Bērzpils bibliotēka

Publicitāte

Par „Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2011” noslēguma pasākumu.

   Pasākums notika Bērzpils pagasta bibliotēkā 29. februārī, uz kuru bija ieradušies 19 eksperti un žūrijas darba grupa 3 cilvēku sastāvā.
   Vispirms pasākuma vadītāja A. Griestiņa pastāstīja par lasīšanas veicināšanas programmu „Bērnu žūrija”. Bērzpilī žūrija darbojas no 2003. gada, tas ir, jau 9 gadus. Bērnu žūrija ir jauks un vērtīgs pasākums. Žūrijas uzdevums pamatā ir: 1) veicināt bērnu lasīšanu un uzturēt bērnos lasītprieku; 2) nodrošināt bērnus ar jaunāko literatūru, tātad bagātināt, paplašināt bibliotēkās esošo bērnu grāmatu klāstu; 3) iesaistīt bērnus jaunākās, vērtīgākās bērnu literatūras lasīšanā un vērtēšanā; 4) nostiprināt bērnos izpratni par lasīšanu kā mūsdienīgu un saistošu nodarbi, kas sniedz gandarījumu un prieku; 5) kopumā pilnveidot bibliotēkas pakalpojumus bērniem un veicināt sabiedrības līdzdalību bērnu lasīšanas veicināšanas programmā.

 „Lasīšana ir veids, kā atmosties, kā sakārtot ap sevi pasauli un atrast tajā pašam sevi”, teikusi vairākkārt Bērnu žūrijā godalgotā bērnu rakstniece Inese Zandere.
   „Lasīšana paplašina bērnu redzesloku, paplašina vārdu krājumu, attīsta bērnu gaumi, domāšanu, iztēli un emocijas, palīdz veidot un aizstāvēt savu viedokli”, šie ir Bērzpils vidusskolas skolotājas, kas darbojas žūrijas darba grupā, L. Kokorevičas vārdi.
   Bērnu lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija” piedāvā bibliotēkām labāko bērnu grāmatu izlasi. 2011. gadā žūrijā pirmoreiz tika piedāvāta arī jauniešu literatūra 10.-12. klasēm. Paldies jāsaka LNB Bērnu literatūras centra darbiniecēm par to, ka viņas sastāda labāko bērnu un jauniešu grāmatu izlasi, ko piedāvā bibliotēkām. Citāts no publikācijas ( Vītola I. Lielie lasīšanas svētki klāt // Latvijas Avīze, 2012. gada 28. februāris ), kur intervēta Bērnu literatūras centra vadītāja S. Tretjakova: „Bērnu literatūras centra darbinieki izvēlas 100 grāmatas, kas pēc satura atbilst lasīšanas veicināšanas programmas uzdevumiem….izlemt…aicinām talkā LU mācībspēkus, kas studentiem lasa bērnu literatūras kursu, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas pasniedzējus, pa pārstāvim no KM un VKKF, kādu Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes locekli. Lai no simt grāmatām izraudzītos 20, tas ir liels darbs un briesmīgs strīdiņš. … Ilglaicīgas programmas priekšrocība ir tā, ka spējam pateikt, kāda ir laba grāmata. Tomēr lasīšana ir ļoti individuāls process”.
   Ar katru gadu VKKF finansējums grāmatām sarūk – paliek arvien mazāks. 2011. gadā bibliotēka par pašvaldības līdzekļiem iegādājās 16 grāmatas, tikai 3 sedza kultūras programma, un 1 grāmata vairs nebija nopērkama, jo bija izdota mazā tirāžā.
Neatkarīgi no valsts finansējuma pagasta bibliotēka vienmēr ir iegādājusies un iegādāsies jaunākās bērnu un jauniešu grāmatas, jo 2/5-daļas no visiem bibliotēkas lasītājiem ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. Tāpēc es saku vēlreiz paldies par to, ka ir kāds, kas parūpējas, lai mēs varētu iegādāties tās pašas labākās grāmatas, jo finansu līdzekļi ir diezgan ierobežoti.
   A. Griestiņa teica sirsnīgu paldies ekspertiem par viņu darbu, par dalību žūrijas darbā, čakli lasot un vērtējot piedāvātās grāmatas. Pavisam lasīšanā iesaistījās 26 lasītāji, sekmīgi izlasīja un novērtēja grāmatas- 21 lasītājs, tai skaitā 9 zēni, kas ir ļoti apsveicama parādība. Laikam savu lomu ir nospēlējušas Bubblicious košļenītes, kas tika dota par katru izlasīto grāmatu.
   Jāuzteic Amanda, Ieva, Alise, Lauris, Sandra, Evija, Zane, Kristiāna, kas Bērnu žūrijas darbā piedalās gandrīz katru gadu.
 
