā, ka apkalpojamais mikrorajons nav liels un lietotāju skaits līdz ar to arī, tad personāla jautājums nav aktuāls un darba apjoms darbiniekam ir paveicams labā līmenī.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

2018

2019

2020

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

115

112

112

-3%, 0%

t. sk. bērni

34

29

27

-15%,-7%

Bibliotēkas apmeklējums

3115

2675

2253

-14%,-16%

t. sk. bērni

896

594

312

 -33%, -48%

Virtuālais apmeklējums

382

355

254

-7%, -28%

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)

Izsniegums kopā

6187

5682

5288

 -8%, -7%

t. sk. grāmatas

2511

2523

2323

+0,5%, -8%

t. sk. periodiskie izdevumi

3676

3149

2965

-14%,-6%

t. sk. bērniem

1011

814

592

-19%, -27%

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pašvaldībā

33

29

34

-12%, +17%

t. sk. bērni līdz 18 g.*

44

31

35

-29%, +13%

Iedzīvotāju skaits

389

389

331

0 %, -15%

Viens no pašiem galvenajiem pakalpojumiem, ko bibliotēka 2020.gadā veica iedzīvotājiem, bija e-pakalpojumu sniegšana. Tika sniegti šādi pakalpojumi gan attālināti, gan klātienē:

 • Deklarāciju aizpildīšana un iesniegšana
 • Palīdzība, kārtojot ibankas pakalpojumus
 • Kontu izraksti
 • Bloku karšu iezīmēšana LDC
 • Krotāliju pasūtīšana
 • Dzīvnieku reģistrēšana un apzīmēšana
 • Palīdzība pabalstu saņemšanas, kā arī citas palīdzības iegūšanai, sociālo jautājumu kārtošanā un risināšanā, izmantojot portālu latvija.lv
 • Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
 • Informācija par vecuma pensijas apmēru un tā saņemšanu
 • Darba meklēšana
 • Palīdzība sazināšanās ar pašvaldības sociālo dienestu darbiniekiem, novada vadību ciema vecākajiem iedzīvotājiem
 • Rēķinu samaksāšana gan komunālajiem pakalpojumiem, gan citām vajadzībām
 • Preču pasūtīšana pa internetu, kā arī nepieciešamības gadījumā palīdzība preces atgriešanai tirgotājam (veidlapu aizpilde)
 • Ieskenēti un aizsūtīti dokumenti
 • Palīdzība e-pastu izveidošanā un regulārā to pārbaudē.
 • Palīdzība lietotājiem izmantot sociālos tīklus ne tikai izklaidei, bet nelielam biznesam-sludinājumu ievietošana, pareiza nepieciešamās preces atrašanas metodei, arī iepazīšanās sludinājumu ievietošana.
 • Informācijas meklēšana internetā par jebkuru lietotājiem interesējošo jautājumu
 • Printēšana, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi.
 • Veidotas apsveikumu kartītes un afišas privātiem pasākumiem.
 • Apsveikumu nosūtīšana radiniekiem gan Latvijā, gan ārzemēs
 • CV un motivācijas vēstuļu sagatavošana un nosūtīšana.

    Neliela lauku ciemata bibliotēkas nerakstītais likums-mēs esam tuvumā un mēs varam palīdzēt jebko, kas saistīts ar e-pakalpojumiem. Ja nevaram to paši, tad atrodam informāciju, kur un kā risināt jautājumu. Covid-19 radīta situācija šo darbības jomu pacēla vēl nebijuša līmenī, jo, kad klātienes darījumi nenotika, izmantojot bibliotēkas starpniecību, e-pakalpojumi ieguva otro elpu.

  Lai uzzinātu sabiedrības, bibliotēkas lietotāju viedokli par bibliotēkas darba kvalitāti, visbiežāk Skujetnieku bibliotēkā tiek izmantota pārrunu un diskusiju forma, bet 2020. gads ieviesa korekcijas-tā bija vai nu individuāla saruna ar lietotāju, kā arī tika sākts mēģinājums izstrādāt anketu internetā, bet tā tiks pabeigta 2021.gadā vietnē VisiDati, lai uzzinātu lietotāju viedokli  par bibliotēkas darbību un interneta lietošanas paradumiem.

  Bibliotēkai nav pieejas cilvēkiem ar invaliditāti, bet tas izskaidrojams ar to , ka bibliotēkas apkalpojamajā mikrorajonā nav lietotāju ar kustību traucējumiem.

 

  Vispopulārākās ir kolekcionāru un amatnieku izstādes bibliotēkā cilvēkiem, kas nāk no šī ciemata vai novadniekiem.

 • Gleznotāji, amatu meistari kuri jau kādu laiku ir projām no dzimtās puses,  izstāda savus darbus bibliotēkā un tad te iegriežas viņa bijušie darbabiedri, kas ikdienā uz bibliotēku nāk reti.
 • Audēju pulciņa dalībnieču darbu izstāde-no ikdienišķiem materiāliem veidoti nelieli mākslas darbi.
 • Ražas svētku izstāde-vietējo mazdārziņu īpašnieku pūļu augļi skaistā noformējumā priecē bibliotēkas apmeklētājus un skaists noslēgums tam visam-kopīga Mārtiņdienas mielasts.

  Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs-bibliotēkas ikdiena.

Bibliotēkā pieejams plašs uzziņu literatūras klāsts, taču tās izmantošana gan kļūst arvien mazāka, bet nepazūd.

Informācijas meklēšana internetā-no satiksmes kustības, biļešu pasūtīšanas līdz materiālu par orhideju audzēšanu un pirts celšanu pamācību meklēšanas. Arī personas, tuvi radinieki tiek meklēti internetā.

  Apmācība notiek individuāli ar katru bibliotēkas lietotāju ,kam tas ir nepieciešams,  jo kursi netiek organizēti. 2020.gadā Skujetnieku bibliotēkā tika veiktas apmācības apmēram 24 bibliotēkas apmeklētājiem.

  Pašvaldības svarīgākos lēmumus un informāciju bibliotēkā var atrast uz ziņojumu dēļa-gan par sadzīves atkritumu izvešanas datumiem, tikšanās laiki ar domes priekšsēdētāju, kas notiek bibliotēkas telpā. Par deputātu padomes lēmumiem var izlasīt Rugāju novada domes avīzē ,,Kurmenīte’’, kura iznāk 1x mēnesī, bet jebkurā laikā ir pieejama informācija par novadu tās mājaslapā www.rugaji.lv

  Elektroniskā kataloga pakalpojumi-izmanto gan bibliotēkas vadītāja, gan tagad jau arī vairāki lietotāji paši to dara. Skujetnieku bibliotēka izmanto pārsvarā Balvu CB elektronisko katalogu un datu bāzes. Visbiežāk to izmanto uz vietas neesošo grāmatu pasūtīšanai no citām reģiona bibliotēkām. Skujetnieku bibliotēka nestrādā ar ALISE, par grāmatu saņemšanu un nodošanu ar attiecīgo bibliotēku vienojamies telefoniski vai e-pastā.

Tabula “SBA rādītāji”

SBA

2018

2019

2020

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

5

9

9

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

11

3

7

  Diezgan mainīgie rādītāji ļauj saprast, ka labais finansiālais nodrošinājums grāmatu iegādē ļauj pēdējos gados bibliotēkai apmierināt savu lietotāju vēlmes pašai. Visbiežāk SBA tiek izmantots nozaru un specifiskas literatūras pasūtīšanai no Balvu CB, Rugāju, Tikaiņu, Lazdukalna un arī citām reģiona bibliotēkām.

  Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti. 2020. gadā tika veikta viena aptauja ,,Ko es zinu par grāmatu lasīšanu internetā’’ kurā noskaidrojām bibliotēkas lietotāju domas. Aptaujā piedalījās 17 respondenti un tika noskaidrots, ka pie šī jautājuma ir daudz jāpiestrādā, jo elektroniskajās ierīcēs lasīt daiļliteratūru vēl lielākā daļa nav gatavi, kaut akreditācijas laikā tika šī doma ļoti uzsvērta-izmantot gan LNB, gan letonikas resursus pēc iespējas vairāk. Ieguvums no šīs aptaujas-lietotāji uzzināja adreses, kur iespējams lasīt grāmatas bez maksas, ko gandrīz neviens līdz šim nezināja un neizmantoja.

 

6. Krājums.

  Skujetnieku bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika un organizācija noteikta bibliotēkas vadītājas amata aprakstā 2015.gada30. aprīlī, 6.7.punktā-veikt bibliotēkas organizēšanu (sistematizēšanu, kataloģizēšanu un bibliografēšanu) un papildināšanu.

2020.gadā, komplektējot fondu, tika ņemti vērā šādi faktori:

 • Bibliotēkas lietotāju  vecuma un dzimuma kontingentu, vēlmes un intereses.
 • Finansiālās iespējas
 • Lai fonds atbilstu dažādām gaumēm, aptvertu dažādas nozares, būtu vispusīgs.

  Pārskata periodā tika komplektēts krājums, ņemot vērā iepriekš noskaidrotās vēlmes anketēšanas laikā. Bibliotēkas lietotājs nosaka prioritātes-pārsvarā daiļliteratūra, bērnu grāmatas dažādam vecumam, nozaru literatūra par dārzkopību, augiem, psiholoģiju.

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

2018

2019

2020

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

1865

1573

1593

t. sk. grāmatām

1205

934

894

t. sk. bērnu grāmatām

177

100

132

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

651

639

699

Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā

4,6

6,3

4,8

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 

1280

1011

998

Rekatoloģizācija

ALISE no Skujetnieku bibliotēkas fonda ir 2041 eksemplāri, kas sastāda 46,3% no kopējā fonda. 2020.gada tika sākta rekataloģizacija un ir rekataloģizēti 78 eksemplāri.

  Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta, jo tā notika 2018. gada sākumā.

Tabula “Krājuma rādītāji”

2018

2019

2020

Jaunieguvumi

442

425

438

t.sk.grāmatas

142

125

138

t. sk. latviešu daiļliteratūra

19

29

55

t. sk. bērniem

11

19

19

Izslēgtie dokumenti

701

300

573

Krājuma kopskaits

4412

4537

4403

Grāmatu krājuma apgrozība

1,13

0,9

1,2

Periodisko izdevumu apgrozība

0,42

0,49

0,5

Datubāzes:

abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām)

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

Dabubāze

2018

2019

2020

Letonika

3

12

36

News

2

4

7

 

     Krājuma un datubāzu popularizēšana.

