Viļakas novada Kupravas bibliotēka
 

Teksta pārskati

Teksta pārskats par 2017.gadu

Viļakas novada Kupravas bibliotēkas
darba teksta pārskats 
par 2017.gadu.
 

Satura rādītājs:
1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums…………………………………………………. 3
2.Finansiālais nodrošinājums…………………………………………………………. 3
3.Materiālā un tehniskā stāvokļa nodrošinājums……………………………………... 3
4.Bibliotēkas personāls………………………………………………………………...4
5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība……………………………………………6
6.Krājums……………………………………………………………………………….9
7.Darbs ar bērniem un jauniešiem……………………………………………………..11
8.Novadpētniecības darbs………………………………………………………………13
9.Projektizstrāde………………………………………………………………………..14
10.Publicitāte……………………………………………………………………………14
11. Sadarbības tīkla raksturojums………………………………………………………14
12. Metodiskais un konsultatīvais darbs………………………………………………..14

Pielikumi………………………………………………………………………………...15

1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums.
  Viļakas novada Kupravas bibliotēka atrodas Balvu reģiona Viļakas novadā, Kupravā.
Ciemata centrā strādā pagasta pārvalde, pasts, doktorāts, veikals, bibliotēka. Pagastā darbojas etnogrāfiskais ansamblis, skolēnu vokāli instrumentālais ansamblis ‘’Strautiņš’’. 
Kupravas bibliotēka ir dibināta 1953.gada novembrī, par vadītāju tajā no 1987.gada strādā Edita Viļuma.
Bibliotēka ir iekārtota bijušajās bērnu dārza telpās, tajās  2009.gadā tika veikts remonts.
Pagastā ir 367 iedzīvotāji, taču deklarējušies ir krietni mazāk, bibliotēkas lasītāju skaits ir 84.  Bibliotēkas pakalpojumus izmanto, lai apmeklētu abonementu, veiktu izdruku, kopēšanu, lietotu interneta pakalpojumus.
Pārskata periodā  bibliotēkai juridiskajā statusā izmaiņas nav notikušas, arī akreditācija nav notikusi,  tā ir paredzēta tuvākajos piecos gados.
2.Finansiālais nodrošinājums.
Finansiālais nodrošinājums ir pietiekams, lai bibliotēka varētu veikt savas pamatfunkcijas.
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
    2015    2016    2017
Kopā (EUR)    9330    9413    9272
Pašvaldības finansējums    9330    9413    9272
Citi ieņēmumi:    -    -    -
t.sk. maksas pakalpojumi    -    -    -
t.sk. ziedojumi un dāvinājumi    -    -    -
t.sk. VKKF finansējums    -    -    -
t.sk. citi piešķīrumi    -    -    -

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
    2015    2016    2017
Izdevumi kopā (EUR)    9330    9413    9272
Darbinieku atalgojums (bruto)    5495    5835    5559
Krājuma komplektēšana    721    729    678

2017.gadā bibliotēka ir iegādājusies 2 pufus un  2 paklājus.
3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
    Darbiniekiem (skaits)    Lietotājiem (skaits)    Vērtējums (teicams/labs/
apmierinošs/neapmierinošs)    Piezīmes
Datori    1    5    Apmierinošs, taču darbiniekam būtu vēlams jaunāka modeļa dators, 2005.g.    
Plānie klienti    -    -    -    -
Multifunkcionālās iekārtas    1    1    Labs;/2008.gada iekārta; būtu vēlams jaunāks modelis /    Viena iekārta, gan darbiniekam, gan lietotājiem
Printeri    1    1    labs    Maz izmanto
Kopēšanas iekārtas    -    -    -    -
Skeneri    -    -    -    -
Citas iekārtas    -    -    -    -

Informācijas tehnoloģijas.

Tehnoloģija    Atbalsta iegādi    Gads
Dators bvector office    VVBIS piegāde    2005
Monitors HP Flat Panel L1706    VVBIS piegāde    2005/darbinieka dators/
Monitors HP 1502        2005
Dators Vector AK09.M18    Publisko b-ku attīstības projekts    2008
DatorsVector AK09.M18    Publisko b-ku attīstības projekts    2008
Dators Vector AK09.M18    Publisko b-ku attīstības projekts    2008
Dators VectorAK09.M18    Publisko b-ku attīstības projekts    2008
Krāsu multifunkcionālā iekārta Samsung CLX-2160N    Publisko b-ku attīstības projekts    2008
Melnbaltais lāzerprinteris HPLaserJet 1020    Pašvaldības līdzekļi    2006/norakstīts/
Printeris Samsung ML-3050    Pašvaldības līdzekļi    2007
Bezvadu interneta pieslēgums    b-ku attīstības projekts    2007

