Bērzpils bibliotēka

Publicitāte


empty placeholder

Martiņi Bērzpils bibliotēkā

Ziemeļlatgales laikrakstā ''Vaduguns '' publikācija.empty placeholder

Publikācija par foto konkursu ''Vai šogad mērīsimies Jumīšiem?''

PUBLIKĀCIJA par foto konkursu ''Vai šogad mērīsimies Jumīšiem''. Balvu Novada Ziņās'' 10.10.2023. Nr. 10 (277) sadaļā kultūra.

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Dzejas darbnīca Bērzpilī

Publikācija Ziemeļlatgales laikrakstā ''Vaduguns'' 2023.gada 19.septembris. Kultūra 6.lpp.

 Raksta autore A.Socka.


empty placeholder

Godinot Latvijas armijas ģenerāli Kazimiru Olekšu

 Raksts  par novadnieku  Latvijas armijas ģenerāli Kazimiru Olekšu Balvu novada mājas lapā. Foto no personiskā arhīva.


empty placeholder

Ģeogrāfam un rakstniekam Reinholdam Valdemāram Putniņam pa pēdām.

No pagasta nākuši daudzi ievērojami cilvēki, kas likuši Bērzpils vārdam izskanēt plašāk. Viens no tiem ir matemātikas zinātņu doktors, Latvijas Universitātes profesors, pirmais Latgales un latgaliešu dzīves un gara atspoguļotājs latviešu literatūrā Reinholds Valdemārs Putniņš. Kurš licis pamatus latviešu izglītošanā, sekmējis kultūras un zinātnes attīstību 20.-30.gadu Latvijā.

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Savs laiks darbam, savs-atpūtai

Savs laiks darbam, savs-atpūtai.

Mūsu dzīvi veido mirkļi. Nav iespējams izmērīt un saskaitīt tos mirkļus, kad mēs darām labus un paliekošus darbus.

      Pēc nepilnu 46 spraiga un atbildīga darba pelnītā atpūtā-pensijā nolēmusi doties Bērzpils bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa.

      1977.gadā iestājusies Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā, kuru 1979.gadā beigusi, iegūstot bibliotekāra specialitāti. Pēc tehnikuma beigšanas Anna tūlīt sākusi strādāt Bērzpils pagasta bibliotēkā, kur strādā joprojām. Bibliotekārajā darbā viņu visvairāk aizrauj novadpētniecības darbs - bibliotēkā ir plašas un bagātas ar savāktajiem materiāliem mapes par Bērzpils puses cilvēkiem, pagasta vēsturi, kultūrvēstures pieminekļiem, kolektīviem utt. Anna ir pierakstījusi un saglabājusi vairāku veco bērzpiliešu atmiņas gan par dziedāšanu koros, gan Bēržu baznīcas draudzes vēsturi. 2000.gadā pēc Annas apkopotajiem materiāliem ir sagatavota informācija par Bērzpils pagastu enciklopēdijai „Latvijas pagasti”. Tāpat viņa sniegusi informāciju V.Belokoņa izdevniecības izdotajai „Latvijas Enciklopēdijai”, Balvu novada veidotajiem ceļvežiem. 2011.gadā Anna Griestiņa ar Bērzpilī pierakstītiem ticējumiem un paražām un kāzu apdziedāšanas dziesmām, ko sniegusi teicēja A.Griestiņa, piedalījusies Latgales folkloras vākuma konkursā „Apleicīne” . Prāvesta Alberta Budžes piemiņai veltītajos novadpētniecības lasījumos 2020. un 2022.gadā  Anna Griestiņa ir prezentējusi bagātīgo novadpētniecības materiālu klāstu par Bēržu Romas katoļu draudzi un Sv. Annas Bēržu Romas katoļu baznīcu, par Bonifacovas muižas vēsturi.

      Bērzpils bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa ir LNB Atbalsta biedrības konkursa "Pagasta bibliotēka - gaismas nesējs" uzvarētāja Latgalē 2011.gadā. Tāpat 2011.gadā Anna apbalvota ar Balvu novada domes Atzinības rakstu.

      2022.gada 16.jūnijs Anniņai  pēdējā darba diena Bērzpils bibliotēkas vadītājas amatā. Ar ziediem un laba vēlējumiem  pie viņas nāca bibliotēkas apmeklētāji. Par Annas darbu atzinīgi izteicās arī  Balvu Centrālās bibliotēkas kolēģi.  Skaistās dzejas rindās ietērptus paldies vārdus teica  Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Bogdane un Saieta nama vadītājas p.i. Ilga Lazdiņa. Mēs vēlam arī nakamajā dzīves posmā Anniņai stipru veselību, možu garastāvokli un interesantus vaļaspriekus.

