Bērzpils bibliotēka

Novadpētniecība

Jaunumi 2022.gadā

Iekārtota atsevišķa materiālu mape "Reinholds Voldemārs Putniņš (1881-1934) - zinātnieks, rakstnieks".

Iekārtota atsevišķa materiālu mape "Brigita Birkova (2000) - dzejniece".

Jaunumi 2020. gadā:

Latviešu kapusvētku fenomens "Godāt senčus un svinēt dzīvi."

Iekārtota atsevišķa materiālu mape "Sitas-Rēzeknes šaursliežu dzelzceļš."

Pētījums "Uzvārdi Bērzpils pagastā."

 

Jaunumi 2019.gadā:

Novembrī apkopoti novadpētniecības materiāli par novadnieci V. Slavinsku, kas sakārtoti mapē "Zinātniece Valentīna Slavinska".

Gatavojoties Lāčplēša dienai, iekārtota jauna novadpētniecības materiālu mape " Pulkvedis Pēteris Ziemelis ( 1946-2019 )".

Iekārtotas jaunas novadpētniecības materiālu mapes - "Zosuļu muiža" un "Mūramuiža".

Jaunumi 2018. gadā:

31.08.2018 iekārtota jauna novadpētniecības materiālu mape "Vietvārdi Bērzpils pagastā".

Ievērojami papildināta ar jaunākiem materiāliem mape "Bonifacovas muiža", sakarā ar pasākumu "Bonifacovas muižas svētki" 25.08.

Pie "Bērzpils pagasta bibliotēka" pievienots materiāls "Balvu CB Bērzpils pagasta filiālbibliotēkas ziņas atkārtotai akreditācijai"; Bibliotēkas Akreditācijas apliecība Nr.797A izsniegta 2018.gada 2. oktobrī.

 

Jaunas novadpētniecības materiālu mapes 2014.-2017. gadā:

Bērzpils teicēja Bronislava Romanovska. Materiālu apkopojums. Griestiņa A. 2017.

Grāmatu pārrakstītāji no Bērzpils drukas aizlieguma laikā. 2017.

Kultūrvēstures objekti Bērzpils pagastā. 2017.

No Bērzpils koru vēstures. 2016.

Bērzpils folkloras kopa "Saivenis". 2016. 

Staņislava Apšenieka folkloras vākums 1928.g. 2016.

Bērzpils pagastā pierakstītā folklora. Miķelis Kalve. Dāvis Ozoliņš. 2016. 

Bērzpils novadnieks - izglītības darbinieks, folkloras vācējs Ciprijans Apšenieks (1906-1987). 2016.

Novadpētnieks, literāts, bibliotēkas sadarbības partneris Leonards Rakickis. 2016

Apdzīdōšonys dzīsmis nu Aivitas Rakstiņas krōjuma. 2015.

Ciprijana Apšenieka folkloras vākums. 2015.

Brīvības cīņas 1918.-1920. gadā. Bērzpils Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri. 2014.g. okt.-nov.

                                                                                         Saraksts papildināts 06.12.2017

Bērzpils pagasta bibliotēkā pieejamie novadpētniecības materiāli mapēs līdz 2014. gada augustam.

Balvu novads ( rajons ).

1. Balvu novads.

2. Balvu rajona ( novada ) enciklopēdija. Iestrādes. Balvi, 2002.

3. Bērzpils pagasts uz Balvu rajona fona “Vaduguns” lappusēs.1990.g. 29. maijs – 1997.g. 10. decembris.

Bērzpils pagasts. 

1.  Bērzpils pagasts. Vispārēja informācija. Pagasta ceļvedis.

2.  Bērzpils pagasts. Apkopojusi A. Griestiņa. 2000.

3.  Bērzpils pagasts agrāk.

4.  Mans novads no pirmajiem kolhoziem līdz neatkarīgai Latvijai. Apkopojusi A. Griestiņa. 2006.

5.  Bērzpils. Bibliogrāfiskais rādītājs. A. Raciborskas Bakalaura darbs. 2001.

6.  Mans dzimtais novads – Bērzpils. A. Raciborskas studiju darbs. 1999. 

7.  Bērzpils pagasta sociālekonomiskā attīstība no 1920. gada līdz 1940. gadam. A. Stepanova. Diplomdarbs. 1996.

8.  Materiāli no LNB Digitālās bibliotēkas www.periodika.lv krājumiem. 2013.-2014.                                                                                                   

Bērzpils pagasta vēsture.

