Vectilžas bibliotēka

Absolventi 1959.-1998.m.g.

Balvu rajona Vectilžas pamatskola ,,Absolventi" 1959.-1998.m.g.