Anna Kriviša

Bērzpils bibliotēkas vadītāja

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Bērzpils pagasta bibliotēkai - 75

Bērzpils pagasta bibliotēkai - 75

2021. gadā Bērzpils pagasta bibliotēkai aprit 75 gadi. Aprīļa mēnesī bibliotēkā bija uzlikta izstāde ar bagātīgi apkopotiem materiāliem par bibliotēkas vēsturi, darbību, darbiniekiem u.c.

   Bibliotēka dibināta 1946.gadā. Tā atradās Domopolē 1867.gadā celtajā skolas ēkā, kur darbojās Bērzpils ciema tautas nams. 1948.gadā pārvietota uz  jaunuzcelto ciema izpildkomitejas ēku 2.stāva divās telpās. 1987. gada rudenī reizē ar ciema izpilkomiteju un sakaru nodaļu pārcēlās uz Bērzpils centru uz jauno divstāvu ciema izpildkomitejas ēku, kur bibliotēka tika izvietota 1.stāvā 3 nelielās telpās. Laikam ritot uz priekšu, pieaug prasības, ienāk datori, telpas paliek par šaurām. 2005.gada oktobrī bibliotēka pārceļas uz 18 dzīvokļu māju ar centrālo apkuri - bibliotēkas vajadzībām pārbūvētā 3-istabu dzīvoklī 1.stāvā. 2006.gadā bibliotēkā tiek ievilkts internets, pieslēgti pie interneta pirmie 2 datori.

   Bibliotēkā strādājuši vairāki darbinieki:M.Berkels, A.Učelnieks, L.Jurkāne, St.Jaundžeikars, V.Ruņģe, B.Resne (Ķelle) (1953.-1959.); M.Ļvova (1959.-1969.); A.Šustere (Barkāne) (1969.-1977); V.Lūzeniece ( 1977.-1978.); S.Jurkāne (1978.-1979.); no 1979.gada 1.augusta - bibliotēkas vadītāja A.Griestiņa. Uz laiku kā aizvietotājas bibliotēkā strādājušas: Ā.Ķelle, V.Prole, P.Stepāne, A.Rakstiņa, A.Resne, B.Galeja, A.Sergeviča.

   Uz 2021.gada 1.janvāri: bibliotēkas lasītāju skaits - 172, t.sk., bērni - 67; apmeklējumi - 2286, t.sk., bērni - 524; izsniegums - 4751,t.sk., bērniem - 682  (rādītāji salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir krietni mazāki vīrusa izplatības ierobežojumu dēļ). Bibliotēkas krājums - 8566 eks., t.sk., grāmatas - 6906 eks.

   Bibliotēkā uz šodienu darbojas 4 datori ( 1 darbiniekam, 3 - apmeklētājiem), 1 printeris, 2 multifunkcionālās iekārtas, skeneris. Internets ir bezmaksas. Apmeklētājiem tiek sniegti arī maksas pakalpojumi - kopēšana, drukāšana, skenēšana u.c.

   Sakarā ar bibliotēkas nozīmīgo jubileju vietējā laikrakstā "Vaduguns" žurnāliste Z.Logina ievietojusi rakstu "Kad darbs ir sirds aicinājums", Nr.33, 2021.g. 30.aprīlī. Rakstu lasiet laikraksta mājaslapā:

http://www.vaduguns.lv/

http://www.vaduguns.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=700

 

10.06.2021                                                                                                                                             A.Griestiņa


empty placeholder

Par un ap izstādi "Barikāžu laiks - emocionāla pacēluma, izvēles un vienotības laiks" Bērzpils pagasta bibliotēkā

Par un ap literatūras un novadpētniecības materiālu izstādi "Barikāžu laiks - emocionāla pacēluma, izvēles un vienotības laiks".

2021. gada janvārī apritēja 30 gadi, kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem. Barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt savu zemi un brīvību. Tā bija unikāla nevardarbīgās pretošanās izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties bez ieročiem, kad, Latvijas Tautas frontes aicināti, cilvēki izveidoja barikādes apkārt stratēģiski svarīgiem objektiem Rīgā un citur Latvijā.

