Tilžas bibliotēka

Krājuma komplektēšanas koncepcija

 

LATVIJAS REPUBLIKA

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

BALVU CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA

12.13

Tilžas pagasta bibliotēka

KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS KONCEPCIJA

2018.g.

Glabāšanas termiņš: līdz nomaiņai

APSTIPRINU

Balvu Centrālās bibliotēkas

                                                                                                                                                                                                                                                       direktore R. Cibule                                                                               

                                                                                                                                                                                                           05.04.2018,                 Balvos                                                                    

                              Bibliotēkas krājuma veidošanas mērķis un uzdevumi

        

Tilžas pagasta bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka. Bibliotēka uzkrāj un sistematizē universāla vai specifiska rakstura iespieddarbus un cita veida dokumentus, kas apmierina bibliotēkas lietotāju pieprasījumu pēc iespieddarbiem un cita veida dokumentiem. Bibliotēka nodrošina bibliotēku pakalpojumus tās lietotājiem to dzīvesvietas, darba, mācību un atpūtas vietas tiešā tuvumā.

Bibliotēka savā darbībā un krājuma veidošanā ievēro “Bibliotēku likumu”, MK noteikumus Nr. 317 “Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi”, MK noteikumus Nr. 355 “Vietējās nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi”, citus MK noteikumus par publiskajām bibliotēkām, kā arī Balvu centrālās bibliotēkās izstrādāto Nolikumu un Bibliotēkas lietošanas noteikumus.

Bibliotēkas krājuma veidošanā tiek izmantota Conspectus metode, kur krājumu izvērtē pēc nozaru principa un komplektē pa attiecīgajiem līmeņiem.

Bibliotēkas krājumu veido un pārzina bibliotēkas vadītāja.

Bibliotēkas krājums sastāv no grāmatām, seriālizdevumiem, audiovizuālajiem, nošu, kartogrāfiskajiem materiāliem, elektroniskajiem izdevumiem, periodiskajiem izdevumiem un pārējiem dokumentiem. Bibliotēkā bezmaksas pieejamas divas datu bāzes: Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka.

Bibliotēkas krājuma veidošanas mērķis ir nodrošināt bibliotēkas apmeklētājus  ar vispusīgu informāciju dažādām vecuma grupām.

Bibliotēkas krājuma veidošanas uzdevumi:

 • nodrošināt visiem bibliotēkas apmeklētājiem neierobežotu pieprasītās literatūras saņemšanu gan izsniegšanai uz mājām, gan lasītavā;
 • veidot krājumu atbilstoši dažādām vecuma grupām, pievēršot īpašu uzmanību bērnu un jauniešu interesēm.

      

 Bibliotēkas krājumu veido:

 • pirkumi,
 • dāvinājumi,
 • bezatlīdzībā nodoti,
 • projektu realizācijas rezultātā papildināts krājums.

Mērķauditorija

Veidojot bibliotēkas krājumu tiek ņemti vērā potenciālie bibliotēkas apmeklētāji. Bibliotēkas apmeklētāji ir Tilžas pagasta teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji, kā arī kaimiņu pagastos dzīvojošie. Bibliotēkas apmeklētāji ir dažāda vecuma cilvēki.  Pagasta teritorijā dzīvo strādājošie, pensionāri, bezdarbnieki, mājsaimnieces, cilvēki ar īpašām vajadzībām, bibliotēku apmeklē arī studenti. Bibliotēkas apmeklētāji ir Tilžas vidusskolas un Tilžas internātpamatskolas skolēni, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi.

Bibliotēkas apmeklētāji uz 31.12.2017. ir 333, no tiem 127 bērni un jaunieši līdz 18. gadiem.

 

                          

 

                           

Bibliotēkas krājuma veidošanas kritēriji

 Bibliotēkas krājumus tiek komplektēts:

 • daiļliteratūra,
 • nozaru literatūra,
 • uzziņu literatūra,
 • periodiskie izdevumi.

