Viļakas novada Kupravas bibliotēka
 

Teksta pārskati

Teksta pārskats par 2018.gadu

Viļakas novada Kupravas bibliotēkas
darba teksta pārskats par 2018.gadu.
 

Satura rādītājs:
1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums………………………………………………….   3
2.Finansiālais nodrošinājums………………………………………………………….   3
3.Materiālā un tehniskā stāvokļa nodrošinājums……………………………………...   4
4.Bibliotēkas personāls………………………………………………………………....  5
5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība……………………………………………  6
6.Krājums……………………………………………………………………………….  9
7.Darbs ar bērniem un jauniešiem…………………………………………………….  12
8.Novadpētniecības darbs……………………………………………………………    13
 9.Projektizstrāde……………………………………………………………………… 15
10.Publicitāte…………………………………………………………………………   15
11. Sadarbības tīkla raksturojums……………………………………………………   15

      Pielikumi…………………………………………………………………………… 16


1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums.
Kupravas bibliotēka atrodas Latvijas austrumu daļā, Viļakas novada teritorijā, vienā no mazākajiem pagastiem Latvijā. Pagasta lielākā vērtība ir etnogrāfiskais ansamblis, bērnu instrumentālais ansamblis, skaistā daba, katoļu baznīca, kapi, Brāļu kapi, Bolupe. Lielākais ieguvums- vairākums iedzīvotāju dzīvo  pagasta centrā,  daudzdzīvokļu mājās, vienkopus atrodas arī pagasta pārvalde, bibliotēka, veikals, medpunkts, aptieka, nedaudz tālāk baznīca, kapi. Mīnuss- vairs  nav ne skolas, ne bērnudārza, ne uzņēmējdarbības.
Bibliotēka dibināta 1953.gadā, mainījušies ir desmitiem darbinieku, bet kopš 1987.gada tajā strādā Edita Viļuma.
Pagājuša gadsimta 80.gados pagastā dzīvoja vairāk nekā divi tūkstoši iedzīvotāju, taču 2018.gadā tajā ir deklarējušies  vien 349 iedzīvotāji.
Bibliotēka 2019.gadā  pāries uz mazākām telpām, tās būs 2- bērnu nodaļa un abonements kopā ar datortelpu.
Par galvenajiem darba virzieniem bibliotēka uzskata lietotāju pieprasījumu izpildīšanu, fonda attīrīšanu un papildināšanu , kā arī novadpētniecības materiālu izveidi, noformēšanu un izmantošanu.
Pārskata periodā nav notikušas pārmaiņas bibliotēkas darbībā, arī akreditācija nav notikusi.
2.Finansiālais nodrošinājums.
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums atkarīgs no domes piešķirtajiem līdzekļiem; fonda papildināšanai tas ir pietiekami, jo lietotāju skaits nav liels- 86. Ņemot vērā to, ka pagastu laikos, tā saucamajos ‘’treknajos gados’’, kad citas b-kas bija nodrošinātas ar līdzekļiem gan grāmatu, gan inventāra iegādei mums nācās iztikt ar minimāliem līdzekļiem. Pēdējos gados beidzot varam iegādāties grāmatas, ko piedāvāt lietotājiem, fondu var papildināt ar kriminālromāniem, darbiem par mīlestības tēmu, dažādu nozaru literatūru. 2018.gadā b-kas fondu papildināja par 407 EUR, tiekot pie 178 jaunieguvumiem.
Finansiālais nodrošinājums ir pietiekams, lai bibliotēka varētu veikt vien  savas pamatfunkcijas.
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
    2016    2017    2018
Kopā (EUR)    9413    9272    9870
Pašvaldības finansējums    9413    9272    9870
Citi ieņēmumi:    -    -    -
t.sk. maksas pakalpojumi    -    -    -
t.sk. ziedojumi un dāvinājumi    -    -    -
t.sk. VKKF finansējums    -    -    -
t.sk. citi piešķīrumi    -    -    -