Bibliotēkā lietotājiem ir pieejami 5 datori, no kuriem reāli izmanto 4, un viens ir darbiniekam. Darbinieka dators tiek izmantots no 2005.gada, datori, kuri paredzēti lietotājiem-nedaudz jaunāki, tajos labāk darbojas internets,  arī programmas. 
Ir iecere datoru/neizmantoto, novecojušo / skaitu samazināt. 
Remontdarbi pārskata periodā nav veikti. 2018.gadā būšot pārcelšanās uz citām, mazākām telpām.
4.Bibliotēkas personāls. 
Bibliotēkā strādā viens darbinieks,  ir nepilna darba slodze, 4 darba dienas nedēļā.
2017.gadā tika apmeklēti  6 semināri, kuros tika ietverti arī lektoriji :
Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem notika 2017. gada 19. decembrī, ”Elektronisko atbalsta sistēmu izmantošana literatūras izziņas un popularizācijas procesā bērniem un jauniešiem ”Aigars Andersons, Mg.oec., Mg.sc.comp.
‘’Novadpētniecības lasītavas krājuma jaunieguvumu apskats’’ Sarmīte Vorza, Balvu Centrālās bibliotēkas novadpētniecības lasītavas  vecākā bibliotekāre
‘’Atziņas no apmeklētajām konferencēm, semināriem’’.
2017.gada 16.novembrī  notika lekcija ievirzē “Es stāstu. Tu ieklausīsies.
Kultūras iestāžu tēls publiskajā vidē” lektore Edīte Husare, Maģistra studiju programmas “Reģionālie mediji un komunikācija” studente.
2017.g. 1.novembrī notika  seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem, 
Atziņas no apmeklētajām konferencēm, Latgales reģiona bibliotēku konference, par reģiona galveno bibliotēku metodiķu semināru, lekcija ’’Interaktīvās nodarbības bērniem un pusaudžiem’’.
Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem notika 2017. gada 14.septembrī,
Informācija par projektu ” Mentora pakalpojumi bezdarbniekiem”  Maruta Castrova  (Pieaugušo neformālās izglītības centra “ Azote” vadītāja)
Lekcija +praktiskais darbs +darbs grupās “Pozitīvas domāšanas nozīme mūsdienīgā saskarsmē” 
Andrejs Zagorskis( Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs)
Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem  notika 2017. gada 16. maijā,
‘’Informācija par Lietotāju apkalpošanas konferenci’’; Ingrīda Supe (Balvu  Centrālās bibliotēkas lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja)
‘’Pārskats par literatūru bērniem un jauniešiem 2016. Gadā’’ ;Ligita Pušpure (Balvu Centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītāja)
‘’E-pasta etiķete kā tīkla etiķetes sastāvdaļa’’ ; Māra Jēkabsone( LNB Bibliotēku attīstības centra  vadītāja)
‘’Ieskats cilvēktiesībās. Par Tiesībsarga biroja darbu’’; Natālija Vecgaile, LR Tiesībsarga biroja vecākā juriste
2017.g.10.martā  notika seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem:
  ‘’ Izmaiņas internetbanku darbībā’’  ; Marija Voika ( Balvu Centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre)
‘’Kā bibliotekāram kļūt par labu palīgu moderno tehnoloģiju laikmetā’’ ,Evita Arule (Balvu Centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre)
‘’Valsts valodas likums’’, Dzintra Skrūzmane (Valsts valodu centra Valodas kontroles departamenta  vecākā inspektore)
‘’Uzņēmuma  “Latvijas Grāmata” prezentācija’’, Ojārs Piliņš (“Latvijas grāmata” Bibliotēku apkalpošanas nodaļas vadītājs); visos semināros: diskusijas un aktuāli darba jautājumi.
2017.gadā izsniegtie apliecinājumi:  
2017.gada 16.maijā izsniegtais apliecinājums Nr.6/2017 par dalību seminārā Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem , tēmas „E-pasta etiķete kā tīkla etiķetes sastāvdaļa’’, ‘’Ieskats cilvēktiesībās. Par Tiesībsarga biroja darbu’’, ‘’Pārskats par literatūru bērniem un jauniešiem 2016.gadā’’.
2017.gadā izsniegtais apliecinājums Nr.43/2017 pa dalību semināros un lektorijos , tēmas : A. Zagorskis. ‘’Pozitīvās domāšanas nozīme mūsdienīgā saskarsmē’’
I.Krūmiņa.  ‘’ Interaktīvās nodarbības bērniem un pusaudžiem’’
E. Husare ‘’Es stāstu. Tu ieklausīsies. Kultūras iestāžu tēls publiskajā vidē’’
A.Andersons ‘’Elektronisko atbalsta sistēmu izmantošana literatūras izziņas un popularizācijas procesā bērniem un jauniešiem’’.
No semināra tēmām bibliotekārajam darbam noderīgākā bija prezentācija  par uzņēmuma ‘’Latvijas Grāmata’’ piedāvājumu, kā arī apskats par jaunieguvumiem bērnu un jauniešu literatūrā. 
5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
    
