Tilžas bibliotēka

Krājuma komplektēšanas koncepcija

 

LATVIJAS REPUBLIKA

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

BALVU CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA

5.13

Tilžas bibliotēka

KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS KONCEPCIJA

2023.g.

Glabāšanas termiņš: līdz nomaiņai

APSTIPRINU

Balvu Centrālās bibliotēkas

                                                                                                                    direktore R. Cibule                                                                                  

                                                                                                                    11.05.2023, Balvos                                                                  

                              Bibliotēkas krājuma veidošanas mērķis un uzdevumi

Tilžas bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka, tā uzkrāj un sistematizē universāla vai specifiska rakstura iespieddarbus un cita veida dokumentus, kas apmierina bibliotēkas lietotāju pieprasījumu pēc iespieddarbiem un cita veida dokumentiem. Bibliotēka nodrošina bibliotēku pakalpojumus tās lietotājiem to dzīvesvietas, darba, mācību un atpūtas vietas tiešā tuvumā.

Bibliotēka savā darbībā un krājuma veidošanā ievēro “Bibliotēku likumu”, MK “Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumus” Nr. 317, MK “Vietējās nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumus” Nr. 355 un citus publisko bibliotēku darbību regulējošus MK noteikumus, kā arī bibliotēkas Reglamentā noteiktās funkcijas, uzdevumus, mērķus. Krājuma komplektācijā ievēro krājuma komplektēšanas profilu.

Krājuma komplektēšanas politika ietver krājuma profila analīzi – krājuma raksturojumu pēc iespieddarbu un citu dokumentu satura, veida, izdošanas gada, valodas un citiem specifiskiem aspektiem. Bibliotēkas krājuma veidošanā tiek izmantota Conspectus metode.

Bibliotēkas krājumu veido un pārzina bibliotēkas vadītāja.

Bibliotēkas krājums sastāv no grāmatām, seriālizdevumiem, audiovizuālajiem, nošu, kartogrāfiskajiem materiāliem, elektroniskajiem izdevumiem, periodiskajiem izdevumiem un pārējiem dokumentiem. Bibliotēkā bezmaksas pieejamas divas datu bāzes: Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka.

Bibliotēkas krājuma veidošanas mērķis ir nodrošināt bibliotēkas apmeklētājus  ar vispusīgu informāciju dažādām vecuma grupām.

Bibliotēkas krājuma veidošanas uzdevumi:

 • nodrošināt visiem bibliotēkas apmeklētājiem neierobežotu pieprasītās literatūras saņemšanu izsniegšanai uz mājām un lasītavā;
 • veidot krājumu atbilstoši dažādām vecuma grupām, pievēršot īpašu uzmanību bērnu un jauniešu interesēm.

Krājuma komplektēšanas pamatprincipi:

 • dokumentu atbilstība vietējās sabiedrības interesēm un pieprasījumam,
 • augstvērtīgs saturs,
 • informācijas resursiem jāatspoguļo dažādi viedokļi.

Krājuma veidošanas un attīstības galvenie kritēriji:

 • atbilstība publiskās bibliotēkas krājuma universālajam saturam,
 • krājuma aktualitāte, to regulāri attīrot no novecojušiem un maz izmantotiem iespieddarbiem,
 • kultūras mantojuma saglabāšana, komplektējot krājumā latviešu orģinālliteratūru un ārzemju autoru labākos darbus,
 • krājuma izmantošanas intensitāte,
 • bibliotēkas lietotāju interešu izpēte un analīze.

 Prioritātes krājuma komplektēšanā:

 • orģinālliteratūra,
 • literatūra bērniem un jauniešiem.

 Dokumentu izvēles vai literatūras atlases galvenie kritēriji:

 • atbilstība bibliotēkas profilam,
 • saturs,
 • lasītāju pieprasījums,
 • izdevuma kvalitāte,
 • cena.

Bibliotēkas krājums tiek izsniegts lasītājiem gan uz vietas, gan lasīšanai mājās.

Bibliotēkas krājums tiek komplektēts pamatā latviešu valodā, pēc pieprasījuma – arī svešvalodās.

Bibliotēkas krājums tiek komplektēts vienā eksemplārā, izņēmuma gadījumos vairākos eksemplāros (ja liels pieprasījums pēc grāmatas).

Krājuma komplektēšanas avoti:

 • pirkumi,
 • dāvinājumi,
 • bezatlīdzībā nodoti,
 • abonēšana,
 • projektu realizācijas rezultātā papildināts krājums.

Bibliotēkas krājumā nekomplektē:

 • skolas mācību literatūru,
 • izdevumus sliktā materiālajā kvalitātē,
 • dokumentus ar pretvalstisku, vardarbīgu, rasu naidu kurinošu un pornogrāfisku saturu,
 • īslaicīgas nozīmes literatūru (bukletus, reklāmas afišas, partiju programmas u.tml.)