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
    2016    2017    2018
Izdevumi kopā (EUR)    9413    9272    9870
Darbinieku atalgojums (bruto)    5835    5559    6039
Krājuma komplektēšana    729    678    697
3.Materiālā un tehniskā stāvokļa nodrošinājums.
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
    Darbiniekiem (skaits)    Lietotājiem (skaits)    Vērtējums (teicams/labs/
apmierinošs/neapmierinošs)    Piezīmes
Datori    1    5    Apmierinošs, taču darbiniekam būtu vēlams jaunāka modeļa dators, esošais ir 2005.g.    Darbinieka datoram pievienots monitors no lietotāja datora, reāli izmantojami lietotājiem ir 3 datori./tie-jālabo/
Plānie klienti    -    -    -    -
Multifunkcionālās iekārtas    1    1    Labs;/2008.gada iekārta; būtu vēlams jaunāks modelis /    Viena iekārta, gan darbiniekam, gan lietotājiem
Printeri    1    1    labs    Maz izmanto
Kopēšanas iekārtas    -    -    -    -
Skeneri    -    -    -    -
Citas iekārtas    -    -    -    -

Nepieciešama būtu jauna kopēšanas iekārta, jo esošā savas funkcijas pilda  jau nekvalitatīvi. Darbinieka dators, no kura veic izdruku, ieskenē utt., ir 14 gadi vecs,  bet nākas lietot tādu datortehniku ,kāda ir pieejama.
Informācijas tehnoloģijas.

Tehnoloģija    Atbalsta iegādi    Gads
Dators bvector office    VVBIS piegāde    2005
Monitors HP Flat Panel L1706    VVBIS piegāde    2005/darbinieka dators/
Monitors HP 1502        2005
Dators Vector AK09.M18    Publisko b-ku attīstības projekts    2008
DatorsVector AK09.M18    Publisko b-ku attīstības projekts    2008
Dators Vector AK09.M18    Publisko b-ku attīstības projekts    2008
Dators VectorAK09.M18    Publisko b-ku attīstības projekts    2008
Krāsu multifunkcionālā iekārta Samsung CLX-2160N    Publisko b-ku attīstības projekts    2008
Melnbaltais lāzerprinteris HPLaserJet 1020    Pašvaldības līdzekļi    2006/norakstīts/
Printeris Samsung ML-3050    Pašvaldības līdzekļi    2007
Bezvadu interneta pieslēgums    b-ku attīstības projekts    2007

4.Bibliotēkas personāls.
Bibliotēkā strādā viens darbinieks ar  tehnikuma izglītību un  31 gada darba pieredzi. Apmeklēju visus reģiona bibliotēkas organizētos seminārus, grūtāk iet ar pasākumu apmeklēšanu , kurus  organizē savā novadā/transporta problēma utt.
Apmeklētie semināri, iegūtie apliecinājumi 2018.gadā:
2018.gada 7.septembrī iegūts apliecinājums par mācību kursu ‘’Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi’’, 8 stundas.
2018.gadā 6.martā notika seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem, kurā iekļautas tēmas: Drošā interneta pusstunda ’’viena klikšķa attālumā’’, „  Digitālā nedēļa’’,  tika prezentēti  arī citu bibliotēku apskati  un  izskatīti citi jautājumi.
2018.gada 9.maijā  notika seminārs Balvu novada muzejā, tēmas: ‘’Literatūras, mūzikas un teātra nozares virtuālie resursi:  sabiedrības iesaiste un sadarbības iespējas”
2018.gada 18.oktobrī notika seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem, par tēmām:
‘’Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa’’, „Breiveibys jiedzīņa izpratne šo goda jubilāra, nūvodnīka Ontona Slišāna daiļradē.” 
Dr.philol. Ilga Šuplinska
„Breiveibys jiedzīņa izpratne Latgolys jaunū autoru dorbūs…” 
Dr.philol. Ilga Šuplinska;
Tika izskatīti arī  citi lietderīgi jautājumi par bibliotekāro darbu.
2018.gada 19.decembrī notika seminārs Balvu reģiona b-ku darbiniekiem , tēmas:
  projekta “Muna izviele – muna brieveiba”  aktivitātis.
Dzejneica Anna Rancānei breiveibys jiedzīņa interpretacejis juos dailŗadī. Lektore Anna Rancāne
Svātceļuojums Latgolā: tradicionalais i maineigais. Lektore dr.philol.Angelika Juško Štekele
Tika izskatīti citi bibliotēku darbam  nepieciešamie jautājumi.