2015    
2016    
2017    % salīdzinot ar iepr. gadu
Lietotāju skaits    91    88    84    -3%;-4 %
t.sk. bērni    25    25    20    0%; -20%
Fiziskais apmeklējums    2558    2711    2496    +6%;  -8%
t.sk. bērni    820    727    614    -11%; -14%
Virtuālais apmeklējums    4409    8696    6286    +96%; -28%
Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)    -    -    -    -
Izsniegums kopā    5697    5617    5020    -1%;-11%
t. sk. grāmatas    1981    2002    3444    +1%;+71%
t.sk. periodiskie izdevumi    2049    2145    1576    +5%;-25%
t.sk. bērniem    1086    881    798    -19%;-9%
Bibliotekārais aptvērums % no iedzīv.skaita    23    22    23    -2% ; -4%
t.sk.bērni, jaunieši līdz 18.g.    82    82    63    0 %; -22%
Iedzīvotāju skaits    401    402    367    0%; - 9%
Bērnu, jauniešu skaits     30    30    31     0%; +2%
  Tā kā 2017.gadā ir samazinājies lasītāju skaits, attiecīgi mazāks ir gan apmeklējumu, gan izsniegumu skaits. Grāmatu izsniegums ir palielinājies, arī jaunās grāmatas lietotāji bibliotēkā var saņemt par brīvu, jo  iegādāties veikalos tās ir par dārgu. Lasa jau tie paši lietotāji, jaunus lasītājus piesaistīt ir grūti, dažiem no viņiem trūkst intereses par lasīšanu. Ir tādi apmeklētāji, kuri aprobežojas ar norakstīto grāmatu izņemšanu, par lietotāju pat nepierakstoties. Galvenā atruna pieaugušajiem, lai nebūtu lietotājs b-kā ;nav laiks lasīt,  citi lasot jau citur- interneta vietnēs,  periodiku, savukārt citiem esot veselības problēmas.
Pieejamība pakalpojumiem ir no 8.00- 16.30 pirmdien, otrdien, ceturtdien un no 12.30-16.30 trešdienās un piektdienās.
Bezmaksas pakalpojumi bibliotēkā:
•    Krājuma izmantošana,
•    Uzziņu sniegšana,
•    SBA pakalpojumi.
Maksas pakalpojumi:
•    Lāzerprintera izdruka,
•    Kopēšana,
•    Skenēšana.
Abonementa pakalpojumus izmanto pārsvarā mājsaimnieces, pensionāri un bezdarbnieki. Viņi izvēlas galvenokārt izklaidējoša satura literatūru: detektīvus, romānus par mīlestību, sadzīvi, attiecībām. Pieejamība iestādei  viņiem ir apmierinoša. Tā īsti nav apmierinoša tiem skolēniem, kuri mācās novada un citās skolās, jo b-ka sestdien , kad viņiem ir brīvdiena, nestrādā, savukārt skolēnu brīvdienās bibliotēka ir pietiekami apmeklēta, vismaz vairāk tiek izmantoti datori.
Bibliotēkas pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām ir samērā slikti pieejami, jo bibliotēka atrodas ēkas 2.stāvā, ēkā ir vēl citas iestādes, kuras atrodas1.stāvā. Situācija ir jārisina kompleksi. Invalīdus, kuri lieto bibliotēkas pakalpojumus, apkalpo radinieki, piegādājot viņiem vajadzīgo/grāmatas, izdrukas , uzziņas materiālus utt./
Bibliotēkā vienmēr var atrast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Ir lietotāji, kuri interneta sniegtās iespējas izmanto retāk, tādējādi paliekot uzticīgi grāmatām, arī bibliotekāra ieteikumiem , gan izvēloties lasāmvielu, gan meklējot uzziņas.
2017.gadā bibliotēkā tika sniegtas apmēram 33 uzziņas, galvenokārt tematiskās, ieskats dažās no tām:
    Par valsts svētkiem,
    Par latvju dievībām,
    Par Jaungada svētkiem cittautiešiem,
    Par Kupravas DRC /materiālus/,
    Par Meteņu atzīmēšanu,
    Par rūpnīcas vēsturi/fotogrāfijas, materiāli/,
    Dzeja un materiāli 8.marta svētkiem,
    Dziesmu teksti,
    Par Lieldienu svētkiem,
    Dziesmu notis un teksti,
    Par ārstniecības augiem,
    Par ūdensaugiem,
    Folklora dažādiem svētkiem,
     Citas.


