Bērzpils bibliotēka

Publicitāte

Ģeogrāfam un rakstniekam Reinholdam Valdemāram Putniņam pa pēdām.

No pagasta nākuši daudzi ievērojami cilvēki, kas likuši Bērzpils vārdam izskanēt plašāk. Viens no tiem ir matemātikas zinātņu doktors, Latvijas Universitātes profesors, pirmais Latgales un latgaliešu dzīves un gara atspoguļotājs latviešu literatūrā Reinholds Valdemārs Putniņš. Kurš licis pamatus latviešu izglītošanā, sekmējis kultūras un zinātnes attīstību 20.-30.gadu Latvijā.

      Reinholds Putniņš (Vitolds Virsnis)-pirmais latgaliešu dzīves tēlotājs latviešu literatūrā. R. Putniņš bija ne vien izcils zinātnieks, bet arī mākslinieks, cilvēku sadzīves tēlotājs. Lai gan viņa pieņemtais vārds- Vitolds Virsnis mūsu literatūrā nav plaši pazīstams, tomēr padarītais darbs, ko viņš atstājis, nekad nezudīs, jo tam savā laikā bijusi liela nozīme. Virsnis ir viens no pirmajiem Latgales tēlotājiem latviešu literatūrā, jo viņam pieder vairāki stāsti no latgaliešu dzīves šī gadu simteņa sākumā. Pavisam  iespiests 12 dzejoļu un 9 stāstiņu.(Kokarietis. Daugavas Vēstnesis, Nr.107 25.10.1939.)

      Reinholds Putniņš dzimis 1881.gada 1.septembrī Bērzpils (Domopoles)  pagasta Vārguļu fermā. Pirmo izglītību ieguvis vecāku mājās Vārguļos. Viņš mācījies Bērzpils (Domopoles) pagasta skolā un apmeklējis arī Strūžānu draudzes skolu. Pēdējā savā laikā bijusi plaši pazīstama izglītības iestāde Latgalē. Tālākais izglītības ceļš - Pleskavas Skolotāju seminārs (1898.-1900.); Pleskavas Mērniecības skola (1903.). Pēc tam iesaukts kara dienestā Krievijas armijā, kur ieguva virsnieka pakāpi. 1907.gadā nolicis kā eksterns abitūriju Vjatkas klasiskajā  ģimnāzijā, vēlāk iestājies Pēterpils Universitātē. Reinholds Putniņš studē fiziku, fizisko ģeogrāfiju un astronomiju. Studijas beidz 1912.gadā. Pēc universitātes beigšanas viņš strādājis dažādos Krievijas zinātniskajos institūtos un universitātēs. 1917.-1918.gadā bija privātdocents Urālu Kalnu institūtā Jekaterinburgā.1919.gadā ievēlēts par docentu Vladivastokas Politehniskajā institūtā. Latvijā atgriezies 1920.gadā un sācis darboties Latvijas Universitātes Matemātikas un dabas zinātņu fakultātē.1926.gadā aizstāvējis disertāciju ‘’Par zemes virsmas iedalīšanu apspīdēšanas joslās’’. Ieguvis matemātikas zinātņu doktora grādu. Ar 1927.gadu bija profesors fiziskajā ģeogrāfijā.(Latkovskis D. Nacionālā atmoda Latgalē. Rēz.,LKC,2016.)

      ‘’Putniņš nodibinājis mūsu ūniversitātē Fiziskās ģeografijas institūtu, bijis vairākkārtēji fakultātes priekšniecības amatos - par sekretāru un dekānu, par ūniversitātes padomes locekli, par pārstāvi speciālās komisijās. P. tā tad nodibinājis un izveidojis fiziskās ģeogrāfijas disciplīnas mūsu ūniversitātē un noorganizējis viņu mācīšanu. Redzēdams arī, ka ģeografisko zināšanu izplatīšana ir nepieciešama valstij vispār-arī ārpus ūniversitātes, P. līdz ar dažiem citiem domu biedriem nodibina L. Ģeografijas biedrību. Ģeografijas biedrība, pulcēdama zinātniekus, skolotājus, ierēdņus un citus interesentus, ar 1923.g. sāk noturēt sapulces, referātu vakarus, konferences un apspriedes.1929.gadā iznāk biedrības pirmais rakstu krājums:’’ Ģeografiski Raksti’’. Te nu jāsaka, ka Ģeografijas biedrības pirmās un arī turpmākās darbības idejiskais centrs un dvēsele bija Putniņa persona’’.(L. Slaucītājs. Daba un zinātne Nr.1 01.01.1935.)

      2023.gadā Latvijas Ģeogrāfijas biedrībai apritēs 100. gadi. Šajā sakarībā 19.septembrī Bērzpils bibliotēkā viesojās Māris Laiviņš - Dr. habil. geogr, profesors, bioloģijas doktors. Viens no vadošajiem zinātniekiem bioloģiskās daudzveidības un meža ekosistēmu izpētes jomā Latvijā.   Māris Laiviņš iepazinās ar  novadpētniecības materiāliem saistībā ar Reinholdu Valdemāru Putniņu. Pēc materiālu izpētes devāmies meklēt Reinholda Putniņa dzimto māju vietu. Pētot Rugāju novada karti, braucām uz  Lazdukalna pagasta Skujetnieku ciemu.  Pēc neilgas meklēšanas, ar vietējo cilvēku palīdzību, atradām aptuveno Reinholda Valdemāra Putniņa dzimto māju vietu. Protams, nekas vairs neliecināja, ka  koku ieskautajās pļavās kādreiz ir bijušas mājas, laika pēdas dzēš visu. Bet varbūt kāds no Skujetnieku ļaudīm zina precīzi, kur tieši atradās Putniņu ģimenes mājas vieta. Lūgums dalīties ar informāciju.

1930.gadā  R.V. Putniņš apbalvots ar III šķiras  Triju Zvaigžņu ordeni.

Daudzdaudzas bērnības vēl nāks,

Ar jaunu kvēli jaunie aties,

Kļūs vīru saprāts varenāks

Un tīrāks dievišķīgums patiess.

/Vitolds Virsnis/

 Foto:R.V. Putniņš  (no portāla www.literatura.lv )

Foto: Māris Laiviņš - Dr. habil. geogr, profesors, bioloģijas doktors.  (Foto: A. Kriviša)