Rugāju bibliotēka

Navigation

Lietošanas noteikumi

Rugāju bibliotēkas lietošanas noteikumi.

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka Rugāju bibliotēkas ( turpmāk – Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.

2. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.

3. Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina Rugāju novada dome .

4. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.

II. Bibliotēkas lietotāji

5. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.

6. Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu.

7. Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē,  iesniedzot viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu- galvojumu.

8. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

9. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

10. Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte.


11. Lasītāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai.


12. Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu.

13. Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.

14. Bibliotēkas lietotāji, kas nav Rugāju novada iedzīvotāji:

14.1. izmanto bibliotēkas pakalpojumus tikai lasītavā

14.2. var saņemt iespieddarbus lietošanai ārpus bibliotēkas, iemaksājot drošības naudu iespieddarba vērtībā.

III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība

15. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

16. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:

16.1. bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā;


16.2. lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana;
16.3. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana.

16.4. bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi.

17. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1.pielikumā.

18. Bibliotēkas maksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus saskaņā ar Bibliotēku likumu, Rugāju novada domes lēmumu, Bibliotēkas nolikumu un lietošanas noteikumiem bibliotēka sniedz par samaksu.

19. Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jānodod līdz Bibliotēkas noteiktajam termiņam. To iespējams pagarināt, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji. Ja tas netiek ievērots, bibliotēka var neizsniegt grāmatas uz mājām.

20. Saņemot grāmatas lasītājam tiek izsniegts čeks, kurā norādīts izsniegto eksemplāru skaits, nosaukumi un atgriešanas termiņš.

21. Bibliotēkas izsniegto iespieddarbu termiņi:
21.1. grāmatu lietošanas termiņš ir 30 dienas, (izsniedz 6 grāmatas)
21.2. žurnāliem un jaunieguvumiem – 14 dienas izsniedz  5 žurnālus)
21.3. ieteicamajai mācību literatūrai – 14 dienas
21.4.  jaunieguvumiem 7 dienas.
21.5. uz mājām neizsniedz Bibliotēkas lasītavas eksemplārus.

22. Bērnu nodaļas Lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 5 iespieddarbus un 10 preses izdevumus.

23. Lietotājs nedrīkst pieslēgties Bibliotēkas elektrības avotiem, bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālus zaudējumus Bibliotēkai.

24 Starpbibliotēku abonementa kārtā saņemtās grāmatas un citus dokumentus lietotājiem līdznešanai izsniedz nomaksājot pasta izdevumus.

IV. Bibliotēkas lietotāju tiesības

25. Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu:  
25.1. bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu;
25.2. bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus;
25.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem;
25.4. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma vai saņemt tos no citu, arī ārvalstu, bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav.
25.5. izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus.

26. Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā, saskaņojot vajadzības ar novada sociālo dienestu.

27. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumus.

28. Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības iesniegt Bibliotēkas vadītājam rakstiskā veidā.

V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi

29. Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus.

30. Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.

31. Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot bibliotekāram.

32. Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un izmantojamo datortehniku. Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.

33. Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā.

34. Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumus Bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā kārtībā un apmērā.

35. Nozaudētos vai lietotāja sabojātos bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem.

36. Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad viņam jāatlīdzina to vērtība naudā, atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām.

37. Ja lietotājs atsakās labprātīgi atlīdzināt bibliotēkai nodarīto civiltiesisko kaitējumu, tad šo summu piedzen ar tiesas spriedumu. Tiesas izdevumus sedz vainīgā persona.

38. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi- sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam.


39.  Bibliotēkas telpās  nerunā pa mobilo telefonu nesmēķē, neēd un nedzer.

40. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām.

VI. Bibliotēkas darba laiks

Pirmdiena 9.00-17.00

Otrdiena 9.00-17.00

Trešdiena 9.00-17.00

Ceturtdiena 9.00-17.00

Piektdiena 9.00-17.00

Sestdiena brīvdiena.

Pielikums Nr.1

 

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Rugāju novada bibliotēkā

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā.

2. Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas pamatzināšanām.

3. Lietotāji Bibliotēkā var rezervēt darba vietu pie datora uz konkrētu laiku.

4. Pirms darba sākšanas jāpiesakās pie bibliotēkas darbinieka.

5. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.

6. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi:
6.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;
6.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas u.c.);
6.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.;
6.5. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas darbinieku;
6.6. nestrādāt ar bojātu aparatūru.

7. Lietotājam ir jāseko datora darbībai un nekavējoties jāziņo Bibliotēkas darbiniekam par jebkuriem bojājumiem un programmu kļūmēm.

8. Stipra vēja un negaisa laikā datori tiek atslēgti no elektrības padeves.

9. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un jāpiesakās pie Bibliotēkas darbinieka.

10. Datnes, kurus izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas darbinieka piekrišanu. Bibliotēkas darbinieks negarantē to drošību.

11. Datora administratoram ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu datora tehnisko pārbaudi.

12. Datora izmantošanas laiks 30 min, nepieciešamības gadījumā vienojoties ar Bibliotēkas darbinieku, laiks var tikt pagarināts.

13. Ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras  lietotāja izraisītais bojājums ir jākompensē pašam lietotājam.

14. Par skaļu un nepieklājīgu uzvedību, kas traucē citus bibliotēkas lietotājus   , kā arī tīšu datortehnikas vai inventāra bojāšanu Bibliotēkas darbiniekam ir tiesības lietotājam uz laiku aizliegt izmantot šo pakalpojuma veidu.

15. Lietotājiem aizliegts:
15.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;
15.2. mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas;
15.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu;
15.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes;
15.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem;
15.6. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu;
15.7. atrasties pie datora vairāk kā 2 lietotājiem vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku;
15.8. spēlēt ar vardarbību saistītas datorspēles,
16. Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites u.c.).

17. Izmantojot personīgos datu nesējus (CD, disketes, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.), informēt par to Bibliotēkas darbinieku.

18. Izdrukas un skenēšanu lietotājs drīkst veikt, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku.

19. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.