       

 Daiļliteratūras komplektēšanas galvenie kritēriji ir:

 • oriģinālliteratūra
 • ārzemju autoru darbi,
 • saturs
 • lasītāju pieprasījums,
 • cena.

Daiļliteratūru komplektē atsevišķi bērniem/jauniešiem un pieaugušajiem lasītājiem. Jaunieguvumus bērniem/jauniešiem plāno vismaz 30% no kopējā  pirktā daiļliteratūras grāmatu skaita.

            

Nozaru literatūras komplektēšanas galvenie kritēriji:

 • dažādu nozaru daudzveidība,
 • lasītāju pieprasījums
 • cena.

         

 Uzziņu literatūras komplektēšanas galvenie kritēriji:

 • atbilstība aktuālai mūsdienīgai informācijai,
 • dažādība,
 • cena.

         

  Periodisko izdevumu komplektēšanas galvenie kritēriji:

 • dažādība,
 • lasītāju pieprasījums,
 • cena.

           

Bērnu literatūras komplektēšanas galvenie kritēriji:

 • oriģinālliteratūra,
 • izdevuma izskats- krāsaini un mūsdienīgi noformēts,
 • saturs veicina bērnu/jauniešu izaugsmi un izziņas procesu,
 • saistība ar krājumu,
 • cena.

Elektronisko resursu komplektēšanas galvenie kritēriji:

 • pieprasījums,
 • saturs,
 • pieejamība citā kultūras iestādē,
 • cena.

Audiovizuālo materiālu komplektēšanas galvenie kritēriji:

 • pieprasījums,
 • dokumenta attēlojuma kvalitāte,
 • cena.

Bibliotēkas krājums paredzēts lasītājiem izsniegšanai uz mājām. Lasītavas krājums, kas sastāv no preses un laikrakstiem, paredzēts gan lasīšanai uz vietas, gan izsniegšanai uz mājām.

Bibliotēkas krājums tiek komplektēts pamatā latviešu valodā, jo nav pieprasījuma pēc grāmatām krievu un citās svešvalodās.

Bibliotēkas krājums tiek komplektēts vienā eksemplārā, izņēmuma gadījumos vairākos eksemplāros (ja liels pieprasījums pēc grāmatas).

Bibliotēka nekomplektē mācību literatūru, sliktas materiālu kvalitātes izdevumus, dokumentus ar pretvalstisku, rasu naidu kurinošu un pornogrāfisku saturu.

        

Daiļliteratūra tiek pirkta grāmatu izdevniecību veikalos un no piegādātājiem - Zvaigzne ABC, L grāmata, Virja.

Preses izdevumi tiek abonēti Latvijas pastā elektroniskajā abonēšanas sistēmā.

Dāvinājumu politika

Bibliotēka pieņem dāvinājumos latviešu un ārzemju autoru darbus latviešu valodā. Dāvinājumos pieņem daiļliteratūru un grāmatas bērniem/jauniešiem ne vecākas par 10 gadiem, teicami saglabātas, ar vērtīgu saturu, lasītāju pieprasītas un var aizvietot esošās fiziski nolietotās grāmatas. Grāmata ar vēsturisku, novadpētniecisku saturu tiek vērtēta individuāli un var būt vecāka par 10 gadiem.

Norakstīšanas politika

Katru gadu tiek izvērtēts bibliotēkas krājuma stāvoklis un atlasīti materiāli norakstīšanai. Izdevumi norakstīšanai tiek atlasīti pēc kritērijiem:

 • novecojuši pēc satura,
 • liekie dubleti,
 • fiziski nolietoti izdevumi, kurus vairs nevar salabot,
 • bojāti stihisku nelaimju rezultātā,
 • lietotāju nozaudēti.

Izdevumus norakstīšanai atlasa bibliotēkas vadītāja. Tiek sastādīts norakstīšanas akts, kuru pārbauda krājuma norakstīšanas komisija un paraksta aktu. Aktu apstiprina Balvu CB direktore. Pēc tam norakstītie izdevumi tiek izslēgti no individuālās uzskaites grāmatām.