5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
    
2016    
2017    
2018
    
% salīdzinot
ar iepr.gadu

Lietotāju skaits    88    84    86    -4%; +2%
t.sk. bērni    25    20    14    -20%;-30%
Fiziskais apmeklējums    2711    2496    2111    -8%;-14%
t.sk. bērni    727    614    495    -14%;-18%
Virtuālais
 apmeklējums    8696    6286    2159    -28%;-65%
Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)    -    -        -
Izsniegums kopā    5617    5020    4682    -11%;-7%
t. sk. grāmatas    2002    3444    3029    +71%;-12%
t.sk. periodiskie izdevumi    2145    1576    1653    -25%; -4%
t.sk. bērniem    881    798    523    -9%; -33%
Bibliotekārais aptvērums % no iedzīv .skaita    22    23    25    -4%;+8%
t.sk. bērni, jaunieši līdz 18.g.    82    63    77    -22%;+22%
Iedzīvotāju skaits    402    367    349    -9%;- 4,8%
Bērnu, jauniešu skaits     30    31    18    +2%; -40 %
 
Bibliotēkā strādāju nepilnu slodzi, Pieejamība pakalpojumiem ir no 8.00- 16.30 pirmdien, otrdien, ceturtdien un no 12.30-16.30 trešdienās un piektdienās.
Bezmaksas pakalpojumi bibliotēkā:
•    Krājuma izmantošana,
•    Uzziņu sniegšana,
•    SBA pakalpojumi.
Maksas pakalpojumi:
•    Lāzerprintera izdruka,
•    Kopēšana,
•    Skenēšana.
Lietotāju skaitam ir tendence augt. Jāsaka, ka ir daudz neuzskaitīto lietotāju, izņemto  lasa jau visa ģimene, bet lietotājs ir  reģistrēts tikai viens. Savukārt jaunās tehnoloģijas  izvēlas lietot bērni un jaunieši,  reizēm grāmatu lasīšanu izvēlas retāk. Vasarās gan tiek jautāts pēc grāmatām, kuras ir ieteicamajos sarakstos, kuri izsniegti skolās.
Uzziņas gan savu lomu nezaudē, jo lietotāji tās pieprasa par dažādām tēmām.
2018.gada laikā tika sniegtas aptuveni 40 uzziņas, dažas no tām:
•    Par dziesmām, to izpildītājiem,
•    Dziesmu vārdi,
•    Par svētkiem,
•    Notis dziesmām,
•    Par  drenu cauruļu rūpnīcu,
•    Par dziesmām bērniem,
•    Par gadskārtu svētkiem,
•    Par dziesmu vārdu autoriem, komponistiem,
•    Par ciematu,
•    Par tālruņa lietošanu,
•    Par ārstniecības iestādēm,
•    Par ārstniecības augiem,
•    Par slimībām, to ārstēšanu,
•    Dzejas fragmenti svētkiem, to autori,
•    Dažādas uzrunas svētkos,
•    Apsveikumu dzeja, vārdi,
•    Par novadpētniecības materiāliem,
•    Par bibliotēkas vēsturi, pagasta vēsturi,
•    Par mājdzīvniekiem/suņi, kaķi utt./
•    Par rokdarbiem,
•    Par lūgšanām.
Izpilde sekmējās ar atradumiem gan internetā, gan bibliotēkas fondā, materiālos utt.

Tabula “SBA rādītāji”
SBA    2016    2017    2018
No citām Latvijas bibliotēkām
 saņemto dokumentu skaits    
5    
12    
12
Uz citām Latvijas bibliotēkām
 nosūtīto dokumentu skaits    
4    
3    
1


    Samērā aktīvi izmantoju elektronisko kopkatalogu, galvenokārt , lai atrastu vajadzīgo, lai papildinātu bibliotēkas fondu, lai uzzinātu , kāda ir grāmata. Bibliotēkā nav BIS ALISE.