Par to, ka datubāzes  pieejamas bez maksas tikai bibliotēkā, vēsta jau paziņojums pie ziņojumu dēļa. Taču arī bibliotekāre ik reiz mudina biežāk tajās ielūkoties un tas iespējams tikai te-bibliotēkā. Tās ir individuālas sarunas ar katru lietotāju. Taču izmantota tiek tikai Letonika.lv, kuru arī 2018. gada izmantoja diezgan pasīvi, bet 2020.gadā jau vērojams  progress. Tas ir mērķtiecīgas rīcības sekas-ik pa laikam atgādināt bibliotēkas lietotajiem, cik daudz vērtīga ir atrodams šinīs datubāzēs. Tomēr joprojām darbs jāturpina,lai šis bezmaksas datubāzes lietotāji izmantotu vairāk.

  Krājuma popularizēšanas populārākie pasākumi joprojām ir un paliek literatūras izstādes. Skujetnieku bibliotēkā tās šogad bija, kuras galvenokārt tiek kārtotas slavenu rakstnieku, dzejnieku un citu personību jubilejās. Noteikti 1x gadā tiek uzlikta ,,Nepelnīti aizmirsto grāmatu’’ izstāde, lai lietotājiem atgādinātu klasiskās vērtības, kas ikdienā var paslīdēt garām.

  Pie ciemata ziņojumu dēļa tiek uzlikta informācija par jaunumiem bibliotēkā. Informācija bija atrodama arī bibliotēkas mājas lapā un interneta vietnē facebook.com.

  Ļoti populāras ir kļuvušas izstādes, kas tiek kārtotas grāmatu plauktu galos- ērti, izlasāma un uztverama informācija un tiek ietaupīta vieta plauktos un uz galdiem. Pandēmija arī šinī jomā ieviesa savas korekcijas-literatūras izstādes kā iepriekš tika kārtotas, bet apmeklētāji bibliotēkas telpās uzkavējās minimālo atļauto laiku un bieži izstādes palika bez ievērības. Tika strādāts pie virtuālo izstāžu izveidošanas, bet 2020.gadā tās vēl neizdevās tādas kā gribētos, bet tas ir uzdevums un izaicinājums 2021.gadam.

Darbs ar parādniekiem.

  Visvieglāk sazināties ar parādniekiem ir ar telefonu starpniecību, e-pastu un mutiski, satiekot ciematā. Skujetnieku bibliotēkā šī nav liela problēma, jo ciemats ir neliels un arī lasītāju salīdzinoši nelielais skaits ļauj efektīvi kontrolēt kavētājus un laicīgi brīdināt par literatūras nodošanas laiku.

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības.

  Krājums nav vecs, bet tam nepieciešama jauna, interesanta literatūra, tāpēc 2020.gadā ir paredzēts budžetā 1000 EUR grāmatu iegādei un 650 EUR prese, bet norakstīt paredzēts apmēram 300 iespieddarbu.  Ir paredzēti līdzekļi arī inventāra iegādei-plauktiem, galdiem un krēsliem, bērnu stūrītim.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem.

  2020. gadā Skujetnieku bibliotēkā bērnu un jauniešu lietotāju skaits bija 27, kas ir par 2 mazāk nekā pagājušajā gadā. Bibliotēkai, kas neatrodas pie skolas, tas ir pietiekošs skaitlis un vislielākais bērnu un jauniešu pieplūdums bibliotēkā ir vasaras periodā. Tad ļoti daudzi lietotāji ir ne tikai no ciema, bet visiem Latvijas novadiem-ciemojas pie vecvecākiem un kļūst arī par bibliotēkas lietotājiem.

 

  Vislielākais uzziņu darbs ar bērniem un jauniešiem norit tieši skolas projektu nedēļu laikā. Tad tiek vilktas laukā arī jau mazliet piemirstās enciklopēdijas, novadpētniecības materiāli, jo ar vietnēm internetā vien nepietiek-skolās pieprasa materiālus no iespieddarbiem. Tā ka bērni un jaunieši tiek nodarbināti gan skolās, gan pie skolas esošajās bibliotēkās, Skujetnieku bibliotēka nerīko pasākumus bērniem un jauniešiem, bet piekopj taktiku-nāc, relaksējies, izvēlies atpūtai piemērotāko literatūru, jo jaunumu un rakstnieku jubileju izstādes plauktos redzamas regulāri.

  Manuprāt, ar bērniem un jauniešiem strādāt ir visvieglāk, jo viņi kā sūklīši uzsūc jaunāko informāciju, patur to galvā un vienmēr ir gatavi diskutēt un aizstāvēt savu viedokli. Man ļoti patīk izprovocēt jauniešus uz sarunām par kādu no grāmatu vai filmu . Individuālās sarunās ar jauniešiem ļoti spraiga izvērsās saruna par Stīvena Kinga grāmatām un īpaši par jaunāko ,,Tas”. Tai bija gan piekritēji, gan pretinieki, bet vienaldzīgo nebija.

8.Novadpētniecība.

  Novadpētniecības mapes jau pāris gadus atpakaļ ieguva ,,citu dzīves vietu’’ jaunajā plauktā, kas ir krietni ērtāk pieejams lasītājiem. Regulāri jau esošais materiāls tiek papildināts gan ar kopijām no preses izdevumiem, gan arī materiāls tiek izdrukāts no datora. Es neuzskatu, ka tas būtu lieks darbs, jo vecākā gadagājuma ļaudis labprāt paņem mapes rokās un pārlapo to saturu. Pie visām jau esošajām mapēm klāt nākusi jauna: ,,Lazdukalna pagasta kultūras notikumi”, kuru man laipni atsūta Lazdukalna pagasta kultūras darbinieks un tajā ir daudz vērtīga materiāla par gada laikā pagasta notikušajiem pasākumiem ar fotogrāfijām.

Mapēs:

Skujetnieki laikmetu griežos:

 • ,,Lazdukalna pagasta kultūras notikumi”
 • Ļaudis un viņu darbi Skujetniekos
 • Arhitektūras pieminekļi un aizsargājamās dabas teritorijas Lazdukalna pagastā
 • Bibliotēkas vēsture
 • Krucifiksi Lazdukalna pagasta teritorijā
 • Z. s. ,,Saipetnieki” senlietu kolekcija
 • Sieviešu vokālais ansamblis ,,Sonāte”
 • Skujetnieku un Lazdukalna pagasta represētie
 • Kapsētas Lazdukalna pagasta teritorijā.
 • Dzejnieki starp mums.

Novadnieki:

 • Fiziogeogrāfs, ģeofiziķis, matemātikas profesors, rakstnieks Reinholdas-Voldemārs Putniņš (pseidonīms-Vitolds Virsnītis).
 • Dzejnieks Augusts Eglājs.
 • Ievērojamas personas, dzimušas un dzīvojošas Lazdukalna pagastā.
 • ,,Skujetnieku saimnieču gardumi” (vietējās receptes)

Mēs lepojamies:

 • Skolotājas Rasmas Zušas dzeja
 • Stiprākā sieviete Baltijā-Jolanta Logina
 • Adītāja Anna Šmagre
 • Sieviešu biedrības ,,Rudzupuķe” vadītāja, Lazdukalna ģimeņu biedrības ,,Saulīte’’ un Skujetnieku Jauniešu centra vadītāja Maruta Paidere
 • Sociālā darbiniece, dzejas vārsmu rakstītāja Anita Gavare
 • Skujetnieku ciems-iedzīvotāji tā sakopšanas talkās un svētkos.

    Ir novadpētniecības izstādes, kuras tiek izliktas gadu no gada, bet nezaudē savu aktualitāti, jo gandrīz vienmēr klāt nāk jauni fakti un materiāli par cilvēku vai pagājušo gadu notikumiem. Cilvēki, sevišķi vientuļie vecākā gadagājuma, nes uz bibliotēku savas bildes, jo vēlas lai tās tiktu saglabātas un tās varētu aplūkot nākamās paaudzes.

     Regulāri tiek uzliktas izstādes, kas popularizē savāktos novadpētniecības materiālus (piemēram, ,,Beņislavsku dzimtas pēdas Lazdukalna pagasta vēsturē”, arī 2020.gadā šī izstāde labi apmeklēta, jo Lazdukalna pagasta iedzīvotājs un liels vēstures un reliģijas entuziasts piedāvāja viņa savāktus jaunus materiālus tika, ,,Kolhozs ,,Silaine” -darbi un ļaudis”, ,,Dziedājumi Dievmātes godam”-par maija dziedājumiem pie krucifiksiem Skujetniekos un Garaissilos)

  Pārskata periodā nekādi jaunumi netika ieviesti, tika papildinātas mapes no vietējiem un republikas preses izdevumiem par novada ļaudīm un notikumiem.

9.Projekti.

2020.gadā Skujetnieku bibliotēka neizstrādāja un nerealizēja nevienu projektu.

10.Publicitāte.

  Bibliotēkai ir sava mājas lapa vietnē www.bibliotekas.lv/lazdukalns2/, kur atrodama informācija par bibliotēkas darbību. Mājas lapai gan vēl nepieciešami daudzi uzlabojumi un precizēšanas, kas ir iekļauts ari 2021.gada plānā.

  Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi:

Ikgadējais Svētās Lūcijas dienas pasākums Rugāju kultūras namā. Bibliotēkā tika sagatavots materiāls par Lūciju, par to, kā viņa nokļuva svēto kārtā, tad Rugāju kultūras namā pirms sieviešu vokālo ansambļu koncerta tas tika nolasīts. 2020.gadā pasākums nenotika, bet novadpētniecības mapē tika ievietots materiāls par situāciju valstī un Svētās Lūcijas dziesmas vārdi. Pēc gadiem pandēmija var aizmirsties ļaužu prātos, bet materiāls mapē neļaus šo nebūt vieglo laiku aizmirst.

  Turpinās tematiskie vakari, kas iesākti pirms 4 gadiem ,,Pie lielā saimes galda’’-sievietes dalījās pieredzē par ģimenes svētku organizēšanu, mainījās receptēm, rādīja bildes un video, stāstīja par jautrākajām atrakcijām utt. Neformālā un jautrā gaisotnē tika degustēti līdzi atnestie cienasti un receptes, kas  apkopotas mapē ,,Skujetnieku saimnieču gardumi”, kas jau ir kļuvusi krietni biezāka. No pieredzes gan jāsaka, ka bibliotēkas lietotāji arvien vairāk un vairāk izmanto interneta pieejamos resursus receptēm, bet pasākums arī 2020.gadā izdevās lieliski-apvienojamies visas dalībnieces WhatsApp grupā ,,Saimnieces’’ un sūtījām viena otrai receptes ar attēliem

 Jau 2017. gadā Skujetnieku bibliotēka tika ierīkota izstāžu siena, kur pagājušajā gadā tika izstādīti gan bērnu zīmējumi, gan foto izstādes, piemēram izstāde ,,Volejbols 2011”, kurā ciema iedzīvotāji ar grūtībām atpazina sevi, jo tas bija noticis pirms 8 gadiem. Šādas izstādes piesaista bibliotēkai apmeklētājus un pēc tam, kad izstāde tika noņemta, fotogrāfijas tika uzdāvinātas tiem, kas redzami tajās.