Tabula “SBA rādītāji”
SBA    2015    2016    2017
            
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits    10    5    12
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits    27    4    3

Bibliotēkā vēl nav ‘’ALISES’’ programmas, 2018.gada pirmajā pusgadā tiks uzsākta gatavošanās tai, lai ievadītu grāmatas elektroniskajā katalogā. Balvu CB elektronisko katalogu izmantoju, lai iepazītos ar jaunākajiem grāmatu sarakstiem, izpildītu lietotāju pieprasījumus, meklētu informāciju.


6.Krājums.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
    2015    2016    2017
Finansējums krājuma komplektēšanai    728    729    678
t.sk. pašvaldības finansējums    728    729    678
grāmatām    451    451    388
t.sk. bērnu grāmatām    138    49    70
periodiskajiem izdevumiem    270    278    290
Finansējums komplektēšanai kopā    998    1955    862
Finansējums krājumam uz 1 iedz. apkalpes zonā (pašvaldības finansējums)    1,82    1,82    1,85
Tabula “Krājuma rādītāji”
    2015    2016    2017
            
Jaunieguvumi    207    451    177
Grāmatas    133    338    90
t.sk. latviešu daiļliteratūra    21    23    12
t.sk. bērniem    21    11    4
Izslēgtie dokumenti    548    585    1080
Krājuma kopskaits    5271    5137    4157
t.sk. grāmatas    4919    4767    3777
t.sk. periodiskie izdevumi    333    350    358
Grāmatu krājuma apgrozība    0,4    0,4    0,9
Periodisko izdevumu apgrozība    6,2    6,1    4,4


Bibliotēkas fonda papildināšana.
Avots     Eksemplāri     Summa /EUR/
        
Pirkumi/Domes līdzekļi/    64    388
Bezatlīdzībā nodotie, dažādie dāvinājumi    27    184
Kopā     91    572

No visa fonda elektroniskajā katalogā ir ievadītas 2443vienības, vēl 1639 eksemplāri ir jāievada, tas ir apmēram 39% .Grāmatu skaits ir 3777, vēl krājums  2018.gadā  ir paredzēts attīrīt un atlasītos eksemplārus norakstīt.
2017.gadā  no oktobra līdz decembrim notika krājuma inventarizācija,  tās rezultāti: krājumā  uzskaitīti 4071 iespieddarbi par 11 756,24 EUR. 
Inventarizācija tikai veikta mēneša laikā, tās rezultātā tika pārbaudīts viss krājums, trūkstošie eksemplāri tika norakstīti. Tās laikā pie lietotājiem atradās 123 iespieddarbi. Fonda uzskaites dokumenti tika salīdzināti ar fondu.
2017.gadā fonda stāvoklis/eks/:
Norakstīts -1080
Par summu -1004,38 EUR
Jaunieguvumi  -  83
Par summu- 516,89 EUR
Fonds- 4157
Grāmatas -   3777   
Pārējie/citi/ dokumenti -20
Par summu -11 701.13 EUR

Pavisam tika norakstīti  1080 iespieddarbi par  1004, 38 EUR.
Iemesls     Eksemplāri     Summa /EUR/
Nolietotie iespieddarbi    738    718,67
Trūkstošie iespieddarbi    342    285,71
Kopā     1080    1004,38

2017.gadā tika pasūtīti 7 periodiskie izdevumi, 5 žurnāli, 2 laikraksti, vēl - 1 dāvinātais žurnāls.

