Krišjāņu bibliotēka

Resursu izmantošana (darbs ar datoriem)

Resursu izmantošana

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Krišjāņu bibliotēkā.

1.  Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā.

2. Par interneta lietotāju var kļūt ikviens bibliotēkas apmeklētājs.

3.  Pirms pakalpojuma izmantošanas jānorāda darba uzsākšanas un beigšanas laiks un jāparakstās

     apmeklētāju grāmatā par lietošanas noteikumu ievērošanu.

4.  Darba laikā par datoru atbildību nes lietotājs.

5.  Ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras bojājums, kas radies lietotāja vainas dēļ, jākompensē pašam lietotājam.

6.  Datora un interneta izmantošana tiek pārtraukta 10 minūtes pirms darba laika beigām.

7.  Lietotāji Bibliotēkā var rezervēt darba staciju uz konkrētu laiku:

     7.1. lietotājiem, kuri vēlas rezervēt vietu pie datora uz konkrētu laiku, jāpiesakās bibliotēkas darba laikā pa tālruni vai personīgi 1-2 dienas iepriekš;

     7.2. pierakstoties rindā, bibliotēkas darbinieks jāinformē par pakalpojums veidu un izmantošanas laiku;

     7.3. brīdināt bibliotēkas darbinieku pa telefonu vai personīgi par neierašanos rezervētajā laikā, vienojoties par citu laiku;

     7.4. ja lietotājs kavē 15 minūtes no rezervētā laika sākuma, atlikušo laiku līdz nākošajam lietotājam var izmantot cits lietotājs. Iepriekšējais lietotājs zaudē tiesības izmantot datoru šajā laikā.

8.  Viens lietotājs bez iepriekš pieteikšanas drīkst izmantot datoru ne vairāk kā 1 stundu.

9. Skolēni mācību laikā interneta pakalpojumus drīkst izmantot no plkst.13.00., izņemot gadījumus, kad mācību stundas nenotiek. Skolas brīvdienās ierobežojumu nav.

10. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.

11. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi:       

     11.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;

     11.2. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.;

     11.3. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas darbinieku;

     11.4. nestrādāt ar bojātu aparatūru.

12. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un jāpiesakās pie Bibliotēkas darbinieka.

13. Datnes, kurus izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas darbinieka piekrišanu.

 14. Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites u.c.).

15. Izmantojot personīgos datu nesējus (CD, disketes, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.), informēt par to Bibliotēkas darbinieku.

16. Izdrukas un skenēšanu lietotājs drīkst veikt, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku.

17. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.

18. Lietotājiem aizliegts:

     18.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;

     18.2. mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas;

     18.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu;

     18.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes;

     18.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem;

     18.6. atrasties virsdrēbēs, mitrās drēbēs un slapjām rokām;

     18.7. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu;

     18.8. pie datora vienlaicīgi drīkst atrasties tikai viens lietotājs, vairāki tikai saskaņojot ar bibliotēkas darbinieku;

     18.9. spēlēt vardarbīgas datorspēles;

     18.10.nepilngadīgie lietotāji nedrīkst apmeklēt Interneta lappuses, kas paredzētas personām no 18 gadiem.

19. Par skaļu un nepieklājīgu uzvedību, kas traucē citus bibliotēkas lietotājus un darbinieku, kā arī par tīšu datortehnikas vai inventāra bojāšanu bibliotēkas darbiniekam ir tiesības lietotājam uz laiku aizliegt izmantot šo pakalpojuma veidu.