Vēl daži interesantākie notikumi bibliotēkā 2020.gadā:

 1. Literatūras izstāde ,,Tilts starp likteņiem”. Iemīļotajai rakstniecei Skaidrītes Gailītes 80. dzimšanas dienai veltītā izstāde, kas izpelnījās lielu bibliotēkas lietotāju ievērību.

 1. Seno pastkartīšu izstāde ,,Tavi smaidi aizdzen manas sāpes...’’ no Vijas Cīrules privātkolekcijas.

 1. Kad Covid-19 piebremzējis ceļojumu prieku baudīšanu, bibliotēkā piedāvājam apskatīt izstādi ,,Visa pasaule pastkastītē", kurā redzamas pastkartītes no 26 dažādām pasaules valstīm. Šo vienreizējo iespēju sniedza mūsu lasītāja Linda Bogdane, kuras vaļasprieks savākts kolekcijā.

 1. Kultūras izpētes brauciens ar Rugāju bibliotēkas Bērnu žūrijas dalībniekiem

 1. Neiztrūkstoši katru gadu-izstāde Lāčplēša dienai.

11. Sadarbības tīkla raksturojums.

  Pašvaldība ir galvenais bibliotēkas sadarbības partneris, kā arī visas tās iestādes-skolas, bibliotēkas, aprūpes centri, bērnudārzs. Lielākā vai mazākā mērā Skujetnieku bibliotēka iesaistās katrā tās darbībā-nepieciešamie materiāli bieži vien tiek meklēti bibliotēkas fondā.

  Vislielākā sadarbība ir novada bibliotēku starpā un ar reģiona galveno bibliotēku Balvu CB. Sadarbība notiek galvenokārt literatūras apmaiņas jomā, bet Balvu CB-arī metodisko norādījumu un darba jautājumu palīdzības jomā.

  Būt un pastāvēt, sajusties vajadzīgam un mīlētam-tā jau ir liela veiksme un Skujetnieku bibliotēka tā jūtas. Lai gan to nevar uzskatīt par veiksmi, bet cītīgu darbu, tomēr katras veiksmes pamats ir liels darbs. Vēl par ļoti veiksmīgu es uzskatu arī to apstākli, ka tik veiksmīgi notika bibliotēkas atrašanās vietas maiņa-siltās, renovētās un labiekārtotās telpās lasītāji iegriežas biežāk, uzturas labprātāk. Pieaugušajiem lasītājiem (gados vecākajiem) bibliotēka atrodas pa ceļam pie dakteres un reti kurš neizmanto iespēju pa ceļam te iegriezties un palasīt uz vietas vai paņemt līdzi uz mājām literatūru. Par veiksmi es arī uzskatu, ka aizvien mazāk lasītāju vēršas pie manis ar lūgumu palīdzēt kārtot lietas datorā-maksājumus, atskaites, deklarācijas Skujetnieku ļaudis ir iemācījušies darījumus kārtot paši un tāds bija arī mans mērķis-nevis darīt lasītāju vietā, bet iemācīt darboties ar peli pašiem. Un nav lielāka prieka bibliotekāram, kā izdzirdēt no apmeklētāja: ,,Paldies, es jau to protu izdarīt pats!”

Bibliotēkas vadītāja                                                                    _________________

                                                                                                         Valda Šmagre

2021.gada 1.februāris.

1.Skujetnieku bibliotēkas darbības vispārējs raksturojums.

  Īss situācijas raksturojums

  Skujetnieku bibliotēka ir kultūras, informācijas un komunikācijas centrs pagasta dažādu paaudžu iedzīvotājiem. Bibliotēka apkalpo lietotājus, nodrošinot viņiem brīvu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus.

  Skujetnieku bibliotēka dibināta 1953.gada 3.jūlijā kā Lieparu ciema bibliotēka.1977.gadā 28.martā Lieparu ciems tika likvidēts un tā teritorija pievienota Lazdukalna ciemam, no šī laika bibliotēka visos dokumentos uzrādīta kā Lazdukalna pagasta 2.bibliotēka. 1976.gadā bibliotēka tika pārcelta uz Skujetnieku ciemu, kur tā atrodas arī šobrīd. Pēc novadu reformas struktūrvienības nosaukums ir Rugāju novada Lazdukalna pagasta Skujetnieku bibliotēka. Pirmā bibliotekāre bija Janīna Bikaviņa, kura sāka strādāt Lieparu ciema bibliotēkā, bibliotēkas fonds sākumā bija 1000 iespieddarbu eksemplāru. No 1988.-1991.gadam par bibliotekāri strādā Vija Gaveniša, bet kopš 1991.gada jūnija bibliotēkas vadītāja ir Valda Šmagre, kura ir beigusi Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma bibliotekāru nodaļu.

  2004.gada 21.janvārī Skujetnieku bibliotēka kā Lazdukalna pagasta 2.bibliotēka reģistrēta LR Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0599, ar labojumiem 2012.gada 8.novembrī kā Skujetnieku bibliotēka (apliecības Nr.2350). Skujetnieku bibliotēka atrodas Lazdukalna pagasta teritorijā (pagasta platība194,43 km2; iedzīvotāju skaits uz 2021.gada 1.janvāri -735,reāli dzīvo mazāk-651, no tiem-pensionāri-152, bērni-109, ārzemēs-34 (331-bibliotēkas apkalpojamajā mikrorajonā) Pagasta lielākā daļa atrodas Lubānas līdzenumā, kura teritorijā ir vairāki arheoloģijas pieminekļi - kā Osas, Piestiņas apmetnes un citi. Galvenā nodarbošanās pagasta iedzīvotājiem ir lauksaimniecība un lopkopība, mežizstrāde un kokapstrāde.

   2020./2021. mācību gadā mācības Eglaines pamatskolā uzsāka 73 izglītojamie, t.sk. pirmsskolas izglītības programmā 11 bērni no 3-4 gadu vecuma un 7 bērni līdz piecu gadu vecumam. Skujetnieku bibliotēka atrodas 5 km no pagasta centra un no Lazdukalna bibliotēkas, un tās apkalpojamajā mikrorajonā nav skolas. Eglaines pamatskolas skolēni sastāda apm.17% no bibliotēkas lietotāju kopskaita. Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar Lazdukalna bibliotēku.

  Skujetnieku bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic kultūras mantojuma-iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas pieejamību un tās izmantošanu. Grāmatu apstrādi veic Balvu CB KAN.

  Bibliotēkas misija-radīt Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam pieeju informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formā, būt pagasta un novada vēstures apzinātājai, saglabātājai un popularizētājai.

 Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas.

 Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

2020.gada  Covid -19 situācija ieviesa savas korekcijas:

Bibliotēka kļuva par galveno saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm, jo vitāli nepieciešama kļuva attālinātā saziņa, informācijas iegūšana un nodošana.

2. Finansiālais nodrošinājums.

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”

2018.

2019.

2020.

Kopā (EUR)

10080

10446

11199

Pašvaldības finansējums

10080

10446

11199

Citi ieņēmumi:

t. sk. maksas pakalpojumi

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi

t. sk. VKKF finansējums

t. sk. citi piešķīrumi

  Finansējums atbilst bibliotēkas funkciju veikšanai un attīstībai, tas ir attīstību veicinošs.  Trīs gadu laikā tas pakāpeniski pieaudzis

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”

2018.

2019.

2020.

Izdevumi kopā (EUR)

10080

10446

11199

Darbinieku atalgojums (bruto)

5989

6070

7109

Krājuma komplektēšana

1856

1573

1593

 

   Skujetnieku bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka ar daudzveidīgu lietotāju sastāvu, tāpēc bibliotēka komplektē universālu krājumu, kas aptver visas zinātņu nozares, akcentu liekot uz daiļliteratūru un bērnu literatūru.

  Bibliotēkas pamatkrājumu veido grāmatas, seriālizdevumi un citi dokumenti.

Komplektēšanas faktors – lasītāju vajadzības.

  Covid-19 pandēmija neietekmēja fonda komplektēšanu, jo bibliotēkas lietotāju gaume pagaidām nav mainījusies.

3. Materiālā un  tehniskā stāvokļa novērtējums.

  Skujetnieku bibliotēkā pārskata periodā nekādi remontdarbi netika veikti.

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

Darbiniekiem (skaits)

Lietotājiem (skaits)

Vērtējums (teicams/labs/

apmierinošs/neapmierinošs)

Piezīmes

Datori

1

3

labs

2017. gadā tika nomainīti visi datori.

Plānie klienti

Multifunkcionālās iekārtas

1

labs

2013.

Printeri

1

labs

2006.

Kopēšanas iekārtas

Skeneri

Citas iekārtas

2020.gadā  datortehnika netika atjaunota, jo tas tika izdarīts 2018. gadā un pārskata periodā problēmu nebija .

4. Personāls.

  Skujetnieku bibliotēkā strādā viens pilnas slodzes darbinieks ar vidēji bibliotekāro izglītību. 2020.gadā bibliotēkas vadītāja piedalījās divos tiešsaistes semināros, par ko ir saņemti arī apliecinājumi:

 • Latgales reģionālais seminārs ,,Bibliotēkas un sabiedrības ilgspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši’’ (4 stundas)
 • Seminārs ,,Ievads medijpratībā’’
 • Seminārs ,,Kritiskā domāšana mediju telpā’’(7,5 stundas)

Regulāru e-pastā tika saņemti metodiskie un uzziņu materiāli no Balvu CB metodiķes un direktores.

 Apbalvojumu un pateicību nav.

