Tikaiņu bibliotēka

Darba pārskati

Tikaiņu bibliotēkas

2022. gada darba pārskats

 

Saturs

1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums. 3

2.Finansiālais nodrošinājums. 4

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 4

4. Personāls. 5

5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA

6. Krājums. 10

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem.. 12

8. Novadpētniecība.. 12

9. Projekti 13

10. Publicitāte. 13

11. Sadarbības tīkla raksturojums. 13

12. Pielikumi 14

1.pielikums. 14

Pasākumi 2022.gadā.. 14

2.pielikums. 15

2022. gadā abonētie preses izdevumi: 15

1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums

Tikaiņu bibliotēka dibināta 1969. gadā ar nosaukumu Rugāju ciema 2. bibliotēka. Bibliotēka darbu uzsāka ar 865grāmatām fondā un darbojās Ždanova vārdā nosauktā kolhoza teritorijā vienā kluba telpā. Apkalpojamās teritorijas iedzīvotāju skaits – 1112. 1994.gadā bibliotēka darbu turpina kā Rugāju pagasta padomes iestāde ar nosaukumu Rugāju pagasta 2. bibliotēka. 2004. gada 21. janvārī Rugāju pagasta 2.bibliotēka reģistrēta Latvijas Republikas  Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0603. 2009. gadā izveidojas Rugāju novads, un bibliotēka strādā kā Rugāju novada domes iestāde ar nosaukumu - Tikaiņu bibliotēka. No 2021.gada1.jūlija administratīvi teritoriālās reformas rezultātā bibliotēka  turpināja darbu kā ierasts, tikai nu jau kā Balvu novada Rugāju pagasta iestāde. Sākot ar 2021.gada 1.novembri Tikaiņu bibliotēka darbojas kā Balvu centrālās bibliotēkas struktūrvienība.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Bibliotēkas darba prioritātes joprojām ir iespieddarbu izsniegšana, komplektēšana ņemot vērā lasītāju intereses, jaunu lasītāju piesaistīšana, bibliotēkas un grāmatu popularizēšana un e-pakalpojumu sniegšana. Bibliotēkas krājums gada laikā papildināts ar 80 grāmatām. Grāmatas  iepirktas 3 reizes LK SIA “Virja” par pašvaldības līdzekļiem, divas reizes saņemtas no LNB grāmatu iepirkuma un kā dāvinājumi. Lasītājiem pieejami 10 nosaukumu preses izdevumi. Grāmatu popularizēšanai organizēti pasākumi - literatūras izstādes, jauno grāmatu apskati. Informācija par jaunieguvumiem un norisēm bibliotēkā izvietota bibliotēkas mājaslapā, pie ziņojumu stenda bibliotēkā un Tikaiņu centrā, bibliotēkas lietotāji tiek informēti telefoniski un personīgi.

Bibliotēkas apmeklētāji ir informēti par abonēto datu bāzu LETONIKA un LURSOFT  izmantošanas iespēju. Informācija pieejama bibliotēkas mājaslapā pie ziņojumu stenda, un pie lietotāju datoriem.

Pārskata gadā bibliotēkā veikta grāmatu krājuma inventarizācija.

2.Finansiālais nodrošinājums

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”

2020

2021

2022

Izdevumi kopā (EUR)

14997

19874

Darbinieku atalgojums (bruto)

9875

11964

Krājuma komplektēšana

1456

1089

773

Krājuma komplektēšanai finansējums no pašvaldības mazāks salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Piešķirtie līdzekļi grāmatu iegādei un preses izdevumu abonēšanai ir apmierinoši, protams gribētos lielāku finansējumu grāmatu iegādei. Tomēr jāatzīst, ka kopumā jaunieguvumu skaits apmierina bibliotēkas lietotāju vajadzības, jo krājums papildināts ari ar dāvinājumiem un ziedojumiem – 17 iespieddarbi par 119 EUR, kā arī LNB projektam “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”, grāmatu krājums papildināts ar 24 iespieddarbiem par 267 EUR.  Pārskata gadā lasītājiem pieejami 10 preses izdevumi. To abonēšanai iztērēti 301 EUR no kopējā finansējuma Bibliotēkas finansējums nodrošina bibliotēkas pamatvajadzības.

Kopējo bibliotēkas finansējumu skatīt pie Balvu CB. Finansējums saimnieciskās darbības nodrošināšanai pie Rugāju pagasta pārvaldes.

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums

Pārskata gadā vienā bibliotēkas  telpā tika nomainīts grīdas segums – linolejs, kas bija nolietojies. Šo darbu finansēja Rugāju pagasta pārvalde, kas sagādā arī saimnieciskos līdzekļus un malku bibliotēkas telpu apkurei.

Tikaiņu bibliotēkas materiālais un tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Pārskata gadā nomainīts viens dators lietotājiem. Lietotājiem pieejami 3 datorkomplekti ar interneta pieslēgumu, bezvadu internets. Datori tiek izmanto e-pakalpojumu veikšanai, ziņu lasīšanai,  informācijas meklēšanai, saziņai ar valsts iestādēm portālā Latvija.lv, Vietējiem iedzīvotājiem nepieciešama dokumentu kopēšana, izdruka, skenēšana, kas ir par maksu. Lietotāju un bibliotēkas vajadzībām bibliotēkā ir viena multifunkcionālā iekārta (2016.g) . Interneta pieejas pakalpojums lietotājiem ir labs. Bibliotēkas lasītavā ir pieejams televizors, apmeklētājiem ir iespēja skatīties TV pārraides. Bērni var pavadīt laiku spēļu istabā, kur ir rotaļlietas, spēles, iespēja zīmēt. Dažas mēbeles bibliotēkā saglabājušās vēl no padomju laikiem un ir novecojušas. Piemēram plauktu preses izdevumiem gribētos nomainīt ar piemērotu un mūsdienīgāku.

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

 

Darbiniekiem (skaits)

Lietotājiem (skaits)

Vērtējums (teicams/labs/

apmierinošs/neapmierinošs)

Piezīmes

Datori

1

3

apmierinošs

 (2016., 2012.g., 2011.g, 2008.g)

Plānie klienti

 

 

 

 

Multifunkcionālās iekārtas

 

1

Labs

Bibliotēkā ir viena multifunkcionālā iekārta (2016.g.), ko izmanto gan darbinieks, gan apmeklētāji

4. Personāls

Pārskata periodā Tikaiņu bibliotēkas vadītāja strādāja nepilnu darba laiku – 0,85 darba slodzes. Līdz ar to bibliotēka apmeklētājiem atvērta 4 dienas nedēļā. Bibliotēkas vadītājai ir pirmā līmeņa augstākā bibliotekārā koledžas izglītība. Lai apgūtu jaunas prasmes un zināšanas, tika izmantota iespēja apmeklēt seminārus, konferences, apmācības gan klātienē, gan tiešsaistē. Piedāvājums tiešsaistē ir plašs un iespēju robežās tas arī tika izmantots.

N.p.k.

Norises laiks

Norises vieta

Organizētājs(-i)

Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas

Stundu skaits

Klātienē vai attālināti

1.

8.02.2022.

Zoom

Medijpratība.Tiešsaistes diskusijas KM kampaņas “Viltus ziņas ir lipīgas”ietvaros

Attālināti

2.

27.-28.04.2022.

Facebook

LNB

Latvijas Bibliotēku festivāls2022

Latvijas bibliotekāru 22.konference “Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!”Latvijas Bibliotekāru biedrības Gada balva2021.

9

Apliecinājums Nr. 485/2022

Attālināti

3.

06.05.2022.

Rekova

Balvu CB

Seminārs Balvu novada bibliotēku darbiniekiem Rekovā

4

Apliecinājums Nr.22.61/2022

Klātienē

4.

10.05.2022.

zoom

LNB Bibliotēku attīstības centrs ar VKKF finansiālu atbalstu.

Literatūras pētnieku un ekspertu Diskusija par tendencēm 2021. gada literatūrā.

2

Attālināti

5.

17.05.2022.

Zoom

LNB Bibliotēku attīstības centrs

Seminārs “Kopienai atvērta, labiekārtota un pieejama bibliotēka"

4

Attālināti

6.

25.05.2022.

Zoom

LNB
Bibliotēku attīstības centrs

Virtuālā trešdiena bibliotekāriem: atmiņas institūcijas cilvēku veselībai un labbūtībai

1,5

Attālināti

7.

25.05.2022.

Zoom

LIKTA

Seminārs "Digitālā Dekāde – Eiropas un Latvijas Digitālo prasmju resursi"

1

Attālināti

8.

27.05.2022.

Zoom

Latvijas Kultūras koledža

LKA Latvijas Kultūras koledža. Tiešsaistes atvērtās lekcijas publisko bibliotēku darbiniekiem

4

Apliecinājums Nr.227

Attālināti

9.

26.08.2022.

BalvuCB

Kultūrvēstures studiju brauciens Krāslava-Daugavas loki

?

Klātienē

10.

09.09.2022.

Zoom

Rēzeknes CB

Latvijas Bibliotekāru biedrības Latgales nodaļas konference "Latgales kultūras mantojuma sardzē: iedvesmojot, izglītojot, darot!"

5

Apliecinājums NR.323/2022

Attālināti

11.

16.09.2022.

Zoom

LNB Bibliotēku attīstības centrs

konference  "Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram"

4

Attālināti

12.

22.09.2022.

Zoom

SIA ZZ Dats

 LPS videokonference par atbalsta sniegšanu mājsaimniecībām

2

Attālināti

13.

28.09.2022.

Zoom

SIA ZZ Dats

 Energoresursu moduļa apmācību semināru

2,5

Attālināti

14.

13.10.2022.- 03.11.2022. ceturtdienās

Zoom

Latvijas Pašvaldību savienība, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, SIA "Zz Dats

Informatīvie semināri energoresursu atbalsta administrēšanas jautājumos

4x2

Attālināti

15.

26.10.2022.

Zoom

BalvuCB

Balvu novada publisko bibliotēku darbinieku seminārs

2

Apliecinājums Nr.82/2022

Attālināti

16.

27.10.2022.

Zoom

LNB Bibliotēku attīstības centrs

Tīmekļseminārs "Sākumpunkts medijpratībai – materiāli un metodes darbam ar bērniem un jauniešiem"

2,5

Attālināti

17.

08.11.2022.

Zoom

LNB Bibliotēku attīstības centrs

Tīmekļseminārs "Ukraina dezinformācijas frontē: kā palīdzēt un ko varam mācīties"

2

Attālināti

18.

09.11.2022.

Zoom

BalvuCB  Džūlija Apine

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa

1

Attālināti

19.

16.11.2022.

Zoom

Latvijas senioru kopienu apvienība

Seminārs “Elektroniskais paraksts kā iespēja un kiberdrošība kā visu iespēju pamats”

1

Attālināti

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

2020

2021

2022

% salīdzinot ar iepr. gadu

Aktīvo lietotāju skaits

76

74

70

-2,6%; -5,4%

t. sk. bērni līdz 18.g.

10

5

5

-50%;  0

Bibliotēkas apmeklējums

1033

861

856

-16,7%;  -0,58%

t. sk. bērni līdz 18.g.

143

96

85

-32,9%;  -11,45%

Virtuālais apmeklējums

183

378

405

+106,6%; +7,14%

Izsniegums kopā

3909

4226

3626

+8,1%;  -14,2%

t. sk. grāmatas

1706

1602

1397

-6,1%;  -12,8%

t. sk. periodiskie izdevumi

2199

2624

2229

+19,3%; -15%

t. sk. bērniem līdz 18.g.

176

191

130

+8,5%; -31,9%

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pagastā, pilsētā, reģionā

40%

6,3%

31%

t. sk. bērni līdz 18 g.

53%

6,75%

98%

Iedzīvotāju skaits

192

1200

1211

t.sk. bērni

196

Bibliotekārais aptvērums no iedzīvotāju skaita pagastā aprēķināts skaitot kopā abu pagasta bibliotēku lietotājus. 

Bibliotēkas pamatrādītāji – lietotāju un apmeklētāju skaits un izsniegums nedaudz samazinājies Grāmatu izsniegums samazinājies, kas varētu būt arī tāpēc, ka samazināts finansējums grāmatu iegādei, līdz ar to iepirkts mazāk grāmatu kā iepriekšējos gados. Trīs aktīvi bibliotēkas lasītāji 2022. gadā miruši. Cilvēki biežāk slimo gan ar Covid, gan gripu un dažādiem vīrusiem, kas arī ietekmē bibliotēkas apmeklējumu. Bibliotēka sniedz e-pakalpojumus: rēķinu nomaksa internetbankā, saziņa ar VID, EDS izmantošana gada deklarāciju iesniegšana un precizēšana, attaisnoto dokumentu pievienošana, Lauku atbalsta dienestam elektronisko platību maksājumu pieteikumu aizpildīšana, bankas kontu izdrukas trūcīgajiem un maznodrošinātajiem, VSAA e-pakalpojumu pieteikšana, iesniegums slimības pabalstam, iesnieguma pensiju 2.līmeņa mantošanai aizpildīšana, medicīnisko izmeklējumu rezultātu apskatīšanās portālā latvija.lv,  darba meklēšana, biļešu iegāde koncertu, teātru apmeklējumiem, preses izdevumu abonēšana, dzīvesvietas deklarēšana iesniegumu nosūtīšana, saziņa ar Elektrum, TET, LMT un citiem sakaru operatoriem. Apmeklētāji nāk uz bibliotēku lai nosūtītu sagatavotu laikrakstam “Vaduguns”  līdzjūtības, apsveikumus, apmaksātu internetbankā, ievietotu sludinājumus, izmantotu CSDD pakalpojumus , apdrošinātu automašīnu. Iedzīvotāji vēršas bibliotēkā ar jautājumiem par komunālajiem pakalpojumiem, sociālajiem jautājumiem, lai sazinātos ar pagasta pārvaldi. Bibliotēkā pēc e-pakalpojumiem visvairāk ierodas seniori, un līdz ar to bibliotekārei  šie e-pakalpojumi ir jāveic pašai. Salīdzinoši nedaudzi mācās strādāt ar datoru, un lielākoties tas aprobežojas ar ziņu lasīšanu un dažādas informācijas meklēšanu. Pārskata gadā nāca klāt tāds pakalpojums kā iesniegumu pieņemšana no iedzīvotājiem energoresursu atbalstam. Tika apkalpoti apmēram 30 iedzīvotāji. Tas prasīja diezgan daudz laika, jo ne visiem bija vajadzīgie dokumenti. Tad nācās izskaidrot un aicināt nākt vēlreiz. Iesniegumi bija arī jāieskenē un jāpievieno programmā Lietvaris. Lai šo darbu veiktu bija jāapmeklē vairāki tiešsaistes semināri. Pluss tam visam – daži jauni lasītāji bibliotēkai.  Dokumentu izdruka, kopēšana, skenēšana, ir maksas pakalpojums. Par maksas pakalpojumiem pagasta pārvaldes kasē iemaksāti 26,86 EUR.