Žurnāli tiek glabāti 4 gadus, avīžu komplekti - 3 gadus, izņemot Tilžas pagasta informatīvi izdevumu “Tilžas ziņas”, ko glabā pastāvīgi novadpētniecībai.

Bibliotēkas krājuma raksturojums pēc Conspectus metodes

Pēc Conspectus metodes pastāv 5 fonda dziļuma līmeņi:

 • 1- minimāls informācijas līmenis,
 • 2- pamatinformācijas līmenis,
 • 3- studiju līmenis,
 • 4- pētniecības līmenis,
 • 5- visaptverošs līmenis.

Tilžas pagasta bibliotēkas krājums ir novērtēts ar pirmajiem trīs līmeņiem, kas nozīmē:

1 – minimāls informācijas līmenis (ierobežots monogrāfiju krājums, nodrošina nelielu, vispārēju informāciju par nozari),

2 – pamatinformācijas līmenis (ar šo informācijas līmeni raksturo fondus, kas kalpo, lai iepazītu un definētu noteiktu nozari un uzrādītu informācijas daudzveidību, kas pieejama citur. Tiek nodrošinātas lietotāju informācijas vajadzības atbilstoši koledžu līmenim),

3 –studiju līmenis ( informāciju par nozari sniedz sistemātiskā veidā. Koledžu un bakalaura studiju līmenis. Plašs monogrāfiju klāsts, autorizētas datubāzes).

Krājuma iedalījums pa līmeņiem, valodām, informācijas nesējiem

Apzīmējumi:

           Valodas:

 • L- latviešu valoda
 • S- svešvaloda

             Informācijas nesēji:

 • G- grāmatas
 • AG- audiogrāmatas
 • Z- žurnāli
 • DB- datu bāzes
 • DVD- diski
 • IR- interneta resursi

Nodaļa

Dziļuma līmenis

Valoda

Informācijas nesējs

Piezīmes

01 Bibliogrāfija

1

L

G, IR

03 Vispārīgie uzziņu izdevumi

2

L

G, IR

1 Filozofija. Psiholoģija. Loģika. Ētika.

2

L

G, IR

2 Reliģija

1

L

G, IR

3 Sociālās zinātnes

1

L

G, IR

5 Matemātika. Dabas zinātnes.

1

L

G

57 Bioloģijas zinātnes

1

L

G, Z

61 Medicīna

2

L

G, Z

62 Inženierzinības

1

L

G

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība.

1

L

G

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā saimniecība.

1

L

G, Z

69 Celtniecība. Būvmateriāli. Būvdarbi.

1

L

G

7 Māksla

1

L

G

81 Valodniecība

2

L

G

82 Literatūrzinātne

2

L

G, DB, Z

91 Ģeogrāfija

2

L

G, DB, IR

947.43 Latvijas vēsture

2

L

G, DB

Latviešu daiļliteratūra

3

L

G, AG, DB

Ārzemju daiļliteratūra

3

L, S

G, AG

Literatūra pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem

3

L

G, DVD,Z

galda spēles

Literatūra vidējā vecuma bērniem

3

L

G, DVD, Z

galda spēles

Literatūra jauniešiem

3

L

G, DVD, Z

galda spēles

                    Krājuma attīstības politikas ieviešana un novērtējums

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika ir sabalansēta un mērķēta uz to, lai bibliotēkas fonds saglabātu savu daudzveidīgumu un kvalitāti. Bibliotēkas apmeklētāji var saņemt jaunāko literatūru, izmantot bezmaksas datubāzes un citus dokumentus. Bibliotēkas krājumā esošie seriālizdevumi nodrošina dažādu informatīvo un interešu pieprasījumu. Bibliotēkas krājums ir izveidots pārskatāms un tā fiziskā kvalitāte ir laba.

Tilžas pagasta bibliotēkas vadītāja                                                                   Ilze Pugača

                                                                                                                           05.04.2018.