  Ņemot vērā, ka apkalpojamais mikrorajons nav liels un lietotāju skaits līdz ar to arī, tad personāla jautājums nav aktuāls un darba apjoms darbiniekam ir paveicams labā līmenī.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

2018

2019

2020

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

115

112

112

-3%, 0%

t. sk. bērni

34

29

27

-15%,-7%

Bibliotēkas apmeklējums

3115

2675

2253

-14%,-16%

t. sk. bērni

896

594

312

 -33%, -48%

Virtuālais apmeklējums

382

355

254

-7%, -28%

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)

Izsniegums kopā

6187

5682

5288

 -8%, -7%

t. sk. grāmatas

2511

2523

2323

+0,5%, -8%

t. sk. periodiskie izdevumi

3676

3149

2965

-14%,-6%

t. sk. bērniem

1011

814

592

-19%, -27%

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pašvaldībā

33

29

34

-12%, +17%

t. sk. bērni līdz 18 g.*

44

31

35

-29%, +13%

Iedzīvotāju skaits

389

389

331

0 %, -15%

Viens no pašiem galvenajiem pakalpojumiem, ko bibliotēka 2020.gadā veica iedzīvotājiem, bija e-pakalpojumu sniegšana. Tika sniegti šādi pakalpojumi gan attālināti, gan klātienē:

 • Deklarāciju aizpildīšana un iesniegšana
 • Palīdzība, kārtojot ibankas pakalpojumus
 • Kontu izraksti
 • Bloku karšu iezīmēšana LDC
 • Krotāliju pasūtīšana
 • Dzīvnieku reģistrēšana un apzīmēšana
 • Palīdzība pabalstu saņemšanas, kā arī citas palīdzības iegūšanai, sociālo jautājumu kārtošanā un risināšanā, izmantojot portālu latvija.lv
 • Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
 • Informācija par vecuma pensijas apmēru un tā saņemšanu
 • Darba meklēšana
 • Palīdzība sazināšanās ar pašvaldības sociālo dienestu darbiniekiem, novada vadību ciema vecākajiem iedzīvotājiem
 • Rēķinu samaksāšana gan komunālajiem pakalpojumiem, gan citām vajadzībām
 • Preču pasūtīšana pa internetu, kā arī nepieciešamības gadījumā palīdzība preces atgriešanai tirgotājam (veidlapu aizpilde)
 • Ieskenēti un aizsūtīti dokumenti
 • Palīdzība e-pastu izveidošanā un regulārā to pārbaudē.
 • Palīdzība lietotājiem izmantot sociālos tīklus ne tikai izklaidei, bet nelielam biznesam-sludinājumu ievietošana, pareiza nepieciešamās preces atrašanas metodei, arī iepazīšanās sludinājumu ievietošana.
 • Informācijas meklēšana internetā par jebkuru lietotājiem interesējošo jautājumu
 • Printēšana, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi.
 • Veidotas apsveikumu kartītes un afišas privātiem pasākumiem.
 • Apsveikumu nosūtīšana radiniekiem gan Latvijā, gan ārzemēs
 • CV un motivācijas vēstuļu sagatavošana un nosūtīšana.

    Neliela lauku ciemata bibliotēkas nerakstītais likums-mēs esam tuvumā un mēs varam palīdzēt jebko, kas saistīts ar e-pakalpojumiem. Ja nevaram to paši, tad atrodam informāciju, kur un kā risināt jautājumu. Covid-19 radīta situācija šo darbības jomu pacēla vēl nebijuša līmenī, jo, kad klātienes darījumi nenotika, izmantojot bibliotēkas starpniecību, e-pakalpojumi ieguva otro elpu.

  Lai uzzinātu sabiedrības, bibliotēkas lietotāju viedokli par bibliotēkas darba kvalitāti, visbiežāk Skujetnieku bibliotēkā tiek izmantota pārrunu un diskusiju forma, bet 2020. gads ieviesa korekcijas-tā bija vai nu individuāla saruna ar lietotāju, kā arī tika sākts mēģinājums izstrādāt anketu internetā, bet tā tiks pabeigta 2021.gadā vietnē VisiDati, lai uzzinātu lietotāju viedokli  par bibliotēkas darbību un interneta lietošanas paradumiem.

  Bibliotēkai nav pieejas cilvēkiem ar invaliditāti, bet tas izskaidrojams ar to , ka bibliotēkas apkalpojamajā mikrorajonā nav lietotāju ar kustību traucējumiem.

 

  Vispopulārākās ir kolekcionāru un amatnieku izstādes bibliotēkā cilvēkiem, kas nāk no šī ciemata vai novadniekiem.

 • Gleznotāji, amatu meistari kuri jau kādu laiku ir projām no dzimtās puses,  izstāda savus darbus bibliotēkā un tad te iegriežas viņa bijušie darbabiedri, kas ikdienā uz bibliotēku nāk reti.
 • Audēju pulciņa dalībnieču darbu izstāde-no ikdienišķiem materiāliem veidoti nelieli mākslas darbi.
 • Ražas svētku izstāde-vietējo mazdārziņu īpašnieku pūļu augļi skaistā noformējumā priecē bibliotēkas apmeklētājus un skaists noslēgums tam visam-kopīga Mārtiņdienas mielasts.

  Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs-bibliotēkas ikdiena.

Bibliotēkā pieejams plašs uzziņu literatūras klāsts, taču tās izmantošana gan kļūst arvien mazāka, bet nepazūd.

Informācijas meklēšana internetā-no satiksmes kustības, biļešu pasūtīšanas līdz materiālu par orhideju audzēšanu un pirts celšanu pamācību meklēšanas. Arī personas, tuvi radinieki tiek meklēti internetā.

  Apmācība notiek individuāli ar katru bibliotēkas lietotāju ,kam tas ir nepieciešams,  jo kursi netiek organizēti. 2020.gadā Skujetnieku bibliotēkā tika veiktas apmācības apmēram 24 bibliotēkas apmeklētājiem.

  Pašvaldības svarīgākos lēmumus un informāciju bibliotēkā var atrast uz ziņojumu dēļa-gan par sadzīves atkritumu izvešanas datumiem, tikšanās laiki ar domes priekšsēdētāju, kas notiek bibliotēkas telpā. Par deputātu padomes lēmumiem var izlasīt Rugāju novada domes avīzē ,,Kurmenīte’’, kura iznāk 1x mēnesī, bet jebkurā laikā ir pieejama informācija par novadu tās mājaslapā www.rugaji.lv

  Elektroniskā kataloga pakalpojumi-izmanto gan bibliotēkas vadītāja, gan tagad jau arī vairāki lietotāji paši to dara. Skujetnieku bibliotēka izmanto pārsvarā Balvu CB elektronisko katalogu un datu bāzes. Visbiežāk to izmanto uz vietas neesošo grāmatu pasūtīšanai no citām reģiona bibliotēkām. Skujetnieku bibliotēka nestrādā ar ALISE, par grāmatu saņemšanu un nodošanu ar attiecīgo bibliotēku vienojamies telefoniski vai e-pastā.

Tabula “SBA rādītāji”

SBA

2018

2019

2020

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

5

9

9

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

11

3

7

  Diezgan mainīgie rādītāji ļauj saprast, ka labais finansiālais nodrošinājums grāmatu iegādē ļauj pēdējos gados bibliotēkai apmierināt savu lietotāju vēlmes pašai. Visbiežāk SBA tiek izmantots nozaru un specifiskas literatūras pasūtīšanai no Balvu CB, Rugāju, Tikaiņu, Lazdukalna un arī citām reģiona bibliotēkām.

  Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti. 2020. gadā tika veikta viena aptauja ,,Ko es zinu par grāmatu lasīšanu internetā’’ kurā noskaidrojām bibliotēkas lietotāju domas. Aptaujā piedalījās 17 respondenti un tika noskaidrots, ka pie šī jautājuma ir daudz jāpiestrādā, jo elektroniskajās ierīcēs lasīt daiļliteratūru vēl lielākā daļa nav gatavi, kaut akreditācijas laikā tika šī doma ļoti uzsvērta-izmantot gan LNB, gan letonikas resursus pēc iespējas vairāk. Ieguvums no šīs aptaujas-lietotāji uzzināja adreses, kur iespējams lasīt grāmatas bez maksas, ko gandrīz neviens līdz šim nezināja un neizmantoja.

 

6. Krājums.

  Skujetnieku bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika un organizācija noteikta bibliotēkas vadītājas amata aprakstā 2015.gada30. aprīlī, 6.7.punktā-veikt bibliotēkas organizēšanu (sistematizēšanu, kataloģizēšanu un bibliografēšanu) un papildināšanu.

2020.gadā, komplektējot fondu, tika ņemti vērā šādi faktori:

 • Bibliotēkas lietotāju  vecuma un dzimuma kontingentu, vēlmes un intereses.
 • Finansiālās iespējas
 • Lai fonds atbilstu dažādām gaumēm, aptvertu dažādas nozares, būtu vispusīgs.

  Pārskata periodā tika komplektēts krājums, ņemot vērā iepriekš noskaidrotās vēlmes anketēšanas laikā. Bibliotēkas lietotājs nosaka prioritātes-pārsvarā daiļliteratūra, bērnu grāmatas dažādam vecumam, nozaru literatūra par dārzkopību, augiem, psiholoģiju.

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

2018

2019

2020

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

1865

1573

1593

t. sk. grāmatām

1205

934

894

t. sk. bērnu grāmatām

177

100

132

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

651

639

699

Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā

4,6

6,3

4,8

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 

1280

1011

998

Rekatoloģizācija

ALISE no Skujetnieku bibliotēkas fonda ir 2041 eksemplāri, kas sastāda 46,3% no kopējā fonda. 2020.gada tika sākta rekataloģizacija un ir rekataloģizēti 78 eksemplāri.

  Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta, jo tā notika 2018. gada sākumā.

Tabula “Krājuma rādītāji”

2018

2019

2020

Jaunieguvumi

442

425

438

t.sk.grāmatas

142

125

138

t. sk. latviešu daiļliteratūra

19

29

55

t. sk. bērniem

11

19

19

Izslēgtie dokumenti

701

300

573

Krājuma kopskaits

4412

4537

4403

Grāmatu krājuma apgrozība

1,13

0,9

1,2

Periodisko izdevumu apgrozība

0,42

0,49

0,5

Datubāzes:

abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām)

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

Dabubāze

2018

2019

2020

Letonika

3

12

36

News

2

4

7

 

     Krājuma un datubāzu popularizēšana.

Par to, ka datubāzes  pieejamas bez maksas tikai bibliotēkā, vēsta jau paziņojums pie ziņojumu dēļa. Taču arī bibliotekāre ik reiz mudina biežāk tajās ielūkoties un tas iespējams tikai te-bibliotēkā. Tās ir individuālas sarunas ar katru lietotāju. Taču izmantota tiek tikai Letonika.lv, kuru arī 2018. gada izmantoja diezgan pasīvi, bet 2020.gadā jau vērojams  progress. Tas ir mērķtiecīgas rīcības sekas-ik pa laikam atgādināt bibliotēkas lietotajiem, cik daudz vērtīga ir atrodams šinīs datubāzēs. Tomēr joprojām darbs jāturpina,lai šis bezmaksas datubāzes lietotāji izmantotu vairāk.