Datoru un interneta lietošanā bibliotēkas apmeklētāji apmācīti 21 reizi. Daži nāk mācīties vairākas reizes, daži vienu reizi. Sniegtas 266 dažāda veida uzziņas gan telefoniski, gan mutiski, gan rakstiski

bibliotēku apmeklē cilvēki ar dažādiem uzskatiem. Ir bijušas reizes, kad izraisās diskusijas par karu Ukrainā, tiek izteikti dažādi viedokļi. Ar Ukrainas bēgļiem nav iznācis saskarties, bet bibliotēku apmeklē ukraiņi, kas šeit dzīvo vēl no padomju laikiem, un arī viņu uzskati ir dažādi. Joprojām nākas uzklausīt viedokļus par vakcīnām.

Bibliotēkas apmeklētājiem ir bijusi iespēja iepazīties ar tematiskām izstādēm, literatūras izstādēm , grāmatu apskatiem, piedalīties psalmu dziedāšanā.(1.pielikums).

Bibliotēka nav pieejama  personām ar īpašām vajadzībām, tāpēc bibliotēkas pakalpojumus bibliotekāre nodrošina pēc pieprasījuma mājās - piegādā grāmatas, periodiku. Dažiem cilvēkiem grāmatas un žurnālus aiznes kaimiņi vai ģimenes locekļi.

Nedaudz retāk, tomēr tiek piegādātas grāmatas Rugāju sociālās aprūpes centra iedzīvotājiem sazvanoties vai vienojoties ar SAC vadītāju.

Grāmatas, kas nav pieejamas bibliotēkā tiek sagādātas izmantojot SBA pakalpojumu vai iesakot izmantot 3TD e-grāmatas.

Tabula “SBA rādītāji”

SBA

2020

2021

2022

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

20

40

28

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

18

22

25

Bibliotēkas lasītāji tiek informēti par SBA pakalpojumu. No Balvu CB un tuvākajām publiskajām bibliotēkām pārsvarā ņemtas daiļliteratūras grāmatas, iespieddarbi krievu valodā un arī nozaru literatūra. Uz citām bibliotēkām pieprasītas galvenokārt nozaru literatūras grāmatas, daiļliteratūra.

Tikaiņu bibliotēkā netiek izmantota BIS ALISE. Bibliotēkas lietotāji tiek informēti par 3TD e-grāmatu lasīšanas iespēju, un izskaidrots kā pieteikties. Vairāk to izmanto skolēni, lai izlasītu skolu programmu obligātās lietratūras darbus.

6. Krājums

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

2020

2021

2022

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

1456

1089

773

t. sk. grāmatām

942

759

472

t. sk. bērnu grāmatām

54

107

15

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

514

330

301

Finansējums krājumam uz 1 iedz. skaita pagastā, pilsētā, reģionā  

7,58

1,27

0,96

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā

1903

1525

1159

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

26,86

           

Tikaiņu bibliotēkas krājuma iegādi 2022.gadā finansēja Balvu novada pašvaldība. Pārskata gadā grāmatu un žurnālu komplektēšanai finansējums tika samazināts. Līdz ar to iepirkts mazāk grāmatu kā iepriekšējos gados. Finansējums ir apmierinošs, tas ļauj komplektēt dažāda veida literatūru un seriālizdevumus visām lasītāju grupām. Grāmatas tika komplektētas, ņemot vērā Tikaiņu bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politiku 2021.-2025. gadam ( skatīt bibliotēkas mājaslapā bibliotekas.lv) un ievērojot lasītāju pieprasījumus, ko noskaidroju individuālās sarunās un analizējot formulārus. Par piešķirtajiem līdzekļiem nopirktas 39 grāmatas par kopējo summu 472 EUR.  Pateicoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas administrētajam projektam “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”, grāmatu krājums papildināts ar 24 iespieddarbiem par 267 EUR. Dāvinājumos saņemti 17 iespieddarbi par kopējo summu 119 EUR. .  Bibliotēkas krājums papildināts ar 80 iespieddarbiem par kopējo summu 858 EUR.

           Bibliotēkas krājums papildināts ar 10 nosaukumu preses izdevumiem. Tie abonēti par pašvaldības līdzekļiem, kopā par 301 EUR , 10 nosaukumu izdevumi. Abonēts Balvu reģiona laikraksts “ Vaduguns”  un  dažādu nozaru žurnāli.

Tabula “Krājuma rādītāji”

2020

2021

2022

Jaunieguvumi kopā

471

492

325

t. sk. grāmatas

145

116

80

t. sk. latviešu daiļliteratūra

28

31

13

t. sk. bērniem

29

15

7

Izslēgtie dokumenti

536

300

399

Krājuma kopskaits

3972

4164

4094

Grāmatu krājuma apgrozība

0,65

0,59

0,51

Periodisko izdevumu apgrozība

1,64

1,85

1,62

         2022.gadā bibliotēkas fonds papildināts ar 245 seriālizdevumiem un 80 grāmatām. No tiem  13 ir latviešu daiļliteratūras grāmatas un 7 bērnu grāmatas. Krājuma kvalitāte ir laba. Lasītāji ir apmierināti ar daiļliteratūras fondu. Lai popularizētu grāmatu krājumu, tika veidotas literatūras izstādes rakstniekiem jubilejas reizēs, jauno grāmatu izstādes, tematiskas izstādes svētkos (1.pielikums). Pārskata periodā norakstīti 284 seriālizdevumi un 115 grāmatas par summu 470,39 EUR. Pārskata periodā veikta grāmatu krājuma inventarizācija

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

Dabubāze

2020

2021

2022

Letonika

skatījumi

piekļuves sesiju skaits

38

23

33

lejuplāžu skaits

52

News

skatījumi

piekļuves sesiju skaits

17

43

46

lejuplāžu skaits

46

            Bibliotēkā pieejamo  datu bāzu izmantošana pieaug. Bibliotēkas lietotājiem pieejama informācija par iespējām tās lietot, arī individuālās sarunās tiek sniegtas pamācības par to lietošanas iespējām, parādot praktiski pie datora  kādu informāciju var atrast datubāzēs un kāto sameklēt. Ir arī divi attālinātās piekļuves lietotāji Letonikas datu bāzei, kuriem izsniegta parole un lietotājvārds.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem

Bibliotēkā 2022. gadā reģistrēti 5 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā nav ne skolas, ne bērnudārza: bērnu skaits, kuri apmeklē bibliotēku ir mazs, jo tuvumā arī vairāk bērnu nav. Bērni izmanto Rugāju bibliotēku, jo tā ir turpat blakus skolai.. Darbs ar bērniem notiek individuāli, sarunās uzzinot viņu intereses, piedāvājot literatūru. Dažreiz bērni nāk uz bibliotēku kopā ar vecākiem. Bibliotēkā ir atsevišķa rotaļu istaba, kur bērni var spēlēt galda spēles, zīmēt. Lai motivētu bērnus vairāk lasīt grāmatas, tās tiek piedāvātas  individuāli, pastāstot par grāmatas saturu, uzzinot bērnu intereses, tiek veidotas bērnu grāmatu izstādes, ar mazajiem bērniem kopā lasām skaļi, spēlējam spēles.  Tika kopīgi izlasīta A.Lindgrēnes grāmata “Lennebergas Emīla dzīve rit tālāk.”

8. Novadpētniecība

Bibliotēkā lietotājiem ir pieejamas novadpētniecības mapes “Rugāju pagasts” “Rugāj“Rakstniece, represētā Margarita Stradiņa,”  un citas. Mapes tiek papildinātas ar publikācijām no prese, sadarbojoties ar Rugāju muzeja vadītāju. Bibliotēkas lietotājiem pieejams arī Rugāju novada domes informatīvais izdevums Kurmenīte, kas sakārtots mapēs. Tagad pieejams Balvu novada domes informatīvais izdevums. Apskatāmi fotoalbūmi “Upmalas sākumskola, “Rugāju pagasta kapsētas.”u pagasta iedzīvotāji”, “Represētie Rugāju pagasta iedzīvotāji,” “Operdziedātājs Tālis Matīss,” “Metālkalējs Jānis Zibens,” ” Ezerrieksts,”  “Upmalas sākumskola,”

9. Projekti

Pārskata perioda bibliotēkā projekti netika realizēti.

10. Publicitāte

 Lai informētu bibliotēkas apmeklētājus un vietējos iedzīvotājus par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem, tiek izmantota bibliotēkas mājaslapa www.bibliotekas.lv, informācijas stends Tikaiņu centrā. Pastāvīgie bibliotēkas lietotāji par aktualitātēm  tiek informēti personīgi, telefoniski zvanot, sūtot ziņas WhatsApp vai pa e-pastu.

11. Sadarbības tīkla raksturojums

Tikaiņu bibliotēka ir Balvu CB struktūrvienība, to  finansē un tās darbību pārrauga Balvu novada pašvaldība. Balvu Centrālā bibliotēkas sniedz metodisko palīdzību, palīdz pie krājuma komplektēšanas, rīko seminārus un mācības bibliotēku darbiniekiem. Afišas par pasākumiem izvietotas pie ziņojumu stenda bibliotēkā un ciema centrā.

Par saimniecisko darbību atbild Rugāju pagasta pārvalde. Jautājumi, kas saistīti ar bibliotēkas telpu uzturēšanu un saimnieciski jautājumi tiek risināti ar Rugāju pagasta pārvaldes vadītāju. Novembrī bibliotēku apmeklēja Balvu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece pamatdarbības jautājumos Vita Romanovska. Pārrunāti dažādi ar bibliotēkas darbību saistīti jautājumi, uzklausīti ieteikumi. Kopā ar balvu CB darbiniekiem tika veikta grāmatu krājuma inventarizācija.

Laba sadarbība ir ar tuvākajām novada bibliotēkām gan mainoties ar grāmatām, gan daloties pieredzē. Sadarbība notiek ar Rugāju novada muzeja vadītāju, kad vajadzīga kāda informācija vai novadpētniecības  materiāli.

12. Pielikumi

1.pielikums

Pasākumi 2022.gadā

Literārās izstādes:

- Raimondam Paulam – 86;

- Dzejniecei Mārai zālītei -70;

- Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei 100;

- “Viss nāk un aiziet tālumā”-dziedātāju Noru Bumbieri pieminot;

-  Rakstnieku Zigmundu Skujiņu pieminot;

-  Rakstniecei Ingai Ābelei – 50;

- “Grāmatas, kas uzrunā tavu garu, sirdi un prātu” 2. aprīlis – Starptautiskā grāmatu diena;

- Vēl šodien atmiņā dun sliedes..25 marts - komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena;

-  Mārtiņdiena – ziemai vārti vaļā;

- “Tikai tas, kas savu tēvu zemi pazīst, var to patiesi mīlēt;” Latvijas Republikas proklamēšanas dienā

-  Decembra jubilāri;

Tematiskas izstādes sadarbībā ar Balvu novada Mākslas skolu:

- Mūzikas mūza;

- 30 PUTNI;

- Digitālā nedēļa 2022 apmācības informācijas meklēšanā internetā, drošība, viltus ziņu atpazīšana;

- Jauno grāmatu izstādes - apskati;

- Lielās Talkas aktivitātes kopā ar bibliotēkas lietotājiem;

- Psalmu dziedājumi par mirušajiem;

- dalība pasākumā Grāmatu svētki ar Zvaigzne ABC Rugājos. Tikšanās ar Rakstnieku Gunti Tāleru;

- Skaļā lasīšana bērniem: A.Lindgrēnes grāmata “Lennebergas Emīla dzīve rit tālāk.”

2.pielikums

2022. gadā abonētie preses izdevumi:

 • Vaduguns;
 • Mans Dārzs;
 • Ieva;
 • Ievas Stāsti;
 • Ievas Virtuve;
 • Ievas Veselība;
 • Privātā Dzīve;
 • 100 Labi padomi;
 • Astes;
 • Praktiskais Latvietis;

Tikaiņu bibliotēkas

darba pārskats par 2021.gadu

Saturs

1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums. 3

2.Finansiālais nodrošinājums. 4

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 5

4. Personāls. 6

6. Krājums. 10

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem.. 12

8. Novadpētniecība.. 12

9. Projekti 12

10. Publicitāte. 13

11. Sadarbības tīkla raksturojums. 13

12. Pielikumi 14

1.pielikums. 14

Pasākumi 2021.gadā.. 14

2.pielikums. 15

2021. gadā abonētie preses izdevumi: 15

1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums

Tikaiņu bibliotēka 2021. gadā darbojās kā viena no Rugāju novada domes kultūras, izglītības un informācijas iestādēm, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam un visiem tās apmeklētājiem. Sākot no 1.jūlija administratīvi teritoriālās reformas rezultātā bibliotēka  turpināja darbu kā ierasts, tikai nu jau kā Balvu novada Rugāju pagasta iestāde. Sākot ar 2021.gada 1.novembri Tikaiņu bibliotēka darbojas kā Balvu centrālās bibliotēkas struktūrvienība. Bibliotēkā ir pieejams bezvadu internets, iedzīvotāji tiek konsultēti par e-pakalpojumu lietošanu interneta vidē, kā arī tiek sniegti visi pieprasītie elektroniskie pakalpojumi, bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu izsniegšana, lietotāju konsultācijas un apmācības, uzziņu sniegšana. Bibliotēkā ir iespēja izmantot abonētās Letonikas un Lursoft datu bāzes, novadpētniecības tematiskās mapes, iepazīties ar literatūras izstādēm, tematiskām izstādēm, saturīgi pavadīt brīvo laiku, satikties ar domubiedriem un atpūsties. Pārskata gadā bibliotēkas pakalpojumi tika sniegti ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus un situāciju valstī sakarā ar covid-19 izplatību. Turpinās grāmatu piegāde Rugāju pagasta sociālās aprūpes centra iemītniekiem, sazvanoties un iepriekš vienojoties ar sociālā centra vadītāju .                                                                                                                                                                                                                                                                              

Bibliotēkas krājums gada laikā papildināts ar 116 grāmatām. Grāmatas  iepirktas piecas reizes LK SIA “Virja” par pašvaldības līdzekļiem, saņemtas no LNB grāmatu iepirkuma un kā dāvinājumi. Lasītājiem pieejami 18 nosaukumu preses izdevumi. Grāmatu popularizēšanai organizēti pasākumi - izstādes, jauno grāmatu apskati. Informācija par norisēm bibliotēkā izvietota bibliotēkas mājaslapā, pie ziņojumu stenda Tikaiņu centrā, bibliotēkas lietotāji biežāk tiek informēti telefoniski, arī personīgi tiekoties.