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Datubāze    2015    2016    2017
Letonika    16    13    11
Lursoft    0    0    0

2017.gadā krājums ir salīdzinoši maz izmantots, maza  ir fonda apgrozība, jo lietotāji izvēlas galvenokārt jaunākas grāmatas. 2017.gadā fonds tika attīrīts, vēl 2018.gadā paredzēts norakstīt literatūru, tā jau daļēji  ir atlasīta norakstīšanai. Secinājums radās tāds,  ka ir jāiegādājas vēl daiļliteratūra krievu valodā, jo pēc tās ir pieprasījums. Bērnu literatūru iegādāties  vairumā nav lietderīgi, ņemot vērā mazo lietotāju nelielo interesi par grāmatām. Labāk iegādāties ‘’lasāmos’’ iespieddarbus, tādus, kuri plauktā nestāvēs un kurus aktīvi izmantos.
Krājuma popularizēšana norit visu gadu. Galvenie pasākumi- pārrunas, izstādes par grāmatām, populāriem cilvēkiem, tematiskās izstādes, par dažādiem valsts un gadskārtu svētkiem. 2017.gadā tika izliktas 55 literatūru popularizējošas izstādes, bērniem-25,  bet 30- paredzētās pieaugušajiem. Interesantākās, tās , kurām tika pievērsta uzmanība , bija : svētkiem  veltītās tematiskās izstādes, savukārt rakstnieka E.Lukjanska piemiņai :‘’Rakstnieka atpazīstamība’’, dzejdariem A.Vējānam :‘’Latgales dziesminieks’’, K.Apškrūmai :‘’Mīlestība spēj visu, iet pat mūžībai cauri…’’, L.Brīdakai :‘’Visvairāk žēl to augsto zvaigžņu aicinošo liesmu’’, romānu meistaram A.Dziļumam :‘’Latviešu prozas meistars’’.
No tematiskajām izstādēm-‘’…mums dīvišķū padūmu īdūd, breineigō Aglyunas Mōt!’’ . Tematiskos materiālus, krājumu, dziesmu grāmatas un mapes  aktīvi izmanto pasākumu rīkotāja. Izstāžu materiālus izmanto retais;  lietderīgāk  būtu izlikt tematiskās izstādes, ar padomiem, ar interesantākajiem romāniem;  no tādām  izstādēm parasti izvēlas lasāmvielu.
 Bibliotēku nedēļā  rīkotās izstādes:
1.‘’Labas savstarpējās attiecības- radošas sadarbības pamats’’/par psiholoģiju, attiecībām starp cilvēkiem./
2. ‘’Iepazīsim pagasta kultūras vērtības !’’ /par priesteriem, kuri kalpojuši draudzē./
3.’’ Folkloras tradīcijas- mūsdienu tikumisko vērtību paraugs’’/par pavasara svētku  tradīcijām/
7.Darbs ar bērniem un jauniešiem.
2017.gadā bibliotēkā tika izliktas 25 literatūru popularizējošas izstādes, kā arī notika zīmējumu izstādes, konkursi.
Konkursi, zīmējumu izstādes :
Janvāris: ‘’Kamēr sals un kamēr sniegs, ezim mežā ziemas miegs!/zīmējumu izstāde./
Februāris : ’’ Kad man uz pleca balta svece raud…’’/zīmējumu izstāde/
Marts : ‘’Tavs mīļākais pasaku varonis’’/literārā pasaku grāmatu izstāde, zīmējumi no konkursiem/
Aprīlis :‘’ Ai, bagātas Lieldieniņas!’’/zīmējumu, tematisko materiālu izstāde/
Maijs; ’’ Māmiņ, tavu labumiņu līdz mūžiņa galiņam!’’/zīmējumu izstāde/
Jūnijs :’’Visa laba Jāņu zāle, kas ziedēja Jāņu nakti!’’/Jāņu zāļu izstāde./
Jūlijs ;’’Vasariņa –ziedu māte’’/zīmējumu izstāde/
Augusts : ‘’Ko mēs darījām vasarā?’’/zīmējumu izstāde/
Septembris ;’’ Dzeja – mazs ugunskurs dvēselē’’/dzejas darbu izstāde/, 
‘’Uzzīmē savu mīļāko dzejoli!’’/konkurss visiem interesentiem! /
Oktobris :’’Rudentiņš bagāts vīrs’’/zīmējumu izstāde, arī tematisko materiālu izstāde/
Novembris :’’ Ja troļļi un Pepija iet pie sirds’’/viss par troļļiem, Pepijas tēlu literatūrā, izstāde, zīmējumi./