6.Krājums.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
    2016    2017    2018
Finansējums krājuma komplektēšanai    729    678    697
t.sk. pašvaldības finansējums    729    678    697
grāmatām    451    388    407
t.sk. bērnu grāmatām    49    70    32
periodiskajiem izdevumiem    278    290    290
Finansējums komplektēšanai kopā    1955    862    827
Finansējums krājumam uz 1 iedz. apkalpes zonā (pašvaldības finansējums)    1,82    1,85    1,99
Tabula “Krājuma rādītāji”
    2016    2017    2018
Jaunieguvumi    451    177    178
Grāmatas    338    90    92
t.sk. latviešu daiļliteratūra    23    12    20
t.sk. bērniem    11    5    4
Izslēgtie dokumenti    585    1157    1321
Krājuma kopskaits    5137    4157    3014
t.sk. grāmatas    4767    3777    2591
t.sk. periodiskie izdevumi    350    358    400
Grāmatu krājuma apgrozība    0,4    0,9    1,55
Periodisko izdevumu apgrozība    6,1    4,4    4,1

Bibliotēkas fonda papildināšana.
Avots     Eksemplāri    Summa /EUR/
Pirkumi/Domes līdzekļi/    64    407
Bezatlīdzībā nodotie, dažādie dāvinājumi    28    130
Kopā     92    537

Pavisam tika norakstīti 1315 iespieddarbi par 1575,45EUR. un 6 žurnāli.
Iemesls     Eksemplāri     Summa /EUR/
Nolietotie iespieddarbi    1315    1575
Kopā     1315    1575
Krājuma inventarizācija pārskata periodā  nav veikta, jo tā notika nesen, 2017.gadā.  
2018.gadā tika pasūtīti 7 periodiskie izdevumi, 5 žurnāli, 2 laikraksti, vēl - 1 dāvinātais žurnāls.

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

Datubāze    2016    2017    2018
Letonika    13    11    19
Lursoft    0    0    0