Bibliotēkas apmeklētājiem tiek sniegta informācija par abonēto datu bāzu LETONIKA un LURSOFT  izmantošanas iespēju.

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā: no 1.aprīļa bibliotēkas vadītājai noteikts nepilns darba laiks - 0,85 amata slodze. Bibliotēka apmeklētājiem atvērta 4 dienas nedēļā.

Pārskata periodā 2021.gada 12. jūnijā bibliotēka tika akreditēta, un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

2.Finansiālais nodrošinājums

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”

2019

2020

2021.

Kopā (EUR)

14674

14997

19874

Pašvaldības finansējums

14674

14997

19874

Citi ieņēmumi:

t. sk. maksas pakalpojumi

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi

t. sk. VKKF finansējums

t. sk. citi piešķīrumi

Bibliotēkas finansējums nodrošina bibliotēkas pamatvajadzības.

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”

2019.

2020.

2021.

Izdevumi kopā (EUR)

14674

14997

19874

Darbinieku atalgojums (bruto)

10213

9875

11964

Krājuma komplektēšana

1286

1456

1089

Krājuma komplektēšanai finansējums no pašvaldības nedaudz mazāks salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstam un Latvijas Nacionālās bibliotēkas administrētajam projektam “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”, grāmatu krājums papildināts ar 41 iespieddarbu. Piešķirtie līdzekļi grāmatu iegādei un preses izdevumu abonēšanai ir apmierinoši, bibliotēkas lietotāji novērtē iespēju izņemt jaunās grāmatas. Pārskata gadā lasītājiem pieejami 18 preses izdevumi. No pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem grāmatas nopirktas par 759 EUR, 69 eksemplāri. Kopā bibliotēkas krājums papildināts ar 117 iespieddarbiem par summu 1195 EUR.

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums

Tikaiņu bibliotēkas materiālais un tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, būtu nepieciešams jauns dators lietotājiem, jo esošie ir diezgan nolietoti.

Lietotājiem pieejami 3 datorkomplekti ar interneta pieslēgumu, bezvadu internets.

Bibliotēkas lietotāji datorus izmanto e-pakalpojumu veikšanai, informācijas meklēšanai, rēķinu nomaksāšanai, ziņu lasīšanai, saziņai ar valsts iestādēm portālā Latvija.lv, deklarāciju iesniegšanai VID, elektronisko iesniegumu aizpildīšanai LAD, saziņai ar VSAA, Elektrum, LMT un citām iestādēm. Vietējiem iedzīvotājiem ir nepieciešama dokumentu kopēšana, izdruka, skenēšana, nosūtīšana pa e-pastu. Lietotāju un bibliotēkas vajadzībām bibliotēkā ir viena multifunkcionālā iekārta (2016.g) . Interneta pieejas pakalpojums lietotājiem ir labs, ļoti reti ir gadījumi, kad nav pieejams internets, un parasti bojājumi  tiek ļoti operatīvi novērsti.

Bibliotēkas lasītavā ir pieejams televizors, apmeklētājiem ir iespēja skatīties TV pārraides, paklausīties mūziku, lasīt preses izdevumus un grāmatas lasītavā. Bērni var pavadīt laiku spēļu istabā, kur ir rotaļlietas, spēles, iespēja zīmēt. Sakarā ar situāciju valstī un ierobežojumiem bibliotēkas darbībā lasītāji bibliotēkā uzturas īsāku laiku, tomēr vajadzība pēc grāmatām, seriālizdevumiem un e-pakalpojumiem tāpēc nemazinās. Kad bibliotēka bija slēgta apmeklētājiem, e-pakalpojumi iespēju robežās tika sniegti telefoniski, konsultējot un palīdzot sazināties ar dažādām valsts iestādēm.

Pārskata gadā bibliotēkas telpās tika uzlabots apgaismojums, pievienojot papildus lampas. Kurtuvē nomainīts apkures katls, jo iepriekšējais bija nolietojies. Šie bija neplānoti izdevumi, sakarā ar ko tika pārsniegts bibliotēkas plānotais budžets.

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

 

Darbiniekiem (skaits)

Lietotājiem (skaits)

Vērtējums (teicams/labs/

apmierinošs/neapmierinošs)

Piezīmes

Datori

1

3

apmierinošs

 (2016., 2012.g., 2011.g, 2008.g)

Plānie klienti

 

 

 

 

Multifunkcionālās iekārtas

 

1

Labs

Bibliotēkā ir viena multifunkcionālā iekārta (2016.g.), ko izmanto gan darbinieks, gan apmeklētāji

Printeri

 

 

 

 

Kopēšanas iekārtas

 

 

 

 

Skeneri

 

 

 

 

Citas iekārtas

 

 

 

 

4. Personāls

Pārskata periodā Tikaiņu bibliotēkas vadītāja 3 mēnešus strādāja uz pilnu slodzi, bet no 1.aprīļa – nepilnu darba laiku – 0,85 darba slodzes. Līdz ar to bibliotēka apmeklētājiem atvērta 4 dienas nedēļā. Bibliotēkas vadītājai ir pirmā līmeņa augstākā bibliotekārā koledžas izglītība. Lai pilnveidotos profesionāli un apgūtu jaunas prasmes un zināšanas, tika izmantota iespēja tiešsaistē apmeklēt seminārus, konferences, apmācības:

Konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram” janvārī un maijā. Kopā 10 stundas. Apliecinājums.;

Digitālās nedēļas 2021 “Reģionālo sadarbības partneru seminārs” februārī;

Seminārs “Ceļazīmes mediju lietošanā: Medijpratības rokasgrāmata bibliotekāriem”  martā;

Tiešsaistes mācības mājaslapu veidošanai martā;

Virtuālās trešdienas pasākums: Bibliotēku arhitektūra un telpu iekārtojums, martā;

Latvijas bibliotekāru 21.konference “Darīt neticamo” aprīlī;

LBB Latgales nodaļas bibliotekāru tiešsaistes konference “Pašizglītība personības attīstībai” maijā;

Vebinārs “Medijpratība – ne tikai izglītības, bet arī veselības jautājums,” novembrī;

Tiešsaistes mācības MS EXCEL G.Laicāns, novembrī;

Mācības  “E-paraksts” G.Laicāns, novembrī;

Seminārs “3TD e-grāmata bibliotēkas un Letonikas lasītavas e-grāmatas publisko bibliotēku lietotājiem” ,novembrī;

Seminārs “Kas notiek Balvu novada bibliotēkās 2021.gadā: novadu reforma, novitātes, ierosmes”4.stundas, decembrī;

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

2019.

2020.

2021.

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

79

76

74

  -3,8%;  -2,6%

t. sk. bērni

7

10

5

 +42,8%;  -50%

Bibliotēkas apmeklējums

1001

1033

861

  +3%;  -16,7%

t. sk. bērni

88

143

96

  +62,5%;  -33%

Virtuālais apmeklējums

756

183

378

-75,7%;  +106,6%

Izsniegums kopā

3747

3909

4226

 +4%;    +8%

t. sk. grāmatas

1420

1708

1602

+20%;  -6,2%

t. sk. periodiskie izdevumi

2327

2199

2624

 -5,5%;  +19,3%

t. sk. bērniem

164

176

191

 +7,3%;  +8,5%

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pašvaldībā

40%

40%

6,3%

t. sk. bērni līdz 18 g.*

55%

53%

0,42%

Iedzīvotāju skaits

198

192

1200

 

Bibliotēkas pamatrādītāji – lietotāju un apmeklētāju skaits nedaudz samazinājies, bet izsniegumu skaits palielinājies. Palielinājums ir uz preses izdevumu rēķina, jo abonēti 18 preses izdevumi. Grāmatu izsniegums nedaudz samazinājies, kas varētu būt arī tāpēc, ka samazināts finansējums grāmatu iegādei, līdz ar to iepirkts mazāk grāmatu kā iepriekšējos gados. Situāciju valstī Covid-19 pandēmijas dēļ arī ietekmē bibliotēkas rādītājus un darba organizēšanu. Bibliotēkas lietotāji cenšas mazāk apmeklēt sabiedriskas vietas, daudziem grāmatas piegādāju mājās, vai piegādā radinieki, kaimiņi. Bibliotēku apmeklē lai izmantotu e-pakalpojumus: rēķinu nomaksa internetbankā, saziņa ar VID, EDS izmantošana gada deklarāciju iesniegšana un precizēšana, attaisnoto dokumentu pievienošana, Lauku atbalsta dienestam elektronisko platību maksājumu pieteikumu aizpildīšana, iepirkšanās internetveikalos, bankas kontu izdrukas trūcīgajiem un maznodrošinātajiem, darba meklēšana, biļešu iegāde koncertu, teātru apmeklējumiem, preses izdevumu abonēšana, dzīvesvietas deklarēšana, VSAA e-pakalpojumu pieteikšana, iesniegums slimības pabalstam, iesnieguma pensiju 2.līmeņa mantošanai aizpildīšana, medicīnisko izmeklējumu rezultātu apskatīšanās portālā latvija.lv, iesniegumu nosūtīšana, saziņa ar Elektrum, TET, LMT un citiem sakaru operatoriem. Apmeklētāji nāk uz bibliotēku lai nosūtītu  laikrakstam “Vaduguns”  līdzjūtības, apsveikumus, apmaksātu internetbankā, ievietotu sludinājumus, izmantotu CSDD pakalpojumus , apdrošinātu automašīnu. Iedzīvotāji vēršas bibliotēkā ar jautājumiem par komunālajiem pakalpojumiem, sociālajiem jautājumiem, lai sazinātos ar pagasta pārvaldi. Joprojām aktuāla ir dokumentu izdruka, kopēšana, skenēšana, nosūtīšana.  Apmeklētāji cenšas iespieddarbu, sevišķi žurnālus izņemt vairāk vienā reizē, lai mazāk jākontaktējas. Vairāki bibliotēkas lietotāji diemžēl pārskata periodā ir miruši.

Bibliotēkā lietotāji apmaina grāmatas un žurnālus, izmanto datorus. Apmācīti datoru un interneta lietošanā 4 bibliotēkas lietotāji. Sniegtas 274 uzziņas. Bibliotēkas apmeklētāji arvien vairāk vēršas bibliotēkā ar dažādiem jautājumiem telefoniski.

Šajā laikā pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem sakarā ar pandēmiju Covid-19 bija sarežģītāka. Diezgan daudz laika prasa virsmu dezinfekcija, masku lietošanas, roku dezinficēšanas uzraudzīšana. Tas prasa uzmanību, jo bibliotēku apmeklē cilvēki ar dažādiem uzskatiem, nākas uzklausīt arī agresīvākus viedokļus par gan par ierobežojumiem, gan vakcīnām un sertifikātiem

Bibliotēkā uzliktas 24 literatūras izstādes(1.pielikums). Visi plānotie pasākumi nevarēja notikt, tāpēc ar lasītājiem vairāk tika strādāts individuāli. Ievērojami pieaug telefona zvanu skaits, jo lietotāji daudz vairāk interesējās par bibliotēkas darba laiku, iespēju apmeklēt bibliotēku, jautā par e-pakalpojumiem, jaunāko literatūru.

Bibliotēkas pamatpakalpojums ir grāmatu un žurnālu izsniegšana, bet arvien lielāku vietu ieņem dažādi e-pakalpojumi. Sevišķi tas izjūtams sakarā ar situāciju valstī Covid-19 pandēmijas dēļ, kad daudzas iestādes slēgtas klātienes apmeklējumiem.

Bibliotēka nav pieejama  personām ar īpašām vajadzībām, tāpēc bibliotēkas pakalpojumus bibliotekāre nodrošina pēc pieprasījuma mājās - piegādā grāmatas, periodiku. Dažiem cilvēkiem grāmatas un žurnālus aiznes kaimiņi vai ģimenes locekļi. Lai sazinātos ar šiem cilvēkiem, tiek izmantots telefons, uzrunāti individuāli bibliotēkas lietotāji.

Neskatoties uz Covid-19 radītajiem ierobežojumiem turpinās grāmatu piegāde sākumā Rugāju sociālās aprūpes centra iedzīvotājiem pēc pieprasījuma un vienošanās ar SAC vadītāju. Nenotika arī ikgadējā psalmu dziedāšana par mirušajiem”.

Tabula “SBA rādītāji”

SBA

2019.

2020.

2021.

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

28

20

40

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

24

18

22

No citām bibliotēkām pieprasīts nedaudz vairāk grāmatu kā iepriekšējā gadā. Grāmatas no Balvu CB un tuvākajām publiskajām bibliotēkām pārsvarā ņemtas daiļliteratūras grāmatas, iespieddarbi krievu valodā un arī nozaru literatūra. Uz citām bibliotēkām pieprasītas galvenokārt nozaru literatūras grāmatas un nedaudz daiļliteratūra.

