Bērzpils bibliotēka

Publicitāte

Bērzpilī Bērnu žūrijas pasākums

     Bērzpils pagasta bibliotēkā 4. martā notika „Bērnu žūrijas - 2009” noslēguma pasākums. Uz to bija ieradušies visi žūrijas eksperti un žūrijas darba grupas dalībnieces – kultūras darba organizatore Anna Kriviša un skolotāja Lolita Kokoreviča, kura pasākumu iemūžināja bildēs.

     Uzrunājot klātesošos, bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa ekspertiem pateicās par čaklu darbu, lasot un novērtējot grāmatas, un darba grupas dalībniecēm – par atbalstu pasākuma noorganizēšanā.

Bērnu žūrija valstī darbojas no 2002. gada, Bērzpilī – no 2003. gada. Bērnu žūrija ir jauks un vērtīgs pasākums. Bērni, tajā piedaloties un darbojoties, iegūst patiesu dzīves un darboties prieku. Žūrijas uzdevums pamatā ir: veicināt bērnu lasīšanu, iesaistīt bērnus jaunākās, vērtīgākās bērnu literatūras lasīšanā un vērtēšanā, paplašinot tādējādi bērnu redzesloku, vārdu krājumu, veidot un aizstāvēt savu viedokli, veicināt bērnos izpratni, ka lasīšana sniedz gandarījumu un prieku, kā arī kopumā pilnveidot bibliotēkas pakalpojumus bērniem.

     2009. gads bija jūtami trūcīgāks, jo no 20 žūrijas sarakstā iekļautajām grāmatām 15 bija jāiegādājas par pašvaldības līdzekļiem.

     No pieteikušies 18 dalībniekiem tikai 15 eksperti veiksmīgi tika galā ar saviem pienākumiem, kurus viņi bija apņēmušies izpildīt noslēgtajos līgumos. Lasīšana ar dažām aizķeršanās reizēm – laikus neatgrieztām grāmatām, noritēja diezgan raiti.

Ekspertiem jau otro gadu bija jāaizpilda elektroniskās anketas. Parastās anketas bērniem šoreiz nevajadzēja aizpildīt, ar ko visi bija ļoti apmierināti. Bērni interesējās, vai 2010. gadā Bērnu žūrija vēl darbosies un minēja konkrētas grāmatas, kādas, viņuprāt, vajadzētu iekļaut žūrijas grāmatu sarakstā. Uz jautājumu, vai žūrija darbu turpinās, bibliotēkas vadītāja atbildi nezināja, bet ierosināja izdomāt pašiem kādu interesantu pasākumu, kurā varētu darboties.

     Bibliotēkas vadītāja runāja arī par lasīšanas nozīmi bērnu un jauniešu dzīvē. Izpratne un cieņa pret grāmatu jāieaudzina jau no mazotnes, jo grāmata – tā ir atklāsme, brīnums. Zenta Mauriņa ir teikusi: „… no visiem pasaules brīnumiem visbrīnumainākā ir grāmata, un šais brīnumos tu vari sevī uzņemt visu, ko cilvēki gadu tūkstošos domājuši un jutuši. ”

     Čaklākās lasītājas un vērtētājas bija Zane Mārtuža un Kristiāna Žeikare, kuras izlasīja un novērtēja visas žūrijas 4 vecuma grupu 20 grāmatas, un Alise Žeikare, kura izlasīja un novērtēja 10 grāmatas. Šīm meitenēm tika pasniegti Pateicības raksti un īpašas balviņas. Par atsaucību un darbu nelielas balviņas saņēma arī pārējie žūrijas dalībnieki.

     Pēc ekspertu sumināšanas sekoja saviesīgā daļa, kur visi pasākumā klātesošie tika pacienāti. Uz jautājumu, vai bērni gribētu vēl piedalīties žūrijā, atskanēja vienbalsīgs – „jā”.