Konkursos ir maza dalība, izliktās izstādes, vismaz zīmējumu gan aplūko visi, taču iesaistīties tajos nevēlas.
Runājot par fonda papildināšanu  secinājums ir tāds, ka vairāk vēlams iegādāties jaunieguvumus jauniešiem, jo tos izmanto arī vecākā paaudze. Jauniešiem ļoti vēlētos iegādāties uzziņu literatūru par ģeogrāfiju, sabiedriskajām zinātnēm, citām nozarēm. Diemžēl internetā nekā tāda, ko konkrēti vajadzētu nav. Proporcionalitāte neko neizteiks, skaitļi paliek skaitļi, bet mīlestību uz lasāmo, uz grāmatu, pietāti pret lasīšanu neiemācīs neviens, ja bērns neņems rokās grāmatu. Ieteikt  un pamudināt lasīt ir vēlams,  bet piespiest to darīt- nekad! Dvēseli var bagātināt dažādi, kā bibliotēkas ilgstoša vadītāja es to spēju, arī ar bērnu grāmatām. Iesakot lasāmvielu jauniešiem, atgādinu, ka šo grāmatu izlasījis, rekomendējis jau kāds cits vienaudzis, jo, ja to ieteiks vien bibliotekārs, jaunietis neticēs, ja vienaudzis- tas būs pavisam kas cits! Iesaku E.Blaitones, M.Peiveres, B.Blobelas, arī M.Runguļa darbus. Sakarā ar autoru jubilejām,  izstādēs tika izlikti dzejnieku V.Ļūdēna, J.Osmaņa, A.Kronenberga darbi, arī mākslinieces I.Ceipes ilustrēto  darbu izstāde. Bērniem un jauniešiem izlieku arī tādu autoru izstādes, kuru darbus būtu vēlams izlasīt. Piemēram E.Blaitonas, A.Lindgrēnas, B.Blobelas, L.M.Montgomerijas un citu autoru darbus. Dažreiz viņi izvēlas kādu grāmatu arī no izstādēs izliktajām. 
Jaunākā literatūra , kura iznākusi bērniem un jauniešiem, tiek atspoguļota arī semināros.
Manuprāt, lasīšanu nedrīkst uzlikt kā sodu. Lai  izraisītu interesi lasīt, arī vecāki, vecvecāki būtu jāmudina lasīt paši; mazajiem  varētu veikt priekšā lasīšanu,  bērns vai pusaudzis lasīs aktīvāk, ja redzēs, ka ģimenē visi čakli lasa.
Jaunieguvumi 2017.gadā , ieskats  dažos no tiem :M.Peiveres darbi, V.Rūmnieka, F.Gregorijas, E.Blaitonas un citi. Tos aktīvi lasa arī vecākā paaudze. Daži no jaunieguvumiem: M. Peivere –‘’Krokodilu kapenes’’, ‘’Dievi un karotāji’’, ‘’Uguns sala’’, ‘’Piekūna acs’’, V. Rūmnieks ‘’Madaras lādīte’’, F. Gregorija ‘’Muļku zelts’’, ‘’Vētras nesēji’’, E. Blaitona ‘’Atkal jauni piedzīvojumi’’, ‘’Bēgšana no mājām’’ un citas. Grāmatas ir ļoti interesantas un  piedzīvojumiem bagātas!
8.Novadpētniecības darbs.
Bibliotēkā ir ap 40 mapes, gan tematiskās, gan par novadpētniecības tēmu, tās tiek regulāri papildinātas un arī izmantotas. 2017.gadā tika izveidotas , arī papildinātas sekojošas mapes:
No jauna tika izveidota mape ‘’Kupravas drenu cauruļu rūpnīca’’, kurā tika pārskatāmāk apkopoti jau savāktie materiāli, fotogrāfijas, dažādi raksti par rūpnīcu; šos materiālus izmantoja gan pagasta pārstāvji, gan Viļakas novada tūrisma organizatore.
Mape ‘’Kupravas pagasta etnogrāfiskais ansamblis’’ arī tika sakārtota no jauna. Tajā apkopoti dziedātāji, ansambļa vēsture, laikrakstu izgriezumi, materiāli no interneta vietnēm.  Savukārt mapei ‘’Kultūras darbs pagastā’’ tika pievienots materiāls ‘’Konkursam ’Dziesma manai paaudzei-18’ ’’.
Mapei ‘’Sadzīves problēmas’’ tika pievienots materiāls no laikraksta ‘’Vaduguns’’, 2017.g. 30.06. ‘’Mīl zirgus un savu Kupravu’’’/par kupravieti B.Bebinu./