Tikaiņu bibliotēkā netiek izmantota BIS ALISE.

6. Krājums

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums

2019.

2020.

2021.

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

1286

1456

1089

t. sk. grāmatām

843

942

759

t. sk. bērnu grāmatām

102

54

107

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

443

514

330

Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā

6,34

7,58

1,27

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā

1425

1903

1525

           

Tikaiņu bibliotēkas krājuma iegādi 2021.gadā finansēja Rugāju novada dome, no 1.jūlija Balvu novada pašvaldība. Pārskata gadā grāmatu un žurnālu komplektēšanai finansējums tika samazināts. Līdz ar to iepirkts mazāk grāmatu kā iepriekšējos gados.  Cilvēki vairāk pievēršas grāmatu un preses izdevumu lasīšanai. Arī preses izdevumi ir svarīgi, lai sekotu līdzi aktualitātēm valstī, izlasītu dažādu informāciju veselības saudzēšanai, dārzkopībā, ēdienu gatavošanā u.c. Finansējums ir apmierinošs, tas ļauj komplektēt dažāda veida literatūru un seriālizdevumus visām lasītāju grupām. Grāmatas tika komplektētas, ņemot vērā Rugāju novada Tikaiņu bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politiku 2021.-2025. gadam un ievērojot lasītāju pieprasījumus, ko noskaidroju individuālās sarunās un analizējot formulārus. Iepērkot grāmatas, tiek ņemta vērā cena, kvalitāte, pieejamā informācija par konkrēto grāmatu internetā, žurnālos. Par pašvaldības līdzekļiem nopirktas 69 grāmatas par kopējo summu 759 EUR. No LNB projekta “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”, grāmatu krājums papildināts ar 41 iespieddarbu.

Seriālizdevumi abonēti par pašvaldības līdzekļiem: 18 nosaukumu izdevumi. Abonēts Balvu reģiona laikraksts “ Vaduguns”  un  dažādu nozaru žurnāli.

Tabula “Krājuma rādītāji”

2019.

2020.

2021.

Jaunieguvumi kopā

414

471

492

t. sk. grāmatas

102

145

116

t. sk. latviešu daiļliteratūra

18

28

31

t. sk. bērniem

14

29 

15

Izslēgtie dokumenti

431

536

300

Krājuma kopskaits

3958

3972

4164

Grāmatu krājuma apgrozība

0,53

0,65

0,59

Periodisko izdevumu apgrozība

1,82

1,64

1,85

2021.gadā bibliotēkas fonds papildināts ar 117 iespieddarbiem. No tiem  31 ir latviešu daiļliteratūras grāmatas un 15 bērnu grāmatas. Par pašvaldības līdzekļiem iepirktas 69 grāmatas, saņemtas bezatlīdzībā un kā dāvinājumi 7 grāmatas un no LNB projekta “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” 41 iespieddarbs . Krājuma kvalitāte ir laba. Lasītāji ir apmierināti ar daiļliteratūras fondu. Lai popularizētu grāmatu krājumu, tika veidotas literatūras izstādes rakstniekiem jubilejas reizēs, jauno grāmatu izstādes, tematiskas izstādes svētkos (1.pielikums). Grāmatas tiek piedāvātas lasītājiem individuāli, ņemot vērā pašreizējo situāciju, kad bibliotēkā nedrīkst reizē atrasties vairāki lasītāji. Pārskata periodā norakstīti 300 seriālizdevumi.

Pārskata gadā bibliotēkas krājuma inventarizācija nav veikta

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

Dabubāze

2019.

2020.

2021.

Letonika

12

38

23

News

18

17

43

            Abonētās datubāzes bibliotēkā tiek izmantotas salīdzinoši nedaudz. Tomēr, individuāli iepazīstinot lietotājus ar iespējām,  kādu informāciju var atrast datubāzēs un kā tās lietot, pamazām rodas interese, un datubāzes tiek izmantotas vairāk.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem

Bibliotēkā 2021. gadā reģistrēti 5 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā nav ne skolas, ne bērnudārza: bērnu skaits, kuri apmeklē bibliotēku, ir neliels. Visbiežāk bērni nāk uz bibliotēku sestdienās un vasaras periodā,. Darbs ar bērniem notiek individuāli, sarunās uzzinot viņu intereses, piedāvājot literatūru. Dažreiz bērni nāk uz bibliotēku kopā ar vecākiem.. Lai motivētu bērnus vairāk lasīt grāmatas, tās tiek piedāvātas  individuāli, pastāstot par grāmatas saturu, uzzinot bērnu intereses, tiek veidotas bērnu grāmatu izstādes.  Bibliotēkā ir atsevišķa rotaļu istaba, kur bērni var spēlēt galda spēles, zīmēt.

8. Novadpētniecība

Bibliotēkā lietotājiem ir pieejamas novadpētniecības mapes, kurās var atrast informāciju par Rugāju pagasta iedzīvotājiem, ievērojamiem cilvēkiem, dabas un kultūras objektiem. Novadpētniecības mapes tiek papildinātas ar interesantākajiem rakstiem no žurnāliem, Vaduguns , interneta materiāliem. Sadarbojos arī ar Rugāju muzeju, lai iegūtu materiālus par savas apkārtnes iedzīvotājiem, kultūras, dabas objektiem.

9. Projekti

Pārskata perioda bibliotēkā projekti netika realizēti.

10. Publicitāte

 Lai informētu bibliotēkas apmeklētājus un vietējos iedzīvotājus par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem, tiek izmantota bibliotēkas mājaslapa www.bibliotekas.lv, informācijas stends Tikaiņu centrā. Pastāvīgie bibliotēkas lietotāji par aktualitātēm  tiek informēti telefoniski vai pa e-pastu.

11. Sadarbības tīkla raksturojums

Tikaiņu bibliotēku finansē un tās darbību pārrauga Rugāju novada dome, no 1.jūlija jaunizveidotā Balvu novada pašvaldība.

Jūlijā bibliotēku apmeklēja Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine, izpilddirektore Daina Tutiņa, izpilddirektores vietnieki Tamāra Locāne un Jānis Bubnovs. Apmeklējuma laikā ciemiņi iepazinās ar bibliotēkas darbu, telpām, pārrunāja dažādus ar bibliotēkas darbību saistītus jautājumus.

 Laba sadarbība ir ar visām novada bibliotēkām gan mainoties ar grāmatām, gan daloties pieredzē. Rugāju novada muzeja vadītāja nekad neatsaka palīdzību ar materiāliem, kuri attiecas uz bibliotēkas apkalpošanas teritoriju.

 Balvu Centrālā bibliotēkas sniedz metodisko palīdzību, palīdz pie krājuma komplektēšanas, rīko seminārus un mācības bibliotēku darbiniekiem. No 1.novembra Tikaiņu bibliotēka ir Balvu CB struktūrvienība.

Decembrī bibliotēku apmeklēja Balvu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece pamatdarbības jautājumos Vita Romanovska. Pārrunāti dažādi ar bibliotēkas darbību saistīti jautājumi, uzklausīti ieteikumi.

Jautājumi, kas saistīti ar bibliotēkas telpu uzturēšanu un saimnieciski jautājumi tiek risināti ar Rugāju pagasta pārvaldes vadītāju.

12. Pielikumi

1.pielikums

Pasākumi 2021.gadā

Literārās izstādes:

- “Daudz laimes, Maestro.” Raimondam Paulam - 85

- Rakstniekam Gunaram Janovskim – 105

- Rakstniekam Andrim Jakubānam – 80

- Rakstniekam Jānim Grotam -120

- 26. martā aktierim Jānim Paukštello - 70

- Tautā iemīļotus aktierus Astrīdu Kairišu (1941-2021) un Imantu Skrastiņu (1941-    2019) pieminot

- Rakstniekam Jānim Ezeriņam -130

- Dzejniekam Alfredam Krūklim – 100

- aktierim Gunāram Cilinskim - 90 (1931-1992)

- Dzejniecei Vizmai Belševicai – 90

- Latviešu rakstniecei Dagnijai Zigmontei – 90

- Kordiriģentam Edgaram Račevskim – 85

- Režisoram Jānim Streičam- 85

- Rakstniecei Annai Brigaderei- 160

- Literātam Aleksandram Čakam -120

- Rakstniecei Dainai Avotiņai – 95

- Barikāžu ugunskuru gaismā.Janvāra barikāžu atceres 30.gadadiena.

- Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

- Dzejas dienām veltīta izstāde

- Latvijas Republikas proklamēšanas dienā

- Ziemassvētki sabraukuši

Tematiskas izstādes sadarbībā ar Balvu novada Mākslas skolu:

- Tējas laiks ar kūciņām

- Astes gredzenā

- Izstāde “Irēnas rotas”

Digitālā nedēļa 2021 (E-prasmes. Konsultācijas attālināti)

Jauno grāmatu apskati

Lielās Talkas apkārtnes sakopšanas darbi.

2.pielikums

2021. gadā abonētie preses izdevumi:

 • Vaduguns;
 •  Copes Lietas;
 • Dārza pasaule;
 • Ieva;
 •  Ievas Dārzs;
 • Ievas Stāsti;
 • Ievas Virtuve;
 • Ievas Veselība;
 • Kas Jauns;
 • Privātā Dzīve;
 • 100 Labi padomi;
 • 100 labi padomi par veselību;
 • Astes;
 • Ievas Māja;
 • Patiesā Dzīve;
 • A12;
 • Santa;
 • Praktiskais Latvietis;

Rugāju novada

 Tikaiņu bibliotēkas

 2020. gada pārskats

 

Saturs

1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums. 3

2.Finansiālais nodrošinājums. 4

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 4

4. Personāls. 6

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 6

6. Krājums. 10

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem... 12

8. Novadpētniecība. 12

9. Projekti 12

10. Publicitāte. 13

11. Sadarbības tīkla raksturojums. 13

12. Pielikumi 14

1.pielikums. 14

Pasākumi 2020.gadā. 14

2.pielikums. 15

2020. gadā abonētie preses izdevumi: 15

 

 

1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums

Rugāju novada Tikaiņu bibliotēka ir viena no novada domes kultūras, izglītības un informācijas iestādēm, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam un visiem interesentiem. Bibliotēkā ir pieejams bezvadu internets, iedzīvotāji tiek konsultēti par e-pakalpojumu lietošanu interneta vidē, kā arī tiek sniegti šādi pakalpojumi: bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu izsniegšana, lietotāju konsultācijas un apmācības, uzziņu sniegšana. Bibliotēkā ir iespēja izmantot datu bāzes, novadpētniecības tematiskās mapes, iepazīties ar literatūras izstādēm, saturīgi pavadīt brīvo laiku, satikties ar domubiedriem un atpūsties. Sakarā ar situāciju valstī daļa no bibliotēkas pakalpojumiem tika ierobežoti.

 Tikaiņu bibliotēka piegādā grāmatas Rugāju novada sociālās aprūpes centra iemītniekiem. Arī šī piegāde no marta tika pārtraukta centra iemītnieku drošības nolūkos.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Bibliotēkas fonds papildināts ar 145 grāmatām. Grāmatas gada laikā iepirktas piecas reizes un saņemti arī dāvinājumi. Lasītājiem pieejami 16 nosaukumu preses izdevumi. Grāmatu popularizēšanai organizēti pasākumi - izstādes, jauno grāmatu apskati. Informācija par bibliotēkas aktivitātēm izvietota bibliotēkas mājaslapā, pie ziņojumu stenda Tikaiņu centrā, bibliotēkas lietotāji informēti telefoniski, personīgi tiekoties.

Bibliotēkas lietotāji ir informēti par abonēto datu bāzu LETONIKA un LURSOFT  izmantošanas iespēju.

Bibliotēkas krājumu rekataloģizācija veikta par 99%. Rekataloģizēti 813 iespieddarbi.

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā: no 1.janvāra līdz 27.jūnijam bibliotēkas vadītājas slimības laikā bibliotēkā strādā aizvietotāja uz 0,5 slodzi, pēc tam darbu bibliotēkā turpina vadītāja uz pilnu slodzi.

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

2.Finansiālais nodrošinājums

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”

2018

2019

2020

Kopā (EUR)

15750

14674

14997

Pašvaldības finansējums

15750

14674

14997

Citi ieņēmumi:

t. sk. maksas pakalpojumi

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi

t. sk. VKKF finansējums

t. sk. citi piešķīrumi

Bibliotēkas finansējums nodrošina bibliotēkas pamatvajadzības.

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”

2018.

2019.

2020.

Izdevumi kopā (EUR)

15750

14674

14997

Darbinieku atalgojums (bruto)

10784

10213

9875

Krājuma komplektēšana

1256

1286

1456

Pirmo pusgadu bibliotēkā turpināja strādāt aizvietotāja uz pusslodzi, līdz ar to nedaudz ietaupījās līdzekļi atalgojumam.

Krājuma komplektēšanai finansējums nedaudz pieaudzis, salīdzinot ar 2019.gadu. Piešķirtie līdzekļi grāmatu iegādei un preses izdevumu abonēšanai ir pietiekami, bibliotēkas lietotāji ir apmierināti ar piedāvājumu. Tika abonēti 16 nosaukumu preses izdevumi. No pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem grāmatas nopirktas par 942 EUR, kopā 93 eksemplāri.

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums

Tikaiņu bibliotēkas materiālais un tehniskais stāvoklis ir labs un apmierina apmeklētāju vajadzības.

Lietotājiem pieejami 3 datorkomplekti ar interneta pieslēgumu, bezvadu internets.

Bibliotēkas lietotāji datorus izmanto rēķinu nomaksāšanai, ziņu lasīšanai, saziņai ar valsts iestādēm portālā Latvija.lv, deklarāciju iesniegšanai VID, elektronisko iesniegumu aizpildīšanai LAD, saziņai ar VSAA, Elektrum, LMT u.c.

