Vectilžas bibliotēka

Kolhoza ,,Avangards" vēsture