 
    Šogad čaklākie eksperti – lasītāji tika vērtēti pa klašu grupām:
   1.-2. klašu grupā ( no 4 ekspertiem ) visčaklākais ir Dāvis Žukovskis no 1. klases, kurš savā grupā ir izlasījis visvairāk grāmatu –kopskaitā 12;
   3.-4. klašu grupā ( no 4 ekspertiem ) visčaklākais ir Alens Matvejevs no 3. klases, kurš izlasījis arī 12 grāmatas;
   5.-7. klašu grupā ( no 8 ekspertiem ), kur bija visvairāk lasītāju, visčaklākās ir Ieva Berne un Alise Žeikare no 5. klases, kuras ir izlasījušas katra 14 grāmatas;
   8.-12. klašu grupā ( no 5 ekspertiem ) visvairāk izlasījusi Santa Jermacāne – pavisam 13 grāmatas.
   Kuras grāmatas eksperti ir atzinuši par vislabākajām, visinteresantākajām?
 
1.-2. klašu grupā: 1. vieta. Tatu un Patu ērmīgās ierīces. Havukainena A., Sami T.
                              2. vieta. Kima var būt stipra. Cellere E., Geislere D.
                              3. vieta. Mūmammas pavasara tīrīšana. Vīslanderi J., T.
3.-4. klašu grupā: 1. vieta. Mufa: Stāsts par Āfrikas balto degunradzēnu. Zvirgzdiņš J.
                              2. vieta. Matīsa piedzīvojumi mežā. Olte M.
                              3. vieta. Princese Skella un Leta kungs. Rauda P.
5.-7. klašu grupā: 1. vieta. Grega dienasgrāmata. Kinnijs Dž.
                              2. vieta. Oskars un Rozā dāma. Šmits Ē. E.
                              3. vieta. Mākoņu grāmata. Kronbergs J.
8.-12. klašu grupā: 1. vieta. Vilcenes stāsts. Dreimane L.
                                2. vieta. Aste, ko luncināt. Rungulis M.
                                3. vieta. Daiļās būtnes. Garsija K, Stola M.
   Par darbu ar lasītāju anketām. Anketas ir ļoti vienkāršas, un, lai Rīgā varētu apkopot labākās grāmatas un autorus, ko piedāvā žūrijā, lasītājiem anketas ir rūpīgi jāaizpilda, tur neko nevar darīt. Galvenais un laikietilpīgākais process ir cītīgi izlasīt grāmatas. Aizpildīt anketas – tā jau ir tikai tāda astīte, kas jāpievelk, un tas nemaz vairs daudz laika neprasa. Gribētos, lai anketās būtu aizpildītas visas ailītes, lai anketas būtu aizpildītas glītā rokrakstā, bez svītrojumiem, skaidri salasāmi un saprotami ne tikai pašiem, bet arī bibliotēku darbiniekiem, kas ar anketām darbojas. Mazie lasītāji anketās atbildējuši ļoti vienkārši, bet, jo vecāki lasītāji, jo labāk, argumentāk izteikts savs viedoklis par izlasītajām grāmatām.
   Uz jautājumu, kā Tu uzzināji par Bērnu žūriju, 14 dalībnieki atbildējuši, ka uzzinājuši par to bibliotēkā un pārējie uzzinājuši no citiem.
   Uz jautājumu par grāmatas, kurai devuši 1. vietu, izskatu un noformējumu eksperti atbildējuši šādi: mazie – skaistas ilustrācijas, vāks bija ļoti krāšņs, ļoti skaisti, krāšņi;
5.-7. klašu lasītāji – man ļoti patika noformējums, bet tas varētu būt vēl krāsaināks ( Alise ), grāmatai piemērots noformējums ( Lauris ), ļoti skaists noformējums ( Mārtiņš ), vāks ir interesants ( Ieva ); 8.-12. klašu lasītāji – varēja būt vairāk izcelts grāmatas vāks, lai to varētu pamanīt starp citām grāmatām ( Zanda ), manuprāt, noformējumu mainīt nevajag, jo tas ir tikpat noslēpumains kā pati grāmata ( Kristiāna ), grāmatas vizuālais noformējums ir piesaistošs, es neko nevēlētos mainīt ( Zane ), vizuālais noformējums ir ļoti krāšņs un piesaistošs, noformējums ataino to ,kas būs lasāms grāmatā ( Evija).
