Normālskats Balti burti uz melna fona Melni burti uz dzeltena fona Dzelteni burti uz melna fona
Balvu pielāgotās literatūras bibliotēka

Lietošanas noteikumi

APSTIPRINĀTI
ar 2023.g. 10.augusta rīkojumu Nr.BCB/2023/1.2/3/RIKP
“Par Balvu Centrālās bibliotēkas struktūrvienības Pielāgotās literatūras bibliotēka lietošanas noteikumu apstiprināšanu”
 

Balvu Centrālās bibliotēkas struktūrvienības PIELĀGOTĀS LITERATŪRAS BIBLIOTĒKA
lietošanas noteikumi

 

1.    Vispārīgie noteikumi.

1.1.    Šie noteikumi nosaka Pielāgotās literatūras bibliotēkas (turpmāk - Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību.
1.2.    Bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina personu bibliotekāro un informacionālo apkalpošanu.
1.3.    Bibliotēkas un tās lietotāju tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, Latvijas Republikas likumi un citi tiesību akti, bibliotēkas reglaments un bibliotēkas lietošanas noteikumi.
1.4.    Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un Balvu Centrālās bibliotēkas direktors.
1.5.    Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie ir izvietojami Bibliotēkas telpās lietotājiem pieejamā vietā.

2.    Bibliotēkas lietotāja reģistrēšana.

2.1.    Bibliotēkas lietotājs (turpmāk – Lietotājs) ir:
2.1.1.    ikviena fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus;
2.1.2.    ikviena fiziska vai juridiska persona, kura izmanto pielāgoto literatūru un saņem pielāgotos pakalpojumus.
2.2.    Pielāgoto literatūru var saņemt:
2.2.1.    neredzīga persona;
2.2.2.    persona ar redzes traucējumiem, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus parastajā drukā;
2.2.3.    persona ar citādām lasīšanas grūtībām, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus līdzvērtīgi personām bez šādiem traucējumiem (cilvēki ar disleksiju u.c.);
2.2.4.    persona, kura fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, fokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kāds tas parasti būtu nepieciešams lasīšanai.
2.3.     Lietotājs tiek reģistrēts Bibliotēkā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un aizpildot reģistrācijas veidlapu (Pielikums Nr. 1).
2.4.    Personas, kuras nevar lasīt parasto iespiedrakstu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, aizpilda reģistrācijas veidlapu (Pielikums Nr. 2) un apliecina ar parakstu, ka atbilst vismaz vienam no Noteikumu 2.2. punktā minētajiem kritērijiem un viņam ir nepieciešama informācija pielāgotā formātā (audiogrāmatas, grāmatas palielinātā drukā vai Braila rakstā).
2.5.    Lietotājs, kurš pats nevar apmeklēt Bibliotēku, rakstiski pilnvaro fizisku vai juridisku personu (atbalsta – uzticības personu) veikt reģistrāciju fiziskās personas vārdā, izmantojot Bibliotēkas izstrādāto pilnvaru (Pielikums Nr. 3).
2.6.    Nepilngadīgo Lietotāju Bibliotēkā reģistrē, pamatojoties uz viena no vecāku, pedagoga vai cita likumiska pārstāvja (personas, kas realizē aizgādību) rakstveidā iesniegtu galvojumu (Pielikums Nr. 4).
2.7.    Reģistrējoties Lietotājs vai pilnvarotā persona iesniegumā par Lietotāja reģistrāciju ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un apņemas tos ievērot.
2.8.    Ja Lietotājs redzes vai citu lasīšanas grūtību dēļ nevar pats iepazīties ar Noteikumiem, tad viņu ar tiem iepazīstina bibliotekārs vai pilnvarotā persona.
2.9.    Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību, atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.
2.10.    Atbilstoši Bibliotēku likumā un Ministru Kabineta noteikumos Nr.291(30.05.2017) izvirzītajām prasībām, bibliotēka publicē informāciju par Bibliotēkas pasākumiem un aktivitātēm, kurā var tikt iekļauts fotografēts vai filmēts materiāls, kurā var identificēt konkrētu Bibliotēkas lietotāju (sejas attēls vai vārds, uzvārds). Bibliotēkas lietotāja nesensitīvie dati var tikt publicēti dažādos Bibliotēkas vai pašvaldības informācijas resursos, tajā skaitā Interneta vietnēs.
2.11.    Pierakstot bibliotēkā Lietotāju, viņam izsniedz Lietotāja karti, kas dod tiesības izmantot bibliotēkas pakalpojumus.
2.12.    Lietotāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai.
2.13.    Mainot vārdu, uzvārdu, Lietotājam par to jāpaziņo bibliotēkai nākamā apmeklējuma laikā. Kontaktinformācijas (dzīvesvietas adreses, tālruņa numura, e-pasta adreses) maiņas gadījumā Lasītājam par izmaiņām jāpaziņo, ierodoties Bibliotēkā vai telefoniski, vai elektroniski.
 

