Tikaiņu bibliotēka

Datori un Internets

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība
RUGĀJU NOVADA TIKAIŅU BIBLIOTĒKĀ.

1.     Šie noteikumi norāda kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus,  internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā.

2.     Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas pamatzināšanām.

3.     Lietotāji Bibliotēkā var rezervēt vietu pie datora uz konkrētu laiku, mutiski vai pa telefonu 26482809

4.     Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.

5.     Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi;

·       Neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;
·       Nepieļaut, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti ( saspraudes, skavas u.c.);
·       Neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.;
·       Konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas darbinieku;
·       Nestrādāt ar bojātu aparatūru;                           

6.     Lietotājiem ir jāseko  datora darbībai un nekavējoties jāziņo Bibliotēkas darbiniekam par jebkuriem bojājumiem un  programmu kļūmēm.

7.     Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas,   jāsakārto darba vieta.

8.     Datnes, kuras izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst  saglabāt ar Bibliotekāra atļauju.

9.     Lietotājiem aizliegts:

·        Ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;
·        Mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas;
·        Neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu;
·        Atrasties pie datora ar pārtikas produktiem;
·        Trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu;
·        Atrasties pie datora vairāk kā 2 lietotājiem vienlaicīgi, vairāki tikai saskaņojot ar Bibliotēkas darbinieku;
·        Spēlēt vardarbīgas datorspēles;
·        Skolēniem mācību laikā atļauts datorus izmantot tikai no plkst. 14.00

10.   Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi,  aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav  paredzēta sabiedriskās vietās ( piemēram, pornogrāfiska, uz  vardarbību vērsta satura saites u.c.).

11.  Izmantojot personīgos datu nesējus ( CD, disketes, USB  iekārtas u.c.), informēt par to Bibliotēkas darbinieku.

12. Izdrukas, skenēšanu lietotājs drīkst veikt, saskaņojot ar Bibliotēkas darbinieku.

13.  Datoru administratoram ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu datora tehnisko pārbaudi.

14.  Datora izmantošanas laiks 30 minūtes, nepieciešamības gadījumā vienojoties ar Bibliotēkas darbinieku, laiks var tikt pagarināts.

15.  Ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir jākompensē pašam lietotājam.

16.  Neskaidrības gadījumā lietotājam jāvēršas pie bibliotēkas darbinieka.

17.  Par skaļu un nepieklājīgu uzvedību, kas traucē citus bibliotēkas lietotājus, kā arī tīšu datortehnikas vai inventāra bojāšanu Bibliotēkas darbiniekam ir tiesības lietotājam uz laiku aizliegt izmantot šo pakalpojumu veidu.

Starpbibliotēku abonementa izmantošana         pēc pasta tarifiem