Pavisam tika iegādātas 92 grāmatas, no kurām 12- bērniem, pieaugušajiem tika iegādātas  80 jaunas grāmatas, 20 latviešu autoru,  daži no jaunieguvumu oriģinālliteratūras autoriem: D.Avotiņa, Ē.Kūlis, I.Bauere, Dz.Žuravska, A.Kļavis, piemēram, B.Eglīte ’’Zvēri un cilvēki’’, arī vairāki interesanti ārzemju autoru darbi.
Savukārt cittautiešiem paredzētās grāmatas tika iegādātas  viņu valodā, piemēram , daži autori: D.Doncova, Č.Abdullajevs, N.Ļeonovs, S.Samarovs, D.Stīla un citu rakstnieku darbi.
Krājuma popularizēšana. 
2018.gadā pavisam tik izliktas 54 literatūru popularizējošas izstādes, no kurām 33 pieaugušajiem domātās un 21 bērniem un jauniešiem.
Krājuma popularizēšana notiek visu gadu, ik mēnesi tiek sastādīti darba plāni, izliktas izstādes, dažas no tām:
Februārī tika izlikta izstāde  dzejnieces Ā. Elksnes piemiņai-„Visu mūžu es ceļu māju’’, savukārt aktrises O. Dreģes 80 gadu jubilejai-‘’Elegances un sievišķības paraugs’’.
Gada laikā   tika izliktas četras izstādes par Latvijas novadiem.
Izstāžu cikls gada garumā par Latvijas novadiem:
‘’Ar Tevi, Latvija, uz mūžiem kopā esam,
Tu mums kā svētums, ko mēs sirdīs nesam!’’/ik ceturksnī katram novadam – izstāde!/
1.ceturksnī:. ‘’Ja dzīvo Zemgalē-
Tu esi līdzenumā,
Un mežu zaļais klajs
Ne tik vien prieks ir jums!
2.ceturksnī:’’ Šī skaistā Kurzeme
Ar jūras plašo spēku,
Jā, tā vienmēr tevī ir,
Un laimīgs dzīvot te!’’
3.ceturksnī: ‘’Ak, jaukā Vidzeme;
Ar tevi vienmēr te;
Gan meži, pakalni,
Gan dziesmas lidojums!’’
4.ceturksnī:’’ Vismīļā Latgale-
Dievmātes svētībā,
Ar mums gara lidojums
Un- siržu vienojums!’’
Tika izliktas literatūras izstādes , kuras veltītas rakstniekiem un dzejniekiem : Ē.Hānbergam, A.Kļavim, V.Artavam, A.Belam, A.Kolbergam, Ē.M.Remarkam un citiem autoriem.
Bibliotēkas mājas lapā tika ievietoti  7 jauno grāmatu saraksti,  kā arī  17 apraksti par grāmatām, kuras iesaku  izlasīt lietotājiem  .par grāmatām.
7.Darbs ar bērniem un jauniešiem.
2018.gadā tika izlikta 21 literatūru popularizējošas izstādes bērniem un jauniešiem.
Dažas no tām :
Latviešu dzejdara I.Ziedoņa piemiņai –‘’Lai pasaule top skaistāka ar ‘’Krāsainajām pasakām!’’, savukārt dzejnieces un prozaiķes I.Zanderes jubilejai ’’Bērniem saprotamā valodā’’, gadskārtu svētkiem  Mārtiņiem tika izlikta izstāde ‘’Mārtiņš brauca ziemas ceļu, mīkstu sniegu putināj.’’
Tika izliktas literatūru popularizējošas izstādes, pārsvarā  tās bija tematiskās izstādes. Lietotāji galvenokārt pievērš uzmanību tematiskajām ; rokdarbu, par ēdienu receptēm, dārza darbiem. Populāras ir jaunāko grāmatu izstādes, arī grāmatu izstādes, kuras iesaka bibliotekārs.
Bibliotēku nedēļā parasti , ik gadu tiek izliktas novadpētniecības materiālu izstādes.
Citi pasākumi. Tika izliktas 12 zīmējumu izstādes, no konkursu materiāliem. Piemēram: ’’Nāk ziema saltajā gadskārtā, ‘’Nāc nākdama, Lieldieniņa’’, ‘’Vasarai ir skaisti rīti, saules staru zeltā tīti’’, ‘’Rudens- zelta nesis’’, ‘’Mūsu Latvija- dieva dota tēvzeme!’’ un citas.
Ziemeļvalstu literatūras nedēļā: bērniem:
1.’’Iepazīsimies- Pepija, Karlsons, Mumins un citi!’’/A.Lindgrēna, T.Jansones un citi autori.
2. Skandināvu mīti, varoņteikas , pasakas./B-kā pieejamie darbi. 
3. Zīmējumu izstāde ‘’Par Pepiju un citiem…!’’
Pieaugušajiem.
1.    ‘’Ziemeļvalstu autoru daiļdarbi, vispārējs apskats’’.
2.    ‘’Lasīsim ziemeļvalstu autorus!’’/S.Unsetes,  S. Lāgerlēvas, citu autoru daiļdarbu pieejamība b-kā. Autoru biogrāfijas, darbu apskati.
‘’Bērnu žūrijā‘’ nepiedalījāmies, jo nav atsaucības.
Bērnu un jauniešu fondam pievienoti tika  vairāki  jaunieguvumi, piemēram: D. Lūisa ‘’Gorillu rītausma’’, ‘’Meža dzīvnieki’’, ‘’Mājdzīvnieki’’, ‘’Latviešu tautas pasakas latviski un krieviski’’ , dāvinājums dzejas almanahs ’’Garā pupa’’ un citi.
 Iedziļinoties mazo lietotāju interesēs, nākas konstatēt, ka, viņi lasa vairāk pēc pieaugušo iniciatīvas, tomēr uzklausa bibliotekāra ieteikumus gan grāmatu izvēlē gan uzziņu izpildē , paši gan pamaz izrāda iniciatīvu lasīšanai. Rodas  pat jautājums, vai vērts līdzekļus ieguldīt, iegādājoties jaunas bērnu grāmatas, pusaudžiem domātās vismaz izlasa pieaugušie lietotāji. Turpmāk kvalitatīvāk jāizraugās grāmatas ,lai papildinātu fondu mazākajiem lietotājiem.
8.Novadpētniecības darbs.
Mapes bibliotēkā:
    Novadpētniecības materiāli par Kupravas pagastu.
    Izglītības darbs.
    Ģimene un sadzīve. Sociālās problēmas.[vairākas mapes.]
    Pagasta pašvaldība. Tās darbība.
    Kultūras dzīve pagastā.
    Garīgā dzīve[vairākas mapes].
    Sporta dzīve.
    Mežniecība, tās vēsture.
    Kupravas drenu cauruļu rūpnīca[vairākas mapes].
    Albums par Kupravas Romas katoļu baznīcu un kapsētu.
    Novadnieks Francis Logins.
    Kupravas  bibliotēkas vēsture.
    Kupravas pagasta , tā apkārtnes vēsturiskie notikumi.
 Bibliotēkā ir pieejamas  20 novadpētniecības mapes, no jauna tika vairākas apvienotas, arī  dažām no mapēm katram materiālam izveidoti jauni apzīmējumi, mape ‘’Kupravas  pagasta etnogrāfiskais ansamblis’’ tika papildināta ar fotoattēliem, katram materiālam no jauna pievienots paskaidrojums. Mapē ’’Kupravas pagasta bibliotēkas vēsture ‘’ arī katrs materiāls ar savu skaidrojumu, no jauna pievienotas fotogrāfiju kopijas/izdrukas/.savukārt mape ‘’Kupravas pagasts’’ tika izveidota no iepriekšējiem materiāliem, arī katram materiālam pievienojot, no kurienes tas nācis, sākot veidot ar materiāliem no 1937.gada, tad no1988.-2018.gadam, mūsdienām, materiāli ir galvenokārt no laikrakstiem „Vaduguns’’, „Viļakas Novadā’’, „Balvu Brīvība’’, interneta dzīlēm, no periodika.lv un citiem avotiem.  Mape ‘’Izglītības darbs’’, kurā savākti laikrakstu izgriezumi, arī tika pie jauna noformējuma un materiālu norādēm. To pašu veicu ar mapi par bijušo Kupravas drenu cauruļu rūpnīcu. Vēl vairākām mapēm tas darbs jāpaveic, bet tas būs nākotnei.
Tās, kuras bija vairākas apvienoju pa vienai, dažām mapēm jau izveidota katram materiālam norāde, laika gaitā to izveidos visām. Tika uzlabotas mapes ‘’Bibliotēkas vēsture’’, ‘’Kupravas etnogrāfiskais ansamblis’’, ‘’Kupravas DCR’’, ‘’Kupravas pagasts’’, ‘’Garīgā dzīve’’.
2018.gadā tika izliktas novadpētniecības materiālu izstādes ;b-ku nedēļas ietvaros, kluba zālē- Latvijas 100.gadei veltītajā pasākumā, citur, arī bibliotēkā izliktajās izstādēs. Tie ir izmantojami jebkuram lietotājam, jo ir izkārtoti izstādes veidā plauktos.
Materiāli regulāri tiek papildināti, bieži atrodot kādu noderīgu rakstu, attēlu, ziņas par cilvēku, kurš  ir bijis nozīmīgs pagasta vēsturē. Daudz materiālu tika aizsūtīts muzejam, arī tad, kad veidoja grāmatu ‘’Par Tevi, Latvija’’.
Par materiāliem izrādījuši interesi ir daudzi lietotāji un apmeklētāji, arī materiāli ir  izmantoti pietiekami daudz ; vairāk interesējas par faktu precizitāti, par bijušo rūpnīcu, pagasta, iestāžu un apkārtnes vēsturi, utt. Diezgan bieži materiālus izmanto pasākumu organizators, arī pagasta pārvalde,  bibliotēkas lietotāji.
Bibliotēkas mājas lapā ievietoju bildes par izsūtītajiem  lapā ’’Galerija…pagātne’’, lapā ‘’Bibliotēkas vēsture’’- 4 fotogrāfijas par b-ku, par etnogrāfisko ansambli  lapā “ par ansambli’’,  arī par Kupravu tika ievietoti materiāli.

9.Projektizstrāde.
Bibliotēka 2018.gadā projektos nav iesaistījusies.
10.Publicitāte.
Bibliotēkas mājas lapas adrese, kurā ir ievietota informācija par maksas pakalpojumiem.-maksas pakalpojumi
 Adrese, kurā ievietoti bibliotēkas pakalpojumi-http://www.bibliotekas.lv/kuprava, -mājas lapa-bibliotēkas pakalpojumi
www.letonika.lv, -Abonētās datu bāzes bibliotēkā, kuras var izmantot lietotāji.https://www.lursoft.lv/
Tā arī ir publicitāte, jo laikrakstos informāciju neievietoju, jaunāko grāmatu sarakstus ievietoju b-kas mājas lapā, izlieku stendā informācijai, dažas, kuras izlasu pati, aprakstu mājas lapas vienā no lapām ar nosaukumu „Grāmatas, kuras vērts izlasīt’’, tādējādi popularizējot savu krājumu.
Ir iecere izveidot lapu, kurā atainot bibliotekāru mīļākas grāmatas, tās, kuras lasītas bērnībā,  kuras „iekritušas” sirdī kādreiz,  arī tagad.
Savukārt lapa „Tematiskie materiāli’’ tika papildināta ar atziņām, aprakstiem par svinamajām dienām, svētkiem, ticējumiem, dzejas fragmentiem.
Bija uzdevums katrai bibliotēkai par citu bibliotēku sagatavot prezentāciju, man ‘’izlozējās’’ par Tilžas b-ku. Tā kā  tā ir ļoti liela, slavena, populāra un cildināta bibliotēka/ir jau par ko/,  ar spēcīgiem darbiniekiem, tad uzdevums nebija viegls. Kā veicās, lai spriež citi, taču par manējo bibliotēku  stāstīja Vectilžas b-kāre Ina. Jāteic, ka tā slavēts un tik plaši, skaisti atspoguļots mans darbs tika pirmoreiz. Par to viņai liels  paldies!

11. Sadarbības tīkla raksturojums.
Visciešāk iznāk sadarboties ar pasākumu organizatoru, gan materiālu, dziesmu grāmatu, nošu, dziesmu vārdu atrašanā, izdrukā, izsniegšanā. Arī ar citiem pārvaldē strādājošajiem. Ir bijusi sadarbība ar muzeja darbiniekiem Balvos, savus materiālus piedāvājot viņiem un otrādi, arī atsaucīgi ir Balvu CB kolēģi dažādu jautājumu noskaidrošanā, grāmatu atrašanā utt.
Jaukas un  ilgstošas saites vieno ar kolēģiem no dažām Balvu novada bibliotēkām, neatsaka palīdzību un padomu arī sava novada kolēģi.
Varbūt ne tieši bibliotekārā darba lauciņā, bet vairāk bet dzejas druvā ielūkojoties , ir laba sadarbība ar dzejas draugiem portālā ’’Draugiem. lv’’, bet par to – veiksmes stāstā/pielikumā/.
Pielikumi.
Varētu daudz uzrakstīt par izlasīto, taču to var uzskaitīt mājas lapā. To, ko nekur neesmu ievietojusi un neievietošu , 2018.gadā tiku iekļāvusies 2 dzejas kopkrājumos: ‘’LATVIJAS OĻI’’, 14 dzejoļi, ‘’TIK BALTU KĀ SNIEGS’’, 10 dzejoļi. Dzejas darbus dažreiz ievietoju portālos ’’Draugiem,lv’’, Facebook’’.
Nedaudz ‘’piepalīdzēju’’/ ar materiāliem, faktiem, fotogrāfijām/ grāmatas V.Kaša ’’Par Tevi, Latvija’’ veidošanā.
Par bibliotēku… vai tā būtu veiksme, neveiksme/drīzāk kā veiksme tomēr/, bet paliekam telpās, kur esam, vien mazākās. Par to uzzināts gada nogalē, cerot uz  ašiem, veiksmīgiem remontdarbiem , kā arī ļoti cerot uz telpu sakārtošanu pēc remonta, jo fonds tomēr tiks sakārtots citādi, arī lielā pārveidošana dažādi ietekmēs mierīgo ikdienu…
Jānovēl veiksmi visās jomās gan sev, gan visiem!
Neliels citāts:  Eseja par taurenīti.
   ‘’Saule aizgāja mākonī, satumsa debesis. Lai gan bija vasara, kļuva tumšs kā ziemā. 
Taurenīte uzlaidās uz pienenes zieda. Re, labi, ka ir vismaz tāda saulīte! Gan smaržo, gan silda arī sirdi. Tad pēkšņi parādījās īstā saule- liela, spoža un silta. Kļuva silti kā jau vasarā. 
Lidoja tālāk mūsu varone. Laidās pār pļavām, mežiem un siliem. Ai, kādas zaļas āres, tikko vēl nebija neviena zieda, ne zāles, nu – zaļš tapis viss! Koki, pļavas, krūmi un dārzi, ziedi… tie taurenītei visvairāk gāja pie sirds, par tiem viņa varēja ‘’fanot’’ mūžīgi,  vēl jāpagaida līdz Jāņiem, kad daba ir pati pilnība, kad pļavas kļūst košas no ziediem un varam priecāties par vasaras nerimstošo daiļumu.’’/E.V./
2019-01-07.                                       Viļakas novada Kupravas bibliotēkas 
Vadītāja Edita Viļuma.