Bibliotēkā ir viena multifunkcionālā iekārta (2016.g) . Apmeklētāji to izmanto dokumentu izdrukām, kopēšanai, ieskenēšanai.

            Septembrī bibliotēkā SIA Tet pārstāvis uzstādīja aparatūru datu pārraides pieslēgumam ar minimālo garantēto datu lejupielādes ātrumu 20Mbps un 5 Mbps datu augšupielādes ātrumu. Līdz ar to uzlabojies interneta pieejas pakalpojums lietotājiem.

Bibliotēkas lasītavā ir pieejams televizors, apmeklētājiem ir iespēja skatīties TV pārraides, paklausīties mūziku, lasīt preses izdevumus un grāmatas lasītavā. Bērni var pavadīt laiku spēļu istabā, kur ir rotaļlietas, spēles, iespēja zīmēt. Sakarā ar situāciju valstī un ierobežojumiem bibliotēkas darbībā lasītāji bibliotēkā uzturas īsāku laiku, tomēr vajadzība pēc grāmatām, seriālizdevumiem un e-pakalpojumiem tāpēc nemazinās. Kad bibliotēka bija slēgta apmeklētājiem, e-pakalpojumi iespēju robežās tika sniegti telefoniski, konsultējot un palīdzot sazināties ar dažādām valsts iestādēm.

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

 

Darbiniekiem (skaits)

Lietotājiem (skaits)

Vērtējums (teicams/labs/

apmierinošs/neapmierinošs)

Piezīmes

Datori

1

3

Labs

 (2016., 2012.g., 2011.g, 2008.g)

Plānie klienti

 

 

 

 

Multifunkcionālās iekārtas

 

1

Labs

Bibliotēkā ir viena multifunkcionālā iekārta (2016.g.), ko izmanto gan darbinieks, gan apmeklētāji

Printeri

 

 

 

 

Kopēšanas iekārtas

 

 

 

 

Skeneri

 

 

 

 

Citas iekārtas

 

 

 

 

4. Personāls

Tikaiņu bibliotēkas vadītāja strādā uz pilnu slodzi. Bibliotēkas vadītājai ir pirmā līmeņa augstākā bibliotekārā koledžas izglītība. Vadītājas slimības laikā no 1.janvāra līdz 27.jūnijam strādāja aizvietotāja ar vispārējo vidējo izglītību uz 0,5 slodzi.

Sakarā ar Covid 19 pandēmiju un situāciju valstī semināri tika apmeklēti tiešsaistē. Bibliotēkas vadītāja noklausījās 3 seminārus, par kuriem arī saņemti apliecinājumi. Tie ir:

 • Ievads medijpratībā,
 • Kritiskā domāšana mediju telpā (kopā 7,5 stundas),
 • Latgales reģionālais seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši” (4 stundas)

Bibliotēkas vadītāja noklausījās tiešsaistē seminārus:

 • Ceļazīmes mediju lietošanā,
 • Tiešsaistes kursu “Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika”,  
 • kultūras informācijas sistēmu centra rīkoto tiešsaistes pasākumu “Mūsdienīga un inovatīva saziņa ar valsts pārvaldi”.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

2018..

2019.

2020.

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

73

79

76

 +8%; -3,8%

t. sk. bērni

9

7

10

 -22%; +42,8%

Bibliotēkas apmeklējums

1103

1001

1033

 -9%; +3%

t. sk. bērni

95

88

143

 -7%; +62,5%

Virtuālais apmeklējums

1630

756

183

-53,6%;

-75,7%

Izsniegums kopā

3874

3747

3909

 -3%; +4%

t. sk. grāmatas

1389

1420

1708

 +2%; +20%

t. sk. periodiskie izdevumi

2481

2327

2199

 -6%; -5,5%

t. sk. bērniem

179

164

176

 -8%

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pašvaldībā

40%

40%

40%

t. sk. bērni līdz 18 g.*

65%

55%

53%

Iedzīvotāju skaits

201

198

192

  -1,5%; -3%

 

Bibliotēkas pamatrādītāji pēdējos gados ir svārstīgi. Lietotāju skaits ir nedaudz samazinājies, bet pieaudzis apmeklējumu skaits. Neskatoties uz situāciju valstī sakarā ar Covid-19 izraisītajiem ierobežojumiem, kā arī to, ka pirmajā pusgadā bija samazināts bibliotēkas darba laiks, iedzīvotāji bibliotēkas pakalpojumus ir izmantojuši intensīvāk. Ievērojami pieaudzis tieši izņemto grāmatu skaits. Arī apmeklētāji atzīst, ka apstākļos, kad ir ierobežota komunikācija ar citiem cilvēkiem, jādzird daudz negatīvas informācijas, tieši grāmata palīdz aizpildīt brīvo laiku, pārvarēt stresu un neļauties bailēm no nezināmā. Bibliotēkas apmeklētājiem sākumā bija grūti pierast pie masku nēsāšanas, distancēšanās, jo uzskatīja, ka vīruss ir kaut kur tālu, tikai ne pie mums. Tagad visi saprot situācijas nopietnību un ir atbildīgi un uzmanīgi. Visvairāk cilvēkus nomāc komunikācijas trūkums, kopējas tikšanās, sarunas bibliotēkā. Iedzīvotāju skaits bibliotēkas apkalpes zonā nav īpaši izmainījies. Lietotāji, kas biežāk apmeklē bibliotēku, ir cilvēki vidējos gados un pensijas vecumā. Daudzi dzīvo vieni, bērni ir tālu, arī apmeklēt vecākus ir problemātiski, tāpēc vairāk vēršas bibliotēkā ar dažādiem lūgumiem, līdz pat pārtikas piegādei no veikala.

Bibliotēkā lietotāji apmaina grāmatas un žurnālus, izmanto datorus. Apmācīti datoru un interneta lietošanā 10 bibliotēkas lietotāji. Sniegtas 270 uzziņas. Bibliotēkas apmeklētāji gan telefoniski, gan klātienē vēršas bibliotēkā ar dažādiem jautājumiem:

-rēķinu nomaksa internetbankā;

-iepirkšanās internetveikalos (sevišķi līdz ar situāciju valstī Covid-19 pandēmijas dēļ);

-bankas kontu izdrukas trūcīgajiem un maznodrošinātajiem;

-darba meklēšana;

-biļešu iegāde( aviobiļetes, koncertu, teātru apmeklējumiem);

-preses izdevumu abonēšana;

-dzīvesvietas deklarēšana;

-saziņa ar VID, EDS izmantošana gada deklarāciju iesniegšana un precizēšana, attaisnoto dokumentu pievienošana, iesniegums par algas nodokļu grāmatiņu, sarakste ar VID;

-Lauku atbalsta dienestam elektronisko platību maksājumu pieteikumu aizpildīšana, zemes karšu zīmēšana, precizēšana;

-VSAA e-pakalpojumu pieteikšana, iesniegums slimības pabalstam, apbedīšanas pabalstam, iesnieguma pensiju 2.līmeņa mantošanai aizpildīšana

-medicīnisko izmeklējumu rezultātu apskatīšanās portālā latvija.lv;

-iesniegumu nosūtīšana, saziņa ar Elektrum, TET , LMT un citiem sakaru operatoriem;

-saziņa ar laikrakstu “Vaduguns”- līdzjūtību, apsveikumu sastādīšana, nosūtīšana, apmaksa internetbankā;

-konsultācijas sludinājumu ievietošanai, meklēšanai portālos ss.com u.c.;

-CSDD e-pakalpojumu izmantošana;

-OCTA apdrošināšana internetā;

-saziņa ar pašvaldību par komunālajiem, sociālajiem jautājumiem, Nekustamā īpašuma nodokļu nomaksa internetbankā;

-konsultācijas e-pastu izmantošanā;

-dokumentu izdruka, kopēšana, skenēšana, nosūtīšana.

Pārskata periodā pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem sakarā ar pandēmiju Covid-19 bija sarežģītāka, ņemot vērā regulāru virsmu dezinfekciju, masku lietošanu, roku dezinficēšanu. Tas patērē vairāk laika, prasa uzmanību, jo bibliotēkas lietotāji ir dažādi, kādam ir atkārtoti jāatgādina par masku lietošanu, distancēšanos. Laika gaitā situācija ir uzlabojusies.

Bibliotēkā notikuši 3 pasākumi un uzliktas 24 literatūras izstādes(1.pielikums). Visi plānotie pasākumi nevarēja notikt, tāpēc ar lasītājiem vairāk tika strādāts individuāli. Ievērojami pieauga telefona zvanu skaits, jo lietotāji daudz vairāk interesējās par bibliotēkas darba laiku, iespēju apmeklēt bibliotēku, jautāja par e-pakalpojumiem, jaunāko literatūru.

Bibliotēkas pamatpakalpojums ir grāmatu un žurnālu izsniegšana, bet arvien lielāku vietu ieņem dažādi e-pakalpojumi. Sevišķi tas izjūtams sakarā ar situāciju valstī Covid-19 pandēmijas dēļ, kad daudzas iestādes slēgtas klātienes apmeklējumiem.

Bibliotēka nav pieejama  personām ar īpašām vajadzībām, tāpēc bibliotēkas pakalpojumus bibliotekāre nodrošina pēc pieprasījuma mājās - piegādā grāmatas, periodiku. Dažiem cilvēkiem grāmatas un žurnālus aiznes kaimiņi vai ģimenes locekļi. Lai sazinātos ar šiem cilvēkiem, tiek izmantots telefons, uzrunāti individuāli bibliotēkas lietotāji.

Sakarā ar Covid-19 radītajiem ierobežojumiem tikai vienu reizi gada sākumā piegādātas grāmatas Rugāju sociālās aprūpes centra iedzīvotājiem, pēc tam drošības apsvērumu dēļ grāmatu apmaiņa uz laiku pārtraukta. Nenotika arī ikgadējā psalmu dziedāšana par mirušajiem. Pašvaldības informācija bibliotēkā pieejama, iedzīvotājiem izmantojot Rugāju novada mājaslapu www.rugaji.lv un novada informatīvo izdevumu “Kurmenīte”. Bibliotēkā notiek arī Rugāju novada domes deputātu, vadības un speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem, kurā pārrunā aktuālo informāciju un atbild uz iedzīvotāju jautājumiem. Martā tika pārrunātas svarīgas tēmas par Rugāju novada attīstības programmu 2020.-2026.gadam un arī par aktuālo bibliotēkas  darbā.

Tabula “SBA rādītāji”

SBA

2018.

2019.

2020.

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

33

28

20

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

13

24

18

2020.gadā SBA kārtā, mazāk kā iepriekšējā gadā, izsniegtas grāmatas uz citām bibliotēkām. No citām bibliotēkām pieprasītas arī nedaudz mazāk kā iepriekšējā gadā. Grāmatas no Balvu CB un tuvākajām publiskajām bibliotēkām pārsvarā ņemtas studentu vajadzībām, kā arī daiļliteratūra krievu valodā un arī nozaru literatūra.

Tikaiņu bibliotēkā netiek izmantota BIS ALISE.

6. Krājums

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums

2018.

2019.

2020.

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

1256

1286

1456

t. sk. grāmatām

814

843

942

t. sk. bērnu grāmatām

45

102

54

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

442

443

514

Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā

6,24

6,34

7,58

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā

1256

1425

1903

           

Tikaiņu bibliotēkas krājuma iegādi finansē Rugāju novada dome. Pēdējos gados grāmatu un žurnālu komplektēšanai finansējums nedaudz pieaudzis. Tas ļauj iegādāties vairāk jaunu grāmatu, tā apmierinot lasītāju pieprasījumu, kas sevišķi svarīgi šajā laikā, kad ir spēkā dažādi pulcēšanās ierobežojumi, nenotiek pasākumi un cilvēki vairāk pievēršas grāmatu lasīšanai. Arī preses izdevumi ir svarīgi, lai sekotu līdzi aktualitātēm valstī, izlasītu dažādu informāciju veselības saudzēšanai, dārzkopībā, ēdienu gatavošanā u.c. Finansējums ir pietiekams, tas ļauj komplektēt dažāda veida literatūru un seriālizdevumus visām lasītāju grupām. Grāmatas tika komplektētas, ņemot vērā Rugāju novada Tikaiņu bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politiku 2015.-2019. gadam un ievērojot lasītāju pieprasījumus, ko noskaidroju individuālās sarunās un analizējot formulārus. Iepērkot grāmatas, tiek ņemta vērā cena, kvalitāte, pieejamā informācija par konkrēto grāmatu internetā, žurnālos. Par pašvaldības līdzekļiem nopirktas 93 grāmatas par kopējo summu 942 EUR.

Seriālizdevumi abonēti par pašvaldības līdzekļiem: 16 nosaukumu izdevumi par summu 514 EUR. Abonēts Balvu reģiona laikraksts “ Vaduguns”  un  dažādu nozaru žurnāli, vadoties pēc lasītāju vēlmēm.

Tabula “Krājuma rādītāji”

2018..

2019.

2020.

Jaunieguvumi kopā

380

414

471

t. sk. grāmatas

93

102

145

t. sk. latviešu daiļliteratūra

21

18

28

t. sk. bērniem

7

14

29 

Izslēgtie dokumenti

302

431

536

Krājuma kopskaits

2908

3958

3972

Grāmatu krājuma apgrozība

0,83

0,53

0,65

Periodisko izdevumu apgrozība

2,025

1,82

1,64

2020.gadā bibliotēkas fonds papildināts ar 145 grāmatām. No tām 28 ir latviešu daiļliteratūras grāmatas un 29 bērnu grāmatas. Par pašvaldības līdzekļiem iepirktas 93 grāmatas, saņemtas bezatlīdzībā un kā dāvinājumi 52 grāmatas. Krājuma kvalitāte ir laba. Lasītāji ir apmierināti ar daiļliteratūras fondu. Bērnu literatūras fonds arī ir papildināts ar 29 jaunām grāmatām. Lai popularizētu grāmatu krājumu, tika veidotas literatūras izstādes rakstniekiem jubilejas reizēs, jauno grāmatu izstādes, tematiskas izstādes svētkos (1.pielikums). Grāmatas tiek piedāvātas lasītājiem individuāli, ņemot vērā pašreizējo situāciju, kad bibliotēkā nedrīkst reizē atrasties vairāki lasītāji. Pārskata periodā norakstītas 260 grāmatas un 276 seriālizdevumi.