        

Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji

Bibliotēka pieņem dāvinājumos latviešu un ārzemju autoru darbus latviešu valodā. Dāvinājumos pieņem daiļliteratūru pieaugušajiem un grāmatas bērniem/jauniešiem ne vecākas par 5 gadiem, nelietotas vai mazlietotas, ar augstvērtīgu saturu, lasītāju pieprasītas vai esošo fiziski nolietoto grāmatu aizvietošanai. Grāmata ar vēsturisku, novadpētniecisku saturu tiek vērtēta individuāli un var būt vecāka par 5 gadiem. Bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām vai piedāvāt lasītājiem.

Krājuma rekomplektēšanas iemesli:

 • liekie dubleti,
 • fiziski nolietoti izdevumi, kurus vairs nevar salabot,
 • bojāti stihisku nelaimju rezultātā,
 • lietotāju nozaudēti,
 • pēc satura novecojuši,
 • novecojuši pēc satura,
 • mazizmantoti,
 • īslaicīgs glabāšanas termiņš,
 • iespieddarbi, kas iekļauti apmaiņas krājumā.

Žurnāli tiek glabāti 3 gadus, avīžu komplekti - 3 gadus, izņemot Tilžas pagasta informatīvo izdevumu “Tilžas Ziņas”, ko glabā pastāvīgi novadpētniecībai.

Bibliotēkas krājuma raksturojums pēc Conspectus metodes

Krājuma dziļuma indikatori:

 • 0 - konkrēto nozari nekomplektē,
 • 1- minimāls informācijas līmenis,
 • 2 - pamatinformācijas līmenis,
 • 3 - studiju līmenis,
 • 4 - pētniecības līmenis,
 • 5 - visaptverošs līmenis.

Tilžas  bibliotēkas krājuma komplektēšanas līmeņi:

1 – minimāls informācijas līmenis (ierobežots monogrāfiju krājums, nodrošina nelielu, vispārēju informāciju par nozari),

2 – pamatinformācijas līmenis (ar šo informācijas līmeni raksturo fondus, kas kalpo, lai iepazītu un definētu noteiktu nozari un uzrādītu informācijas daudzveidību, kas pieejama citur. Tiek nodrošinātas lietotāju informācijas vajadzības atbilstoši koledžu līmenim),

3 –studiju līmenis ( informāciju par nozari sniedz sistemātiskā veidā. Koledžu un bakalaura studiju līmenis. Plašs monogrāfiju klāsts, autorizētas datubāzes).

Valodu kodi:

P – dominē valsts pamatvaloda, maz vai nemaz dokumentu citās valodās.

S – papildus pamatvalodai ar atlasi komplektē dokumentus arī citās valodās.

W – dokumenti daudzās valodās.

Pieaugušo literatūra

Literatūra bērniem

Nodaļa

Dziļuma līmenis

Valoda

Dziļuma līmenis

Valoda

0 Datorzinātne

1

P

1

P

03 Vispārīgie uzziņu izdevumi

2

P

2

P

1 Filozofija. Psiholoģija. Loģika. Ētika.

2

P

1

P

2 Reliģija

1

P

1

P

3 Sabiedriskās zinātnes

1

P

1

P

39 Etnoloģija, etnogrāfija, folklora

2

P

2

P

5 Matemātika. Dabas zinātnes.

1

P

1

P

57 Bioloģijas zinātnes

1

P

1

P

61 Medicīna

2

P

1

P

62 Inženierzinības

1

P

1

P

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība.

1

P

1

P

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā saimniecība.

1

P

1

P

69 Celtniecība. Būvmateriāli. Būvdarbi.

1

P

1

P

7 Māksla, mākslas vēsture

1

P

1

P

792/794 Skatuves māksla, svētki, brīvā laika pavadīšana

1

P

1

P

81 Valodniecība

1

P

1

P

82 Literatūrzinātne

2

P

1

P

91 Ģeogrāfija

2

P

1

P

947.43 Latvijas vēsture

3

P

1

P

                    Krājuma attīstības politikas ieviešana un novērtējums

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika ir sabalansēta un mērķēta uz to, lai bibliotēkas krājums saglabātu savu daudzveidīgumu un kvalitāti. Bibliotēkas apmeklētāji var saņemt jaunāko literatūru, izmantot bezmaksas datubāzes un citus dokumentus. Bibliotēkas krājumā esošie seriālizdevumi nodrošina dažādu informatīvo un interešu pieprasījumu. Bibliotēkas krājums ir izveidots pārskatāms un tā fiziskā kvalitāte ir laba.

Tilžas bibliotēkas vadītāja                                                                                Ilze Pugača

                                                                                                                           02.03.2023.