Normālskats Balti burti uz melna fona Melni burti uz dzeltena fona Dzelteni burti uz melna fona
Balvu pielāgotās literatūras bibliotēka

Datoru lietošana

Pielikums Nr. 7
Pielāgotās literatūras bibliotēkas lietošanas noteikumiem

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu izmantošanas kārtība

1.    Pirms Bibliotēkas publiskā datora, interneta un programmu lietošanas uzsākšanas Lietotājam ir jāreģistrējas pie Bibliotēkas darbinieka un jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
2.    Lietotājs var rezervēt datoru uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā uz 2 (divām) stundām dienā. Nepieciešamības gadījumā darba laiks var tikt pagarināts. Kavējot ilgāk par 15 minūtēm, Lietotājs zaudē datora lietošanas tiesības rezervētajā laikā.
3.    Ar vienu datoru drīkst strādāt tikai viens Lietotājs.
4.    Lietotājam ir šādas tiesības:
4.1.    izmantot visas datorā instalētās programmas un, beidzot darbu pie datora, aizvērt visas programmas, ar kurām tika strādāts;
4.2.    saņemt konsultācijas neskaidrību gadījumā;
4.3.    saglabāt izveidotās datnes personīgajos datu nesējos (CD, DVD, zibatmiņas u.c.);
4.4.    izmantot skeneri, printeri vai Braila raksta printeri vai lūgt skenēšanas un printēšanas pakalpojumu veikt Bibliotēkas darbiniekam.
5.    Lietotājam ir aizliegts:
5.1.    ieslēgt vai izslēgt datoru;
5.2.    mainīt datora programmatūras konfigurāciju, tai skaitā programmas saskarnes iestatījumus, veikt jebkāda veida instalācijas (programmas, spēles u.c.);
5.3.    mainīt fonta izmērus interneta pārlūkprogrammā;
5.4.    pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība; 5.5.pie datora lietot dzērienus un pārtikas produktus.
6.    Lietotājs nedrīkst:
6.1.    iegūt, radīt vai izplatīt informāciju, kas ataino vardarbību un agresiju, veicina pornogrāfiska rakstura materiālu apriti, satur agresīvu valodu vai necenzētus vārdus;
6.2.     iegūt, radīt vai izplatīt informāciju, kas veicina atkarību izraisošu vielu (narkotiku, alkohola, tabakas izstrādājumu) lietošanu, mudina uz azartspēlēm;
6.3.    izmantot datoru masu reklāmas vēstuļu vai mēstuļu (spamu) izsūtīšanai; 6.4.pie datora atrasties virsdrēbēs, mitrās drēbēs, ar mitrām, netīrām rokām.
7.    Ja Lietotājs ir saglabājis datnes Bibliotēkas datora cietajā diskā, Bibliotēka neatbild par datņu drošību un konfidencialitāti. Lietotāja saglabātās datnes Bibliotēkas datoros var kļūt pieejamas jebkuram Lietotājam un var tikt izdzēstas bez brīdinājuma.
8.    Lietojot Braila raksta printeri, Lietotājam ir jāizmanto tikai Bibliotēkas papīrs.
9.    Par visām programmatūras kļūdām vai bojātu aparatūru Lietotājam nekavējoties jāinformē Bibliotēkas darbinieks.
10.    Lietotājs sedz visus programmu vai datoru mehāniskos bojājumus un ar bojājumu novēršanu saistītos izdevumus, kas radušies Lietotāja darbības rezultātā.
11.    Par datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās izmantošanas kārtības neievērošanu Lietotājam var tikt ierobežota vai pārtraukta datoru izmantošana.