Tikaiņu bibliotēka

Lietošanas noteikumi

Apstiprināti
10.04.2014. Rugājos

TIKAIŅU BIBLIOTĒKAS
LIETOŠANAS NOTEIKUMI


 

1.Vispārējie noteikumi
 

1.1. Tikaiņu bibliotēka (turpmāk tekstā – Bibliotēka) ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras bezmaksas un maksas pakalpojumus ir tiesības izmantot visiem reģiona iedzīvotājiem.

1.2. Bibliotēkas un tās lietotāju pienākumus un tiesības nosaka Bibliotēku likums, Latvijas Republikas likumi un citi tiesību akti, bibliotēkas nolikums un lietošanas noteikumi.

1.3. Bibliotēkas lietošanas noteikumu grozījumus un papildinājumus ierosina bibliotēkas darbinieki un apstiprina Rugāju novada dome.

2. Lietotāja pienākumi un tiesības

2.1.Pienākumi:
2.1.1. Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus;

2.1.2. Atlīdzināt Bibliotēkai nodarītos zaudējumus par iespieddarba vai cita dokumenta sabojāšanu, nozaudēšanu un neatgriešanu likumos, Bibliotēkas nolikumā un lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā;

2.1.3. Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un izmantojamo datortehniku. Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram;

2.1.4. Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā;

2.1.5. Nozaudētos vai lietotāja sabojātos Bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem;

2.1.6. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam;

2.1.7. Bibliotēkā lietotājs nedrīkst ienākt ar pārtikas produktiem, ēzdams un ar netīrām rokām, netīru apģērbu;

2.1.8. Bibliotēkā neapkalpo personas alkohola reibumā;

2.1.9. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām vai izslēgt no Bibliotēkas lietotāju skaita uz laiku līdz vienam gadam.


2.2. Tiesības:
2.2.1. Brīvi izmantot bibliotēkas krājumus un datorus, informācijas meklētājsistēmas un datu bāzes;

2.2.2. Saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas krājumu sastāvu;

2.2.3. Saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus (vai to kopijas, ievērojot likuma „Par autortiesībām un blakustiesībām” prasības) no bibliotēkas krājumiem vai pasūtīt no citu reģiona bibliotēku krājumiem vai starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā no citu Latvijas Republikas vai ārvalstu bibliotēku krājumiem;

2.2.4. Lietotājiem invalīdiem ar kustību un redzes traucējumiem saņemt bibliotēkas pakalpojumus mājās vienu reizi mēnesī
2.2.5. Personām, kas pierakstītas citu reģionu teritorijā, izmantot Bibliotēkas krājumus lasītavās;
2.2.6. Izmantot bibliotēkas bezmaksas un maksas pakalpojumus;
2.2.7. Piedalīties Bibliotēkas sabiedriskajā dzīvē.

3. Lietotāja pierakstīšanās kārtība

3.1. Pierakstoties bibliotēkā, lietotājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kurā fiksēts Latvijas Republikas iedzīvotāja personas kods un lietotāja formulāra aizpildīšanai nepieciešamās ziņas.

3.2. Lietotāja - pirmsskolas vecuma bērna vai skolēna formulārā uzrāda ziņas par viņa vecāku, vai personas, kura ir atbildīga par šo bērnu, darba vietu un mājas adresi.

3.3. Pierakstoties bibliotēkā lietotājam jāiepazīstas ar tās lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu uz lasītāja formulāra jāapstiprina apņemšanās ievērot šos noteikumus.

3.4. Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai nākamā apmeklējuma laikā.

3.5. Pierakstot bibliotēkā lietotājam izsniedz Lasītāja karti, kas dod tiesības izmantot bibliotēkas pakalpojumus.

4. Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas kārtība

4.1. Lietotājam uz māju izsniegto izdevumu maksimālie lietošanas termiņi ir:
4.1.1. grāmatām – 4 nedēļas;

4.1.2. jaunieguvumiem un īpaši pieprasītiem iespieddarbiem – 2 nedēļas;

4.1.3. žurnāliem – 4 nedēļas.

4.2. Lietotājam līdzi nešanai izsniedz ne vairāk kā 10 iespieddarbus. Aizliegts no bibliotēkas iznest nereģistrētus iespieddarbus.

4.3. Bibliotēkas krājumos neesošus izdevumus pieprasa no citām reģiona bibliotēkām vai starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā no citām Latvijas vai ārvalstu bibliotēkām. Par saņemto literatūru lietotājam jāsedz faktiskie pasta izdevumi, saņemot pretī pasta kvīti.

4.4. Lietotājam aizliegts bojāt bibliotēkas krājumos esošos iespieddarbus un citus dokumentus (izdarīt tajos atzīmes, svītrojumus, plēst lapas un tml.), par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram.

4.5. Lietotājam, kas nozaudējis iespieddarbus vai citus dokumentus, vai nodarījis tiem citu civiltiesisku kaitējumu, tie attiecīgi jāaizvieto ar tādiem pašiem vai pēc bibliotekāra vērtējuma līdzvērtīgiem izdevumiem. Ja lietotājs nevar nozaudēto vai citādi sabojāto dokumentu aizvietot, tad viņam noteiktā kārtībā jāatlīdzina to vērtība divkāršā apmērā, saņemot pretī stingrās uzskaites kvīti.

4.6. Lietotājam, kurš izdarījis iespieddarba bojājumu, jāmaksā soda nauda līdz 25% no iespieddarba cenas, ko nosaka bibliotekārs atkarībā no bojājuma lieluma.

4.7. Ja lietotājs atsakās labprātīgi atlīdzināt Bibliotēkai nodarīto civiltiesisko kaitējumu, tad šo summu piedzen ar tiesas spriedumu. Tiesas izdevumus sedz vainīgā persona.

4.8. Ierosinājumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājs var iesniegt bibliotēkas vadītājai un Rugāju novada pašvaldībai, kuras pārziņā atrodas bibliotēka.

5. Bibliotēkas maksas pakalpojumu sniegšanas kārtība

5.1. Bibliotēkas maksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus saskaņā ar Bibliotēku likumu, Rugāju novada domes lēmumu, bibliotēkas nolikumu un lietošanas noteikumiem bibliotēka sniedz par samaksu.

5.2. Maksas pakalpojumus apmaksā skaidrā naudā, izsniedzot pakalpojuma saņēmējam stingrās uzskaites kvīti.

5.3. Katra mēneša pēdējo ceturtdienu noteikt kā sanitāro dienu, kad bibliotēka strādā, bet neapkalpo lasītājus.

6. Bibliotēkas darba laiks:

Otrdiena 10.00-18.00

Trešdiena 10.00-18.00

Ceturtdiena 10.00-18.00

Piektdiena 10.00-18.00

Sestdiena 10.00-18.00