Zināms, ka Rīgā barikādēs piedalījās 23 bērzpilieši un Bērzpils novadnieki.

Atsaucoties uz šo nozīmīgo un ievērojamo notikumu, Bērzpils pagasta bibliotēkā tika uzlikta bagātīga literatūras un novadpētniecības materiālu izstāde "Barikāžu laiks - emocionāla pacēluma, izvēles un vienotības laiks". Pagasta kultūras darba organizatore A. Kriviša piedāvāja informāciju par izstādi un bērzpiliešiem - barikāžu dalībniekiem ievietot sociālajos tīklos - Facebook. Uz šo ievietoto informāciju tūlīt atsaucās mūsu novadniece - Vaduguns žurnāliste, arī barikāžu dalībniece - Zinaida Logina. Viņa piedāvāja mums sagatavot plašāku informāciju par bērzpiliešiem - barikāžu dalībniekiem, kas arī tika izdarīts. Informācija tika apkopota no bibliotēkas izstādē uzliktās novadpētniecības literatūras un materiālu mapēm, kas regulāri ir papildinātas ar jaunāko informāciju par Barikāžu laiku 1991. gada janvārī. Nobildējām un aizsūtījām Zinai arī izstādes bildīti.

Liels bija mūsu pārsteigums, kad, pēc pāris dienām Vaduguni atverot, pamanījām, ka viss 7. lapas atvērums ir veltīts bērzpiliešiem - "Bērzpiliešu atmiņas ar gadiem nepazūd".

Paldies Annai un Zinai par sadarbību! Lai šis mūsu kopējais darbs ir kā veltījums bērzpiliešiem - Barikāžu aizstāvjiem - gan dzīvajiem, gan mūžībā aizgājušajiem -, kuri nebaidījās braukt uz Rīgu un sargāt barikādes, nezinot,  kas viņus tur sagaida.

Aprakstu un bērzpiliešu atmiņas par tiem notikumiem varat izlasīt: Logina Z. Bērzpiliešu atmiņas ar gadiem nepazūd// Vaduguns, Nr.9, 2021. gada 2.februāris.

www.vaduguns.lv

 

10.02.2021                                           Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītāja A.Griestiņa


empty placeholder

Priesterim A. Budžem veltītie lasījumi Balvu Novada muzejā 28.01.2020

Priesterim A. Budžem veltītie lasījumi Balvu Novada muzejā 20.01.2020

Novadpētniecības konference, kurā notika vairāki lasījumi, bija kā veltījums priesterim, kultūrvēsturniekam A. Budžem 90 gadu jubilejā.

Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa bija sagatavojusi prezentāciju "Bēržu Romas katoļu draudze un Sv. Annas Bēržu Romas katoļu baznīca. Vēstures lappuses", kurā pēc rūpīgas bibliotēkā savākto materiālu apkopošanas tika pasniegti svarīgi momenti no draudzes un baznīcas vēstures.

Tuvāk par konferenci lasiet:

www.balvurcb.lv

www.balvi.lv

www.vaduguns.lv

 


empty placeholder

Tikšanās ar novadniekiem - dzejnieci L. Apšenieci un mūziķi G. Ločmeli Bērzpils saieta namā.

24. aprīlī Bērzpils saieta namā notika muzikāli dzejiska pēcpusdiena, kurā īpašie viesi bija novadnieki - dzejniece Leontīne Apšeniece-Akula un mūziķis Gints Ločmelis. Skanēja dziesmas ar Leontīnes vārdiem, ko izpildīja pagasta sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole", Gints Ločmelis, kurš aicināja arī pasākuma apmeklētājus dziedāt līdzi. Dzejniece iepazīstināja klātesošos ar savu literāro darbību, kavējās atmiņās par skolas gaitām Bērzpils vidusskolā un pauda prieku par tikšanos ar saviem lasītājiem dzimtajā pusē.

Pasākumā bija uzlikta plaša novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde "Es jautāju sev, kas paliks pēc manis?"(L.Apšeniece). Šogad 15. janvārī dzejniecei apritēja - 80. Īpašu vērību izstādē izpelnījās L.Apšenieces izdotās dzejas grāmatas, kuras apmeklētāji varēja apskatīties.