  Krājuma popularizēšanas populārākie pasākumi joprojām ir un paliek literatūras izstādes. Skujetnieku bibliotēkā tās šogad bija, kuras galvenokārt tiek kārtotas slavenu rakstnieku, dzejnieku un citu personību jubilejās. Noteikti 1x gadā tiek uzlikta ,,Nepelnīti aizmirsto grāmatu’’ izstāde, lai lietotājiem atgādinātu klasiskās vērtības, kas ikdienā var paslīdēt garām.

  Pie ciemata ziņojumu dēļa tiek uzlikta informācija par jaunumiem bibliotēkā. Informācija bija atrodama arī bibliotēkas mājas lapā un interneta vietnē facebook.com.

  Ļoti populāras ir kļuvušas izstādes, kas tiek kārtotas grāmatu plauktu galos- ērti, izlasāma un uztverama informācija un tiek ietaupīta vieta plauktos un uz galdiem. Pandēmija arī šinī jomā ieviesa savas korekcijas-literatūras izstādes kā iepriekš tika kārtotas, bet apmeklētāji bibliotēkas telpās uzkavējās minimālo atļauto laiku un bieži izstādes palika bez ievērības. Tika strādāts pie virtuālo izstāžu izveidošanas, bet 2020.gadā tās vēl neizdevās tādas kā gribētos, bet tas ir uzdevums un izaicinājums 2021.gadam.

Darbs ar parādniekiem.

  Visvieglāk sazināties ar parādniekiem ir ar telefonu starpniecību, e-pastu un mutiski, satiekot ciematā. Skujetnieku bibliotēkā šī nav liela problēma, jo ciemats ir neliels un arī lasītāju salīdzinoši nelielais skaits ļauj efektīvi kontrolēt kavētājus un laicīgi brīdināt par literatūras nodošanas laiku.

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības.

  Krājums nav vecs, bet tam nepieciešama jauna, interesanta literatūra, tāpēc 2020.gadā ir paredzēts budžetā 1000 EUR grāmatu iegādei un 650 EUR prese, bet norakstīt paredzēts apmēram 300 iespieddarbu.  Ir paredzēti līdzekļi arī inventāra iegādei-plauktiem, galdiem un krēsliem, bērnu stūrītim.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem.

  2020. gadā Skujetnieku bibliotēkā bērnu un jauniešu lietotāju skaits bija 27, kas ir par 2 mazāk nekā pagājušajā gadā. Bibliotēkai, kas neatrodas pie skolas, tas ir pietiekošs skaitlis un vislielākais bērnu un jauniešu pieplūdums bibliotēkā ir vasaras periodā. Tad ļoti daudzi lietotāji ir ne tikai no ciema, bet visiem Latvijas novadiem-ciemojas pie vecvecākiem un kļūst arī par bibliotēkas lietotājiem.

 

  Vislielākais uzziņu darbs ar bērniem un jauniešiem norit tieši skolas projektu nedēļu laikā. Tad tiek vilktas laukā arī jau mazliet piemirstās enciklopēdijas, novadpētniecības materiāli, jo ar vietnēm internetā vien nepietiek-skolās pieprasa materiālus no iespieddarbiem. Tā ka bērni un jaunieši tiek nodarbināti gan skolās, gan pie skolas esošajās bibliotēkās, Skujetnieku bibliotēka nerīko pasākumus bērniem un jauniešiem, bet piekopj taktiku-nāc, relaksējies, izvēlies atpūtai piemērotāko literatūru, jo jaunumu un rakstnieku jubileju izstādes plauktos redzamas regulāri.

  Manuprāt, ar bērniem un jauniešiem strādāt ir visvieglāk, jo viņi kā sūklīši uzsūc jaunāko informāciju, patur to galvā un vienmēr ir gatavi diskutēt un aizstāvēt savu viedokli. Man ļoti patīk izprovocēt jauniešus uz sarunām par kādu no grāmatu vai filmu . Individuālās sarunās ar jauniešiem ļoti spraiga izvērsās saruna par Stīvena Kinga grāmatām un īpaši par jaunāko ,,Tas”. Tai bija gan piekritēji, gan pretinieki, bet vienaldzīgo nebija.

8.Novadpētniecība.

  Novadpētniecības mapes jau pāris gadus atpakaļ ieguva ,,citu dzīves vietu’’ jaunajā plauktā, kas ir krietni ērtāk pieejams lasītājiem. Regulāri jau esošais materiāls tiek papildināts gan ar kopijām no preses izdevumiem, gan arī materiāls tiek izdrukāts no datora. Es neuzskatu, ka tas būtu lieks darbs, jo vecākā gadagājuma ļaudis labprāt paņem mapes rokās un pārlapo to saturu. Pie visām jau esošajām mapēm klāt nākusi jauna: ,,Lazdukalna pagasta kultūras notikumi”, kuru man laipni atsūta Lazdukalna pagasta kultūras darbinieks un tajā ir daudz vērtīga materiāla par gada laikā pagasta notikušajiem pasākumiem ar fotogrāfijām.

Mapēs:

Skujetnieki laikmetu griežos:

 • ,,Lazdukalna pagasta kultūras notikumi”
 • Ļaudis un viņu darbi Skujetniekos
 • Arhitektūras pieminekļi un aizsargājamās dabas teritorijas Lazdukalna pagastā
 • Bibliotēkas vēsture
 • Krucifiksi Lazdukalna pagasta teritorijā
 • Z. s. ,,Saipetnieki” senlietu kolekcija
 • Sieviešu vokālais ansamblis ,,Sonāte”
 • Skujetnieku un Lazdukalna pagasta represētie
 • Kapsētas Lazdukalna pagasta teritorijā.
 • Dzejnieki starp mums.

Novadnieki:

 • Fiziogeogrāfs, ģeofiziķis, matemātikas profesors, rakstnieks Reinholdas-Voldemārs Putniņš (pseidonīms-Vitolds Virsnītis).
 • Dzejnieks Augusts Eglājs.
 • Ievērojamas personas, dzimušas un dzīvojošas Lazdukalna pagastā.
 • ,,Skujetnieku saimnieču gardumi” (vietējās receptes)

Mēs lepojamies:

 • Skolotājas Rasmas Zušas dzeja
 • Stiprākā sieviete Baltijā-Jolanta Logina
 • Adītāja Anna Šmagre
 • Sieviešu biedrības ,,Rudzupuķe” vadītāja, Lazdukalna ģimeņu biedrības ,,Saulīte’’ un Skujetnieku Jauniešu centra vadītāja Maruta Paidere
 • Sociālā darbiniece, dzejas vārsmu rakstītāja Anita Gavare
 • Skujetnieku ciems-iedzīvotāji tā sakopšanas talkās un svētkos.

    Ir novadpētniecības izstādes, kuras tiek izliktas gadu no gada, bet nezaudē savu aktualitāti, jo gandrīz vienmēr klāt nāk jauni fakti un materiāli par cilvēku vai pagājušo gadu notikumiem. Cilvēki, sevišķi vientuļie vecākā gadagājuma, nes uz bibliotēku savas bildes, jo vēlas lai tās tiktu saglabātas un tās varētu aplūkot nākamās paaudzes.

     Regulāri tiek uzliktas izstādes, kas popularizē savāktos novadpētniecības materiālus (piemēram, ,,Beņislavsku dzimtas pēdas Lazdukalna pagasta vēsturē”, arī 2020.gadā šī izstāde labi apmeklēta, jo Lazdukalna pagasta iedzīvotājs un liels vēstures un reliģijas entuziasts piedāvāja viņa savāktus jaunus materiālus tika, ,,Kolhozs ,,Silaine” -darbi un ļaudis”, ,,Dziedājumi Dievmātes godam”-par maija dziedājumiem pie krucifiksiem Skujetniekos un Garaissilos)

  Pārskata periodā nekādi jaunumi netika ieviesti, tika papildinātas mapes no vietējiem un republikas preses izdevumiem par novada ļaudīm un notikumiem.

9.Projekti.

2020.gadā Skujetnieku bibliotēka neizstrādāja un nerealizēja nevienu projektu.

10.Publicitāte.

  Bibliotēkai ir sava mājas lapa vietnē www.bibliotekas.lv/lazdukalns2/, kur atrodama informācija par bibliotēkas darbību. Mājas lapai gan vēl nepieciešami daudzi uzlabojumi un precizēšanas, kas ir iekļauts ari 2021.gada plānā.

  Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi:

Ikgadējais Svētās Lūcijas dienas pasākums Rugāju kultūras namā. Bibliotēkā tika sagatavots materiāls par Lūciju, par to, kā viņa nokļuva svēto kārtā, tad Rugāju kultūras namā pirms sieviešu vokālo ansambļu koncerta tas tika nolasīts. 2020.gadā pasākums nenotika, bet novadpētniecības mapē tika ievietots materiāls par situāciju valstī un Svētās Lūcijas dziesmas vārdi. Pēc gadiem pandēmija var aizmirsties ļaužu prātos, bet materiāls mapē neļaus šo nebūt vieglo laiku aizmirst.

  Turpinās tematiskie vakari, kas iesākti pirms 4 gadiem ,,Pie lielā saimes galda’’-sievietes dalījās pieredzē par ģimenes svētku organizēšanu, mainījās receptēm, rādīja bildes un video, stāstīja par jautrākajām atrakcijām utt. Neformālā un jautrā gaisotnē tika degustēti līdzi atnestie cienasti un receptes, kas  apkopotas mapē ,,Skujetnieku saimnieču gardumi”, kas jau ir kļuvusi krietni biezāka. No pieredzes gan jāsaka, ka bibliotēkas lietotāji arvien vairāk un vairāk izmanto interneta pieejamos resursus receptēm, bet pasākums arī 2020.gadā izdevās lieliski-apvienojamies visas dalībnieces WhatsApp grupā ,,Saimnieces’’ un sūtījām viena otrai receptes ar attēliem

 Jau 2017. gadā Skujetnieku bibliotēka tika ierīkota izstāžu siena, kur pagājušajā gadā tika izstādīti gan bērnu zīmējumi, gan foto izstādes, piemēram izstāde ,,Volejbols 2011”, kurā ciema iedzīvotāji ar grūtībām atpazina sevi, jo tas bija noticis pirms 8 gadiem. Šādas izstādes piesaista bibliotēkai apmeklētājus un pēc tam, kad izstāde tika noņemta, fotogrāfijas tika uzdāvinātas tiem, kas redzami tajās.

Vēl daži interesantākie notikumi bibliotēkā 2020.gadā:

 1. Literatūras izstāde ,,Tilts starp likteņiem”. Iemīļotajai rakstniecei Skaidrītes Gailītes 80. dzimšanas dienai veltītā izstāde, kas izpelnījās lielu bibliotēkas lietotāju ievērību.

