Normālskats Balti burti uz melna fona Melni burti uz dzeltena fona Dzelteni burti uz melna fona
Balvu pielāgotās literatūras bibliotēka

Reglaments

APSTIPRINĀTI
ar 2023.g. 25.jūlija rīkojumu Nr.BCB/2023/1.2/2/RIKP “Par Balvu Centrālās bibliotēkas struktūrvienības Pielāgotās  literatūras  bibliotēka reglamenta apstiprināšanu”

Balvu Centrālās bibliotēkas struktūrvienības Pielāgotās literatūras bibliotēka Reglaments

1. Vispārīgie noteikumi
1.    Pielāgotās literatūras bibliotēka (turpmāk tekstā – Bibliotēka) ir Balvu Centrālās bibliotēkas struktūrvienība un tā pilda bibliotēkai noteiktās funkcijas, uzdevumus, nodrošinot pakalpojumu pieejamību.
2.    Bibliotēkas faktiskā adrese: Tirgus 7, Balvi, Balvu nov., LV-4501
3.    Bibliotēka ir Balvu novada domes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.
4.    Bibliotēka savā darbībā ievēro Ministru kabineta un Kultūras ministrijas prasības, Bibliotēku likumu, Reglamentu, bibliotēkas iekšējās kārtības un lietošanas noteikumus, kā arī citus Balvu Centrālās bibliotēkas izstrādātos normatīvos aktus un Balvu novada domes normatīvo aktu prasības.
5.    Bibliotēkas darbību finansē no šim nolūkam paredzētās valsts mērķdotācijas
6.    Lēmumu par bibliotēkas dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Balvu novada dome, saskaņojot ar Balvu Centrālās bibliotēkas direktoru un ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.
 
2. Pielāgotās literatūras bibliotēkas uzdevumi
1.    Nodrošināt lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo pakalpojumu sniegšanu visiem bibliotēkas lietotājiem;
2.    Nodrošināt bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, bezmaksas datoru izmantošanu;
3.    Sniegt bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus neredzīgām personām un personām ar redzes traucējumiem vai personām ar citām lasīšanas grūtībām (t.sk. senioriem, cilvēkiem ar disleksiju u.c.) un ar fiziskiem traucējumiem, kas minētas Autortiesību likuma 22.1 pantā, nodrošina brīvu, neierobežotu krājumā esošās literatūras un nepieciešamās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu šīm personām pielāgotā veidā;
4.    Sniegt mērķauditorijai priekšā lasīšanas pakalpojumus individuāli un grupām;
5.    Nodrošināt pakalpojumu pieejamību, piegādājot pielāgoto literatūru mājās vai izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus;
6.    Nodrošināt pielāgotās literatūras piegādi starpbibliotēku abonementa kārtībā citām publiskajām bibliotēkām;
7.    Nodrošināt pielāgotās literatūras piegādi Balvu, Gulbenes, Alūksnes, Smiltenes un Madonas novadu pansionātos, sociālajās mājās un citās sociālajās iestādēs, personām ar invaliditāti nevalstiskajās organizācijās, kā arī senioru apvienībās;
8.    Organizēt mērķauditorijai pielāgotus pasākumus, kas popularizē bibliotēku, literatūru un lasīšanu;
9.    Vākt un saglabāt vietējo kultūras mantojumu, uzmanību pievēršot novadpētniecības un tifloloģijas materiāliem, kas uzkrāj un apkopo informāciju par Bibliotēkas vēsturi un Latvijas Neredzīgo biedrības Balvu Teritoriālās organizācijas un Rehabilitācijas Dienas centra darbību Balvos, materiālus par neredzīgu autoru dzīvi un daiļradi novadā;
10.    Veikt Bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu prasībām.
11.    Veicināt sadarbību ar citām publiskajām bibliotēkām, skolām, Latvijas Neredzīgo biedrības Balvu Teritoriālo organizāciju un Rehabilitācijas Dienas centru, pašvaldību iestādēm, piedāvājot savus pakalpojumus ikvienam interesentam.
 
3. Bibliotēkas tiesības
1.    Patstāvīgi veikt šajā reglamentā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un Bibliotēkas lietošanas kārtību;
2.    Pildot minētos uzdevumus, Bibliotēka ir tiesīga pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldības pārvaldes institūcijām, tās kompetencē esošo jautājumu risināšanai nepieciešamo informāciju;
3.    Iesniegt Balvu Centrālās bibliotēkas direktorei priekšlikumus par Bibliotēkas darbību;
4.    Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
 
4. Organizatoriskā struktūra un vadība
1.    Bibliotēkas struktūru un amatu sarakstu apstiprina Balvu novada pašvaldība, ievērojot Bibliotēkas likuma un citu normatīvo aktu prasības;
2.    Bibliotēkas darbu vada Bibliotēkas vadītājs;
3.    Bibliotēkas vadītājs:
3.1.1.    organizē un plāno Bibliotēkas darbu un ir atbildīgs par tās darbību, realizējot tās uzdevumus un tiesības;
3.1.2.    izstrādā Bibliotēkas lietošanas noteikumus un iesniedz tos apstiprināšanai Balvu Centrālajai bibliotēkai;
3.1.3.    izstrādā un iesniedz Balvu Centrālajai bibliotēkai Bibliotēkas darba plānus, atskaites, pārskatus un citu pieprasīto informāciju,
4.    Bibliotēkas darbinieka amata pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksts, apstiprina Balvu Centrālās bibliotēkas direktors.