Tuvāk par pasākumu lasiet:

Z. Logina. Dziesmās un dzejoļos - dzimtās puses mīlestība//Vaduguns, Nr.32, 2019. gada 30. aprīlis

http://www.vaduguns.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=700


empty placeholder

B. Birkovas pirmās grāmatas atvēršanas svētki Bērzpils saieta namā.

Bērzpils skolnieču Brigitas Birkovas un Alises Žeikares keramikas darbu izstādes atklāšana un Brigitas Birkovas pirmās dzejas un pārdomu grāmatas "Mākoņiem ir saknes" atvēršanas svētki Bērzpils saieta namā notika 01.04.2019.

"Šajā grāmatiņā es ieliku sevi pilnībā. Katrā no rindām un teikumiem ir kāda sāpe, kāda asara, kāds smaids un neviltots prieks. Šeit apkopoti mani dzejoļi un stāsti, sākot no pašas bērnības līdz šai dienai. Tie ne tikai veidoti, pierakstīti un pārdomāti, bet gan manis izdzīvoti, izsāpēti un izsmaidīti. Šo savu gara darbu gribu veltīt visiem savējiem, jo man patīk, kā tas skan - savējie. Kā arī visiem tiem, kam tuva emocijas paušana caur vārdiem, komatiem un zīmēm. Manuprāt, šajā pasaulē nav nekā skaistāka par savītiem vārdiem un mākoņiem ar saknēm," raksta Brigita grāmatas ievadā. Viņa iepriecināja klātesošos, nolasot dažas dzejas un prozas darbus no savas grāmatas.

Brigita grāmatu pa 1 eksemplāram uzdāvināja Bērzpils vidusskolas un Bērzpils pagasta bibliotēkām, tāpēc šī grāmata interesentiem pieejama šajās bibliotēkās.

Tuvāk par pasākumu lasiet:

I.Tušinskas apraksts  "Kad mākoņiem ir saknes, bet iztēlei - spēks "  Vaduguns, Nr.27, 2019.gada 5.aprīlis

http://www.vaduguns.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=700


empty placeholder

Bērzpils saieta namā tikšanās ar Leonardu Rakicki.

19.oktobrī Bērzpils saieta namā tikāmies ar novadpētnieku, literātu, aktīvu kristīgās dzīves veida popularizētāju Latgalē – Leonardu Rakicki. Pasākumu ar lūgšanu ievadīja Bēržu draudzes prāvests Oļģerts Misjūns, kurš bija paaicināts uz šo saiešanu un iemūžināja to arī bildēs. Pasākumu vadīja un sarunu latgaliskā gaisotnē uzturēja Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa.
 

Lasīt tālāk...

empty placeholder

“Bērnu un Jauniešu žūrijas - 2017” noslēguma pasākums Bērzpilī.

     21. maijā Bērzpils pagasta bibliotēkā bija saaicināti čaklākie žūrijas dalībnieki. Veiksmīgi no 18 lasītājiem ar lasīšanu un vērtēšanu tikuši līdz galam bija 12 eksperti: 5+ -2; 9+ -3; 11+ 7.  

     Bērzpils lasītāji kā vislabākās un interesantākās grāmatas bija atzinuši 3 grāmatas:

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Brīnišķīgs pasākums Bērzpilī.

     2018. gada 1. maijā Bērzpils saietu namā notika pasākums “Skaisti putneņi dzīduoja”, veltīts Bērzpils teicējai Bronislavai Romanovskai ( 1899-1968 ). Bērzpilī ciemojās Rīgas biedrības “Latgolys Studentu centrs” folkloras kopa "Ceidari", kas izpildīja 8 Bronislavas iedziedātās dziesmas.  

     Pasākumu ievadīja Kristīne Pokratniece , kura bija šīs tikšanās iniciatore. 1960. gadā, kad Bērzpilī ciemojās XIV zinātniskā folkloras ekspedīcija no Rīgas, tika ierakstītas Bronislavas dziedātās 18 garās dziesmas un 100 īsās apdziedāšanās dziesmas, kā arī pierakstītas viņas teiktās 58 mīklas, tātad kopā 176 vienības. Bronislava zināja ļoti daudz dziesmu, kuras skaisti dziedāja. Viņa teikusi: “As dzīžu vysod: ka maņ skumeigi, tod buoryuneitis dzīsmis, a ka ļusteigi, kot kaidys.

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Bērzpilī tiekamies ar novadnieci Inetu Atpili-Jugani.

Piekdien, 23.martā Bērzpils pagasta Saietu namā notika radošā tikšanās ar novadnieci - kultūras darbinieci, dzejnieci Inetu Atpili-Jugani.