Savukārt mape ‘’Garīgā dzīve’’ visbiežāk tiek papildināta, jo aktīvu darbību turpina draudzes priesteris F. Šneveļs.  Tika pievienoti  raksti no laikraksta ‘’Viļakas Novadā’’ 2017.g. augustā, ‘’Atmiņas sasildīs- svētceļojums uz Aglonu’’, tad vēl  materiāls M. Klušs. ’’Sv.Ignata no Lojolas svētki Kupravā’’, 2017.g. augusta numurā, plašs raksts par priestera F.Šneveļa 55.gadu jubilejas svinībām, reizē arī par sv. Ignata svētku atlaidām baznīcā.  Par svinībām bija daudz informācijas internetā. Tad vēl garīgā mape  tika  papildināta ar rakstu ‘’Bīskapa vizitācija Šķilbēnu draudzē’’/laikraksts ‘’Viļakas Novadā’’2017.g. 28.08. Savukārt šī paša laikraksta numurā cits raksts- V. Zeltkalne ‘’Pirmais kalpošanas gads Viļakas draudzē’’/ intervija ar Viļakas, Liepnas un Kupravas draudžu prāvestu G. Skutelu./
2017.gadā tika atlasīti un izdalīti  atsevišķi materiāli par ērģelniekiem Staņislavu Baranovski un ar Franci Loginu. Nākotnē ir iecere izveidot mapes arī par citiem ērģelniekiem, kuri agrāk  kalpojuši  Kupravas Romas katoļu draudzē.
Mapei ‘’Izglītības darbs ‘’ tika pievienots materiāls no interneta vietnēm ‘’Skolu slēgšana laukos dzīvi maina, bet neaptur’’/ arī par Kupravas pagasta skolēniem, kuri mācās citur./
Digitalizēšana ir milzīgs, laikietilpīgs darbs, ja reģiona b-kās ar to nodarbojas kāds atsevišķi, savukārt pagasta bibliotekāriem tas jāveic līdztekus desmitiem citu darbu. Gada laikā vērtīgāko- retus un senus  attēlus, atmiņu pierakstus būtu jāievieto b-kas mājas lapā, ir iecere to veikt  arī turpmāk. 
Ja atrodas arī kāds agrāk izdots materiāls,  tas tiek pievienots attiecīgajai mapei.  Savukārt,   ja izdodas atrast kādu fotogrāfiju, ja atsūta bildi, rakstu vai materiālu, tad, ja nav laiks to uzreiz attiecīgi noformēt, to novieto pie novadpētniecības materiāliem, vēlāk veicot  ar materiālu tās darbības ,kuras ir nepieciešamas.
Par materiāliem no ģimenes arhīviem /represijas, izsūtīšana/ daži no Balvu novada mācībspēkiem, arī Balvu novada muzeja speciālisti  ir izrādījuši interesi, viņiem tika piedāvāti šie materiāli, tos viņi apkopos un iespējams, tiks izdota arī  grāmata.
Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzi regulāri izmantoju, lai sameklētu vajadzīgo informāciju/garīdznieki, ievērojamas vietas, cilvēki, fakti, literāti  utt./ To izmantot iesaku arī lietotājiem.
9.Projektizstrāde.
2017.gadā bibliotēka projektos netika iesaistījusies.
10.Publicitāte.
Bibliotēkas publicitāte notiek galvenokārt caur bibliotēkas mājas lapu. Tā kā šī ir maza pagasta bibliotēka , vietnēs, piemēram ’’draugiem. lv’’ tika piedāvāts ievietot grāmatu sarakstus, taču šķiet, tas nebūtu lietderīgi, jo tos nelasa tāpat.
2017.gadā bibliotēkas mājas lapā vienā no lapām ar nosaukumu ’’Grāmatas, kuras ir vērts izlasīt’’ ievietoju 25 nosaukumu grāmatu aprakstus, tās esmu izlasījusi pati.
Lapā ’’Jaunākās grāmatas’’ ievietoju 4 jaunāko grāmatu sarakstus ar jaunieguvumiem.
Bibliotēkas mājas lapas adrese, kurā ir ievietota informācija par maksas pakalpojumiem.-maksas pakalpojumi
 Adrese, kurā ievietoti bibliotēkas pakalpojumi-http://www.bibliotekas.lv/kuprava, -mājas lapa-bibliotēkas pakalpojumi 
www.letonika.lv, -Abonētās datu bāzes bibliotēkā, kuras var izmantot lietotāji. https://www.lursoft.lv/

