Bērzpils bibliotēka

Publicitāte

Bērzpils saieta namā tikšanās ar Leonardu Rakicki.

19.oktobrī Bērzpils saieta namā tikāmies ar novadpētnieku, literātu, aktīvu kristīgās dzīves veida popularizētāju Latgalē – Leonardu Rakicki. Pasākumu ar lūgšanu ievadīja Bēržu draudzes prāvests Oļģerts Misjūns, kurš bija paaicināts uz šo saiešanu un iemūžināja to arī bildēs. Pasākumu vadīja un sarunu latgaliskā gaisotnē uzturēja Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa.
 

Leonards Rakickis raksta dzeju.

Vispirms pievērsāmies un parunājām par viņa dzeju, kurā jūtams aicinājums turēties pie Dieva un kristīgām vērtībām. Dzeja regulāri publicēta no 2013. gada almanahā “Rēzekne”, publicēta arī gadagrāmatās “Tāvu zemes kalendars”. Sarunu par dzeju Leonards iesāka ar dzejoli “Prīškāstōdēšonōs”, kas ievietots almanahā “Rēzekne’2013”, kad viņš pirmoreiz sāka tajā publicēties. Tālāk autors klausītājiem no galvas skaitīja dzejoļus, kuros apdzejojis Rēzeknes pilsētas pieminekļus – Latgales Māru, F. Trasunam uzstādīto pieminekli u.c. Ir Leonardam uzrakstīti vairāki veltījumu dzejoļi; dzirdējām veltījuma rindas dzejniecei B. Martuževai, ar kuru viņš personīgi bija pazīstams, - “Dzejneicas pīmiņai”, kas publicēts “Tāvu zemes kalendarā 2013” un literatūras almanahā Olūts 17, kas izdoti 2012. gadā.

Interesanti, ka Leonards ir atdzejojis no poļu valodas Zosuļu muižnieces, dzejnieces Konstances Benislavskas “Sev dzīdōtōs dzīsmes”. Šo dzejas krājumiņu, kas atkārtoti izdots 2000. gadā Polijā ( 1 izdev. Viļņā 1776 .g.;  2.izdev. Polijā 1958.g. ) un kuru viņam uzdāvināja Stefans Pastuševskis, kas ir Inflantu brālības ( organizācija Polijā, kas apvieno bijušo Inflantijas muižnieku pēctečus ) vadītājs. Šie atdzejojumi lasāmi Tāvu zemes kalendarūs 2007., 2008. un 2013. gadam sadaļā “Kulturvēstures pīminekļi”. Šis ir pirmais  atdzejojums latviski – latgaliski. Ieskatam neliels fragmentiņš:

“Žēlesteibas pylnō! Pyrms Tu pasauli jēmi,                                                          Dīvs radeja dabasus un zemi.                                                                                                           Pīmini, arī es radeita dēļ Tevis –                                                                              Lyudzu, naatšķir mani nu sevis!”

Leonards Rakickis raksta prozu, īso prozu.

Stāstos ir parādīti paša pārdzīvojumi, reāli  dzīvē satikti cilvēki un notikumi. Nelielam ieskatam prozā Leonards klausītājiem nolasīja stāstu “Ceļā pi Dīva”, kas publicēts “Tāvu zemes kalendarā 2018”. Klausoties par notikumiem viņa bērnībā, visi pasmaidījām par dzīvīgo asprātīgo sižeta risinājumu: “Babeņ! Dīva taču nav! Tū myusu audzynōtōja stōsteja…”(247.lpp.)

Leonarda prozas un dzejas darbi no 2008. gada publicēti arī literatūras almanahā “Olūts”. Vairākos darbos aprakstītie cilvēki un notikumi ņemti no Bērzpils puses. Tā, piemēram, literatūras almanahā “Olūts 17” ( izd. 2012.g.) varam izlasīt stāstu “Izvēle”, kur Veronikas prototips ir bērzpiliete Eleonora Namsone.

Dažādi darbi publicēti arī gadagrāmatās “Tāvu zemes kalendars”. Sadaļā “Kulturvēstures pīminekļi” publicēti divi raksti – “Pīcas psalmes uz jumprovas Marijas vōrdu” ( “Tāvu zemes kalendars 2015” ) un “Aizmērstō vērteiba” ( par “Dzīsmi bādas laikā”; “Tāvu zemes kalendars 2013” ), kur Leonards pierakstījis E. Namsones stāstījumu par šiem dziedājumiem, vārdus un notis, kuras pēc Eleonoras dziedājuma pierakstījusi Daiga Griestiņa.

Sadaļā “Kulturvēsture” ievietots arī Leonarda stāsts “Vacō prīstera stōsti” (“Tāvu zemes kalendars 2013”), kur lasāmas Bēržu draudzes prāvesta Vaclava Ereļa atmiņas, kas pierakstītas 2003. gadā - mēnesi pirms Lieldienām, kad viņš liktenīgi krita un drīz aizgāja mūžībā.

“Tāvu zemes kalendarūs” varam izlasīt arī Atskoborgas, Krizismi, Bez vardarbeibas  u.c. publikācijas, kur autors pavelk uz zoba gan padomju, gan atmodas laika notikumus, gan arī šodienas nebūšanas, liekulību, dažādas negācijas.

Leonards ir uzrakstījis autobiogrāfisku romānu “Kāda krustneša memuāri”, kas vēl gaida izdošanu.

Leonards Rakickis ir novadpētnieks.

