Vectilžas bibliotēka

Vectilžas pagasta vēsturisks apskats

 

    Vectilžas ciema darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja nodibināta 1945.gada 1.augustā. Tās teritorija ietilpa Abrenes apriņķa Tilžas pagastā.
    Saskaņā ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1945.gada 12.oktobra dekrētu, Abrenes apriņķis tika pārdēvēts par Viļakas apriņķi un līdz ar to Vectilžas ciema darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja ietilpa Viļakas apriņķa Tilžas pagastā.
    Sakarā ar administratīvi teritoriālā dalījuma ieviešanu, ar 1950.gada 1.janvāri Vectilžas ciema padome ietilpst Balvu rajonā.
    1958.gada 15.augustā Vectilžas ciema kolhoza ,,Sarkanais partizāns” teritorija tika pievienota Tilžas ciema padomei un Tilžas ciema kolhoza ,,Sarkanais oktobris” teritorija – Vectilžas ciema padomei.
    1965.gada 29.jūlijā Vectilžas ciema padomes teritorijas pievienoja Lieparu ciema padomes kolhozam ,,Varonis un Tilžas ciema padomes p/s ,,Tilža”. Vectilžas ciema darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas teritorijā ietilpa kolhozs ,,Avangards”.
    Vectilžas pagasts pastāvēja no 1958.-1975.gadam, tad tika pievienots Tilžas pagastam, un atkal atjaunots 1989.gada decembrī.
    Vectilžas pagasts atrodas, Latvijas Ziemeļaustrumos, Austrumlatvijas zemienē, Balvu rajona centrālajā daļā. Pagasts robežojas ar Tilžas pagastu dienvidos, Lazdukalna – dienvidrietumos, Rugāju – rietumos un ziemeļaustrumos, Bērzkalnes – ziemeļos un Lazdulejas – ziemeļaustrumos un austrumos.
    Vectilžas pagasts atjaunots 1989.gada 31.decembrī. Pagasta kopējā platība ir 9086,4 ha. No Vectilžas līdz rajona centram- Balviem ir 32 km. Attālums līdz Rīgai 260 km. Pagasta iedzīvotājiem ir tieša satiksme ar rajona centru un apkārtējiem pagastiem, bet nav tiešas satiksmes ar Rīgu un citām pilsētām.
    Pagasta teritorijā atrodas Vectilžas pagasta pārvalde, Sporta un atpūtas centrs, Vectilžas pagasta filiālbibliotēka, Feldšeru veselības punkts, Tilžas vidusskolas Vectilžas vispārējās izglītības pirmsskolas grupa, viens veikals, individuālās un daudzstāvu mājas.
    Vectilžas pagasta Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir iekļauti Ezersalas senkapi. Senkapi atrodas purvainā mežā. Saglabājušies deviņi uzkalniņi, no kuriem ir divi saplūduši. Senkapi nozīmīgi vēlā dzelzs laikmeta apbedīšanas tradīciju pētniecībai Austrumlatvijā.
    Pagasta kultūrvides attīstībā nozīme ir arī kultūrvēsturisko objektu aizsardzībai un saglabāšanai – krucifiksiem, kuri atrodas Krutovā, Upeniekos un pagasta centrā.     Pagasta robežās atrodas 15 ciemi: Auška, Dambīši, Doburūcis, Gailīši, Grūznis, Krutova, Lutenāni, Ranguči, Rozenieki, Sāvāni, Sudarbe, Upenieki, Vectilža, Vilkarūcis, Vuškusala.
    Pagastā ir 4 kapsētas: Sudarbes, Ranguču, Vectilžas un Lutenānu. Vectilžas pagasta teritorija ietilpst Daugavas sateces baseinā ar noteci caur Tilžas, Ičas un Aiviekstes upēm, kā arī caur Sudarbes, Vārnienas, Balupes, Pededzes un Aiviekstes upēm.
    Vectilžas pagasta teritorijā atrodas 2 upes: Tilžas upe – 8,3 km, Sudarbes upe – 7,9 km, 3 ezeri Ločmeļu ezers – 1,9 ha, Geigeļa ezers – 3,5 ha, un pats lielākais ir Vectilžas ezers – 17,6 ha, vēl ir Ranguči dīķi, kuri aizņem 15,3 ha.
    Pagasta teritoriju no Ziemeļrietumiem uz dienvidiem šķērso autoceļš Dubļukalns – Kārsava ar asfaltsegumu līdz Tilžai un no Rietumiem uz dienvidiem – autoceļš  ar grants segumu Egļuciems – Dambīši, šajā ceļa posmā Vectilža –Dambīši ir uzklāts melnais segums (5km).