 1. Seno pastkartīšu izstāde ,,Tavi smaidi aizdzen manas sāpes...’’ no Vijas Cīrules privātkolekcijas.

 1. Kad Covid-19 piebremzējis ceļojumu prieku baudīšanu, bibliotēkā piedāvājam apskatīt izstādi ,,Visa pasaule pastkastītē", kurā redzamas pastkartītes no 26 dažādām pasaules valstīm. Šo vienreizējo iespēju sniedza mūsu lasītāja Linda Bogdane, kuras vaļasprieks savākts kolekcijā.

 1. Kultūras izpētes brauciens ar Rugāju bibliotēkas Bērnu žūrijas dalībniekiem

 1. Neiztrūkstoši katru gadu-izstāde Lāčplēša dienai.

11. Sadarbības tīkla raksturojums.

  Pašvaldība ir galvenais bibliotēkas sadarbības partneris, kā arī visas tās iestādes-skolas, bibliotēkas, aprūpes centri, bērnudārzs. Lielākā vai mazākā mērā Skujetnieku bibliotēka iesaistās katrā tās darbībā-nepieciešamie materiāli bieži vien tiek meklēti bibliotēkas fondā.

  Vislielākā sadarbība ir novada bibliotēku starpā un ar reģiona galveno bibliotēku Balvu CB. Sadarbība notiek galvenokārt literatūras apmaiņas jomā, bet Balvu CB-arī metodisko norādījumu un darba jautājumu palīdzības jomā.

  Būt un pastāvēt, sajusties vajadzīgam un mīlētam-tā jau ir liela veiksme un Skujetnieku bibliotēka tā jūtas. Lai gan to nevar uzskatīt par veiksmi, bet cītīgu darbu, tomēr katras veiksmes pamats ir liels darbs. Vēl par ļoti veiksmīgu es uzskatu arī to apstākli, ka tik veiksmīgi notika bibliotēkas atrašanās vietas maiņa-siltās, renovētās un labiekārtotās telpās lasītāji iegriežas biežāk, uzturas labprātāk. Pieaugušajiem lasītājiem (gados vecākajiem) bibliotēka atrodas pa ceļam pie dakteres un reti kurš neizmanto iespēju pa ceļam te iegriezties un palasīt uz vietas vai paņemt līdzi uz mājām literatūru. Par veiksmi es arī uzskatu, ka aizvien mazāk lasītāju vēršas pie manis ar lūgumu palīdzēt kārtot lietas datorā-maksājumus, atskaites, deklarācijas Skujetnieku ļaudis ir iemācījušies darījumus kārtot paši un tāds bija arī mans mērķis-nevis darīt lasītāju vietā, bet iemācīt darboties ar peli pašiem. Un nav lielāka prieka bibliotekāram, kā izdzirdēt no apmeklētāja: ,,Paldies, es jau to protu izdarīt pats!”

Bibliotēkas vadītāja                                                                    _________________

                                                                                                         Valda Šmagre

2021.gada 1.februāris.

1.Skujetnieku bibliotēkas darbības vispārējs raksturojums.

  Īss situācijas raksturojums

  Skujetnieku bibliotēka ir kultūras, informācijas un komunikācijas centrs pagasta dažādu paaudžu iedzīvotājiem. Bibliotēka apkalpo lietotājus, nodrošinot viņiem brīvu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus.

  Skujetnieku bibliotēka dibināta 1953.gada 3.jūlijā kā Lieparu ciema bibliotēka.1977.gadā 28.martā Lieparu ciems tika likvidēts un tā teritorija pievienota Lazdukalna ciemam, no šī laika bibliotēka visos dokumentos uzrādīta kā Lazdukalna pagasta 2.bibliotēka. 1976.gadā bibliotēka tika pārcelta uz Skujetnieku ciemu, kur tā atrodas arī šobrīd. Pēc novadu reformas struktūrvienības nosaukums ir Rugāju novada Lazdukalna pagasta Skujetnieku bibliotēka. Pirmā bibliotekāre bija Janīna Bikaviņa, kura sāka strādāt Lieparu ciema bibliotēkā, bibliotēkas fonds sākumā bija 1000 iespieddarbu eksemplāru. No 1988.-1991.gadam par bibliotekāri strādā Vija Gaveniša, bet kopš 1991.gada jūnija bibliotēkas vadītāja ir Valda Šmagre, kura ir beigusi Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma bibliotekāru nodaļu.

  2004.gada 21.janvārī Skujetnieku bibliotēka kā Lazdukalna pagasta 2.bibliotēka reģistrēta LR Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0599, ar labojumiem 2012.gada 8.novembrī kā Skujetnieku bibliotēka (apliecības Nr.2350). Skujetnieku bibliotēka atrodas Lazdukalna pagasta teritorijā (pagasta platība194,43 km2; iedzīvotāju skaits uz 2021.gada 1.janvāri -735,reāli dzīvo mazāk-651, no tiem-pensionāri-152, bērni-109, ārzemēs-34 (331-bibliotēkas apkalpojamajā mikrorajonā) Pagasta lielākā daļa atrodas Lubānas līdzenumā, kura teritorijā ir vairāki arheoloģijas pieminekļi - kā Osas, Piestiņas apmetnes un citi. Galvenā nodarbošanās pagasta iedzīvotājiem ir lauksaimniecība un lopkopība, mežizstrāde un kokapstrāde.

   2020./2021. mācību gadā mācības Eglaines pamatskolā uzsāka 73 izglītojamie, t.sk. pirmsskolas izglītības programmā 11 bērni no 3-4 gadu vecuma un 7 bērni līdz piecu gadu vecumam. Skujetnieku bibliotēka atrodas 5 km no pagasta centra un no Lazdukalna bibliotēkas, un tās apkalpojamajā mikrorajonā nav skolas. Eglaines pamatskolas skolēni sastāda apm.17% no bibliotēkas lietotāju kopskaita. Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar Lazdukalna bibliotēku.

  Skujetnieku bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic kultūras mantojuma-iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas pieejamību un tās izmantošanu. Grāmatu apstrādi veic Balvu CB KAN.

  Bibliotēkas misija-radīt Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam pieeju informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formā, būt pagasta un novada vēstures apzinātājai, saglabātājai un popularizētājai.

 Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas.

 Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

2020.gada  Covid -19 situācija ieviesa savas korekcijas:

Bibliotēka kļuva par galveno saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm, jo vitāli nepieciešama kļuva attālinātā saziņa, informācijas iegūšana un nodošana.

2. Finansiālais nodrošinājums.

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”

2018.

2019.

2020.

Kopā (EUR)

10080

10446

11199

Pašvaldības finansējums

10080

10446

11199

Citi ieņēmumi:

t. sk. maksas pakalpojumi

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi

t. sk. VKKF finansējums

t. sk. citi piešķīrumi

  Finansējums atbilst bibliotēkas funkciju veikšanai un attīstībai, tas ir attīstību veicinošs.  Trīs gadu laikā tas pakāpeniski pieaudzis

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”

2018.

2019.

2020.

Izdevumi kopā (EUR)

10080

10446

11199

Darbinieku atalgojums (bruto)

5989

6070

7109

Krājuma komplektēšana

1856

1573

1593

 

   Skujetnieku bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka ar daudzveidīgu lietotāju sastāvu, tāpēc bibliotēka komplektē universālu krājumu, kas aptver visas zinātņu nozares, akcentu liekot uz daiļliteratūru un bērnu literatūru.

  Bibliotēkas pamatkrājumu veido grāmatas, seriālizdevumi un citi dokumenti.

Komplektēšanas faktors – lasītāju vajadzības.

  Covid-19 pandēmija neietekmēja fonda komplektēšanu, jo bibliotēkas lietotāju gaume pagaidām nav mainījusies.

3. Materiālā un  tehniskā stāvokļa novērtējums.

  Skujetnieku bibliotēkā pārskata periodā nekādi remontdarbi netika veikti.

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

Darbiniekiem (skaits)

Lietotājiem (skaits)

Vērtējums (teicams/labs/

apmierinošs/neapmierinošs)

Piezīmes

Datori

1

3

labs

2017. gadā tika nomainīti visi datori.

Plānie klienti

Multifunkcionālās iekārtas

1

labs

2013.

Printeri

1

labs

2006.

Kopēšanas iekārtas

Skeneri

Citas iekārtas

2020.gadā  datortehnika netika atjaunota, jo tas tika izdarīts 2018. gadā un pārskata periodā problēmu nebija .

4. Personāls.

  Skujetnieku bibliotēkā strādā viens pilnas slodzes darbinieks ar vidēji bibliotekāro izglītību. 2020.gadā bibliotēkas vadītāja piedalījās divos tiešsaistes semināros, par ko ir saņemti arī apliecinājumi:

 • Latgales reģionālais seminārs ,,Bibliotēkas un sabiedrības ilgspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši’’ (4 stundas)
 • Seminārs ,,Ievads medijpratībā’’
 • Seminārs ,,Kritiskā domāšana mediju telpā’’(7,5 stundas)

Regulāru e-pastā tika saņemti metodiskie un uzziņu materiāli no Balvu CB metodiķes un direktores.

 Apbalvojumu un pateicību nav.