1. Bērzpils pagasta vēsture. Materiālu apkopojums.

2. Bērzpilieši 1941. un 1949. gada deportācijās. Represēto cilvēku atmiņas.

3. Bērzpils pagasta represētie iedzīvotāji. Projekts. Bērzpils v-sk.,2002.

4. 1949. gada deportācija Gudakovsku un Raciborsku ģimenes atmiņās. Eseja. K. Zuša. 2010.

5.  Represētais Benedikts Resnis. J. Tūmiņa darbs vēsturē.

6.  Barikādes. 1991. gads. Bērzpilieši – barikāžu dalībnieki.

7.  Bērzpils pagasta iedzīvotāji – 1991. gada barikāžu dalībnieki. Projekts. Bērzpils v-sk., 2001.

8.  1991. gads. Barikādes. Balvu rajons. CD materiāli.

9.  Atmiņas par 2. pasaules karu ( Lielo Tēvijas karu ). Kopija no 60.-70. gados veidota albuma.

Bērzpils pagasta pašvaldība.                                                                                                                                        

1. Bērzpils pagasta pašvaldības 2008. gada publiskais pārskats. 2009.

2. Bērzpils pagasta pašvaldības 2007. gada publiskais pārskats. 2008.

3. Bērzpils pagasta pašvaldības 2002. gada publiskais pārskats. 2003.

4. Bērzpils pagasta teritorijas plānojums. I daļa. Paskaidrojuma raksts. 2006.

5. Bērzpils pagasta vides pārskats. 2006.                                                                           

 6. Bērzpils pagasta šodiena.


Bērzpils pagasta saimnieciskā dzīve.

1. Saimnieciskā dzīve Balvu rajonā un Bērzpilī laikraksta “Vaduguns” lappusēs. 1990. – 1995. g.

2. Uzņēmīgi cilvēki Bērzpils pagastā. Saimnieciskā dzīve.

Bērzpils pagasta kultūras un sabiedriskā dzīve.

1.  Bērzpils kultūras un sabiedriskā dzīve ( 3 mapes ).

2.  Sporta aktivitātes Bērzpils pagastā.

Bērzpils pagasta bibliotēka.

1.  Bērzpils pagasta bibliotēkas vēsture.

2.  Bērzpils pagasta bibliotēka. Bibliotēkas darbība.

3.  Pasākumi Bērzpils pagasta bibliotēkā.

4.  Bērzpils pagasta bibliotēka. Bibliotēkas dokumentācija.

5.  Inspicējošo personu atzinumi.

6.  Ziņas par Balvu CB Bērzpils pagasta filiālbibliotēku. 2011.

Bērzpils folklora.

1.  Bērzpils apleicīnes teicējas Anna Kindzule, Elizabete Šodnaka, Tamāra Zelča i jūs folklorys krōjumeņš. Konkurss "Apleicīne", 2013.

2.  Bērzpilī i Bērzpiļs apleicīnē dzērdeiti i pīraksteiti teicīņi, parunys i sokamvōrdi.  Konkurss "Apleicīne", 2012.

3.  Latgolys folklorys vōkuma konkursam “Apleicīne”. 2011.

4.  Apdziedāšanās kāzu dziesmas.

5.  Bērzpils. Folkloras mantojums.

6.  Domopoles pagastā pierakstītas pasakas un teikas. Novadnieces A. Garijones pierakstītas pasakas un teikas. 2013.

7.  Ziemeļlatgalē savāktās pasakas un teikas profesora Pētera Šmita sastādītajā izdevumā “Latviešu tautas teikas un pasakas“. G. Gruziņas kursa darbs. 2012.

Daba. Aizsargājamās teritorijas. Pieminekļi.

1.  Bērzpils pagasta kultūrvēsturiskais mantojums. A. Krivišas kursa darbs kulturoloģijā. 2007.

2.  Daba. Aizsargājamās teritorijas. Pieminekļi.

3.  Pieminekļi un piemiņas plāksnes Bērzpils pagastā. 2013.

4.  Senās apmetnes Bērzpils pagastā. Ičas apmetne.

5.  Lubāns. Lubāna mitrājs ( 2 mapes ).

6.  Bonifacovas muiža.

7.  Komunistiskā režīma upuriem veltīts pieminekļu un piemiņas vietu apkopojums Balvu rajonā. 2006.

Skolas Bērzpils pagastā.