 Mācījusies Bērzpils vidusskolā un tieši tur arī tapuši pirmie viņas dzejoļi par vispārcilvēcisko vērtību, līdzcietības tēmām.
Ineta raksta, pārstāvot latviski un latgaliski rakstītās dzejas stīgu Latgalē.

Lasīt tālāk...

empty placeholder

“Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas - 2016” noslēguma pasākums

Bērzpils pagasta bibliotēkā 18.05.2017Februārī Bērzpils pagasta bibliotēkā noslēdzās “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija - 2016”. Žūrija Bērzpilī darbojās jau četrpadsmito gadu. Kopumā žūrijas darbā piedalījās pāri par 25 cilvēkiem, no kuriem veiksmīgi ar lasīšanu un vērtēšanu tika galā 13 eksperti – 12 skolēni un 1 pieaugušais.

Lasīt tālāk...

empty placeholder

"Bērnu un jauniešu žūrijas - 2015" noslēguma pasākums Bērzpilī.

     23. maijā plkst. 11.30 Bērzpils pagasta bibliotēkā bija saaicināti "Bērnu un jauniešu žūrijas - 2015" eksperti un čaklākie kasītāji uz noslēguma pasākumu. Ieradušies bija 13 bērni.

Lasīt tālāk...

empty placeholder

„Bērnu žūrijas - 2013” noslēguma pasākums.

                                                              27.05.2014 plkst.11.30
 
     Uz pasākumu bija ieradušies 10 eksperti – Bērzpils vidusskolas skolēni. Pasākuma dalībniekus uzrunāja bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa.
     Paldies visiem žūrijas dalībniekiem! Kopumā bibliotēkas lasītāju skaits pamazām sarūk. Tāpat arī žūrijas lasītāju pulciņš ir diezgan sarucis. Paliek arvien mazāk aktīvo lasītāju, kas lasa un vērtē grāmatas. Paldies žūrijas darba grupas pārstāvei – skolotājai Lolitai Kokorevičai – par atbalstu un palīdzību žūrijas noslēguma pasākuma noorganizēšanā.

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Pirmā elektroniskā grāmatu izsniegšana Bērzpils pagasta bibliotēkā.

     23. aprīlī Bibliotēku nedēļas ietvaros Bērzpils pagasta bibliotēkā norisinājās nozīmīgs notikums – pirmā elektroniskā grāmatu izsniegšana lasītājiem. Bibliotēka pievienojās elektroniskajai bibliotēku sistēmai Alise.

Lasīt tālāk...

empty placeholder

„Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2012” noslēguma pasākums.

  17. aprīlī Bērzpils pagasta bibliotēkā notika „Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2012” noslēguma pasākums, uz kuru bija aicināti visi žūrijas dalībnieki un darba grupa – skolotāja Lolita Kokoreviča un pagasta kultūras darba organizatore Anna Kriviša. Pavisam žūrijas darbā iesaistījās 24 lasītāji, bet veiksmīgi izlasīja un novērtēja 14 eksperti.
    2012. gadā apritēja 10 gadu, kopš Bērzpilī darbojas lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija”, ar kuras palīdzību bērni un jaunieši iepazīstas ar interesantākajām pēdējā gada laikā izdotajām grāmatām un izsaka par tām savu viedokli.

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Tikšanās ar dzejnieci Līviju Liepdruvieti Bērzpils saieta namā.

     7. februārī plkst.10.00 Bērzpils saieta namā notika literārs pasākums - tikšanās ar dzejnieci Līviju Liepdruvieti ( dzim. Benislavska, prec. Smirnova ) no Rikavas. Uz tikšanos ar dzejnieci bija ieradušies Bērzpils vidusskolas vecāko klašu audzēkņi, pagasta iedzīvotāji un pārstāvji no Balviem.

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Par „Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2011” noslēguma pasākumu.

