Tikaiņu bibliotēka

Datori un Internets

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu

publiskas izmantošanas kārtība Tikaiņu bibliotēkā

1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā.

2. Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas pamatzināšanām.

3. Lietotāji Bibliotēkā var rezervēt darba vietu pie datora uz konkrētu laiku.

4. Pirms darba sākšanas jāpiesakās pie bibliotēkas darbinieka.

5. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.

6. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi:
6.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;
6.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas u.c.);
6.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.;
6.5. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas darbinieku;
6.6. nestrādāt ar bojātu aparatūru.

7. Lietotājam ir jāseko datora darbībai un nekavējoties jāziņo Bibliotēkas darbiniekam par jebkuriem bojājumiem un programmu kļūmēm.

8. Stipra vēja un negaisa laikā datori tiek atslēgti no elektrības padeves.

9. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un jāpiesakās pie Bibliotēkas darbinieka.

10. Datnes, kuras izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas darbinieka piekrišanu. Bibliotēkas darbinieks negarantē to drošību.

11. Datora administratoram ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu datora tehnisko pārbaudi.

12. Datora izmantošanas laiks 30 min, nepieciešamības gadījumā vienojoties ar Bibliotēkas darbinieku, laiks var tikt pagarināts.

13. Ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir jākompensē pašam lietotājam.

14. Par skaļu un nepieklājīgu uzvedību, kas traucē citus bibliotēkas lietotājus, kā arī tīšu datortehnikas vai inventāra bojāšanu Bibliotēkas darbiniekam ir tiesības lietotājam uz laiku aizliegt izmantot šo pakalpojuma veidu.

11. Lietotājiem aizliegts:
11.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;
11.2. mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas;
11.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu;
11.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes;
11.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem;
11.6. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu;
11.7. atrasties pie datora vairāk kā 2 lietotājiem vienlaicīgi. Izņēmuma gadījumos var atrasties arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku;
11.8. spēlēt ar vardarbību saistītas datorspēles,
12. Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites u.c.).

13. Izmantojot personīgos datu nesējus (CD, disketes, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.), informēt par to Bibliotēkas darbinieku.

14. Izdrukas un skenēšanu lietotājs drīkst veikt, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku.

15. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.