  Ņemot vērā, ka apkalpojamais mikrorajons nav liels un lietotāju skaits līdz ar to arī, tad personāla jautājums nav aktuāls un darba apjoms darbiniekam ir paveicams labā līmenī.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

2018

2019

2020

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

115

112

112

-3%, 0%

t. sk. bērni

34

29

27

-15%,-7%

Bibliotēkas apmeklējums

3115

2675

2253

-14%,-16%

t. sk. bērni

896

594

312

 -33%, -48%

Virtuālais apmeklējums

382

355

254

-7%, -28%

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)

Izsniegums kopā

6187

5682

5288

 -8%, -7%

t. sk. grāmatas

2511

2523

2323

+0,5%, -8%

t. sk. periodiskie izdevumi

3676

3149

2965

-14%,-6%

t. sk. bērniem

1011

814

592

-19%, -27%

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pašvaldībā

33

29

34

-12%, +17%

t. sk. bērni līdz 18 g.*

44

31

35

-29%, +13%

Iedzīvotāju skaits

389

389

331

0 %, -15%

Viens no pašiem galvenajiem pakalpojumiem, ko bibliotēka 2020.gadā veica iedzīvotājiem, bija e-pakalpojumu sniegšana. Tika sniegti šādi pakalpojumi gan attālināti, gan klātienē:

 • Deklarāciju aizpildīšana un iesniegšana
 • Palīdzība, kārtojot ibankas pakalpojumus
 • Kontu izraksti
 • Bloku karšu iezīmēšana LDC
 • Krotāliju pasūtīšana
 • Dzīvnieku reģistrēšana un apzīmēšana
 • Palīdzība pabalstu saņemšanas, kā arī citas palīdzības iegūšanai, sociālo jautājumu kārtošanā un risināšanā, izmantojot portālu latvija.lv
 • Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
 • Informācija par vecuma pensijas apmēru un tā saņemšanu
 • Darba meklēšana
 • Palīdzība sazināšanās ar pašvaldības sociālo dienestu darbiniekiem, novada vadību ciema vecākajiem iedzīvotājiem
 • Rēķinu samaksāšana gan komunālajiem pakalpojumiem, gan citām vajadzībām
 • Preču pasūtīšana pa internetu, kā arī nepieciešamības gadījumā palīdzība preces atgriešanai tirgotājam (veidlapu aizpilde)
 • Ieskenēti un aizsūtīti dokumenti
 • Palīdzība e-pastu izveidošanā un regulārā to pārbaudē.
 • Palīdzība lietotājiem izmantot sociālos tīklus ne tikai izklaidei, bet nelielam biznesam-sludinājumu ievietošana, pareiza nepieciešamās preces atrašanas metodei, arī iepazīšanās sludinājumu ievietošana.
 • Informācijas meklēšana internetā par jebkuru lietotājiem interesējošo jautājumu
 • Printēšana, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi.
 • Veidotas apsveikumu kartītes un afišas privātiem pasākumiem.
 • Apsveikumu nosūtīšana radiniekiem gan Latvijā, gan ārzemēs
 • CV un motivācijas vēstuļu sagatavošana un nosūtīšana.

    Neliela lauku ciemata bibliotēkas nerakstītais likums-mēs esam tuvumā un mēs varam palīdzēt jebko, kas saistīts ar e-pakalpojumiem. Ja nevaram to paši, tad atrodam informāciju, kur un kā risināt jautājumu. Covid-19 radīta situācija šo darbības jomu pacēla vēl nebijuša līmenī, jo, kad klātienes darījumi nenotika, izmantojot bibliotēkas starpniecību, e-pakalpojumi ieguva otro elpu.

  Lai uzzinātu sabiedrības, bibliotēkas lietotāju viedokli par bibliotēkas darba kvalitāti, visbiežāk Skujetnieku bibliotēkā tiek izmantota pārrunu un diskusiju forma, bet 2020. gads ieviesa korekcijas-tā bija vai nu individuāla saruna ar lietotāju, kā arī tika sākts mēģinājums izstrādāt anketu internetā, bet tā tiks pabeigta 2021.gadā vietnē VisiDati, lai uzzinātu lietotāju viedokli  par bibliotēkas darbību un interneta lietošanas paradumiem.

  Bibliotēkai nav pieejas cilvēkiem ar invaliditāti, bet tas izskaidrojams ar to , ka bibliotēkas apkalpojamajā mikrorajonā nav lietotāju ar kustību traucējumiem.

 

  Vispopulārākās ir kolekcionāru un amatnieku izstādes bibliotēkā cilvēkiem, kas nāk no šī ciemata vai novadniekiem.

 • Gleznotāji, amatu meistari kuri jau kādu laiku ir projām no dzimtās puses,  izstāda savus darbus bibliotēkā un tad te iegriežas viņa bijušie darbabiedri, kas ikdienā uz bibliotēku nāk reti.
 • Audēju pulciņa dalībnieču darbu izstāde-no ikdienišķiem materiāliem veidoti nelieli mākslas darbi.
 • Ražas svētku izstāde-vietējo mazdārziņu īpašnieku pūļu augļi skaistā noformējumā priecē bibliotēkas apmeklētājus un skaists noslēgums tam visam-kopīga Mārtiņdienas mielasts.

  Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs-bibliotēkas ikdiena.

Bibliotēkā pieejams plašs uzziņu literatūras klāsts, taču tās izmantošana gan kļūst arvien mazāka, bet nepazūd.

Informācijas meklēšana internetā-no satiksmes kustības, biļešu pasūtīšanas līdz materiālu par orhideju audzēšanu un pirts celšanu pamācību meklēšanas. Arī personas, tuvi radinieki tiek meklēti internetā.

  Apmācība notiek individuāli ar katru bibliotēkas lietotāju ,kam tas ir nepieciešams,  jo kursi netiek organizēti. 2020.gadā Skujetnieku bibliotēkā tika veiktas apmācības apmēram 24 bibliotēkas apmeklētājiem.

  Pašvaldības svarīgākos lēmumus un informāciju bibliotēkā var atrast uz ziņojumu dēļa-gan par sadzīves atkritumu izvešanas datumiem, tikšanās laiki ar domes priekšsēdētāju, kas notiek bibliotēkas telpā. Par deputātu padomes lēmumiem var izlasīt Rugāju novada domes avīzē ,,Kurmenīte’’, kura iznāk 1x mēnesī, bet jebkurā laikā ir pieejama informācija par novadu tās mājaslapā www.rugaji.lv

  Elektroniskā kataloga pakalpojumi-izmanto gan bibliotēkas vadītāja, gan tagad jau arī vairāki lietotāji paši to dara. Skujetnieku bibliotēka izmanto pārsvarā Balvu CB elektronisko katalogu un datu bāzes. Visbiežāk to izmanto uz vietas neesošo grāmatu pasūtīšanai no citām reģiona bibliotēkām. Skujetnieku bibliotēka nestrādā ar ALISE, par grāmatu saņemšanu un nodošanu ar attiecīgo bibliotēku vienojamies telefoniski vai e-pastā.

Tabula “SBA rādītāji”

SBA

2018

2019

2020

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

5

9

9

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

11

3

7

  Diezgan mainīgie rādītāji ļauj saprast, ka labais finansiālais nodrošinājums grāmatu iegādē ļauj pēdējos gados bibliotēkai apmierināt savu lietotāju vēlmes pašai. Visbiežāk SBA tiek izmantots nozaru un specifiskas literatūras pasūtīšanai no Balvu CB, Rugāju, Tikaiņu, Lazdukalna un arī citām reģiona bibliotēkām.

  Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti. 2020. gadā tika veikta viena aptauja ,,Ko es zinu par grāmatu lasīšanu internetā’’ kurā noskaidrojām bibliotēkas lietotāju domas. Aptaujā piedalījās 17 respondenti un tika noskaidrots, ka pie šī jautājuma ir daudz jāpiestrādā, jo elektroniskajās ierīcēs lasīt daiļliteratūru vēl lielākā daļa nav gatavi, kaut akreditācijas laikā tika šī doma ļoti uzsvērta-izmantot gan LNB, gan letonikas resursus pēc iespējas vairāk. Ieguvums no šīs aptaujas-lietotāji uzzināja adreses, kur iespējams lasīt grāmatas bez maksas, ko gandrīz neviens līdz šim nezināja un neizmantoja.

 

6. Krājums.

  Skujetnieku bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika un organizācija noteikta bibliotēkas vadītājas amata aprakstā 2015.gada30. aprīlī, 6.7.punktā-veikt bibliotēkas organizēšanu (sistematizēšanu, kataloģizēšanu un bibliografēšanu) un papildināšanu.

2020.gadā, komplektējot fondu, tika ņemti vērā šādi faktori:

 • Bibliotēkas lietotāju  vecuma un dzimuma kontingentu, vēlmes un intereses.
 • Finansiālās iespējas
 • Lai fonds atbilstu dažādām gaumēm, aptvertu dažādas nozares, būtu vispusīgs.

  Pārskata periodā tika komplektēts krājums, ņemot vērā iepriekš noskaidrotās vēlmes anketēšanas laikā. Bibliotēkas lietotājs nosaka prioritātes-pārsvarā daiļliteratūra, bērnu grāmatas dažādam vecumam, nozaru literatūra par dārzkopību, augiem, psiholoģiju.

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

2018

2019

2020

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

1865

1573

1593

t. sk. grāmatām

1205

934

894

t. sk. bērnu grāmatām

177

100

132

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

651

639

699

Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā

4,6

6,3

4,8

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 

1280

1011

998

Rekatoloģizācija

ALISE no Skujetnieku bibliotēkas fonda ir 2041 eksemplāri, kas sastāda 46,3% no kopējā fonda. 2020.gada tika sākta rekataloģizacija un ir rekataloģizēti 78 eksemplāri.

  Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta, jo tā notika 2018. gada sākumā.

Tabula “Krājuma rādītāji”

2018

2019

2020

Jaunieguvumi

442

425

438

t.sk.grāmatas

142

125

138

t. sk. latviešu daiļliteratūra

19

29

55

t. sk. bērniem

11

19

19

Izslēgtie dokumenti

701

300

573

Krājuma kopskaits

4412

4537

4403

Grāmatu krājuma apgrozība

1,13

0,9

1,2

Periodisko izdevumu apgrozība

0,42

0,49

0,5

Datubāzes:

abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām)

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

Dabubāze

2018

2019

2020

Letonika

3

12

36

News

2

4

7

 

     Krājuma un datubāzu popularizēšana.

Par to, ka datubāzes  pieejamas bez maksas tikai bibliotēkā, vēsta jau paziņojums pie ziņojumu dēļa. Taču arī bibliotekāre ik reiz mudina biežāk tajās ielūkoties un tas iespējams tikai te-bibliotēkā. Tās ir individuālas sarunas ar katru lietotāju. Taču izmantota tiek tikai Letonika.lv, kuru arī 2018. gada izmantoja diezgan pasīvi, bet 2020.gadā jau vērojams  progress. Tas ir mērķtiecīgas rīcības sekas-ik pa laikam atgādināt bibliotēkas lietotajiem, cik daudz vērtīga ir atrodams šinīs datubāzēs. Tomēr joprojām darbs jāturpina,lai šis bezmaksas datubāzes lietotāji izmantotu vairāk.

  Krājuma popularizēšanas populārākie pasākumi joprojām ir un paliek literatūras izstādes. Skujetnieku bibliotēkā tās šogad bija, kuras galvenokārt tiek kārtotas slavenu rakstnieku, dzejnieku un citu personību jubilejās. Noteikti 1x gadā tiek uzlikta ,,Nepelnīti aizmirsto grāmatu’’ izstāde, lai lietotājiem atgādinātu klasiskās vērtības, kas ikdienā var paslīdēt garām.

  Pie ciemata ziņojumu dēļa tiek uzlikta informācija par jaunumiem bibliotēkā. Informācija bija atrodama arī bibliotēkas mājas lapā un interneta vietnē facebook.com.