1.  Bērzpils vidusskolas vēsture un aktivitātes. Z. Bernes zinātniski pētnieciskais darbs vēsturē. 2011.

2.  Bērzpils vidusskola ( 2 mapes ).

3.  Skolas Bērzpils pagastā.

Veselības aizsardzība.

1.  Bērzpils ambulance. Veselības aprūpe Bērzpils pagastā. 2013.

Bēržu Romas katoļu draudze. Sv. Annas Bēržu katoļu baznīca.

1.  Bēržu Romas katoļu draudze. Sv. Annas Bēržu katoļu baznīca.

2.  Bēržu Romas katoļu draudzes un Sv. Annas Bēržu katoļu baznīcas vēsture.

3.  No Bēržu draudzes nākušie priesteri.

4.  Priesteris Jānis Kupčs.

5.  Bīskaps Jānis Benislavskis.

6.  Garīdznieks, rakstnieks Pīters Apšinīks.

7.  Priesteri Bēržu draudzē.

8.  Priesteris Vaclavs Erels.

9.  Priesteris Ādolfs Tarbunass.

10. Kardināls Jānis Pujats.

11. Benislavsku dzimta. Ziņas par agrākajām Bēržu draudzes kapellām. Augustovas draudze.

12.  Krucifiksi Bērzpils pagastā.

13.  Kapsētas un kapu kapličas Bērzpils pagastā.

14.  Dziedātāji Dieva godam.

Bērzpils laikabiedri. Ievērojami novadnieki.

 1.  Bērzpils laikabiedri ( 3 mapes ).

 2.  Ievērojami novadnieki.

 3. Augusta Eglāja dzīve un darbība. L. Krauča. Bakalaura darbs. 2000.

  Atsevišķas mapes par novadniekiem.

 4.  Skolotāja, sabiedriskā darbiniece Garijone Agnese.

 5.  Pašvaldību darbinieks Sudarovs Jānis.

 6.  Mākslinieks Dekšņa Jānis Jezups.

 7. Dzejniece Benislavska Konstance.

 8.  Manteifelis Gustavs.

 9.  Dzejniece Martuževa Broņislava.

 10.Dzejnieks Eglājs Augusts ( Pokrotnieks Ciprijans ).

 11. Ģenerālis Matīss Valdis.

 12. Skolotāja, sabiedriskā darbiniece Gļauda Donāte.

 13. Māksliniece Maderniece Edīte.

 14. Žurnāliste Šperberga Mārīte.

 15.Žurnāliste Zvejniece Rasma.

 16.Dzejniece Apšeniece Leontīne.

 17.Ārsts Akuls Pēteris.

 18.Dzejniece Atpile-Jugane Ineta.

 19.Dzejniece Logina Zinaida.

 20.Bērzpils novadnieks Ciglis Jānis.

 21.Bērzpils novadnieks Prols Jānis.

 22.Sudarovs Pēteris - mūzikas pedagogs, kordiriģents.

 23.Vaskinovičs Juris - pedagogs, sporta veterāns.

 24.Novadniece Krišjāne Erna.

 25.Mežkope, privātās kolekcijas īpašniece Anna Āze.

 26.Novadnieks Svelpe Ainārs.

 27.Keramiķi Jolanta un Valdis Dundenieki.

 

Bērzpils. Balvu reģions. Latgale.

Literāti ( Bērzpils, Balvu reģions, Latgale ).

Latgaliešu rakstniecības jautājumi.

Literāts, laika vērotājs Vilis Bukšs. 2012.

Dzejniece Līvija Liepdruviete. 2013.

Dzimšanas dienas. Atceres dienas. Notikumi. – latgales dati.lv, 2010.

Mežale B. Latgales garīgā kultūra tautasdziesmās. Latgaliešu tautas dziesmas. Rundāns V. Latgolas dzīsme. Populārākās latgaliešu dziesmas // Ai, māte Latgale: Atskati Latgales vēsturē un kultūrvēsturē. R., Annele, 2001.- 559. lpp. – Kopija.

Albumi:

1.  Padomju saimniecības “Bērzpils” izaugsme. 1987.

2.  Padomju saimniecībai “Bērzpils” – 30.

3.  Bērzpils ciema izaugsme 20 gados. ( 1960.-80. gadi )

 

Apkopojusi A. Griestiņa

2014. gada augustā