11.Sadarbības tīkla raksturojums.
Visciešākā tā ir ar kultūras darba organizatori, kura izmanto literatūras krājumu, mapes, izdruku, citus bibliotēkas pakalpojumus. Pārvalde arī  bieži izmanto iestādes pakalpojumus, ieskenējot , pārsūtot vai veicot citas darbības ar dokumentiem.
12.Metodiskais un konsultatīvais darbs.
Sadarbība ir apmierinoša, tiek saņemtas atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Liela nozīme ir savstarpējai saziņai arī kolēģu vidū, problēmas pārrunā arī , tiekoties semināros, caur e-pasta sistēmu, zvanot utt.
Bibliotēku statistiku un dienasgrāmatu uzskaitām izveidotajās darblapās ,  kuras ir izveidojis Balvu CB datorspeciālists.
Pielikumi.
Bibliotēkai tika uzdāvināti ap 50 eksemplāri ‘’Mieram Tuvu’’ Pārlasot tos, var daudz uzzināt par svēto dzīvi, reliģiskajām organizācijām, par cilvēkiem, kuriem pieticis spēka atdzimt, piecelties, iet tālāk pēc ļoti smagiem dzīves pārbaudījumiem.
Piemēram, A.Rudzītis, franciskāņu kopienas loceklis, par lūgšanu saka: ’’Lūgšana man ir kā bruņas. Nemitīgi lūdzoties, mēs varam justies kā bruņumašīnā- visas lodes iet garām. Bez lūgšanas mēs esam vāji, viegli ievainojami, tumsa mūs nospiež’’
Tāpat  bija lietderīgi uzzināt par sv.Jāni Kristītāju, arī par brāli Rožē no Tezē/par Tezē kustības pirmsākumiem/, par dažādiem palīgiem baznīcām. Pārdomas izraisa teiktais :’’ Nesaprotu, kāpēc neskaitāmām cilvēku sirdīm gadsimtu gaitā nebija ne jausmas, ka Dievs jūt līdzi cilvēka sāpēm, ka Dievs pats pieņem cilvēka miesu, lai iepazītu, ko nozīmē mīlēt ne tikai ar dievišķu, bet arī ar cilvēcisku sirdi…’’/A.Balode./
Vēl par izlasīto. Nevienu neatstāj vienaldzīgu A.Sk. Gailītes, E.Kūļa, M. Grietēnas  darbi ,arī mani. Gailītei izdoti vairāk nekā 20 darbi, bibliotēkā ir daži, viens no tiem ’’Dvēsele mūžīgi dzīvā’’. Par ikdienu, sadzīvi un  draudzību;  pēdējā tiek pārbaudīta jo īpaši. Romāns smeldzīgs, traģisks, pamācošs, liek domāt par dzīves jēgu. Savukārt romānā ‘’Alīna’’ autore liek izsekot  galvenās varones izaugsmei no mazas ganu meitenes līdz dziedātājai, no apjūsmotas skaistules līdz pat ‘’noziedzniecei’’. Darbs ir izcils,  skaudrs sievietes dzīves atainojums; izsūtījumi, cietumi, pārceļošana, dvēseles sāpes;  viss tiek ierakstīts Alīnas liktenī.
Ne mazāk saistoši Ē.Kūļa darbi. Patīkams ir autora devums bērnu literatūrā, arī pieaugušajiem izdoti daudzi daiļdarbi, bibliotēkā ir romāns ‘’Diena kā sieviete’’, stāsta par attiecību spektru starp cilvēkiem, arī  daiļdarbs ‘’Mana Anete mersedesā’’- ironisks, reizē drūmu  reālitāti atainojošs romāns. Taču  romānā ‘’Vainīgais’’ šķiet , ka galvenais personāžs nemaz tik vainīgs nav. Sabiedrība, attiecību , arī apstākļu sakritība, sociālā nevienlīdzība, it kā ‘’grūž’’ jauniešus uz slidena ceļa. Kā katrs prot izkārpīties no ‘’mēsliem’’, vai spēj pacelties no tiem, tas jau ir arī ikviena paša atbildības jautājums.
Daudzu autoru darbi ir jau iemīļoti lasītāju vidū, arī vieglāk ieteikt ir tādu darbu, kurš ir izlasīts, izdzīvots, izjusts. Lietotāji interesējas  par I.Baueres, M.Geidānes, E.Lukjanska, M.Svīres darbiem. Labs romāns  vienmēr rod atbalsi cilvēku sirdīs, tāpat kā labi, patiesi,  izjusti, no sirds teikti vārdi, tāpat kā domas, kuras ir labestīgas, labu vēstošas, nekad nezudīs! Tās vienmēr paliks cilvēku sirdīs.
Viļakas novada Kupravas bibliotēkas vadītāja Edita Viļuma.                2017-01-11