  Ļoti populāras ir kļuvušas izstādes, kas tiek kārtotas grāmatu plauktu galos- ērti, izlasāma un uztverama informācija un tiek ietaupīta vieta plauktos un uz galdiem. Pandēmija arī šinī jomā ieviesa savas korekcijas-literatūras izstādes kā iepriekš tika kārtotas, bet apmeklētāji bibliotēkas telpās uzkavējās minimālo atļauto laiku un bieži izstādes palika bez ievērības. Tika strādāts pie virtuālo izstāžu izveidošanas, bet 2020.gadā tās vēl neizdevās tādas kā gribētos, bet tas ir uzdevums un izaicinājums 2021.gadam.

Darbs ar parādniekiem.

  Visvieglāk sazināties ar parādniekiem ir ar telefonu starpniecību, e-pastu un mutiski, satiekot ciematā. Skujetnieku bibliotēkā šī nav liela problēma, jo ciemats ir neliels un arī lasītāju salīdzinoši nelielais skaits ļauj efektīvi kontrolēt kavētājus un laicīgi brīdināt par literatūras nodošanas laiku.

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības.

  Krājums nav vecs, bet tam nepieciešama jauna, interesanta literatūra, tāpēc 2020.gadā ir paredzēts budžetā 1000 EUR grāmatu iegādei un 650 EUR prese, bet norakstīt paredzēts apmēram 300 iespieddarbu.  Ir paredzēti līdzekļi arī inventāra iegādei-plauktiem, galdiem un krēsliem, bērnu stūrītim.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem.

  2020. gadā Skujetnieku bibliotēkā bērnu un jauniešu lietotāju skaits bija 27, kas ir par 2 mazāk nekā pagājušajā gadā. Bibliotēkai, kas neatrodas pie skolas, tas ir pietiekošs skaitlis un vislielākais bērnu un jauniešu pieplūdums bibliotēkā ir vasaras periodā. Tad ļoti daudzi lietotāji ir ne tikai no ciema, bet visiem Latvijas novadiem-ciemojas pie vecvecākiem un kļūst arī par bibliotēkas lietotājiem.

 

  Vislielākais uzziņu darbs ar bērniem un jauniešiem norit tieši skolas projektu nedēļu laikā. Tad tiek vilktas laukā arī jau mazliet piemirstās enciklopēdijas, novadpētniecības materiāli, jo ar vietnēm internetā vien nepietiek-skolās pieprasa materiālus no iespieddarbiem. Tā ka bērni un jaunieši tiek nodarbināti gan skolās, gan pie skolas esošajās bibliotēkās, Skujetnieku bibliotēka nerīko pasākumus bērniem un jauniešiem, bet piekopj taktiku-nāc, relaksējies, izvēlies atpūtai piemērotāko literatūru, jo jaunumu un rakstnieku jubileju izstādes plauktos redzamas regulāri.

  Manuprāt, ar bērniem un jauniešiem strādāt ir visvieglāk, jo viņi kā sūklīši uzsūc jaunāko informāciju, patur to galvā un vienmēr ir gatavi diskutēt un aizstāvēt savu viedokli. Man ļoti patīk izprovocēt jauniešus uz sarunām par kādu no grāmatu vai filmu . Individuālās sarunās ar jauniešiem ļoti spraiga izvērsās saruna par Stīvena Kinga grāmatām un īpaši par jaunāko ,,Tas”. Tai bija gan piekritēji, gan pretinieki, bet vienaldzīgo nebija.

8.Novadpētniecība.

  Novadpētniecības mapes jau pāris gadus atpakaļ ieguva ,,citu dzīves vietu’’ jaunajā plauktā, kas ir krietni ērtāk pieejams lasītājiem. Regulāri jau esošais materiāls tiek papildināts gan ar kopijām no preses izdevumiem, gan arī materiāls tiek izdrukāts no datora. Es neuzskatu, ka tas būtu lieks darbs, jo vecākā gadagājuma ļaudis labprāt paņem mapes rokās un pārlapo to saturu. Pie visām jau esošajām mapēm klāt nākusi jauna: ,,Lazdukalna pagasta kultūras notikumi”, kuru man laipni atsūta Lazdukalna pagasta kultūras darbinieks un tajā ir daudz vērtīga materiāla par gada laikā pagasta notikušajiem pasākumiem ar fotogrāfijām.

Mapēs:

Skujetnieki laikmetu griežos:

 • ,,Lazdukalna pagasta kultūras notikumi”
 • Ļaudis un viņu darbi Skujetniekos
 • Arhitektūras pieminekļi un aizsargājamās dabas teritorijas Lazdukalna pagastā
 • Bibliotēkas vēsture
 • Krucifiksi Lazdukalna pagasta teritorijā
 • Z. s. ,,Saipetnieki” senlietu kolekcija
 • Sieviešu vokālais ansamblis ,,Sonāte”
 • Skujetnieku un Lazdukalna pagasta represētie
 • Kapsētas Lazdukalna pagasta teritorijā.
 • Dzejnieki starp mums.

Novadnieki:

 • Fiziogeogrāfs, ģeofiziķis, matemātikas profesors, rakstnieks Reinholdas-Voldemārs Putniņš (pseidonīms-Vitolds Virsnītis).
 • Dzejnieks Augusts Eglājs.
 • Ievērojamas personas, dzimušas un dzīvojošas Lazdukalna pagastā.
 • ,,Skujetnieku saimnieču gardumi” (vietējās receptes)

Mēs lepojamies:

 • Skolotājas Rasmas Zušas dzeja
 • Stiprākā sieviete Baltijā-Jolanta Logina
 • Adītāja Anna Šmagre
 • Sieviešu biedrības ,,Rudzupuķe” vadītāja, Lazdukalna ģimeņu biedrības ,,Saulīte’’ un Skujetnieku Jauniešu centra vadītāja Maruta Paidere
 • Sociālā darbiniece, dzejas vārsmu rakstītāja Anita Gavare
 • Skujetnieku ciems-iedzīvotāji tā sakopšanas talkās un svētkos.

    Ir novadpētniecības izstādes, kuras tiek izliktas gadu no gada, bet nezaudē savu aktualitāti, jo gandrīz vienmēr klāt nāk jauni fakti un materiāli par cilvēku vai pagājušo gadu notikumiem. Cilvēki, sevišķi vientuļie vecākā gadagājuma, nes uz bibliotēku savas bildes, jo vēlas lai tās tiktu saglabātas un tās varētu aplūkot nākamās paaudzes.

     Regulāri tiek uzliktas izstādes, kas popularizē savāktos novadpētniecības materiālus (piemēram, ,,Beņislavsku dzimtas pēdas Lazdukalna pagasta vēsturē”, arī 2020.gadā šī izstāde labi apmeklēta, jo Lazdukalna pagasta iedzīvotājs un liels vēstures un reliģijas entuziasts piedāvāja viņa savāktus jaunus materiālus tika, ,,Kolhozs ,,Silaine” -darbi un ļaudis”, ,,Dziedājumi Dievmātes godam”-par maija dziedājumiem pie krucifiksiem Skujetniekos un Garaissilos)

  Pārskata periodā nekādi jaunumi netika ieviesti, tika papildinātas mapes no vietējiem un republikas preses izdevumiem par novada ļaudīm un notikumiem.

9.Projekti.

2020.gadā Skujetnieku bibliotēka neizstrādāja un nerealizēja nevienu projektu.

10.Publicitāte.

  Bibliotēkai ir sava mājas lapa vietnē www.bibliotekas.lv/lazdukalns2/, kur atrodama informācija par bibliotēkas darbību. Mājas lapai gan vēl nepieciešami daudzi uzlabojumi un precizēšanas, kas ir iekļauts ari 2021.gada plānā.

  Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi:

Ikgadējais Svētās Lūcijas dienas pasākums Rugāju kultūras namā. Bibliotēkā tika sagatavots materiāls par Lūciju, par to, kā viņa nokļuva svēto kārtā, tad Rugāju kultūras namā pirms sieviešu vokālo ansambļu koncerta tas tika nolasīts. 2020.gadā pasākums nenotika, bet novadpētniecības mapē tika ievietots materiāls par situāciju valstī un Svētās Lūcijas dziesmas vārdi. Pēc gadiem pandēmija var aizmirsties ļaužu prātos, bet materiāls mapē neļaus šo nebūt vieglo laiku aizmirst.

  Turpinās tematiskie vakari, kas iesākti pirms 4 gadiem ,,Pie lielā saimes galda’’-sievietes dalījās pieredzē par ģimenes svētku organizēšanu, mainījās receptēm, rādīja bildes un video, stāstīja par jautrākajām atrakcijām utt. Neformālā un jautrā gaisotnē tika degustēti līdzi atnestie cienasti un receptes, kas  apkopotas mapē ,,Skujetnieku saimnieču gardumi”, kas jau ir kļuvusi krietni biezāka. No pieredzes gan jāsaka, ka bibliotēkas lietotāji arvien vairāk un vairāk izmanto interneta pieejamos resursus receptēm, bet pasākums arī 2020.gadā izdevās lieliski-apvienojamies visas dalībnieces WhatsApp grupā ,,Saimnieces’’ un sūtījām viena otrai receptes ar attēliem

 Jau 2017. gadā Skujetnieku bibliotēka tika ierīkota izstāžu siena, kur pagājušajā gadā tika izstādīti gan bērnu zīmējumi, gan foto izstādes, piemēram izstāde ,,Volejbols 2011”, kurā ciema iedzīvotāji ar grūtībām atpazina sevi, jo tas bija noticis pirms 8 gadiem. Šādas izstādes piesaista bibliotēkai apmeklētājus un pēc tam, kad izstāde tika noņemta, fotogrāfijas tika uzdāvinātas tiem, kas redzami tajās.

Vēl daži interesantākie notikumi bibliotēkā 2020.gadā:

 1. Literatūras izstāde ,,Tilts starp likteņiem”. Iemīļotajai rakstniecei Skaidrītes Gailītes 80. dzimšanas dienai veltītā izstāde, kas izpelnījās lielu bibliotēkas lietotāju ievērību.

 1. Seno pastkartīšu izstāde ,,Tavi smaidi aizdzen manas sāpes...’’ no Vijas Cīrules privātkolekcijas.

 1. Kad Covid-19 piebremzējis ceļojumu prieku baudīšanu, bibliotēkā piedāvājam apskatīt izstādi ,,Visa pasaule pastkastītē", kurā redzamas pastkartītes no 26 dažādām pasaules valstīm. Šo vienreizējo iespēju sniedza mūsu lasītāja Linda Bogdane, kuras vaļasprieks savākts kolekcijā.

 1. Kultūras izpētes brauciens ar Rugāju bibliotēkas Bērnu žūrijas dalībniekiem

 1. Neiztrūkstoši katru gadu-izstāde Lāčplēša dienai.