Bērzpils bibliotēka

Novadpētniecības materiālu kopas

Novadpētnicības materiālu kopas Bērzpils pagasta bibliotēkā

Bibliotēkā pieejami ievērojami digitalizēto fotogrāfiju un materiālu krājumi.

Bērzpils pagasta vēsture

Ieskenētas 426 fotogrāfijas no izstādes "Bērzpilieši portretos un notikumos" Bērzpils Saieta namā 2015.g. martā, kas sadalītas tematiski: Bērzpils Labo siržu asociācijas darbība (17 bildes);deju kolektīvs Klip-klap (50); koncerti Bēržu baznīcā (2); Bērzpils pagasta vēlēšanu komisija 2007 (2); pasākumi pagastā 2001 (43); pasākumi pagastā 2002 (26); pasākumi pagastā 2003 (30); pasākumi pagastā 2004 (1); dažādi iz pagasta vēstures un notikumiem (198).

54 bildes no izstādes "Bērzpils laikmeta griežos" 2008.gadā, kas nav izdalītas tematiski un aptver laika posmu no pirmās neatkarīgās Latvijas laikiem līdz šodienai.

19 bildes ( p.s."Bērzpils" ) no A. Griestiņas materiālu apkopojuma "Mans novads no pirmajiem kolhoziem līdz neatkarīgai Latvijai" 2006.g.

Bērzpils pagasta vēsture vecajās fotogrāfijās (17 ): no M.Tūmiņas krājuma (10); I.Madernieces krāj. (1); no B.Rešņa krāj. (5); no A.Griestiņas krāj. (1).

Nacionālais albums "Latvijai - 100": ieskenētas un nosūtītas 17 bildes - nozīmīgi mirkļi iz Bērzpils pagasta dzīves.

Bērzpils skolas.

Golvaru 8-gadīgā skola (42): no A.Griestiņas krājuma (20.gs. 60.-70.gadi - 9 fotogrāf.); no T.Zelčas krāj. ( 20.gs. 50., 60., 70.gadi - 33 fotogrāf.).

Ičas pamatskola (3): no T.Zelčas krājuma (1948.gads - 3 fotogrāf.)                                                                                                                                                

No Bērzpils skolas celtniecības vēstures (12 fotogrāf.)                                                                                                                                                                Skolotāji un Bērzpils vidusskola : no skolas vēstures ( 13 fotogrāf.); no skolotājas L.Stepānes krāj. (6); no skolotājas V. Čiževskas arhīva (63) u.c.

Ambulance un veselības aprūpe pagastā (ieskenētas 14 fotogrāf.,t.sk., no V.Nagles krāj. - 6 bildes).

Kultūrvēstures objekti

Bonifacovas muiža. Gatavojoties Bonifacovas muižas svētkiem 2018.g. augustā, ieskenētas 18 fotogrāfijas no muižas iedzīvotāju krājumiem.

Mūramuiža. Ieskenētas 4 fotogrāf. 2019.g.

Benislavski - Zosuļi. Ieskenēti 8 dokumenti 08.06.2017

Bēržu kapliča un Bērzīnes pilskalns. Ieskenētas 5 fotogrāf.31.05.2016

Bēržu baznīca un priesteri. Gatavojot prezentāciju 28.01.2020 par Bēržu draudzi un baznīcu, ieskenētas 20 fotogrāfijas.

Bēržu un Saksmales kapsētas. Ieskenētas 4 fotogrāf. ( kapu pieminekļi, Vissv.J.Marijas statuja)

Pasiene. No L.Rakicka krāj. ieskenētas 11 fotogrāf.

Kultūras darbs Bērzpils pagastā

Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis. Ieskenētas 86 fotogrāf.

Bērzpils koru darbība: no M. Tūmiņas krāj. ( 44 fotogrāf.); no L.Gaspažiņas krāj. (13 fotogrāf.) u.c.

Bērzpils pūtēju orķestris un kori- vēsturiskas bildes (4) no M.Tūmiņas un B.Rešņa krāj.

M. Račkovskas foto no izstādes Bērzpils Saieta namā: Bērzpils audēju darbnīca (14); Bērzpils dabas skati (24); Marijas darbu izstāde Saieta namā (17).

Bērzpils folklora un tās teicēji.

Bērzpils teicēja B.Romanovska. Gatavojoties pasākumam Saieta namā 2018.g., ieskenētas 19 fotogrāf., t.sk., no A.Kaminskas krāj. - 6 fotogrāf.

Teicēja E.Šodnaka, no viņas krāj. ieskenētas 4 fotogrāf. un 2 citi dokumenti (pierakstītās folkloras oriģināli) 2013.g.

Teicēja A.Kindzule.No Z.Loginas krājuma, gatavojoties Apleicīne3, ieskenētas 9 bildes un 2 citi dokumenti (pierakstītās folkloras oriģināli) 2013.g.

No teicējas A.Rakstiņas krājuma (folkloru pierakstījusi no Bērzpils vecajiem teicējiem) ieskenētas 43 lapas 03.08.2015

Ticējumi no T.Zelčas krājuma, ieskenētas 4 lapas 13.04.2016 

Bērzpils bibliotēkas vēsture

A.Šustere, b-kas vadītāja no 1969-1977, ieskenētas 3 fotogrāf. no A.Šusteres krāj.

Ievērojami cilvēki

J.Sudarovs, pašvaldību un sabiedriskais darbinieks. Ieskenētas 22 vecās fotogrāf. no A.Sudares un M.Proles krājumiem

Keramiķi J. un V. Dundenieki, ieskenētas 8 fotogrāf., sniedzot informāciju Kultūrvēstures datubāzei 2013.g.

Muzikants A.Svelpe; atmiņas par viņa muzikālo karjeru pierakstītas 2017.g. jūlijā un ieskenētas 9 fotogrāfijas

Juris Vaskinovičs, skolotājs, sporta veterāns, Trīs Zvaigžņu ordeņa kavalieris.  Ieskenētas 2 fotogrāf. 18.02.2015