Viņš nopietni pētījis Benislavsku dzimtu, kam savā laikā piederēja visas muižas Bēržu draudzē, sarakstījies ar poļu arhīviem un pētījis baznīcas grāmatas. Sarakstījies ar panu Stefanu Pastuševski, kurš viņam sūtīja dažādus vēsturiskus materiālus. Uztur kontaktus ar Annu Rzysku no Sopotas, kura ir Benislavsku dzimtas pēcnācēja un pēta Benislavsku dzimtu Polijā, un kura arī Bērzpils pagasta bibliotēkā ir divas reizes ciemojusies. Leonards uztur kontaktus ar K. Benislavskas radinieci Latvijā – dzejnieci Līviju Liepdruvieti, ar kuru bija noorganizēta tikšanās Bērzpils saieta namā.

Loti daudzus materiālus Leonards nodevis Bērzpils pagasta bibliotēkai, papildinot tematiskās mapes par Benislavskiem, Bēržu draudzi u.c. Daudzus materiālus pats tulkojis no poļu valodas.

Leonards Rakickis ir aktīvs kristīgās dzīves veida popularizētājs.

Ar Leonarda iniciatīvu un atbalstu Bērzpils pagastā noorganizēti daudzi garīga rakstura un citi pasākumi - pagasta bibliotēkā, saieta namā, Bēržu baznīcā, Zosuļos.

Leonards ir aktīvs Bērzpils pagasta bibliotēkas sadarbības partneris. Tā, piemēram, 2007.g. 14.martā, pateicoties viņa atbalstam, bibliotēkā noorganizēta pēcpusdiena Konstancei Benislavskai, kuras laikā Leonards stāstīja par dzejnieces daiļradi un lasīja viņas dzeju, ko pats tulkojis no poļu valodas. Atdzejošanu viņš uzsācis 2006.gadā.

2007. gada maijā ar Leonarda līdzdalību Zosuļos tika uzstādīts krusts kā piemiņas zīme Benislavskiem, kuru iesvētīja prāvests Mārtiņš Klušs un kurš savā uzrunā uzsvēra, cik krusta iesvētīšanas pasākumā liels nopelns ir tā organizētājam L. Rakickim.

2008.gadā bibliotēkā notika Gustavam Manteifelim veltīta pēcpusdiena. Visi zinām par viņa saistību ar Bonifacovu. Pasākumu vadīja bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa un palīdzēja L. Rakickis. Gatavojot pasākumus, tika savākts, apkopots daudz materiālu un iekārtotas jaunas mapes – Benislavskiem, G.Manteifelim u.c.

2009. gadā ar Leonarda ierosmi pagasta bibliotēkā tika noorganizētas 2 tikšanās -atsevišķi pieaugušajiem un skolas jauniešiem - ar priesteriem O. Misjūnu un St. Prikuli. Tikko bija iznākusi Dena Brauna grāmata “Da Vinči kods”, par kuru un citām aktuālām garīgām lietām mēs debatējām.

2009.gadā Adventa gaisotnē bibliotēkā notika sirsnīga tikšanās “Lūdzies un strādā” ar neparasti dzīvespriecīgo māsu Leoniju no Rēzeknes klostera, kas pārstāv Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu kongregāciju.

2009.gada 7.septembrī Bēržu baznīcā notika Br. Martuževai veltīts pasākums, kurā piedalījās pati dzejniece. Leonards bija viens no šī pasākuma idejas autoriem un organizatoriem. Pasākumā Svēto misi ar skanīgām balsīm pavadīja Lubānas katoļu draudzes kora dalībnieki, dziesmas ar dzejnieces vārdiem dziedāja vairāki ansambļi – Bikavas katoļu draudzes ansamblis, Bēržu “Sonāte” un  “Naktsvijole”, par ko dzejniece bija līdz asarām saviļņota. 2017. gadā Leonards iesniedza bibliotēkai savas atmiņas par Br. Martuževu.

2011. gadā uz tikšanos ar pagasta iedzīvotājiem un jauniešiem bija ieradušās māsa Konsuela un māsa Edīte no Svētās Ģimenes māsu karmelīšu kongregācijas Gulbenē. Viņas stāstīja par Sv. Ģimenes nozīmi katra cilvēka dzīvē un sava klostera sūtību.

Ar Leonarda ierosmi un palīdzību Bērzpils pagasta saieta namā notika 2012. gadā tikšanās ar Viļakas literātiem un 2014. gadā – ar dzejnieci Līviju Liepdruvieti, kura savus izdotos 3 dzejas krājumiņus uzdāvināja pagasta bibliotēkai.

Par šiem pasākumiem varam izlasīt publikācijās laikrakstā “Vaduguns”, izlasīt un apskatīties bildes – Bērzpils pagasta bibliotēkas mājaslapā www.bibliotekas.lv/berzpils/

Interesants bija Leonarda Rakicka stāstījums par prāvestu J. Aglonieti, kurš strādājis Kārsavā un aicinājis viņu mācīties Garīgajā seminārā. Leonards tomēr neuzdrošinājās to darīt, jo tajā laikā pret baznīcu bija stingri noraidoša valsts nostāja, un viņš baidījās, ka varot neizturēt šo spiedienu. Tāpēc, kā saka Leonards, Dievs viņam esot uzlicis citus pienākumus – sabiedriski darboties, rakstīt literārus darbus, organizēt dažādus garīgas dabas pasākumus un veikt citas aktivitātes.

Tikšanās noslēgumā A. Griestiņa teica lielu, sirsnīgu paldies L. Rakickim par interesanto stāstījumu un lasījumiem, par sadarbību, un vēlēja, lai netrūkst iedvesmas rakstīt un darboties tālāk novadpētniecības, sabiedriski garīgajā lauciņā. Leonardam tuvojas dzīves jubileja – 65. Lai katru dienu Leonardu pavada stipra veselība, dzīves un darboties prieks!

22.10.2018                              Apkopoja Bērzpils pag. b-kas vadītāja Anna Griestiņa