   Uz jautājumu, kāpēc tev patika šī grāmata, vai kāpēc šī ir tava mīļākā grāmata, lasītāji atbildējuši sekojoši: 1.-2. klases bērni – interesanta grāmata, man ļoti patīk šī grāmata; 3.-4. klases bērni – jo puikas izgudro jautras ierīces ( Alens ), tāpēc, ka tajā ir daudz interesantu notikumu ( Katrīna ), man šķita ļoti interesants stāsts par Āfrikas balto degunradzēnu ( Amanda ), tāpēc, ka tā ir ļoti interesanta ( Ieva ); 5.-7. klašu lasītāji – jo tā māca par pasauli ( Jānis ), tāpēc, ka tā ir aizraujoša un interesanta ( Salvis ), tāpēc, ka, uzsākot lasīt šo grāmatu, vairs negribas beigt, jo tā ir tik ļoti interesanta ( Lauris ); 8.-12. klašu lasītāji – jo šī grāmata nebija garlaicīga, tajā bija ļoti daudz notikumu, kurus lasot, pat nepamanīju, kā skrien laiks ( Kristiāna „Vilcenes stāsts” ), šī grāmata man likās piesaistoša, saturīga, aizraujoša ( Zane „Daiļās būtnes” ), man patika šī grāmata, jo tā ir romantiska, un tajā ir atspoguļoti stāsti, kas ir arī reālajā dzīvē ( Evija „Aste, ko luncināt” ), man patika šīs grāmatas sižets – mistisks, aizraujošs un neparedzams ( Zanda „Vilcenes stāsts” ).
   5.-7. klašu lasītājiem bija jāuzraksta grāmatas, kurai piešķīra 1. vietu, reklāma: ja tu esi ziņkārīgs, gribi uzzināt, kā Gregs dzīvo un mācās un kā samelot, lai visi bēg, tad izlasi šo grāmatu ( Alise, „Grega dienasgrāmata” ), šī grāmata ir ļoti interesanta, laba ( Mārtiņš, „Mufa” ), Izlasi šo grāmatu par zēnu vārdā Gregu , kurš rakstīja dienasgrāmatu ( Ieva, „Grega dienasgrāmata” ), lasiet šo grāmatu un uzzināsiet daudz ko interesantu ( Salvis, „Mākoņu grāmata” ).
   Uzteicami žūrijas eksperti par to, ka ierakstījuši ieteikumus un novēlējumus žūrijai:
Nākošgad varētu būt žūrijā tikai latviešu autoru grāmatas, lai popularizētu mūsu pašu grāmatas ( Kristiāna ); Vēlu , lai žūrijai būtu vairāk dalībnieku! ( Zane ); Lai nākošgad žūrijā būtu tikpat interesantas un vēl interesantākas grāmatas! ( Santa ); Lai nākošgad žūrijā būtu vairāk grāmatu, ko lasīt, katrā grupā! ( Evija ); Varbūt varētu lasīšanai piedāvāt vairāku žanru grāmatas, nenosliecoties tikai uz 1 vai 2 ( Zanda ); Lai būtu daudz dalībnieku un lasītu daudz grāmatas! ( Linda ); Es gribētu ieteikt visiem piedalīties Bērnu žūrijā, jo tur var izlasīt jaunākās labākās grāmatas ( Lauris ); Es novēlu, lai arī nākošgad būtu žūrija un lai būtu daudz grāmatu, ko mums lasīt! ( Alise ); Novēlu autoriem vēl vairāk izdomas, iztēles, Lai viss izdodas! ( Amanda ); Novēlu Bērnu žūrijai daudz lasītāju! ( Salvis ); Lasiet daudz grāmatu! ( Jānis ); Lai grāmatas būtu vairāk par dzīvniekiem un interesantas! ( Ieva ).
   Noslēgumā čaklākajiem lasītājiem tika pasniegti Pateicības raksti un visiem dalībniekiem – pārsteiguma balviņas
   Paldies visiem „Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2011” dalībniekiem par čaklo darbu. Lai arī turpmāk neapsīkst Jūsu interese par grāmatām un lasīšanu! Paldies skolotājai Lolitai par atsaucību un palīdzību pasākuma noorganizēšanā! Tāpat paldies Anniņai par pasākuma iemūžināšanu bildēs un par atsaucību, ņemot dalību žūrijas darba grupā!

 05.03.2012                                                                               A. Griestiņa