3.    Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība.

3.1.    Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi Lietotājiem ir bez maksas, tos sniedz Bibliotēkai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros:
3.1.1.    Bibliotēkas krājumā esošo grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana līdzņemšanai vai lietošanai uz vietas Bibliotēkā;
3.1.2.    audiogrāmatu izsniegšana datu nesējos; izsniegšanas kārtība ir noteikta šo Noteikumu Pielikumā Nr. 5;
3.1.3.    priekšā lasīšanas pakalpojums Bibliotēkas Lietotājiem; kārtība ir noteikta šo Noteikumu Pielikumā Nr. 6;
3.1.4.    bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
3.1.5.    kopēšana: vienā apmeklējuma reizē Lietotājs var bez maksas nokopēt vai izdrukāt parastajā iespiedrakstā dokumentu vai mācību materiālu apjomā, kas nepārsniedz 5 (piecas) A4 formāta lapas;
3.1.6.    skenēšana, teksta palielināšana, izdrukas Braila rakstā un palielinātā drukā. Lietotājs var patstāvīgi bez maksas izdrukāt tekstu Braila rakstā. Ja pasūta izdrukas bibliotekāram, tad vienā apmeklējuma reizē pasūtītā materiāla apjoms nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) A4 Braila rakstā aprakstītas lapas. Lietotājam ir jāizmanto tikai Bibliotēkas papīrs. Pasūtījuma izpildes termiņš ir viena nedēļa;
3.1.7.    datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska izmantošana, to izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo Noteikumu Pielikumā Nr.7;
3.1.8.    Lietotāju konsultēšana par Bibliotēkas krājumu un citiem informācijas resursiem, e- katalogu, abonētajām datu bāzēm un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu;
3.1.9.    pielāgotās literatūras piegāde starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtībā;
3.1.10.    Bibliotēkas krājumā esošās pielāgotās literatūras piegāde uz Lietotāja norādīto adresi (aiznesot vai nosūtot pa pastu) vai sūtot elektroniski;
3.1.11.    Bibliotēka sniedz konsultācijas par Braila rakstu uz medikamentu iepakojumiem, Braila raksta printera lietošanu un citu nepieciešamo informāciju par Braila raksta lietošanu;
3.1.12.    veic Lietotāju apmācību darbam ar speciālo tehniku.
3.2.    Ar Latvijas publiskajām bibliotēkām kā juridiskām personām tiek slēgta Vienošanās par starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojuma izmantošanu pielāgotās literatūras saņemšanā (Pielikums Nr.8).
3.3.    Ar citām juridiskām personām, t.sk. sociālās aprūpes centriem un pansionātiem tiek slēgta Vienošanās (Pielikums Nr.9) par sadarbību sekmēt un pilnveidot bibliotekāro un informacionālo pakalpojumu nodrošināšanu pielāgotā formātā.
3.4.    Lietotājiem jāievēro Bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš:
3.4.1.    grāmatām, audiogrāmatām, grāmatām Braila rakstā – 1 (viens) mēnesis;
3.4.2.    paaugstināta pieprasījuma grāmatām, periodiskajiem izdevumiem, mūzikas ierakstiem un jaunieguvumiem – 2 (divas) nedēļas;
3.4.3.    vārdnīcas un cita uzziņu literatūra, Taktilās grāmatas Braila rakstā un spēles tiek izsniegtas tikai uz vietas Bibliotēkā;
3.4.4.    vienā Bibliotēkas apmeklējuma reizē izsniedz ne vairāk kā 10 grāmatas, 15 periodiskos izdevumus, 20 audiogrāmatas, 10 mūzikas ierakstus vai 10 Braila raksta grāmatu sējumus. Kopumā ne vairāk kā 30 izdevumus;
3.4.5.    atsevišķu izdevumu lietošanas termiņu Bibliotēka pēc lietotāja lūguma var pagarināt, ja to nepieprasa citi lietotāji;
3.4.6.    ja izdevums ir tikai 1 eksemplārā un ir daudz pieprasīts, tad bibliotekāram ir tiesības saīsināt tā lietošanas termiņu;
3.4.7.    grāmatu un citu materiālu izsniegšana un saņemšana tiek reģistrēta Bibliotēkas informācijas sistēmas datu bāzē;
3.4.8.    Lietotājam aizliegts iznest no Bibliotēkas nepiereģistrētus izdevumus;
3.4.9.    Starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtībā saņemtās grāmatas un citus informācijas nesējus Lasītājam līdzņemšanai neizsniedz (izņemot pielāgoto literatūru). Tos drīkst lietot tikai Bibliotēkā uz vietas termiņā, ko noteikusi tā bibliotēka, no kuras attiecīgā grāmata vai cits informācijas nesējs ir saņemts;
3.4.10.    Lietotājam, kas nozaudējis iespieddarbus vai citus dokumentus vai nodarījis tiem citu kaitējumu, tie attiecīgi jāaizvieto ar tādiem pašiem vai pēc bibliotekāra vērtējuma līdzvērtīgiem izdevumiem. 