Pārskata gadā bibliotēkas krājuma inventarizācija nav veikta.

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze

2018.

2019.

2020.

Letonika

29

12

38

News

20

18

17

            Datubāzes bibliotēkā tiek izmantotas salīdzinoši nedaudz. Tas izskaidrojams ar to, ka pārsvarā bibliotēkas lietotāji ir cienījamos gados, un arī datorus apmeklētāji izmanto mazāk. Daļēji vaina jāuzņemas arī bibliotēkas vadītājai, jo datubāzes būtu vēlams reklamēt vairāk.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem

Bibliotēkā 2020. gadā reģistrēti 10 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā nav ne skolas, ne bērnudārza: bērnu skaits, kuri apmeklē bibliotēku, ir neliels. Visbiežāk bērni nāk uz bibliotēku sestdienās un vasaras periodā, jo tad nav jābūt skolā. No 1. janvāra līdz 27. jūnijam bibliotēkai bija samazināts darba laiks, sestdienās bija brīvdiena. Tomēr bērni bibliotēku apmeklēja vairāk kā ierasts, jo izjuta nepieciešamību pēc grāmatām, un arī mācoties attālināti vairākiem bērniem nebija pieejams dators, vai arī ģimenē, kurā vairāki bērni, bet mājās viens dators , bija apgrūtināta mācību vielas apguve. Tāpēc skolēni laikā, kad bibliotēka bija atvērta apmeklētājiem, izmantoja mācībām bibliotēkas datorus. Darbs ar bērniem notiek individuāli, sarunās uzzinot viņu intereses, piedāvājot literatūru. Dažreiz bērniem grāmatas izņem vecāki. Lai motivētu bērnus vairāk lasīt grāmatas, piedāvāju tās individuāli, pastāstot par grāmatas saturu, uzzinot bērnu intereses.  Sagatavoju literatūras izstādes par dažādām tēmām, tā liekot bērniem pamanīt grāmatas, kas plauktā netiek ievērotas. Bibliotēkā ir atsevišķa rotaļu istaba, kur bērni spēlē galda spēles, zīmē, liek puzles.   

8. Novadpētniecība

Lai papildinātu novadpētniecības materiālus, tiek izmantoti materiāli no Balvu novada laikraksta “Vaduguns” un  ar materiāli, kas iegūti, sadarbojoties ar Rugāju novada muzeju.  Bibliotēkā lietotājiem ir pieejamas novadpētniecības mapes, kurās var atrast informāciju par Rugāju pagasta iedzīvotājiem, ievērojamiem cilvēkiem, dabas un kultūras objektiem.

9. Projekti

Pārskata perioda bibliotēkā projekti netika realizēti.

10. Publicitāte

 Lai informētu bibliotēkas apmeklētājus un vietējos iedzīvotājus par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem, tiek izmantota bibliotēkas mājaslapa www.bibliotekas.lv, informācijas stends Tikaiņu centrā. Pastāvīgie bibliotēkas lietotāji par aktualitātēm  tiek informēti telefoniski vai pa e-pastu.

11. Sadarbības tīkla raksturojums

Tikaiņu bibliotēku finansē un tās darbību pārrauga Rugāju novada dome. Visus ar bibliotēkas darbu saistītos jautājumus kārto novada domes izpilddirektore, kura rīko arī bibliotekāru sanāksmes. Izveidota bibliotekāru WhatsApp grupa, kurā sazināmies ar novada domes vadību, varam uzdot jautājumus, uzzinām aktualitātes. Reizi gadā bibliotēkas vadītāja atskaitās par paveikto novada domes deputātu sēdē, kad tiek pieņemts kārtējā gada budžets. Tikaiņu bibliotēkā kopā ar novada domes vadību un deputātiem notiek  sanāksme ar vietējiem iedzīvotājiem, kur diskutē par aktuālāko novadā un arī bibliotēkā. Martā bibliotēkā notika publiskās apspriešanas sanāksme par Rugāju novada attīstības programmu 2020.-2026.gadam.

 Laba sadarbība ir ar visām novada bibliotēkām gan mainoties ar grāmatām, gan daloties pieredzē. Rugāju novada muzeja vadītāja nekad neatsaka palīdzību ar materiāliem, kuri attiecas uz bibliotēkas apkalpošanas teritoriju.

 Sadarbība notiek ar Balvu Centrālās bibliotēkas direktores vietnieci pamatdarbības jautājumos, kas sniedz metodisko palīdzību, palīdz pie krājuma komplektēšanas, rīko seminārus un mācības bibliotēku darbiniekiem.

Oktobrī bibliotēku apmeklēja Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule, direktores vietniece pamatdarbības jautājumos Vita Romanovska un Rugāju novada domes izpilddirektore Daina Tutiņa. Pārrunājām dažādus ar bibliotēkas darbību saistītus jautājumus, uzklausīju ieteikumus.

Sadarbība notiek arī ar vairākām Balvu reģiona bibliotēkām gan pieredzes apmaiņā, gan arī grāmatu apmaiņai, kad ir nepieciešams.

12. Pielikumi

1.pielikums

Pasākumi 2020.gadā

Literatūras izstādes:

 Latviešu rakstniecei  Annai Saksei -115 ( 1905- 1981)

 Latviešu rakstniekam Jēkabam Janševskim – 155 ( 1895-1920)

 ,, Starp tevi un mani ir Valoda ”.  Izstāde veltīta Dzimtās valodas dienai.

 Izcilajai latviešu aktrisei Lidijai Freimanei – 100 ( 1920-1992)

 Dzejniecei Aspazijai -115 ( 1865-1943)

 ,,Teātris kā dzīve – dzīve kā teātris ” -  Starptautiskā teātra diena.

Starptautiskā bērnu grāmatu diena.

,, Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
 Glabāsim Lieldienu prieku arvien ”

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena ( 1990)                                                              

,,Neviena valoda nespēj izteikt to spēku, skaistumu un varonību, kas piemīt mātes mīlestībai( Edvīns .H. Čepins )                      

 Rakstniekam Jānim Sārtam – 115 ( 1905-1980)

Tautā mīlētam pāvestam Jānim Pāvilam -100 ( 1910-200

Latviešu dzejniecei Paulīnai Bārdai – 130

 ,, Es pārnākšu , kad upe lēnām aizsals,

vai varbūt arī tad, kad puteņos jau sniegs,

 es pārkāpšu pār visiem asiem žogiem,

 es pārnākšu , vienalga, kad tas būs. ( M. Stradiņa)

 Komunistiskās genocīdu upuru piemiņas diena

 “Īsti mēs redzam tikai ar sirdi. Būtiskais nav acīm redzams.” (Mazais princis) 

 Franču rakstniekam Antuānam de Sent-Ekziperī - 120 (1900-1944)          

 “…slavas un panākumu bijis pārpārēm. Un skatītāju mīlestības — tāpat”

Latviešu aktierim Ģirtam Jakovļevam – 80. jubileja

Aleksandrs Grīns un viņa vēsturiskie romāni

Dzeja rudens vakariem:

“Es eju pa Latvijas ceļiem

Un brīnos, ka dvēsele dzied”

/Rita Cvetkova/

Kriminālliteratūras karalienei Agatai Kristi- 130

Komponistam Emīlam Dārziņam – 145

Dainu Tēvam Krišjānim Baronam - 185

“Par to es padomāšu rīt…”

Amerikāņu rakstniecei Margaretai Mičelai - 120

Latviešu rakstniecei Regīnai Ezerai – 90

Ziemassvētku apsveikumi agrāk un tagad

Pasaules grāmatu un autortiesību diena.

 Lasītāju pieprasītāko grāmatu apskats.

Lielās Talkas sakopšanas darbi.

2.pielikums

2020. gadā abonētie preses izdevumi:

 • Vaduguns;
 •  Copes Lietas;
 • Ieva;
 •  Ievas Dārzs;
 • Ievas Stāsti;
 • Ievas Virtuve;
 • Ievas Veselība;
 • Privātā Dzīve;
 • 100 Labi padomi;
 • Astes;
 • Ievas Māja;
 • Patiesā Dzīve;
 • A12;
 • Mājas Virtuve;
 • Santa;
 • Praktiskais Latvietis;
 • Veselība

 

Rugāju novada

 Tikaiņu bibliotēkas

 2019. gada pārskats

 

 

Saturs

1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums. 3

2.Finansiālais nodrošinājums. 4

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 4

4. Personāls. 5

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 6

6. Krājums. 8

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem... 9

8. Novadpētniecība. 10

9. Projekti 10

10. Publicitāte. 10

11. Sadarbības tīkla raksturojums. 10

12. Pielikumi 11

1.pielikums. 11

Vidēja termiņa attīstības plāns Rugāju novada Tikaiņu bibliotēkai 2015. - 2019.G. 11

2.pielikums. 15

Rugāju novada Tikaiņu bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 2015.-2019. gadam    15

3.pielikums. 22

2019. gadā abonētie preses izdevumi: 22

4.pielikums. 22

Pasākumi 2019. gadā. 22

1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums

Tikaiņu bibliotēka ir viena no Rugāju novada domes kultūras, izglītības un informācijas iestādēm, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam un visiem interesentiem. Bibliotēkā ir pieejams bezvadu internets, iedzīvotāji tiek konsultēti par e-pakalpojumu lietošanu interneta vidē, kā arī tiek sniegti šādi pakalpojumi: bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu izsniegšana, lietotāju konsultācijas un apmācības, uzziņu sniegšana. Bibliotēkā ir iespēja izmantot datu bāzes, novadpētniecības tematiskās mapes, iepazīties ar literatūras izstādēm, saturīgi pavadīt brīvo laiku, satikties ar domubiedriem un atpūsties.

Tikaiņu bibliotēka piegādā grāmatas Rugāju novada sociālās aprūpes centra iemītniekiem.

  Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas  attīstības plānā (1.pielikums) definētajiem virzieniem un uzdevumiem:

-bibliotēkas krājums komplektēts 4 reizes gadā;                

-organizēti pasākumi grāmatu popularizēšanai - izstādes, jauno grāmatu apskati,        tikšanās ar mežzini, grāmatu autori Annu Āzi;

-novadīta psalmu dziedāšana;

-noorganizēta dalība Lielās Talkas aktivitātēs;

-informācija par bibliotēkas aktivitātēm izvietota uz ziņojumu dēļa, bibliotēkas mājaslapā;

-bibliotēkas lietotāji ir informēti par datu bāzu LETONIKA un LURSOFT  izmantošanas iespēju;

- bibliotēkas krājumu rekataloģizācija pabeigta par 99%.

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā: no 1.augusta bibliotēkas vadītājas slimības laikā bibliotēkā strādā aizvietotāja uz 0,5 slodzi.

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

2.Finansiālais nodrošinājums

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”

2017

2018

2019

Kopā (EUR)

14551

15750

14674

Pašvaldības finansējums

14531

15750

14674

Citi ieņēmumi:

t. sk. maksas pakalpojumi

20

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi

t. sk. VKKF finansējums

t. sk. citi piešķīrumi

Bibliotēkas finansējums vērtējams kā pietiekams, jo tiek nodrošinātas bibliotēkas pamatvajadzības.

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”

2017.

2018.

2019.

Izdevumi kopā (EUR)

14551

14750

14674

Darbinieku atalgojums (bruto)

9780

10784

10213

Krājuma komplektēšana

1289

1256

1286

Bibliotēkas izdevumi nedaudz samazinājušies. Tas izskaidrojams ar to, ka no augusta bibliotēkā strādā aizvietotāja uz pusslodzi, līdz ar to ir samazināts atalgojums.

Krājuma komplektēšanai finansējums nedaudz pieaudzis, salīdzinot ar 2018.gadu. Grāmatu komplektēšanai piešķirtais finansējums ir pietiekams, un bibliotēkas lietotāji ir apmierināti ar piedāvājumu. Tika abonēti 16 nosaukumu preses izdevumi.

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums

Bibliotēkas materiālais un tehniskais stāvoklis ir labs un apmierina apmeklētāju vajadzības.

Lietotājiem pieejami 3 datorkomplekti ar interneta pieslēgumu, bezvadu internets.

Bibliotēkā ir viena multifunkcionālā iekārta (2016.g) .

Bibliotēkas lasītavā ir televizors, apmeklētājiem ir iespēja skatīties TV pārraides, klausīties mūziku, lasīt preses izdevumus. Bērniem pieejama spēļu istaba.

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

 

Darbiniekiem (skaits)

Lietotājiem (skaits)

Vērtējums (teicams/labs/

apmierinošs/neapmierinošs)

Piezīmes

Datori

1

3

Labs

 (2016., 2012.g., 2011.g, 2008.g)

Plānie klienti

 

 

 

 

Multifunkcionālās iekārtas

 

1

Labs

Gan darbinieks, gan lietotāji izmanto vienu multifunkcionālo iekārtu (2016.g.)

Printeri

 

 

 

 

Kopēšanas iekārtas

 

 

 

 

Skeneri

 

 

 

 

Citas iekārtas

 

 

 

 

4. Personāls

Tikaiņu bibliotēkas vadītāja strādā uz pilnu slodzi. Bibliotēkas vadītājai ir pirmā līmeņa augstākā bibliotekārā koledžas izglītība. No 1.augusta bibliotēkā strādā aizvietotāja ar vidējo izglītību uz pusslodzi.

Apmeklēti 3 Balvu Centrālās bibliotēkas rīkotie semināri.

Balvu reģiona bibliotēku darbinieku kultūrvēsturisko studiju braucienā apmeklējām Jelgavu un tās bibliotēku, iepazinām dažādus ievērojamus kultūrvēsturiskos objektus.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

2017.

2018.

2019.