   Pasākums notika Bērzpils pagasta bibliotēkā 29. februārī, uz kuru bija ieradušies 19 eksperti un žūrijas darba grupa 3 cilvēku sastāvā.
   Vispirms pasākuma vadītāja A. Griestiņa pastāstīja par lasīšanas veicināšanas programmu „Bērnu žūrija”. Bērzpilī žūrija darbojas no 2003. gada, tas ir, jau 9 gadus. Bērnu žūrija ir jauks un vērtīgs pasākums. Žūrijas uzdevums pamatā ir: 1) veicināt bērnu lasīšanu un uzturēt bērnos lasītprieku; 2) nodrošināt bērnus ar jaunāko literatūru, tātad bagātināt, paplašināt bibliotēkās esošo bērnu grāmatu klāstu; 3) iesaistīt bērnus jaunākās, vērtīgākās bērnu literatūras lasīšanā un vērtēšanā; 4) nostiprināt bērnos izpratni par lasīšanu kā mūsdienīgu un saistošu nodarbi, kas sniedz gandarījumu un prieku; 5) kopumā pilnveidot bibliotēkas pakalpojumus bērniem un veicināt sabiedrības līdzdalību bērnu lasīšanas veicināšanas programmā.

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Bērzpilī ciemojas Viļakas literāti.

   20. februārī Bērzpils Saieta namā notika tikšanās ar Viļakas literātiem – Vili Bukšu, Santu Mežābeli un Ruttu Jeromāni. Līdzi kultūrvēstures studijās, pieredzes apmaiņā bija atbraukušas arī Viļakas novada bibliotēkas darbinieces – Vija Circāne, Aija Lesniece un Regīna Dūna.
   Pasākumu iesākām ar klusuma brīdi, pieminot Bēržu draudzē dzimušo un iepriekšējā nedēļā mūžībā aizgājušo ievērojamo dzejnieci Broņislavu Martuževu.
   Ciemiņus un visus pasākuma dalībniekus uzrunāja Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa: „ Katrs cilvēks šajā pasaulē ir nācis ar savu sūtību – veikt kādu uzdevumu, atstāt pēdas pēc sevis. Viļakas literāti ir atraduši savu vietu šajā steidzīgajā laikā, ar saviem literārajiem darbiem pauduši savu attieksmi pret dzīvi, un, rakstot sev un citiem par prieku, darījuši dzīvi labāku un krāsaināku. Uzrakstītais vārds ir paliekošs, un viļacēnieši dara bagātāku Viļakas, visas Latgales literatūras klāstu.riestiņa

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Bērzpilī Bērnu žūrijas pasākums

     Bērzpils pagasta bibliotēkā 4. martā notika „Bērnu žūrijas - 2009” noslēguma pasākums. Uz to bija ieradušies visi žūrijas eksperti un žūrijas darba grupas dalībnieces – kultūras darba organizatore Anna Kriviša un skolotāja Lolita Kokoreviča, kura pasākumu iemūžināja bildēs.

     Uzrunājot klātesošos, bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa ekspertiem pateicās par čaklu darbu, lasot un novērtējot grāmatas, un darba grupas dalībniecēm – par atbalstu pasākuma noorganizēšanā.

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Bērzpilī tikšanās ar novadnieci Zinaīdu Loginu.

       Balvu novada Bērzpils pagasta bibliotēkā 28. oktobrī notika pēcpusdiena – tikšanās ar novadnieci – žurnālisti, dzejnieci, psiholoģi - Zinaīdu Loginu. Pasākums bija diezgan kupli apmeklēts. Uz tikšanos bija ieradušies arī Zinaīdas skolotāji. Pasākuma vadību uzreiz pārņēma viešņa. Vispirms viņa lasīja savus dzejoļus, tos nedaudz komentējot. Zinas dzejoļi lasāmi novada literātu kopkrājumā „Domas”, kas iznācis tikai 10 eksemplāros. Uz jautājumu, kāpēc nav izdota sava dzejoļu grāmatiņa, Zina ( tā mēs visi viņu saucam ) atbildēja, ka laikam jau pamaz gribēšanas bijis. Viņas dzejoļi ir ļoti sirsnīgi, jūtams, ka viņai ir talants. Žēl, ka Zina savu talantu šai jomā nav attīstījusi tālāk, kā viņa pati saka - „atstājusi to novārtā”. Zina pastāstīja par savām studijām psiholoģijā, kā viņai veicies šajā grūtajā dzīves periodā. Viņai līdzi bija kaudzīte grāmatu ( Mērfijs Dž. Tavs zemapziņas spēks, Bērdžera B. Spēkavots dvēselei u.c. ). Katra no tām tika apskatīta un citētas interesantākās domas, tās aplūkojot praktiski ar piemēriem no savas dzīves un dažādām situācijām. Zina uzsvēra, ka, lai justos labi, vajag noskaņoties tikai uz labām domām, un, lai dzīvē ko sasniegtu, vajag to ļoti vēlēties.

Lasīt tālāk...