Kupravas bibliotēka

Baznīcas vēsture

Draudzes locekļu atmiņas

 No vizitācijas dalībnieka dienasgrāmatas. 1939.g.’’Katōļu Dzeive.’’

Šogad V.E. BĪSKAPA J.Rancāna kanonisko draudžu vizitācija Rīgas arhibīskapijā nozīmēta no 17.06.- 13.07. , 17 draudzēs. Vizītes laikā par sekretāru būs pr.dr.P.Laurinovičs. No garīgā semināra audzēkņiem ; diakons L.Dudko, diakons St.Pelšs, A.Goldikovskis, K.Sosnovskis, Ig.Česlis, J.Svilāns.

1.Viļaka. 16.jūnijs 1939.gads.

Tika iestiprinātas 1 622 personas, cilvēku bija ap 15000. Ir 40 stundu atlaidas, pie pirmās sv.Komūnijas piegāja tajā gadā ap 250 bērni. Draudzē dzīvo kapucīnu tēvi, ceļ jaunu klosteri, kapliču. Katoļu Jaunatnes biedrība uzcēlusi skaistu sanāksmju namu, plašu zāli, citām telpām

2. Liepna.

Sagaidot bīskapu, uzcelti tika 5 vārti, uzraksti vēstī: ’’AUGSTAIS GANĪTĀJ, SVĒTĪ MŪS!’’, ‘’TEICIET TO KUNGU!’’ Baznīca ir skaista, atremontēta, no koka, celta 1841.gadā. Bīskaps notur sv.Misi, ir ap 20 koristu, tiek iestiprināti 154 cilvēki. Pie baznīcas ir kapsēta. Tajā tikuši apbedīti arī Latvijas atbrīvošanas karā kritušie.

3.KUPRAVA. 

Šajā draudzē tā locekļi pārsvarā ir jaunsaimnieki un līdumnieki. Bīskapam iebraucot, to pavada kupls pulks draudzes jaunekļu uz velosipēdiem. Pie vārtiem stāv bērni ar pāvesta un Latvijas karodziņiem rokās.

Draudze dibināta 1925.gadā. Kapliča un dzīvojamā māja prāvestam celta 1928.gadā. 22.jūnijs. Jau no paša rīta ir pulcējušies ļoti daudz cilvēku . pulksten 11 Augstais Ganītājs tur svinīgo sv.Misi. Nelielā koka kapela ir par mazu, lai uzņemtu visus dievlūdzējus. Tāpēc svētku sv.Mise notiek zem klajām debesīm, koku paēnā. Sv.Iestiprināšanas Sakramentu izdala ārā, kur aug u zaļo liels mežs. Ir nodoms te nākotnē celt jaunu dievnamu. Ap pulksten 5 izbrauc uz nākošo draudzi- Balviem. 

4.Balvi. 

Bīskapam tikuši uzcelti daudzi goda vārti. 23.jūnijs. Baznīca maza, bet skaista. Daudz cilvēku, tāpēc sv.Mise notiek ārā, dzied koris, pūtēju orķestra pavadījumā. Balvos ir bīskaps Ābeltiņš .

24.jūnijs. sv.Mise notiek, dzied jauniešu koris, iet procesija. AUGSTAJAM Ganītājam izbraucot, dzied Balvu jaunatnes koris, bīskaps atmiņai viņiem uzdāvina skaistas svētbildītes.