Lazdukalna bibliotēka

Nolikums

RUGĀJU NOVADA LAZDUKALNA BIBLIOTĒKAS
NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.panta pirmās daļas 1.panktu, likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 8.punktu un Bibliotēkas likuma 4. panta otro daļu.

I Vispārīgie noteikumi.

1. Rugāju novada Lazdukalna bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir visu novada iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana.
2. Rugāju novada Lazdukalna bibliotēka ir Rugāju novada domes iestāde. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu tautas bibliotēku izveidošana un to darbības nodrošināšana ir novada domes patstāvīga funkcija. Šīs funkcijas izpildi un Lazdukalna bibliotēkas darbību finansē no Rugāju novada domes budžeta.
3. Rugāju novada Lazdukalna bibliotēku vada bibliotēkas vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Rugāju novada dome, saskaņojot to Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.
4. Rugāju novada Lazdukalna bibliotēkas tiesiskais pamats ir likums „Par pašvaldībām”, LR Bibliotēku likums, LR bibliotēku augstākstāvošo institūciju lēmumi, valsts likumi un normatīvie akti, Rugāju novada domes lēmumi un normatīvie akti un šis nolikums.
5. Lazdukalna bibliotēkas adrese: RUGĀJU NOVADS LAZDUKALNA pagasts, BALVU rajons, p.n. LAZDUKALNS, BĒRZU IELA -6, LV-4577.

II Bibliotēkas atvēršana un likvidācija.

6. Bibliotēku dibina (slēdz, reorganizē) pamatojoties uz Rugāju novada domes lēmumu, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.

III Galvenie uzdevumi .

7.Nodrošināt visiem Rugāju novada Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem brīvu, literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot visiem pieejamus, bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus;
8. Komplektēt bibliotēkas krājumus atbilstoši lasītāju interesēm un pieprasījumiem; nodrošināt krājumu un citu materiālo vērtību saglabāšanu un drošību;
9. Veikt katalogu papildināšanu un rediģēšanu, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu; novadpētniecības darbu;
10. Organizēt Rugāju novada Lazdukalna pagasta teritorijas mērogā bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus;
11. Rūpēties par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu un attīstību bibliotēkā;
12. Popularizēt savu darbību Bibliotēkas nedēļas ietvaros, kā arī piedalīties novada kultūras pasākumos;
13. Nodrošināt valsts un Rugāju novada domes sagatavotās, iedzīvotajiem paredzētās informācijas izplatīšanu bibliotēkas lietotāju vidū;
14. Sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc rajona centrālās, saskaņā ar likumu „Par valsts statistiku” sniegt ikgadējo statistisko pārskatu par savu darbību.
 15. Sadarboties ar citām bibliotēkā, iekļaujoties starpbibliotēku abonementa sistēmā.

IV Bibliotēkas tiesības.

16. Patstāvīgi veikt šajā nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un bibliotēkas lietošanas kārtību.
17. Saņemt no Rugāju novada domes nepieciešamo finansiālo, materiālo un tehnisko nodrošinājumu bibliotēkas uzdevumu izpildei, kā arī piesaistot dažādu fondu līdzekļus, ziedojumus, dāvinājumus;
18. Veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar bibliotēkas uzdevumiem;
19. Nodrošināt nepieciešamo profesionālo konsultatīvo palīdzību no centrālās bibliotēkas;
20. Saņemt starpbibliotēku abonementa kārtā lietotājiem nepieciešamos izdevumus no sava rajona un citām bibliotēkām;
21. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā norakstīt no bibliotēkas krājumiem iespieddarbus un citus dokumentus.
22. Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības;
23. Iesniegt priekšlikumus Rugāju novada domei par bibliotēkas darbību.
24. Īstenot citos normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

V Organizatoriskā struktūra un pārvalde.

Rugāju novada Lazdukalna bibliotēkas apkalpes teritoriju un bibliotēku skaitu Lazdukalna bibliotēkā nosaka Rugāju novada dome ,vadoties no Bibliotēkas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ar tādu aprēķinu, lai neviena novada teritorijas apdzīvotā vieta nepaliktu bez bibliotekārās
apkalpošanas. Invalīdu ar kustību, redzes un citiem traucējumiem apkalpošana notiek dzīvesvietā.

Rugāju novada Lazdukalna pagasta bibliotēkā noteikta viena bibliotekārā amata pilnas slodzes štatu vienība– Lazdukalna bibliotēkas vadītāja.
Bibliotēkas vadītāja amata pienākumus un tiesības nosaka amata instrukcijas un pienākumu sadale.
25. Bibliotēkas vadītājs:
25.1. vada un pārstāv bibliotēku bez īpaša pilnvarojuma;
25.2. organizē un plāno bibliotēkas darbu, ir atbildīgs par tās darbību,
realizējot tās uzdevumus un tiesības;
25.3. izstrādā bibliotēkas lietošanas noteikumus un iesniedz tos
apstiprināšanai pašvaldībā;
izstrādā un iesniedz Rugāju novada domei bibliotēkas darba
plānus, atskaites, pārskatus un citu pieprasīto informāciju,
sagatavo bibliotēkas budžeta projektu;
25.5. nodrošina Lazdukalna bibliotēkas krājuma un citu
materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību;
25.6. norakstīšanai atlasītos iespieddarbus izskata komisija, kuru apstip-
rina Rugāju novada dome;
25.6. bibliotēkas vadītāja amata pienākumus un tiesības nosaka amatu
apraksts, ko apstiprina Rugāju novada dome.

VI Finansējums un materiālais nodrošinājums.

Rugāju novada Lazdukalna bibliotēkas darbībai nepieciešamos līdzekļus veido Rugāju novada domes budžeta asignējumi.
Rugāju novada dome nodrošina Lazdukalna bibliotēku ar tās uzdevumu izpildei nepieciešamajām telpām, iekārtām un aprīkojumu.

 
Rugāju novada Lazdukalna bibliotēkas nolikums    lejupielādes: 278 | tips: pdf | lielums: 1 MB