4.    Bibliotēkas lietotāju tiesības

4.1.    Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas Lietotāju tiesību ievērošanu:
4.1.1.    brīvi izmantot Bibliotēkas krājumu, datorus, informācijas meklētājsistēmas un datu bāzes;
4.1.2.    saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājuma sastāvu un informācijas resursiem;
4.1.3.    saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus (vai to kopijas, ievērojot Autortiesību likumu) no Bibliotēkas krājumiem vai, ja bibliotēkas krājumos nav nepieciešamo iespieddarbu, pasūtīt un saņemt tos no citu reģiona bibliotēku krājumiem vai starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā no citu Latvijas Republikas vai ārvalstu bibliotēku krājumiem;
4.1.4.    izmantot Bibliotēkas pakalpojumus;
4.1.5.    piedalīties Bibliotēkas sabiedriskajā dzīvē.
4.2.    Personas, kuras nav reģistrētas kā Bibliotēkas lietotājs, izmantot Bibliotēkas krājumu var tikai uz vietas Bibliotēkā.
4.3.    Lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā.
4.4.    Lietotājiem ir tiesības uz personas datu neaizskaramību, mutiski vai rakstiski atteikties no datu izmantošanas Bibliotēkas informatīvajos, Bibliotēkas darbību popularizējošajos izdevumos un e- vidē.
4.5.    Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības iesniegt Bibliotēkas vadītājam un Balvu Centrālās bibliotēkas direktoram.

5.    Bibliotēkas lietotāju pienākumi

5.1.    Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus.
5.2.    Ievērot Autortiesību likumu – Lietotājs nedrīkst Bibliotēkas ieskaņotās audiogrāmatas kopēt vai izplatīt citām personām. Par šī noteikuma neievērošanu Lietotājam iestājas administratīvā atbildība.
5.3.    Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā.
5.4.    Saudzīgi un atbildīgi izturēties pret grāmatām, audiogrāmatām, mūzikas kompaktdiskiem un to kastītēm un citiem informācijas nesējiem, kas saņemti no Bibliotēkas krājuma, pret datoriem un citu tehniku. Neveikt atzīmes un svītrojumus iespieddarbos un citos izdevumos, nelocīt un neplēst lapas, atbilstoši tos iesaiņot, lai pasargātu no nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Par pamanītajiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.
5.5.    Nozaudētos vai lietotāja sabojātos Bibliotēkas izdevumus Lietotājam jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem.
5.6.    Nedrīkst bojāt inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālus zaudējumus Bibliotēkai.
5.7.    Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem Lietotājiem, jāierobežo līdz minimumam.
5.8.    Bibliotēkā Lietotājs nedrīkst ienākt ar pārtikas produktiem un ēzdams, ar netīrām rokām, netīru, smakojošu apģērbu.
5.9.    Bibliotēkā neapkalpo personas alkohola vai citu psihotropo vielu reibumā.
5.10.    Bibliotēkas Lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām vai izslēgt no Bibliotēkas uz laiku līdz vienam gadam.