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

78

73

79

 -6,41%;  +8,22%

t. sk. bērni

10

9

7

 -10%; -22,22%

Bibliotēkas apmeklējums

1055

1103

1001

 +4,55; -9,25%

t. sk. bērni

75

95

88

 +16,93; -7,37%

Virtuālais apmeklējums

1394

1630

756

+16,93%;

-53,62%

Izsniegums kopā

4032

3874

3747

-3,92; -3,28%

t. sk. grāmatas

1234

1389

1420

+12,56; +2,23%

t. sk. periodiskie izdevumi

2792

2481

2327

-11,14; -6,21%

t. sk. bērniem

174

179

164

 +2,87; -8,38%

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pašvaldībā

38%

40%

39,9%

t. sk. bērni līdz 18 g.*

50%

65%

55%

Iedzīvotāju skaits

205

201

198

 -2%; -1,49%

 

Bibliotēkas pamatrādītāji pēdējos gados ir svārstīgi. Lietotāju skaits ir nedaudz palielinājies, bet apmeklējumu skaits samazinājies. Bērnu skaits arī ir mazāks un apmeklējums arī nedaudz samazinājies. Datorus izmanto mazāk, bet pieaug izņemto grāmatu daudzums. Iedzīvotāju skaits bibliotēkas apkalpes zonā nav īpaši izmainījies.  Lietotāji, kas biežāk apmeklē bibliotēku, ir cilvēki vidējos gados un pensijas vecumā. No 1. augusta bibliotēka uz vadītājas slimības laiku strādā divas ar pusi dienas nedēļā, un tas jūtami atsaucas uz bibliotēkas darba rādītājiem.

Bibliotēkā lietotāji apmaina grāmatas un žurnālus, izmanto datorus un internetu. Bibliotēkas lietotājus apmācu individuāli un palīdzu veikt rēķinu apmaksu i-bankā, nodot skaitītāju rādījumus Elektrum portālā, LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas izmantošanu, datu ievadīšanu LDC, gada deklarāciju iesniegšanu VID u.c.

Pārskata gadā apmācīti darbam ar datoru un internetu par dažādām tēmām 14 lietotāji. Reizēm nākas risināt arī sociālos jautājumus. Cilvēkiem, kas dzīvo vieni, ir ļoti svarīgi sociālie kontakti -aprunāties, satikties un kopā pavadīt laiku. Bibliotēkā cilvēki pavada savu brīvo laiku, paskatās televīziju, lasa žurnālus, pārrunā izlasīto. Bibliotēkas lietotāji labprāt iesaistās  Lielās Talkas aktivitātēs, kad tiek sakopta bibliotēkas un Tikaiņu centra apkārtne. 2019.gada novembrī, kā katru gadu, sievas sanāca kopā uz psalmu dziedāšanu.

Bibliotēka nav pieejama  personām ar īpašām vajadzībām, tāpēc bibliotēkas pakalpojumus bibliotekāre nodrošina pēc pieprasījuma mājās - piegādā grāmatas, periodiku. Dažiem cilvēkiem grāmatas un žurnālus aiznes kaimiņi vai ģimenes locekļi. Lai sazinātos ar šiem cilvēkiem, izmantoju telefonu, uzrunāju individuāli bibliotēkas apmeklētājus.

Ceturto  gadu grāmatas piegādāju Rugāju sociālās aprūpes centra iemītniekiem. Reizi mēnesī vai divos tiek vestas grāmatas un norakstītie žurnāli. Sazinoties ar centra vadītāju, plānoju grāmatu apmaiņu.

Pašvaldības informācija bibliotēkā pieejama, iedzīvotājiem izmantojot Rugāju novada mājaslapu www.rugaji.lv un novada informatīvo izdevumu “Kurmenīte”. Bibliotēkā notiek arī Rugāju novada domes deputātu, vadības un speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem. 2019.gada 15.oktobrī bibliotēkā notika Rugāju novada pašvaldības vadības un deputātu tikšanās, kurā pārrunāja aktuālo informāciju un atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem.. Sanāksmē pārrunājām svarīgas tēmas par novada attīstību un arī par aktuālo bibliotēkas  darbā.

Tabula “SBA rādītāji”

SBA

2017.

2018.

2019.

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits

32

33

28

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

65

13

24

2019.gadā SBA kārtā vairāk kā iepriekšējos gados izsniegtas grāmatas uz citām bibliotēkām. No citām bibliotēkām pieprasītas nedaudz mazāk kā iepriekšējā gadā. Visvairāk vedu grāmatas no Balvu CB, un pārsvarā tā ir daiļliteratūra krievu valodā un arī nozaru literatūra, kas vajadzīga studentiem.

Tikaiņu bibliotēkā nav BIS ALISE.

6. Krājums

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums

2017.

2018.

2019.

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

1289

1256

1286

t. sk. grāmatām

887

814

843

t. sk. bērnu grāmatām

63

45

102

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

402

442

443

Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā

6,29

6,24

6,34

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā

1446

1256

1425

           

Tikaiņu bibliotēkas krājuma iegādi finansē Rugāju novada dome. Finansējums ir pietiekams, tas ļauj komplektēt dažāda veida literatūru un seriālizdevumus visām lasītāju grupām. Grāmatas tika komplektētas, ņemot vērā Rugāju novada Tikaiņu bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politiku 2015.-2019. gadam un ievērojot lasītāju pieprasījumus, ko noskaidroju individuālās sarunās un analizējot formulārus. Iepērkot grāmatas, tiek ņemta vērā cena, kvalitāte, pieejamā informācija par konkrēto grāmatu internetā, žurnālos. Par pašvaldības līdzekļiem nopirktas 102 grāmatas par summu 843 EUR.

Seriālizdevumi abonēti par pašvaldības līdzekļiem: 16 nosaukumu izdevumi par summu 443 EUR. Abonēts Balvu reģiona laikraksts “ Vaduguns”  un žurnāli, vadoties pēc lasītāju vēlmēm un aptverot dažādas nozares.

Tabula “Krājuma rādītāji”

2017.

2018.

2019.

Jaunieguvumi kopā

418

380

414

t. sk. grāmatas

118

93

102

t. sk. latviešu daiļliteratūra

21

21

18

t. sk. bērniem

10

7

14  

Izslēgtie dokumenti

178

302

431

Krājuma kopskaits

2830

2908

3958

Grāmatu krājuma apgrozība

0,78

0,83

0,53

Periodisko izdevumu apgrozība

2,25

2,025

1,82

2019.gadā bibliotēkas fonds papildināts ar 102 grāmatām. No tām 18 ir latviešu daiļliteratūras grāmatas un 14 bērnu grāmatas. Krājuma kvalitāte ir laba. Lasītāji ir apmierināti ar daiļliteratūras fondu. Lai popularizētu grāmatu krājumu tika veidotas literatūras izstādes rakstniekiem jubilejas reizēs, jauno grāmatu izstādes, tematiskas izstādes svētkos (4.pielikums). Pārskata periodā norakstītas 169 grāmatas un 262  seriālizdevumi.

Pārskata gadā bibliotēkas krājuma inventarizācija nav veikta.

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze

2017.

2018.

2019.

Letonika

63

29

12

News

9

20

18

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem

Bibliotēkā 2019. gadā reģistrēti 7 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā nav ne skolas: ne bērnudārza, bērnu skaits, kuri apmeklē bibliotēku, ir mazs. Visbiežāk bērni nāk uz bibliotēku sestdienās un vasaras periodā, jo tad nav jābūt skolā. No 1. augusta bibliotēkai samazināts darba laiks, sestdienās ir brīvdiena. Darbs ar bērniem notiek individuāli, sarunās uzzinot viņu intereses, piedāvājot literatūru. Sagatavoju literatūras izstādes par dažādām tēmām, tā liekot bērniem pamanīt grāmatas, kas plauktā netiek ievērotas.   Dažreiz bērniem grāmatas izņem vecāki. Bibliotēkā ir atsevišķa rotaļu istaba, kur bērni spēlē galda spēles, zīmē, liek puzles. Lai motivētu bērnus vairāk lasīt grāmatas, piedāvāju tās individuāli, pastāstot par grāmatas saturu, uzzinot bērnu intereses.

8. Novadpētniecība

Bibliotēkā lietotājiem ir pieejamas novadpētniecības mapes, kurās var atrast informāciju par Rugāju pagasta iedzīvotājiem, ievērojamiem cilvēkiem, dabas un kultūras objektiem. Mapes papildinu ar rakstiem no laikraksta “ Vaduguns” un  ar materiāliem, ko iegūstu, sadarbojoties ar Rugāju novada muzeju. Sadarbībā ar Žīguru Meža muzeja vadītāju Annu Āzi papildināti materiāli par ezerriekstu, izveidota mape par novadnieku mežsargu Pēteri Lāci.

9. Projekti

Pārskata perioda bibliotēkā projekti netika realizēti.

10. Publicitāte

    Lai informētu bibliotēkas apmeklētājus un vietējos iedzīvotājus par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem, tiek izmantota bibliotēkas mājaslapa www.bibliotekas.lv,

11. Sadarbības tīkla raksturojums

Tikaiņu bibliotēka ir Rugāju novada iestāde. Bibliotēku finansē un tās darbību pārrauga Rugāju novada dome. Visus ar bibliotēkas darbu saistītos jautājumus kārto novada domes izpilddirektore, kura rīko arī bibliotekāru sanāksmes. Reizi gadā bibliotēkas vadītāja atskaitās par paveikto novada domes deputātu sēdē, kad tiek pieņemts kārtējā gada budžets. Oktobrī Tikaiņu bibliotēkā kopā ar novada domes vadību un deputātiem notika  sanāksme kopā ar vietējiem iedzīvotājiem, kur tika diskutēts par aktuālāko novadā un arī bibliotēkā.

 Sadarbība notiek ar visām novada bibliotēkām gan mainoties ar grāmatām, gan daloties pieredzē. Rugāju bibliotēka organizē grāmatu iepirkšanas dienas Rugājos, kad uzaicina grāmatu tirgotāju “Virja”, kur varam izvēlēties grāmatas bibliotēku krājuma papildināšanai, katru apskatot klātienē. 26.aprīlī Rugāju bibliotēka noorganizēja visām novada bibliotekārēm tikšanos ar Viļakas novada kolēģēm ”Viena diena Rugājos.”

Laba sadarbība izveidojusies ar Rugāju novada muzeja vadītāju, kas palīdz ar materiāliem, kuri attiecas uz bibliotēkas apkalpošanas teritoriju. Sadarbība notiek ar Balvu Centrālo bibliotēku, metodiķi, kas sniedz metodisko palīdzību, rīko seminārus un mācības bibliotēku darbiniekiem, rīko kultūrvēsturisko studiju braucienus.

Sadarbība notiek arī ar vairākām Balvu reģiona bibliotēkām gan pieredzes apmaiņā, gan arī grāmatu apmaiņai, kad ir nepieciešams.

12. Pielikumi

1.pielikums

Vidēja termiņa attīstības plāns Rugāju novada Tikaiņu bibliotēkai 2015. - 2019.G.

Situācijas raksturojums: Rugāju novada Tikaiņu bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

Tikaiņu bibliotēka nodrošina informācijas saņemšanu ikvienam bibliotēkas apmeklētājam, neatkarīgi no viņa sociālā, materiālā stāvokļa, vecuma un etniskās izcelsmes, saglabājot tradicionālo informācijas avotu pieejamību un piedāvājot mūsdienīgus informācijas avotus.

Tikaiņu bibliotēka atrodas Rugāju pagasta Tikaiņu centrā. Attālums līdz Rugāju bibliotēkai un citām novada bibliotēkām ir 8 km. Bibliotēku izmanto ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī iebraucēji. Tā kā bibliotēka ir atvērta sestdienās, tad Bibliotēku apmeklē arī iebraucēji, kas ciemojas pie radiniekiem. Jaunieši dodas projām strādāt un mācīties, bērnu ir ļoti maz. Iedzīvotāju skaits bibliotēkas mikrorajonā sarūk, un tas atsaucas arī uz bibliotēkas lietotāju skaitu, kas arī samazinās. Tikaiņos bibliotēka ir palikusi vienīgā iestāde, kuru iedzīvotāji apmeklē, lai risinātu dažādus jautājumus. Skola tika slēgta 2004.gadā, arī veikals vairs nedarbojas. Bibliotēka ir gan informācijas gūšanas vieta, gan satikšanās vieta vietējiem iedzīvotājiem.

Bibliotēkas vīzija ir mūsdienīgs informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes centrs, kas nodrošina kvalitatīvus informācijas pakalpojumus un vienlīdzīgu piekļuvi informācijas resursiem  uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Bibliotēkas misija: Ikvienam nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai informācijai. Vākt materiālus novadpētniecībā. Saglabāt sabiedrībā interesi par grāmatu. Veidot bibliotēku par kvalitatīvu un saturīgu brīvā laika pavadīšanas vietu dažādiem interesentiem. Sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informācijas tehnoloģiju apguvē.

Bibliotēkas mērķis ir daudzveidīgu, pašu veidotu un citu informācijas resursu un pakalpojumu piedāvājums, lai apmierinātu atsevišķu indivīdu un grupu izglītības, informācijas un personības pilnveides vajadzības, veicinātu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu.

UZDEVUMI

AKTIVIĀTES

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI

Budžeta līdzekļu ietvaros un izmantojot VKKF finansiālu atbalstu un projektu konkursus, veikt bibliotēkas krājuma komplektēšanu un atjaunošanu, nodrošināt krājumu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu.

Sadarbībā ar Rugāju novada domi un izmantojot projektu iespējas pakāpeniski nomainīt novecojušos datorus, iegādāties jaunu multifunkcionālo iekārtu.

Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu pasākumu, izstāžu organizēšana, ņemot vērā bibliotēkas auditoriju.

Regulāra sabiedrības informēšana par bibliotēkas aktivitātēm.

Dažādu darba formu izmantošana, lai sniegtu bibliotēkas lietotājiem pēc iespējas kvalitatīvākus pakalpojumus un bibliotēkas resursu piedāvājumu.

Bibliotēkas krājuma rekatalogizācija.

Novadpētniecības materiālu par Rugāju novadu vākšana un apkopošana

Komplektēt bibliotēkas grāmatas 3 līdz 4 reizes gadā un periodiku vienu reizi gadā. Piedalīties projektu konkursos.

2015.gadā iegādāties un uzstādīt multifunkcionālo iekārtu.

2016. – 2019.g. risināt jautājumu par lietotāju un darbinieka datoru pakāpenisku nomaiņu.

Organizēt pasākumus ievērojot bibliotēkas lietotāju intereses, iesaistīties Bibliotēku nedēļā, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, E- prasmju nedēļā.

Izvietot informāciju bibliotēkā, uz ziņojuma dēļa Tikaiņu centrā, Ievietot informāciju novada avīzē „Kurmenīte” un bibliotēkas mājaslapā.

Veicināt datu bāzu, digitālo resursu izmantošanu informācijas iegūšanai informējot un apmācot bibliotēkas lietotājus. SBA pakalpojumus.

Krājuma rekataloģizāciju uzsākt 2016. gada otrajā ceturksnī un pabeigt līdz 2016. gada beigām

Papildināt novadpētniecības mapes ar materiāliem par novadu, tā ļaudīm. Veidot materiālu kopas Balvu CB Novadpētniecības datu bāzei.

Ar jauniem iespieddarbiem regulāri papildināts bibliotēkas grāmatu krājums, daudzveidīgs preses izdevumu piedāvājums. Apmierināts bibliotēkas lietotājs.

Uzlabota bibliotēkas lietotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāte.

Apmierināts un ieinteresēts bibliotēkas lietotājs.

Informēta sabiedrība par bibliotēkas darbību.

Apmierināts un informēts bibliotēkas lietotājs.

Bibliotēkas krājums 100% atspoguļots Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu bibliotēku kopkatalogā.

Bibliotēkas lietotājiem pieejami materiāli par Rugāju novadu apkopoti mapēs, un arī elektroniski

2.pielikums

Rugāju novada Tikaiņu bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 2015.-2019. gadam

 1. Bibliotēkas vispārīgais raksturojums

Tikaiņu bibliotēka ir Rugāju novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, viena no četrām novada bibliotēkām. Bibliotēka atrodas pašvaldībai piederošā līvānu tipa mājā Tikaiņu centrā.

Tikaiņu bibliotēka piedāvā:

    -3958 iespieddarbus, tajā skaitā 2666 grāmatas;

    - 16 nosaukumu žurnālus un laikrakstus;

    - Elektroniskās datu bāzes;

    - bezmaksas internetu, bezvadu internetu (WiFi) u.c. pakalpojumus.

Lasītāju rīcībā ir 3 datori, viena multifunkcionālā iekārta.

Bibliotēkas misija - ikvienam nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai informācijai. Vākt materiālus novadpētniecībā. Saglabāt sabiedrībā interesi par grāmatu. Veidot bibliotēku par kvalitatīvu un saturīgu informācijas iegūšanas un brīvā laika pavadīšanas vietu dažādiem interesentiem. Sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informācijas tehnoloģiju apguvē.

Mērķauditorijas raksturojums

Tikaiņu bibliotēkas apmeklētāji ir visu vecuma grupu, dažādu izglītības līmeņu un profesiju pārstāvji. Komplektēšanas politika atspoguļo visu vecumu Tikaiņu un apkārtnes iedzīvotāju vajadzības un intereses.

Vispārīgs krājuma komplektēšanas un komplektējamo informācijas resursu apraksts

Tikaiņu  bibliotēkas komplektēšanas politiku nosaka bibliotēkas galvenie uzdevumi un prioritātes:

 • Nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot visiem apmeklētājiem pieejamus bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus;
 • Komplektēt bibliotēkas krājumus atbilstoši lasītāju interesēm un pieprasījumiem, nodrošināt krājumu un citu materiālo vērtību saglabāšanu un drošību;
 • Katram bibliotēkas apmeklētājam radīt tādu vidi, ka ikviens apmeklētājs ir gaidīts. Nodrošināt lietotājus ar brīvu un plašu informācijas pieejamību, sekmēt kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēt to pagasta iedzīvotājiem.

Tikaiņu bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka ar daudzveidīgu lietotāju sastāvu, tāpēc bibliotēka komplektē universālu krājumu, kas aptver visas zinātņu nozares, akcentu liekot uz daiļliteratūru.

Bibliotēkas pamatkrājumu veido grāmatas, turpinājumizdevumi,  , seriālizdevumi un citi dokumenti.

Komplektēšanas faktors – lasītāju vajadzības.

Pa izdevuma veidiem Tikaiņu  bibliotēka komplektē:

 • Grāmatas – 67%
 • Seriālizdevumus – 33%
 • Elektroniskie dokumenti – abonētas datu bāzes.

 1. Krājuma atlases un veidošanas vispārīgie principi

Vispārīgie komplektēšanas kritēriji:

 • Dokumentu atbilstība lasītāju pieprasījumam un interesēm;
 • saturiska vērtība, kompetence materiāla izklāstā;
 • vēsturiski nepārejoša vērtība;
 • literārā un mākslinieciskā vērtība;
 • nepilnīgs vai saturiski novecojis krājums attiecīgajā nozarē;
 • atbilstība krājuma pašreizējam sastāvam.

Prioritātes krājuma komplektēšanā

 • Bibliotēkas krājums paredzēts lasītājiem izsniegšanai uz mājām.

Komplektē daiļliteratūru pieaugušajiem, kas ietver Latvijas un pasaules klasiku, populārus darbus un citus daiļliteratūras žanrus. Latviešu oriģinālliteratūru komplektē pēc iespējas pilnīgi.. Daiļliteratūra svešvalodās tiek komplektēta ņemot vērā lasītāju pieprasījumu.

Komplektē pieprasītākos populārzinātniskos nozaru izdevumus.

            Daiļliteratūras komplektēšanas kritēriji:

 • lasītāju pieprasījums;
 • kritikas vērtējums;
 • iesējuma kvalitāte;
 • cena.
 • Lasītavas krājumu paredzēts izmantot uz vietas bibliotēkas telpās, gan arī izsniegšanai

Krājumu veido laikraksti un prese.

Uzziņas izdevumu komplektēšanas kritēriji:

 • vietējā mēroga intereses;
 • informācijas trūkums.

Laikraksti un žurnāli tiek abonēti pamatojoties uz datiem par lasītāju sastāvu, vajadzībām un ievērojot šādus kritērijus:

 • Nozaru aptvēruma ievērošana;
 • Balvu reģiona laikraksts;
 • Ar atlasi komplektē populārus, izklaides žurnālus.

Elektroniskie resursi

Tikaiņu bibliotēkas lietotājiem pieejamas datu bāzes Letonika, Lursoft, kā arī Balvu reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs. 

Hronoloģiskais aptvērums

Bibliotēkas krājums ietver dokumentus ar nepārejošu zinātnisku un kultūrvēsturisku vērtību, kas atspoguļo dažādus laikmetus un periodus. Šī krājuma daļa ir bibliotēkas pamats. Krājums tiek nepārtraukti papildināts ar jauniegūtajiem dokumentiem, kā arī agrākajos gados izdotajiem dokumentiem, ja tiem ir zinātniska, kultūrvēsturiska vērtība vai paaugstināts pieprasījums.

Eksemparitāte

Pamatā komplektē katra dokumenta 1 eksemplāru.

Krājuma komplektēšanas avoti:

 • pirkumi;
 • abonēšana;
 • dāvinājumi;
 • nozaudēto izdevumu atvietošana – lasītāju nozaudēti izdevumi atvietoti ar identiskiem vai saturā līdzvērtīgiem.

Grāmatas un audiovizuālie dokumenti tiek iepirkti grāmatu apgādos. Preses izdevumi tiek abonēti Latvijas Pasta abonēšanas sistēmā reizi gadā.

Finanšu sadalījums

Bibliotēkas pamatbudžetu veido Rugāju novada pašvaldības finansējums.

Tikaiņu bibliotēkas krājums tiek veidots balstoties uz Rugāju novada pašvaldības piešķirto finansējumu.

Dokumentu atlases kritēriji

Pamatā resursi tiek komplektēti latviešu valodā. Krievu valodā izdevumi tiek komplektēti minimāli, jo Rugāju novads ir viens no latviskākajiem novadiem un bibliotēkā nav lasītāju, kas pieprasītu grāmatas krievu valodā. Citās valodās praktiski nekomplektē, tiem eksemplāriem, kas atrodas fondā ir gadījuma raksturs.

Krājumā nekomplektējamie dokumenti

Bibliotēka nekomplektē dokumentus:

 • ar pretvalstisku, pornogrāfisku, rasu naidu kurinošu saturu;
 • sliktas kvalitātes materiāla izdevumus;
 • īslaicīgas nozīmes literatūru (bukletus, partijas programmas, reklāmas u.tml.).

Dāvinājumu politika

Bibliotēka dāvinājumos pieņem pēdējo 10 gadu laikā izdotās grāmatas, kas ir saturiski vērtīgas, labi saglabājušās, kas var aizvietot bibliotēkas krājumā fiziski nolietotas, bet lasītāju pieprasītas grāmatas.

 1. Krājuma dziļuma rādītāji

(pēc IFLA/UNESCO ieteiktiem fondu dziļuma indikatoriem: Conspectus metodes)

0 - nekomplektē vispār

1 – minimāls informācijas līmenis (fonds nodrošina nelielu informāciju par nozari vai tēmu: ierobežots vispārīgo

     materiālu krājums, padziļinātie uzziņu izdevumi, speciālie periodiskie izdevumi un elektroniskie izdevumi netiek

     komplektēti)

2 – pamatinformācijas līmenis (fonds iepazīstina ar noteikto nozari vai tēmu, parāda informācijas daudzveidību, kas

      pieejama citur, tiek nodrošinātas lietotāju informacionālās vajadzības atbilstoši koledžu apmācības līmenim)

3 – studiju līmenis (fonds sniedz informāciju par noteikto nozari vai tēmu sistemātiskā veidā, tomēr zemākā līmenī, kā

      nepieciešams zinātniskai pētniecībai, nodrošinot lietotājus koledžas vai bakalaura vispārīgās informācijas

      vajadzībām, plašs vispārīgo monogrāfiju un uzziņu dokumentu krājums, ar atlasi veidots speciālo dokumentu

      krājums)

Valodu kodi

P – dominē valsts pamatvaloda, maz vai nemaz dokumentu citās valodās

S – papildus pamatvalodai ar atlasi komplektē dokumentus arī citās valodās

W – dokumenti daudzās valodās

           

Nodaļa

Dziļuma indikators

Valodas indikators

Informācijas nesējs

0 nodaļa

2

L

G, Ž, , IR

1 Filosofija. Psiholoģija. Loģika. Ētika

2

L

G, IR

2 Reliģija

1

L

G, Ž

3 Sociālās zinātnes

2

L

G, Ž, IR

5. matemātika. Dabas zinātnes

2

L

G, Ž, IR

61 medicīna

2

L

G, Ž, IR

62 Tehnika

1

L

G , IR

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība

2

L

G, Ž, IR

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā saimniecība

2

L

G, Ž, IR

69 Celtniecība. Būvmateriāli. Būvdarbi

2

L

G, IR

7 Māksla

2

L

G, IR

796  Sports. Fiziskā kultūra

1

L

G, IR

81 Valodniecība.

2

S

G, IR

82 Litratūrzinātne

2

L

G, IR,

91 Ģeogrāfija

2

L

G, IR

Daiļiteratūra

3

L

G

Latviešu daiļiteratūra

3

L

G

Ārvalstu daiļiteratūra

2

L

G

Literatūra bērniem – pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma

2

L

G

Literatūra bērniem – vidējā vecuma (5-7klase)

2

L

G

Literatūra 8 – 9.. klasei

2

L

G

 1. Krājuma rekomplektēšanas iemesli un kārtība

            Norakstīšanai paredzētos iespieddarbus un citus dokumentus atlasa atbilstoši šādiem kritērijiem:

 • nolietoti izdevumi;
 • novecojuši iespieddarbi pēc to satura;
 • liekie dublikāti;
 • cirkulācijas biežums (mazizmantotie iespieddarbi);
 • bojāti izdevumi;
 • nozaudēti izdevumi;
 • izdevumi, kas nav atgūstami lietotāju vainas dēl;
 • profilam neatbilstoši izdevumi.

Bibliotēkas krājumu rekomplektēšana –resursu izvērtēšana un materiālu norakstīšana- notiek katru gadu. Krājuma skaitliskie rādītāji katru gadu tiek statistiski apkopoti un izvērtēti.

Tikaiņu bibliotēka maz izmantotos, bet savu vērtību saglabājušos iespieddarbus un citus dokumentus glabā krātuvē:

 • bibliotēku nozares, vēsturiski nozīmīgi un novadpētniecības izdevumi tiek uzglabāti bez laika ierobežojuma;
 • kultūras un literatūras izdevumi – 5gadus;
 • medicīna, vides aizsardzība – 5 gadus;
 • lauksaimniecības žurnāli – 5 gadus;
 • amatniecība, mājokļa labiekārtošana, dārzkopība, veselība – 5 gadus;
 • Reģiona avīze – 15 gadus;
 • izklaide, hobiji, brīvā laika pavadīšana, tūrisms – 2 gadus;
 • reliģiska satura izdevumi – 2 gadus.
 1. Krājuma attīstības politikas ieviešana, novērtējums, analīze

Vadoties pēc augstāk tekstā izstrādātās krājuma komplektēšanas politikas, bibliotēkas fonds saglabās savu kvalitāti un daudzveidīgumu un finanšu resursi tiks lietderīgi izmantoti. Galvenokārt, to iespējams panākt komplektēšanas procesā ievērojot bibliotēkas lasītāju pieprasījumu un krājuma izvērtēšanu pa nodaļām un nozarēm. Kā arī šādi izstrādāta krājuma komplektēšanas politika atspēkos bibliotēkas izvirzīto misiju un attīstības mērķi - piedalīties informācijas sabiedrības veidošanā, nodrošinot efektīvu, kvalitatīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu bibliotēkas darbību, kā arī daudzveidīgu resursu un pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem.